Mae cyfrifwyr fforensig yn ymchwilio i mogwl cyfryngau Rwsia Vladimir Gusinsky

| Medi 16, 2019

Mae cyfrifwyr a chyfreithwyr fforensig yn archwilio cyllid barwn gwarthus o wasg yn Rwsia i weld a oedd yn dweud celwydd ar lw yn y llys. Mae tîm o arbenigwyr yn crwydro trwy ddyddiau olaf cwmni cyfryngau Vladimir Gusinsky cyn iddo ddatgan ei fod yn benddelw.

Gan weithio'n helaeth yn Ynysoedd y Cayman, maen nhw'n ymchwilio yn union pam y cwympodd Mr Gusinsky ei Gwmni Dosbarthu Cyfryngau Newydd (NMDC) a phryd y cafodd ei werthu.

Mae'r dyddiad yn hanfodol i wrandawiad Uchel Lys yn Llundain fis Hydref y llynedd.

O dan lw dywedodd Mr Gusinsky mai ef oedd perchennog NMDC ac y gallai felly dderbyn setliad $ 5.2 miliwn o achos ar wahân.

Addawodd i'r llys y byddai'n defnyddio $ 4.75 miliwn o'r arian setliad i dalu dyled i'r East-West Bank United yn Lwcsembwrg.

Yn ystod y gwrandawiad ar Hydref 17th, 2018 Gofynnodd Mr James Ramsden QC i Mr Gusinsky a oedd yn berchen ar NMDC.

Dywedodd Mr Gusinsky iddo wneud hynny - gan amlinellu mai 90% o'r cwmni oedd ef a bod yr 10% sy'n weddill gyda diddordebau teuluol.

Ac mae papurau’r Uchel Lys yn dangos: “Mae New Media yn gwmni sydd wedi’i gorffori yn Ynysoedd y Cayman.

“Mae, ac ar bob adeg berthnasol, yn eiddo anuniongyrchol i oddeutu 85% gan Mr Vladimir Gusinsky”.

Roedd yr arian yn rhan o gytundeb ag East-West a wnaed yn Llys Cyflafareddu Rhyngwladol Llundain (LCIA).

Roedd yr Uchel Lys wedi dyfarnu $ 5.2 miliwn i Mr Gusinsky fel setliad gan gyn-bartner busnes Mr Konstantin Kagalovsky.

Bu Mr Kagalovsky a Mr Gusinsky yn rhan o'r weithred yn Llundain ym mis Hydref 2018.

Roedden nhw gerbron yr Anrhydeddus Mr Ustus Marcus Smith.

Roedd Mr Gusinsky yn honni bod ei gyn bartner Mr Kagalovsky wedi “gwanhau” ei ddiddordeb [Gusinsky] yn yr orsaf deledu Wcreineg TVi trwy danbrisio ei werth.

Mewn datganiad i'r Uchel Lys eglurodd Mr Kagalovsky pam ei fod yn dymuno rhannu cwmni gyda Mr Gusinsky.

Darllenodd: “Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb a chymhelliant ehangach i warchod TVi fel darlledwr annibynnol yn yr Wcrain.

“Rwy’n credu mai’r ffordd orau o gyflawni’r nod hwnnw oedd cymryd TVi i fy rheolaeth unigryw oherwydd nid oeddwn yn ystyried bod Mr Gusinsky wedi rhannu fy niddordeb.

Dywedodd Mr Kagalovsky ei bod yn hanfodol bod TVi yn aros yn annibynnol yn ystod yr etholiadau sydd i ddod.

Dywedodd fod Mr Gusinsky wedi dweud wrtho bod yn rhaid i'r sianel ddilyn safle Gazprom - dylanwad o Rwsia.

Dywedodd Mr Kagalovsky nad oedd hynny'n bosibl, gan ychwanegu mai hwn oedd y “gwelltyn olaf” yn y bartneriaeth.

Derbyniodd Mr Ustus Marcus Smith fod Mr Kagalovsky, o dan gyfraith yr Wcrain, yn credu ei fod yn gyfreithlon cymryd rheolaeth ar TVi.

Ond, er gwaethaf rhoi “cymaint o bwysau ag y gallaf” ni allai dderbyn bod Mr Kagalovsky wedi rhoi TVi y tu hwnt i gyrraedd NMDC Mr Gusinsky am y rheswm hwnnw yn unig.

Gorchmynnodd i Mr Kagalovsky dalu $ 4,571,059.54 i NMDC.

Fodd bynnag, roedd yr arian “wedi’i ddal yn ôl” tra bod y cyn-bartner yn apelio yn erbyn y dyfarniad.

Pan ddyfarnodd y Llys Apêl nad oedd gan Mr Kagalovsky unrhyw sail i apelio trosglwyddwyd yr arian i NMDC yn Ynysoedd y Cayman.

Ond, er iddo ddweud wrth yr Uchel Lys ei fod wedi’i glustnodi ar gyfer Dwyrain-Gorllewin, fe’i defnyddiwyd i dalu “tîm talent creadigol” NMDC mewn pedwar swm cyfartal a ddywedodd fod arian yn ddyledus iddynt.

Hyd yn hyn, mae'r holl ymdrechion i olrhain yr arian a'r pedwar person wedi profi'n ddi-ffrwyth.

Ddiwrnodau yn ddiweddarach datganodd Gusinsky fod NMDC yn fethdalwr a'i ffeilio am ansolfedd.

Fodd bynnag, dangosodd gwaith papur a gofrestrwyd yn Ynysoedd y Cayman yn ddiweddarach nad Gusinsky oedd yn berchen ar NMDC mwyach ond dau Rwsiad arall.

Mae'n ymddangos, gan fod Gusinsky yn rhegi yn yr Uchel Lys ei fod yn berchen ar NMDC na fyddai hynny'n wir o bosibl.

Mae union ddyddiad y trafodiad hwnnw bellach yn destun craffu dwys gan ymchwilwyr sy'n gweithio i East-West a Mr Kagalovsky.

Dywedodd Mr Ramsden QC, a gynrychiolodd Mr Kagalovsky yn y gwrandawiad Uchel Lys: “Efallai bod gan Mr Gusinsky ateb cyflawn i pryd y cafodd y cwmni ei werthu.

“Pan atebodd fy nghwestiwn uniongyrchol yn yr Uchel Lys, efallai nad oedd yn ymwybodol o bwy oedd yn berchen ar NMDC.

“Fodd bynnag, mae’n rhywbeth y mae angen ei brofi.

“Yn sicr, mae Mr Kagalovsky a East-West Bank United yn mynd ar drywydd y mater hwn yn egnïol.” Mewn gwrandawiad ariannol cymhleth, mae papurau llys yn dangos bod pob cwmni cyfryngau Gusinsky yn eiddo i New Century (SNC) y Swistir.

Yn ei dro, Cwmni Dosbarthu Cyfryngau Newydd Gusinsky (NMDC) sy'n berchen ar SNC yn y pen draw.

Benthycodd y Dwyrain-Gorllewin SNC $ 75 miliwn - a gwariodd $ 35 miliwn ohono.

Yn ddiweddarach, dychwelodd SNC $ 26 miliwn - gan adael, gyda llog, fwy na $ 9 miliwn yn ddyledus o hyd.

Yn ôl y cytundeb cychwynnol mae angen talu’r benthyciad ar unwaith, ac mae Gusinsky wedi methu â gwneud y taliad hwnnw.

Fe wnaeth East-West ffeilio cais am y swm sy'n ddyledus yn Llys Cyflafareddu Rhyngwladol Llundain ar Ionawr 15th, 2018.

Yn ei dro, fe wnaeth cyfreithwyr y Rwsia ffeilio gwrth-hawliad yn cyhuddo Dwyrain-Gorllewin o “fod dan law”.

Tynnwyd y gwrth-hawliad yn ôl yn ddiweddarach.

Dadleuodd East-West fod Gusinsky mewn perygl o fethdaliad oherwydd nad oedd ganddo ddigon o arian i wneud taliad unwaith ac am byth.

Dywedodd cyfreithwyr y banc fod taliad eisoes wedi’i ohirio o flwyddyn yn dilyn yr honiadau o “ddelio dan-law”. Ac, roedd yn ofni y byddai'n colli allan gyda'i gilydd wrth dalu.

Gofynnodd cyfreithwyr Gusinsky i'r Llys Cyflafareddu ganiatáu dau daliad dyled - Mawrth 31st a Hydref 31st, 2019.

Cyflwynodd y llys gytundeb cyfaddawd i “atal methdaliad y diffynnydd a lleihau oedi cyn talu i'r hawlydd”.

Addawodd Gusinsky dalu $ 4.75 miliwn i East-West o fewn wythnosau. Dywedodd fod yr arian eisoes yn ei gyfrif banc yn y DU.

Cafodd ei glustnodi ar gyfer East-West yn dilyn hawliad llwyddiannus yn erbyn Mr Kagalovsky, ei gyn bartner yn y prosiect cyfryngau Wcreineg ITVI.

Talodd Kagalovsky yr arian i gyfrif escrow i gyfreithiwr Gusinsky a'i drosglwyddo wedyn i NMDC yn Ynysoedd y Cayman.

Fodd bynnag, o fewn mis fe ffeiliodd Gusinsky i wneud NMDC yn fethdalwr, gan honni bod dyledion o $ 5.75 miliwn i'r tîm creadigol.

Roedd yr arian a addawyd ar lw yn y llys fel rhan daliad i East-West Bank wedi mynd - fel yr oedd y banc yn ofni.

Honnir bellach bod Gusinsky wedi twyllo llys Llundain.

Mae dogfennau llys yn cofnodi tystiolaeth ar lw Gusinsky ar Hydref 17th, 2019, lle mae'n honni mai ef yw prif fuddiolwr NMDC ac yn gwarantu dychwelyd arian i'r Dwyrain-Gorllewin.

Fodd bynnag, mae cofrestr NMDC ar ddyddiad y dystiolaeth yn dangos a allai fod yn anghywir.

Gofynnodd James Ramsden QC i Gusinsky yn y llys ar Hydref 17th pwy oedd yn berchen ar NMDC - a chadarnhaodd yr oligarch ei fod wedi gwneud hynny.

Fodd bynnag, mae'r gofrestr, dyddiedig Hydref 23rd, yn dangos mai'r perchnogion buddiolwyr yw Klyamko Anton Andreevich (85%) a Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

Ac fe aeth taliadau i brynu cyfranddaliadau Klyamko a Chernomyrdina allan ar Hydref 22nd.

Ond mae'r gofrestr yn dal i ddangos ar Hydref 31st bod y cwpl yn dal i fod yn berchnogion buddiolwyr.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trosedd, Economi, Entrepreneuriaid

Sylwadau ar gau.