Cysylltu â ni

Economi

Pweru'r Economi #Data

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae twf canolfannau data Ewrop yn tynnu sylw at yr angen am ynni yn y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol

Gwnaeth Google benawdau y penwythnos hwn gyda'i ymrwymiad o € 600 miliwn ychwanegol yn 2020 i ehangu ei “ganolfan ddata” newydd yn Hamina, y Ffindir. Canolfannau data yw'r isadeiledd sy'n sail i gyfrifiadura cwmwl, gan sicrhau bod prosesu a storio data bob dydd ar gael dros y rhyngrwyd yn hytrach nag ar yriannau caled lleol ansicr. Dyma ail fuddsoddiad Google yn ei ganolfan ddata yn y Ffindir, wedi'i leoli mewn hen ffatri bapur i'r dwyrain o Helsinki ac wedi'i oeri gan y môr. Mae'n dod â chyfanswm cyfran y cawr technoleg mewn gosodiadau canolfannau data Ewropeaidd i € 3 biliwn.

hysbyseb

Heb os, dathlu'r symudiad fydd Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni Senedd Ewrop (ITRE), a fydd yn cwrdd yr wythnos hon. Mae buddsoddiad Google yn ddatganiad clir o ffydd yn economi ddigidol Ewrop. Wrth gwrdd â Phrif Weinidog y Ffindir, Antti Rinne, ddydd Gwener, galwodd Prif Swyddog Gweithredol Google, Sundar Pichai, y buddsoddiad yn “sbardun sylweddol” o “dwf a chyfle”.

Gyda'r byd bellach yn byw bywyd ar y cwmwl, mae canolfannau data wedi sefydlu eu hunain yn gyflym fel seilwaith critigol. Yn ôl ymchwil o Cisco, mae traffig rhyngrwyd byd-eang wedi treblu i bob pwrpas ers dim ond 2015. Nid yw'r traffig hwn yn dangos unrhyw arwyddion o leihau. Mae llifoedd data ar fin dyblu eto o fewn y tair blynedd nesaf, i rai zettabytes 4.2 (hynny yw, 4.2 triliwn GB) bob blwyddyn.

Wrth i ddefnyddwyr a chwmnïau, economïau trefol a chenedlaethol gofleidio technoleg 5G a gwreiddio cysylltiadau newydd trwy Rhyngrwyd y Pethau (IoT), dim ond tyfu fydd yr angen am ganolfannau data. Erbyn 2025, bydd rhai defnyddwyr rhyngrwyd symudol 5 biliwn ledled y byd, i fyny o 3.6 biliwn y llynedd. Cymdeithas GSM, corff masnach gweithredwyr rhwydwaith symudol, yn disgwyl nifer y cysylltiadau IoT i'w treblu i dros 25 biliwn gan 2025.

hysbyseb

Ond nid oes unrhyw guddio rhag y ffaith bod twf yr economi ddigidol yn defnyddio llawer iawn o egni. Eisoes, yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol wedi amcangyfrif hynny mae canolfannau data yn cyfrif am oddeutu 1% o'r galw am drydan yn fyd-eang. Yn yr UD, mae angen mwy na 90 biliwn KWh o drydan ar ganolfannau data bob blwyddyn. Mae hynny'n cyfateb i oddeutu gweithfeydd pŵer glo mawr 34 (500 MW). Arbenigwyr o Brifysgol Leeds wedi darganfod bod defnydd pŵer canolfannau data yn dyblu bob pedair blynedd i bob pwrpas.

Mae datblygiadau sylweddol mewn effeithlonrwydd ynni, wrth gwrs, yn cyfyngu cyflymder twf galw am bŵer i raddau. Mae'r IEA yn disgwyl i effeithlonrwydd ynni barhau i wella dros y degawdau nesaf. Ond wrth i ganolfannau data newydd gael eu dwyn ar-lein, bydd y galw am ynni yn cynyddu serch hynny.

Yr unig opsiwn sydd ar ôl yw ychwanegu mwy o bwer i'r grid. Ac felly mae Google wedi rhoi rheswm arall i ITRE ddathlu'r wythnos hon: pecyn o fargeinion ynni adnewyddadwy newydd 18, y bydd hanner y capasiti ohonynt yn Ewrop. Mae gan y cwmni ymfalchïo o'i “phrynu ynni mwyaf erioed”, gyda buddsoddiadau yng Ngwlad Belg (92 MW), Denmarc (160 MW), y Ffindir (255 MW) a Sweden (286 MW).

Credir i raddau helaeth am y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol o ran technoleg ddigidol. Ond mae ymchwydd y ganolfan ddata yn tynnu sylw at sut mae egni hanfodol yn aros - ac y bydd yn aros - i'w lwyddiant.

Nid y cwmnïau technoleg yn unig sydd wedi gafael yn y berthynas rhwng ynni ac arloesedd. Mae'r sector ynni ei hun yn gyflym yn ei gydnabod hefyd. Prif ddigwyddiad olew a nwy'r byd, er enghraifft - Arddangosfa a Chynhadledd Ryngwladol Petroliwm Abu Dhabi sydd ar ddod (ADIPEC) - cyn bo hir bydd yn croesawu cyn Is-lywydd Google ei hun, Sebastian Thrun, i siarad am ddigideiddio ynni. Mae gwesteiwr y gynhadledd, Cwmni Olew Cenedlaethol Abu Dhabi (ADNOC), eisoes cychwyn ar strategaeth mae'n galw “Oil & Gas 4.0”, er mwyn archwilio cysylltiad pŵer a digidol mewn byd sy'n cael ei siapio'n gynyddol gan Big Data a'r IoT. Yn wir, mae gan brif weithredwr ADNOC ei hun, Dr Sultan Ahmed Al Jaber o'r enw i'r sector ynni “ailfeddwl sut mae'n mabwysiadu a chymhwyso technoleg”.

Daeth Mae gan IEA galw ynni byd-eang yn tyfu oddeutu 25% dros y ddau ddegawd nesaf. Bydd 2.5 biliwn arall o bobl sy'n symud i ardaloedd trefol gan 2050, ynghyd â dwy ran o dair o'r boblogaeth fyd-eang sy'n dod i mewn i'r dosbarth canol, yn creu pwysau aruthrol nid yn unig ar gyfer rhwydweithio cwmwl a llifoedd data newydd, ond hefyd ar gyfer y pŵer sy'n cefnogi'r technolegau newydd hyn.

Bydd gan yr ITRE lawer i'w drafod yr wythnos hon. Dylai gofio y bydd y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol yn dibynnu cymaint ar ynni ag ar dechnoleg.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd