Cysylltu â ni

Economi

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr wythnos diwethaf, cyn cymryd drosodd lywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, cyhoeddodd llywodraeth newydd y Ffindir gynlluniau i'w gwneud yn orfodol i gwmnïau gynnal gwiriadau hawliau dynol. Flwyddyn yn ôl, byddai hyn wedi ymddangos yn anghyffredin. Ond mae cydnabyddiaeth gynyddol o gost ddynol rheoliadau gwan ar fusnes, ynghyd ag erydiad ymddiriedaeth y cyhoedd mewn marchnadoedd, wedi arwain at fomentwm o gwmpas mentrau i sicrhau bod cwmnïau'n atal camdriniaeth yn eu cadwyni cyflenwi, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Canolfan Adnoddau Busnes a Hawliau Dynol Phil Bloomer.

Ar 14 Mai, mabwysiadodd Senedd yr Iseldiroedd ddeddfwriaeth newydd sy'n dweud bod gan gwmnïau 'ddyletswydd gofal' i ymladd llafur plant yn eu cadwyni cyflenwi. Eleni eisoes wedi gweld dadlau ynghylch dadl ynghylch deddfwriaeth cadwyn gyflenwi yn yr Almaen, lle daeth cyfraith ddrafft y gweinidog yn gyhoeddus ym mis Chwefror, a dadleuon seneddol cysylltiedig yn cychwyn yn senedd Denmarc. Ar 3 Mehefin, cyhoeddodd clymblaid newydd llywodraeth y Ffindir ei rhaglen, sy'n cynnwys ymrwymiad i weithio tuag at ddeddfwriaeth o'r fath yn genedlaethol, ond hefyd ar lefel Ewropeaidd, lle bydd yn rheoli llywyddiaeth yr UE o 1 Gorffennaf.

Mae'r UE wedi pasio deddfwriaeth ar faterion penodol fel pren a gynaeafwyd yn anghyfreithlon neu 'fwynau gwrthdaro' yn y gorffennol. Ond mae terfynau i reoleiddio pob mater ar wahân. Ffrainc a basiodd y ddeddfwriaeth gyntaf gyda chwmpas cyffredinol yn 2017, y gyfraith 'Dyletswydd Gwyliadwriaeth'. Ac mae'r trac hwn wedi'i ddilyn yn y dadleuon gwleidyddol yn yr Almaen, y DU, Denmarc, Norwy, y Ffindir, y Swistir a Lwcsembwrg.

hysbyseb

Nid yw'r syniadau hyn yn radical. Yn 2011, mabwysiadwyd y Cenhedloedd Unedig a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) drwy safonau cydlynol newydd, cydlynol ar sut y dylai busnes sicrhau ei fod yn parchu hawliau dynol yn ei gadwyni byd-eang. Elfen graidd oedd y gofyniad i gynnal diwydrwydd dyladwy ar risgiau hawliau dynol er mwyn atal effeithiau andwyol o'r fath. Ers hynny, mae'r OECD wedi datblygu canllawiau manylach ar sut beth yw diwydrwydd dyladwy da. Fodd bynnag, mae gwledydd wedi bod yn araf i droi'r gyfraith feddal ryngwladol hon yn gyfraith galed. Hyd yn hyn.

Mae'n ymddangos bod cwmnïau'n cydnabod hyn. Ysgrifennodd William Anderson, cwnsler mewnol adidas, esgidiau mawr yr Almaen, ar gyfer ein cyfres blog yr wythnos hon “Yn fyr, nid yw'n gwestiwn o, ond pryd y bydd cyfreithiau o'r fath ar waith a sut y byddant yn effeithio ar weithrediadau busnes cyfredol a arferion ”. Yn wir, mae nifer cynyddol o gwmnïau yn cefnogi'r math hwn o ddeddfwriaeth, gan gynnwys BMW, Coca-Cola, a Trafigua, gan ddadlau bod y cyfreithiau hyn yn chwarae rhan gyfartal i fusnesau cyfrifol ac yn rhoi sicrwydd cyfreithiol o'u cyfrifoldebau.

Yn achos cyfraith llafur plant yr Iseldiroedd, y cwmni siocled Tony's Chocolonely a lansiodd ymgyrch i gefnogi'r ddeddfwriaeth, ac a lwyddodd i raliio cyfoedion diwydiant mwy fel Nestlé Nederland, Barry Callebaut a chwmnïau mawrion eraill o'r Iseldiroedd fel Heineken y tu ôl. llythyr cefnogol i'r senedd. Yn y Ffindir aeth y ddeinameg un cam ymhellach: ymgyrchodd busnesau a chymdeithas sifil i gael deddfwriaeth o'r fath yn rhaglen y llywodraeth newydd fel clymblaid ar y cyd, yn cynnwys 140 o endidau o Attac i Ffindir Coca-Cola.

hysbyseb

Ond nid yw'r rhan fwyaf o gwmnïau wedi'u paratoi, a dyna pam mae arnom angen y cyfreithiau hyn. Fis Tachwedd diwethaf, canfu'r Meincnod Hawliau Dynol Corfforaethol fod 40 allan o 101 o rai o'r cwmnïau mwyaf yn y byd yn methu â chyflawni diwydrwydd dyladwy hawliau dynol priodol. Wrth edrych ar adroddiadau cwmnïau 100 o dan Gyfarwyddeb Adrodd An-Ariannol yr UE, canfu Cynghrair y Tryloywder Corfforaethol, er bod 90% wedi adrodd ymrwymiad i barchu hawliau dynol, dim ond 36% sy'n disgrifio eu system diwydrwydd dyladwy hawliau dynol mewn unrhyw fanylder.

Ni allai'r stanciau fod yn uwch. Bu farw o leiaf 150 o bobl pan gwympodd argae'r Fro ym Mrumadinho, Brasil, ar 25 Ionawr, ac mae cannoedd o argaeau risg uchel allan yno. Mae 166 miliwn o weithwyr cudd yn tocio ar gyfer cwmnïau 50 mwyaf y byd heb unrhyw berthynas na chyfrifoldeb uniongyrchol. Mae pŵer cynyddol cwmnïau technoleg mawr fel Facebook a Google yn cael effaith gynyddol ar ein holl breifatrwydd. Byddai diwydrwydd dyladwy hawliau dynol gorfodol ar gwmnïau yn cyfrannu rhywfaint at sicrhau bod cwmnïau'n gwaredu eu gweithrediadau a'u cadwyni cyflenwi o gam-drin ac yn cael eu dal yn gyfrifol pan fyddant yn methu â gweithredu.

Mae'n dda bod llawer o wledydd Ewrop yn cydnabod hyn, ac erbyn hyn ni allant fforddio methu.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd