Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

| Mehefin 12, 2019

Yr wythnos diwethaf, cyn cymryd drosodd lywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, cyhoeddodd llywodraeth newydd y Ffindir gynlluniau i'w gwneud yn orfodol i gwmnïau gynnal gwiriadau hawliau dynol. Flwyddyn yn ôl, byddai hyn wedi ymddangos yn anghyffredin. Ond mae cydnabyddiaeth gynyddol o gost ddynol rheoliadau gwan ar fusnes, ynghyd ag erydiad ymddiriedaeth y cyhoedd mewn marchnadoedd, wedi arwain at fomentwm o gwmpas mentrau i sicrhau bod cwmnïau'n atal camdriniaeth yn eu cadwyni cyflenwi, yn ysgrifennu Phil Bloomer, Cyfarwyddwr Gweithredol y Ganolfan Adnoddau Busnes a Hawliau Dynol.

Ar 14 Mai, mabwysiadodd Senedd yr Iseldiroedd ddeddfwriaeth newydd sy'n dweud bod gan gwmnïau 'ddyletswydd gofal' i ymladd llafur plant yn eu cadwyni cyflenwi. Eleni eisoes wedi gweld dadlau ynghylch dadl ynghylch deddfwriaeth cadwyn gyflenwi yn yr Almaen, lle daeth cyfraith ddrafft y gweinidog yn gyhoeddus ym mis Chwefror, a dadleuon seneddol cysylltiedig yn cychwyn yn senedd Denmarc. Ar 3 Mehefin, cyhoeddodd clymblaid newydd llywodraeth y Ffindir ei rhaglen, sy'n cynnwys ymrwymiad i weithio tuag at ddeddfwriaeth o'r fath yn genedlaethol, ond hefyd ar lefel Ewropeaidd, lle bydd yn rheoli llywyddiaeth yr UE o 1 Gorffennaf.

Mae'r UE wedi pasio deddfwriaeth ar faterion penodol fel pren wedi'i gynaeafu'n anghyfreithlon neu 'fwynau gwrthdaro' yn y gorffennol. Ond mae cyfyngiadau ar reoleiddio pob mater ar wahân. Ffrainc a basiodd y ddeddfwriaeth gyntaf gyda chwmpas cyffredinol yn 2017, y gyfraith 'Dyletswydd Gwyliadwriaeth'. A dilynwyd y trac hwn yn y dadleuon gwleidyddol yn yr Almaen, y DU, Denmarc, Norwy, y Ffindir, y Swistir a Lwcsembwrg.

Nid yw'r syniadau hyn yn radical. Yn 2011, mabwysiadwyd y Cenhedloedd Unedig a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) drwy safonau cydlynol newydd, cydlynol ar sut y dylai busnes sicrhau ei fod yn parchu hawliau dynol yn ei gadwyni byd-eang. Elfen graidd oedd y gofyniad i gynnal diwydrwydd dyladwy ar risgiau hawliau dynol er mwyn atal effeithiau andwyol o'r fath. Ers hynny, mae'r OECD wedi datblygu canllawiau manylach ar sut beth yw diwydrwydd dyladwy da. Fodd bynnag, mae gwledydd wedi bod yn araf i droi'r gyfraith feddal ryngwladol hon yn gyfraith galed. Hyd yn hyn.

Mae'n ymddangos bod cwmnïau'n cydnabod hyn. Ysgrifennodd William Anderson, cwnsler mewnol adidas, esgidiau mawr yr Almaen, ar gyfer ein cyfres blog yr wythnos hon “Yn fyr, nid yw'n gwestiwn o, ond pryd y bydd cyfreithiau o'r fath ar waith a sut y byddant yn effeithio ar weithrediadau busnes cyfredol a arferion ”. Yn wir, mae nifer cynyddol o gwmnïau yn cefnogi'r math hwn o ddeddfwriaeth, gan gynnwys BMW, Coca-Cola, a Trafigua, gan ddadlau bod y cyfreithiau hyn yn chwarae rhan gyfartal i fusnesau cyfrifol ac yn rhoi sicrwydd cyfreithiol o'u cyfrifoldebau.

Yn achos cyfraith llafur plant yr Iseldiroedd, y cwmni siocled Tony's Chocolonely a lansiodd ymgyrch i gefnogi'r ddeddfwriaeth, a llwyddodd i rali cyfoedion yn y diwydiant mwy fel Nestlé Nederland, Barry Callebaut a chwmnïau mawr eraill yn yr Iseldiroedd fel Heineken y tu ôl. llythyr cefnogol i'r senedd. Yn y Ffindir aeth y ddeinameg gam ymhellach: ymgyrchodd busnesau a chymdeithas sifil i gael deddfwriaeth o'r fath yn rhaglen newydd y llywodraeth fel clymblaid ar y cyd, yn cynnwys endidau 140 o Attac i Coca-Cola Ffindir.

Ond nid yw'r rhan fwyaf o gwmnïau wedi'u paratoi, a dyna pam mae arnom angen y cyfreithiau hyn. Fis Tachwedd diwethaf, canfu'r Meincnod Hawliau Dynol Corfforaethol fod 40 allan o 101 o rai o'r cwmnïau mwyaf yn y byd yn methu â chyflawni diwydrwydd dyladwy hawliau dynol priodol. Wrth edrych ar adroddiadau cwmnïau 100 o dan Gyfarwyddeb Adrodd An-Ariannol yr UE, canfu Cynghrair y Tryloywder Corfforaethol, er bod 90% wedi adrodd ymrwymiad i barchu hawliau dynol, dim ond 36% sy'n disgrifio eu system diwydrwydd dyladwy hawliau dynol mewn unrhyw fanylder.

Ni allai'r stanciau fod yn uwch. Bu farw o leiaf 150 o bobl pan gwympodd argae'r Fro ym Mrumadinho, Brasil, ar 25 Ionawr, ac mae cannoedd o argaeau risg uchel allan yno. Mae 166 miliwn o weithwyr cudd yn tocio ar gyfer cwmnïau 50 mwyaf y byd heb unrhyw berthynas na chyfrifoldeb uniongyrchol. Mae pŵer cynyddol cwmnïau technoleg mawr fel Facebook a Google yn cael effaith gynyddol ar ein holl breifatrwydd. Byddai diwydrwydd dyladwy hawliau dynol gorfodol ar gwmnïau yn cyfrannu rhywfaint at sicrhau bod cwmnïau'n gwaredu eu gweithrediadau a'u cadwyni cyflenwi o gam-drin ac yn cael eu dal yn gyfrifol pan fyddant yn methu â gweithredu.

Mae'n dda bod llawer o wledydd Ewrop yn cydnabod hyn, ac erbyn hyn ni allant fforddio methu.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, Cyflogaeth, EU, Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR), Hawliau Dynol, Hawliau Dynol

Sylwadau ar gau.