Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

| Mehefin 12, 2019

Mae Comisiwn Juncker, sy'n mynd allan, wedi bod yn bendant ynghylch yr angen i ysgogi “Dadeni Diwydiannol” yn yr Undeb Ewropeaidd, cydnabod mor gynnar â 2014 bod diwydiannau Ewropeaidd wedi'u cydblethu â chyfanrwydd ffabrig economaidd y bloc a gosod targed uchelgeisiol o 20% o CMC yr Undeb yn dod o weithgynhyrchu gan 2020.

A yw'r polisi diwydiannol Ewropeaidd presennol, fodd bynnag, yn helpu i ddatblygu'r dadeni hwn — neu a yw'n achosi gwyriadau yn y farchnad yn lle hynny sy'n achosi ergyd niweidiol i'r busnesau bach a chanolig (BBaCh) sy'n greiddiol i economi'r UE? Roedd y cwestiwn canolog hwn yn ganolog i drafodaeth panel POLITICO a gynhaliwyd ddydd Mawrth, Mehefin 11th, ym Mrwsel. Daeth llunwyr polisi Ewropeaidd ac arweinwyr y diwydiant at ei gilydd yn y digwyddiad, a noddwyd gan Ffederasiwn Defnyddwyr Alwminiwm yn Ewrop (FACE), sefydliad sy'n seiliedig ar Frwsel sy'n ymroddedig i ddiwydiant alwminiwm i lawr yr Ewrop.

Wrth agor sylwadau, awgrymodd Roger Bertozzi, Pennaeth Materion yr UE a Sefydliad Masnach y Byd yn FACE, fod y diwydiant alwminiwm yn brawf litmws ar sut mae polisi diwydiannol Ewrop yn llesteirio gweithgynhyrchu i lawr yr afon. Nododd diwydiant alwminiwm yr UE, Bertozzi, “enghraifft bendant o sector strategol a chynaladwy sy'n dioddef effeithiau croes polisïau masnach a diwydiannol, yn wahanol i'r dull cyfannol a synergyddol a ddylai fod yn drech na meithrin cystadleurwydd yn effeithiol”.

Ochr yn ochr â'r digwyddiad — a oedd yn cynnwys ymyriadau gan ASE yr Almaen, Reinhard Bütikofer (Gwyrddion / EFA), Carsten Bermig o'r Comisiwn Ewropeaidd, cyfarwyddwr melin drafod Hosuk Lee-Makiyama ac Yvette van Eechoud, Cyfarwyddwr Materion Ewropeaidd a Rhyngwladol yn Adran Weinyddiaeth Economaidd Materion Ewropeaidd —Cyhoeddodd FACE astudiaeth yr oedd wedi'i chomisiynu gan Brifysgol LUISS Guido Carli yn Rhufain. Mae'r astudiaeth, sef y dadansoddiad mwyaf helaeth hyd yma o gystadleurwydd y diwydiant alwminiwm i lawr yr afon Ewropeaidd, yn cwestiynu effeithlonrwydd mesurau polisi penodol yr UE a gymerir i amddiffyn mwyndoddwyr alwminiwm y bloc Ewropeaidd — yn benodol, tariffau mewnforio rhwng 3% a 6% ar alwminiwm amrwd.

Fel y dangosodd astudiaeth LUISS, nid yn unig y mae'r tariffau hyn wedi methu ag atal y dirywiad cyson mewn mwyndoddi alwminiwm yn yr UE, maent wedi cael effeithiau negyddol sylweddol ar sector alwminiwm is-gyfandir y cyfandir. Gan fod mwyndoddwyr yn yr UE wedi parhau i gau eu drysau diolch i gostau gweithredol uchel ac ynni drud, mae'r tariffau wedi achosi ewro cronnus 18 biliwn mewn costau ychwanegol i lawr yr afon, gan beri iddo fynd y tu ôl i'r galw byd-eang cynyddol. Yn wir, er bod gwledydd eraill — yn enwedig Tsieina a'r Dwyrain Canol — wedi gweld eu cynhyrchu o skyrocket cynhyrchion lled-orffenedig, mae'r alwminiwm UE i lawr yr afon yn parhau i fod yn is na'i lefelau argyfwng cyn-ariannol.

Mae'r marweidd-dra hwn yn arbennig o ddinistriol oherwydd pwysau cymharol i lawr yr afon yn niwydiant alwminiwm yr UE. O'r miliwn o swyddi y mae'r diwydiant yn eu cynrychioli yn Ewrop, yr isaf i lawr sy'n gyfrifol am 92% syfrdanol. O drosiant blynyddol y diwydiant o € 40 biliwn, gall yr isaf i lawr gymryd credyd am tua 70%.

Mae'r busnesau bach a chanolig sy'n gyfystyr â chyfran y llew o'r diwydiant hwn i lawr yr afon eisoes yn cael trafferth yn wyneb cystadleuaeth gref — ac yn aml yn annheg — o dramor, yn fater a fagwyd dro ar ôl tro yn y panel. Fel y nododd yr ASE Almaeneg Reinhard Bütikofer, “Nid yw Tsieina yn chwarae yn ôl y rheolau. Mae'n chwerthin yn ein llygaid ”.

O ystyried bod y busnesau bach a chanolig hyn hefyd yn dibynnu'n drwm ar fewnforion o alwminiwm heb ei ysgrifennu a'u bod yn gweithredu mewn diwydiant ymyl isel lle gall deunyddiau crai wneud cymaint â hanner y gost o gynhyrchu nwyddau lled-gorffenedig, mae'r tariffau wedi gwadu cystadleurwydd i lawr yr afon.

Yn ei sylwadau ddydd Mercher, fe wnaeth Bertozzi wadu'r gyfundrefn dariff gyfredol fel “mecanwaith cymhorthdal ​​de facto” a oedd o fudd i grŵp bach o gynhyrchwyr alwminiwm cynradd. Mae natur y cynllun tariff yn golygu yn ymarferol nad yw defnyddwyr yr UE a defnyddwyr yn gallu cael mynediad i unrhyw alwminiwm heb ei ysgrifennu ar y lefel pris di-ddyletswydd, oherwydd bod premiwm y farchnad ar gyfer pob alwminiwm anysgrifenedig a werthir yn yr UE — waeth beth yw ei darddiad — yn cynnwys y gwerth llawn y tariff 6%.

Cyhoeddodd FACE ei fod yn lansio ymgyrch yn galw am atal dros dro, neu sero, y prisiau ar alwminiwm amrwd. Heb newid polisi o'r fath, rhybuddiodd y gymdeithas, gallai goroesiad diwydiant alwminiwm i lawr yr afon fod yn beryglus — colled a fyddai'n rhoi nodyn rhybuddio am ragolygon dadeni diwydiannol ehangach yn Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi

Sylwadau ar gau.