Mae ar #USAgriculture angen 'Bargen Newydd' XNUMG ganrif.

| Gorffennaf 11, 2019

Mae'r rhain yn gyfnodau anodd mewn gwlad fferm. Glaw gwanwyn hanesyddol - 600% yn uwch na'r cyfartaledd mewn rhai mannau - caeau a chartrefi wedi'u gorlifo. Mae Adran Amaeth yr UD yn rhagweld y bydd cnydau ŷd a ffa soia eleni y lleiaf mewn pedair blynedd, yn rhannol oherwydd oedi wrth blannu, ysgrifennwch Maywa Montenegro, Annie Shattuck a Joshua Sbicca.

Hyd yn oed cyn y llifogydd, roedd methdaliadau fferm eisoes yn a 10-flwyddyn yn uchel. Yn 2018 gwnaeth llai na hanner tyfwyr yr Unol Daleithiau unrhyw incwm o'u ffermydd, a gwnaeth incwm fferm canolrifol ostwng $ 1,553 negyddol - hynny yw, colled net.

Ar yr un pryd, mae'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd yn amcangyfrif hynny mae tua 12 o flynyddoedd yn parhau i atgyfnerthu allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang ddigon i gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 gradd Celsius uwchlaw lefelau cyn-ddiwydiannol. Y tu hwnt i'r pwynt hwn, mae gwyddonwyr yn rhagweld risgiau sylweddol uwch o sychder, llifogydd a gwres eithafol.

A a tirnod adroddiad y Cenhedloedd Unedig Mae rhyddhau ym mis Mai yn rhybuddio bod tua 1 miliwn o rywogaethau bellach dan fygythiad difodiant. Mae hyn yn cynnwys peillwyr sy'n darparu US $ 235 biliwn i $ 577bn mewn gwerth cnwd byd-eang blynyddol.

Fel ysgolheigion sy'n astudio agroecoleg, newid amaethyddol ac gwleidyddiaeth bwyd, credwn fod angen i amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau wneud newid systematig sy'n torri allyriadau carbon, yn lleihau bregusrwydd i anhrefn hinsawdd ac yn blaenoriaethu cyfiawnder economaidd. Rydym yn galw'r broses hon a dim ond pontio - syniad a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio symud gweithwyr o ddiwydiannau sy'n crebachu fel cloddio am lo i feysydd mwy hyfyw.

Ond mae hefyd yn berthnasol i fodern amaethyddiaeth, diwydiant sydd, yn ein barn ni, yn marw - nid oherwydd nad yw'n cynhyrchu digon, ond oherwydd ei fod yn cyfrannu at newid yn yr hinsawdd a gwaethygu problem wledigs, o anghydraddoldeb incwm i'r argyfwng opioid.

Mae ail-adeiladu America wledig a delio â newid yn yr hinsawdd yn rhan o'r broses hon. Mae dwy elfen yn hanfodol: amaethyddiaeth yn seiliedig ar egwyddorion ecoleg, a pholisïau economaidd sy'n dod â gorgynhyrchu bwyd rhad i ben ac yn ailsefydlu prisiau teg i ffermwyr.

Ers canol y 1930, mae nifer y ffermydd yn yr UD wedi dirywio'n sydyn ac mae maint cyfartalog ffermydd wedi cynyddu. USDA
Ers canol y 1930, mae nifer y ffermydd yn yr UD wedi dirywio'n sydyn ac mae maint cyfartalog ffermydd wedi cynyddu. USDA

Datrysiadau hinsawdd ar y fferm

Mae amaethyddiaeth yn cynhyrchu tua 9% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr Unol Daleithiau o ffynonellau sy'n cynnwys gwrteithiau synthetig a gweithrediadau da byw dwys. Gall yr allyriadau hyn gael eu hatal yn sylweddol trwy fabwysiadu dulliau o agroecoleg, gwyddoniaeth sy'n cymhwyso egwyddorion ecoleg i ddylunio systemau bwyd cynaliadwy.

Mae arferion agrocecolegol yn cynnwys newid amrywiaeth o blanhigion, anifeiliaid, ffyngau, pryfed ac organebau pridd sy'n seiliedig ar danwydd ffosil fel gwrtaith. Trwy efelychu rhyngweithiadau ecolegol, mae bioamrywiaeth yn cynhyrchu bwyd a bwyd gwasanaethau ecosystem adnewyddadwy, fel beicio maeth y pridd a dal carbon.

Mae cnydau clawr yn enghraifft dda. Mae ffermwyr yn tyfu cnydau gorchudd fel codlysiau, rhyg ac alffalffa i leihau erydiad pridd, gwella cadw dŵr ac ychwanegu nitrogen i'r pridd, a thrwy hynny atal defnydd gwrtaith. Pan fydd y cnydau hyn yn pydru, maent yn storio carbon - yn nodweddiadol am un i 1.5 tunnell o garbon deuocsid fesul 2.47 erw y flwyddyn.

Gorchuddion cnydau wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o 10.3 miliwn erw yn 2012 i 15.4 miliwn erw yn 2017. Ond mae hwn yn ffracsiwn bach o'r bras 900 miliwn o erwau o dir a ffermir yn yr Unol Daleithiau.

Strategaeth arall yw newid o gnydau rhes i amaeth-goedwigaeth, sy'n cyfuno coed, da byw a chnydau mewn un cae. Gall yr ymagwedd hon cynyddu storio carbon pridd hyd at 34%. A gall symud anifeiliaid o ffermydd da byw ar raddfa fawr yn ôl i ffermydd cnydau droi gwastraff yn fewnbynnau maetholion.

Yn anffodus, mae llawer o ffermwyr yr Unol Daleithiau yn sownd mewn cynhyrchu diwydiannol. Nododd astudiaeth 2016 gan banel arbenigwyr rhyngwladol wyth “clo,” neu fecanweithiau cloi allweddol, hynny yw atgyfnerthu'r model ar raddfa fawr. Maent yn cynnwys disgwyliadau defnyddwyr o fwyd rhad, masnach sy'n canolbwyntio ar allforion, ac yn bwysicaf oll, canolbwyntio pŵer yn y sector bwyd ac amaeth byd-eang.

Oherwydd bod y cloeon hyn yn creu system sydd wedi ymwreiddio'n ddwfn, gan adfywio America wledig a datgarboneiddio amaethyddiaeth mae angen mynd i'r afael â materion gwleidyddiaeth a phŵer ledled y system. Credwn fod man cychwyn cryf yn cysylltu arferion ecolegol â pholisi economaidd, yn enwedig cydraddoldeb pris - yr egwyddor y dylai ffermwyr gael eu digolledu'n deg, yn unol â'u costau cynhyrchu.

Cyfiawnder economaidd ar y fferm

Os yw'r cysyniad o gydraddoldeb yn swnio'n berffaith, mae hynny oherwydd ei fod. Ffermwyr wedi cyflawni rhywbeth fel cydraddoldeb yn gyntaf yn 1910-1914, ychydig cyn i America fynd i mewn i'r Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ystod y rhyfel, llwyddodd amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau i ffynnu, roedd y cyllid yn llifo ac roedd dyfalu tir yn rhemp.

Roedd y swigod hynny'n byrstio ar ddiwedd y rhyfel. Wrth i brisiau cnydau syrthio islaw cost cynhyrchu, dechreuodd ffermwyr fynd yn rhagarweiniol i'r Dirwasgiad Mawr. Nid yw'n syndod iddynt geisio cynhyrchu mwy o fwyd i fynd allan o ddyled, hyd yn oed wrth i brisiau ostwng.

Roedd Bargen Newydd yr Arlywydd Franklin Roosevelt yn cynnwys rhaglenni buddsoddiadau cyhoeddus wedi'u cyfeirio at gymunedau gwledig ac adfer “cydraddoldeb”. Sefydlodd y llywodraeth ffederal loriau prisiau, prynodd nwyddau dros ben a'u storio wrth gefn. Roedd hefyd yn talu ffermwyr i leihau cynhyrchu cnydau sylfaenol, ac yn sefydlu rhaglenni i atal arferion ffermio dinistriol a oedd wedi cyfrannu at y Bowlen Llwch.

Cynrychiolydd Gweinyddiaeth Addasiadau Amaethyddol yn ei swyddfa, Taos County, New Mexico, Rhagfyr 1941. Crëwyd yr asiantaeth o dan y Fargen Newydd i leihau gwargedion fferm a rheoli cynhyrchu. Irving Rusinow
Cynrychiolydd Gweinyddiaeth Addasiadau Amaethyddol yn ei swyddfa, Taos County, New Mexico, Rhagfyr 1941. Crëwyd yr asiantaeth o dan y Fargen Newydd i leihau gwargedion fferm a rheoli cynhyrchu. Irving Rusinow

Y polisïau hyn darparu rhyddhad mawr ei angen i ffermwyr mewn dyled. Yn y “blynyddoedd cydraddoldeb,” o 1941 i 1953, gosodwyd y pris llawr ar 90% o gydraddoldeb, a'r prisiau a dderbyniodd ffermwyr gyfartaledd o 100% o gydraddoldeb. O ganlyniad, talodd prynwyr nwyddau y costau cynhyrchu gwirioneddol.

Ond ar ôl yr Ail Ryfel Byd, datgysylltodd buddiannau busnesau amaethyddol y system rheoli cyflenwad yn systematig. Roeddent yn cynnwys cwmnïau masnachu grawn byd-eang Archer Daniels Midland a Cargill a Ffederasiwn Biwro Ffermydd America, sy'n gwasanaethu ffermwyr ar raddfa fawr yn bennaf.

Cafodd y sefydliadau hyn gefnogaeth gan swyddogion ffederal, yn enwedig Iarll Butz, a wasanaethodd fel ysgrifennydd amaethyddiaeth o 1971 i 1976. Roedd Butz yn credu'n gryf mewn marchnadoedd rhydd ac yn edrych ar bolisi ffederal fel a lifer i sicrhau'r cynnyrch mwyaf posibl yn hytrach na'i gyfyngu. O dan ei wyliadwriaeth, caniatawyd i brisiau ddisgyn - er budd prynwyr corfforaethol - a disodlwyd cydraddoldeb taliadau ffederal i ategu incwm ffermwyr.

Atgyfnerthwyd y model economaidd hwn yn raddol yn y degawdau dilynol, gan greu'r hyn y mae llawer yn ei wneud asesiadau gwyddonol yn awr yn cydnabod fel system fwyd fyd-eang nad yw'n gynaliadwy ar ei chyfer ffermwyr, yn bwyta ac y blaned.

'Bargen Newydd' newydd ar gyfer amaethyddiaeth

Heddiw mae'r syniad o adfer cydraddoldeb a lleihau pŵer corfforaethol mewn amaethyddiaeth yn ail-godi. Mae nifer o ymgeiswyr arlywyddol 2020 wedi ei gynnwys yn eu amaethyddiaeth swyddi ac deddfwriaeth. Mae tanciau meddwl yn bwriadu gwneud hynny grymuso ffermydd teuluol. Pleidleisiodd cynrychiolwyr llaeth i'r Sefydliad Wisconsin Farm Bureau rheoleiddio yn Rhagfyr 2018 i trafod rheoli cyflenwad.

Ynghyd â ysgolheigion eraill, rydym wedi annog y Gyngres i ddefnyddio'r Fargen Newydd Werdd arfaethedig i hyrwyddo a dim ond trosglwyddo mewn amaethyddiaeth. Gwelwn hyn fel cyfle i adfer cyfoeth i America wledig yn ei holl amrywiaeth - yn enwedig i gymunedau lliw sydd wedi bod wedi'i wahardd yn systematig ers degawdau o fudd-daliadau sydd ar gael i ffermwyr gwyn.

Mae llifogydd beiblaidd eleni yn y Midwest yn gwneud i unrhyw fath o ffermio edrych yn frawychus. Fodd bynnag, credwn os yw gwneuthurwyr polisi yn gallu rhagweld fersiwn gyfoes o syniadau yn y Fargen Newydd wreiddiol, mae amaethyddiaeth Americanaidd sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd ac yn gymdeithasol yn unig o fewn cyrraedd.

Mae Maywa Montenegro yn Gymrawd Ôl-ddoethurol Llywydd UC, Prifysgol California, Davis, Mae Annie Shattuck yn Ymgeisydd Ph.D, Prifysgol California, Berkeley a Mae Joshua Sbicca yn Athro Cynorthwyol Cymdeithaseg, Prifysgol Colorado State.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Economi, EU, Barn, US

Sylwadau ar gau.