A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

| Rhagfyr 9, 2019

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am wleidyddiaeth a'u dylanwad ar fasnachu forex. Gall gweithredoedd gwleidyddion dylanwadol yn yr UD, Ewrop, ac ardaloedd eraill sydd ag economïau mawr ac arwyddocaol effeithio ar gyfraddau cyfnewid o ddydd i ddydd. Ac yn naturiol, gall gweithredoedd a gwrthdaro mwy gael mwy o effaith.

Er enghraifft, yn ôl ym mis Chwefror Gohebydd yr UE wedi'i gwmpasu Y modd yr ymdriniodd Theresa May â’r senedd a mater Brexit, a’r amrywiol ffyrdd y gwnaeth ei gweithredoedd effeithio ar bunt Prydain (mewn modd negyddol yn bennaf). Yn wir, mae'r cythrwfl diweddar yng ngwleidyddiaeth Prydain mewn gwirionedd wedi darparu nifer o enghreifftiau o sut y gall gweithredoedd penodol effeithio ar y cyfnewid arian cyfred.

Ar hyn o bryd serch hynny, mae economïau Ewropeaidd yn wynebu math gwahanol o ystyriaeth, yn yr ystyr bod anghydfod economaidd rhwng dau bŵer tramor yn effeithio arnyn nhw. Fel y bydd llawer yn ymwybodol erbyn hyn, mae cysylltiadau masnach rhwng yr Unol Daleithiau a China wedi bod yn straen yn hwyr - yn yr hyn y cyfeirir ato fwyfwy fel “rhyfel fasnach” - gyda goblygiadau anuniongyrchol ar gyfer yr Ewro.

Gallai dadansoddiad manwl o ryfel masnach yr UD-China lenwi cyfrolau (a heb os). Y pethau sylfaenol, serch hynny, yw bod yr Arlywydd Trump ar wahanol adegau ers i 2018 cynnar fygwth ac mewn rhai achosion orfodi tariffau ar nwyddau Tsieineaidd. Mae Tsieina wedi ymateb mewn da, ac yn y pen draw mae economïau'r ddwy wlad wedi profi effeithiau negyddol a gwerthoedd arian cyfred cyfnewidiol. Yn y cyfamser, nid yw'r ddwy ochr wedi dod i gytundeb ar drefniadau masnach newydd eto, ac mae'r Unol Daleithiau ar fin gosod tariff 15% ychwanegol ar ryw $ 160 biliwn mewn nwyddau Tsieineaidd ganol mis Rhagfyr.

Mae prif effeithiau hyn i gyd yn naturiol yn cael eu teimlo yn yr Unol Daleithiau a China - ond mae'r anghydfod parhaus rhwng y ddwy wlad yn dechrau edrych fel y gallai fod yn cael effaith gadarnhaol ar yr Ewro mewn gwirionedd. Yn fras, mae'r Ewro wedi cael blwyddyn eithaf gwan yn erbyn doler yr UD. Y siartiau forex yn FXCM dangos yr EUR / USD wedi cyrraedd uchafbwynt am y flwyddyn yn gynnar ym mis Ionawr cyn cyrraedd rhai o'i bwyntiau isaf ers canol 2017 yr hydref diwethaf.

Er gwaethaf y perfformiad serth hwn trwy gydol y rhan fwyaf o'r flwyddyn, a'r anawsterau y mae wedi'u hachosi yn y farchnad forex, bu rhywfaint o ostyngiadau diweddar mewn gwerth. Nid yw hynny'n dweud bod yr Ewro wedi gweld cynnydd cyson, ond mae wedi gwella o'i isafbwyntiau ym mis Hydref, yn ogystal ag o ostyngiad arall tuag at ganol mis Tachwedd. Ac mae rhai yn awgrymu bod hyn diolch i'r rhyfel fasnach.

Yn wir, Adroddodd CNBC ddechrau mis Rhagfyr fod y ddoler wedi cael ei “heicio”" yn ôl tensiynau masnach a data gwan yr UD.

O ran y data gwan hwnnw yn yr UD, nododd CNBC fod Sefydliad Rheoli Cyflenwad yr UD wedi rhyddhau niferoedd siomedig ar gyfer gweithgaredd ffatri cenedlaethol yn ddiweddar, yn ogystal â bod buddsoddiad isel mewn prosiectau preifat wedi arwain at wariant adeiladu isel. Nid yw hyn ond i ddweud bod rhai dangosyddion economaidd mewnol yn yr UD sydd hefyd yn cyfrannu at frwydrau'r ddoler. Fodd bynnag, mae ansicrwydd ynghylch y rhyfel fasnach a'r dyddiad cau uchod o ganol mis Rhagfyr ar gyfer cytundebau newydd gyda Tsieina yn sicr yn gyfrifol i raddau.

Yn y pen draw, mae anghydfod hirfaith rhwng yr Unol Daleithiau a China yn debygol o anfon tonnau negyddol ar draws economïau'r byd - ac felly efallai na fydd yn rhywbeth i wreiddio ynddo. Fodd bynnag, am y tro, mae'n ymddangos bod yr anghydfod yn golygu newyddion da i'r ewro ar ddiwedd cynffon blwyddyn anodd, ac o bosibl i mewn i 2020.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, Tsieina, Economi, US

Sylwadau ar gau.