#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac yn adeiladwr cynghreiriau..

Wrth siarad heddiw (10 Gorffennaf) dywedodd y Taoiseach fod Hogan hefyd yn cael ei ystyried yn llais pwysig iawn ar Brexit, gan sicrhau bod gan ei gydweithwyr ddealltwriaeth frwd o'r effaith negyddol bosibl y bydd y DU yn ei chael ar Iwerddon.

Mae Hogan wedi cael ei feirniadu gan ffermwyr cig eidion Gwyddelig am ei rôl yn negodi cytundeb masnach Mercosur gyda'r UE. Mae'r pedair gwlad Mercosur - Brasil, yr Ariannin, Uruguay, a Paraguay - yn gynhyrchwyr cig eidion o bwys. Heddiw, gorymdeithiodd ffermwyr cig eidion o Iwerddon ar Dŷ Leinster (sedd senedd Iwerddon) i amddiffyn yn erbyn y fargen, gan adael eu hesgidiau glaw (esgidiau glaw) wrth gatiau'r senedd yn dweud nad oedd eu hangen mwyach.

Yn ôl llywydd Cymdeithas y Ffermwyr Gwyddelig (IFA), Joe Healy, bydd senedd Iwerddon yn gwrthwynebu'r ddêl pan ddaw hi ger ei fron. Mae'r cytundeb masnach rydd yn “gytundeb cymysg” a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i bob llywodraeth yn yr UE ei fabwysiadu. Mewn rhai o wledydd yr UE, Gwlad Belg yn fwyaf nodedig, bydd angen cydsyniad seneddau rhanbarthol i gadarnhau.

Mae'r IFA yn amheus ynglŷn â Mercosur yn bodloni safonau'r UE, gan nodi Brasil trwy esiampl, dadleuodd nad yw gwartheg Brasil yn cael eu tagio, nid oes cronfa ddata na dim modd eu holrhain. Honnodd hefyd fod hormonau a hyrwyddwyr twf eraill yn cael eu defnyddio'n eang.

Mae grwpiau gwyrdd hefyd wedi codi pryderon am ddiraddiad amgylcheddol. Mae fforest law'r Amazon yn parhau i gael ei dinistrio ar gyfradd serth i wneud lle ar gyfer ceffylau. Mae pryderon eraill sy'n mynd y tu hwnt i'r sector cig eidion, fel nifer uchel o salmonela mewn dofednod.

Mae gan Hogan gefndir ffermio ac nid yw wedi bod yn anymwybodol o anghenion y gymuned ffermio. Yn ystod y misoedd diwethaf, sicrhaodd becyn cymorth i ffermwyr cig eidion Gwyddelig i gydnabod yr heriau sylweddol sy'n wynebu'r sector o ganlyniad i gynnwrf parhaus y farchnad yn ymwneud yn bennaf â Brexit. Nid yw'n glir pa bortffolio y bydd y Gwyddelod yn canolbwyntio arno, ond credir bod gan Hogan ddiddordeb mewn aros mewn amaethyddiaeth neu symud i fasnach, ardal y bydd eisoes yn gyfarwydd â hi.

Catherine Feore

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, Brexit, Newid yn yr hinsawdd, allyriadau CO2, Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC), Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Allforion, bwyd, gwleidyddiaeth, datblygu gwledig, Masnach, cytundebau masnach

Sylwadau ar gau.