Cysylltu â ni

Busnes

#Huawei - Nid yw pawb eisiau chwarae teg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Rwy'n cofio un wythnos benodol ym mis Rhagfyr 1990 yn dda iawn. Casglwyd mawr a da masnach y byd mewn neuadd gynadledda ym Mrwsel, mewn ardal a elwir yr Heysel, i gloi - roeddent yn gobeithio - y 'Rownd Uruguay' o sgyrsiau masnach a fyddai, gobeithio, yn cael gwared ar rwystrau i fasnach ledled y byd, yn ysgrifennu Jim Gibbons.

Bob dydd, roeddwn i'n gwneud fy ffordd yn y tywyllwch, ynghyd â'm criw camera, at ddrysau'r adeilad lle'r oedd y sgyrsiau'n cael eu cynnal. Yno, ynghyd â llawer o rai eraill, arhosais yn yr oerfel rhewllyd, dafliad carreg o dirnod enwog Atomium Gwlad Belg, i weld a allem ddenu rhywun nodedig i stopio a rhoi sylw i unrhyw un ohonom ar y cynnydd (neu ddiffyg hynny). Roedden ni i gyd eisiau 'soundbite'. Roedd yr arweinwyr yn sownd ar fater dyrys diwygio masnach amaethyddol, rhwystr a fyddai’n arwain at ddileu’r trafodaethau am dair blynedd hir yn y pen draw; Ebrill 1994 fyddai hi cyn i fargen gael ei tharo o'r diwedd, gan greu Sefydliad Masnach y Byd (WTO). Felly dyna ni, gohebwyr Brwsel cyfryngau'r UE, ynghyd â newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd, yn gobeithio bod yn dyst i foment hanesyddol yn hanes y Cytundeb Cyffredinol ar Dariffau a Masnach (GATT). Roeddem i gael ein siomi, fel yr oedd y gwahanol drafodwyr, yn enwedig y rhai o wledydd sy'n datblygu, a oedd yn teimlo bod eu hanghenion am fynediad i farchnadoedd byd-eang yn cael eu hanwybyddu o blaid cadw'r gwledydd cyfoethog yn hapus. “Mae gennym ni ddywediad yn fy ngwlad,” dywedodd un gwleidydd o Affrica wrtha i, “Pan fydd yr eliffantod yn ymladd, y glaswellt sy’n cael ei sathru, a ni yw’r glaswellt.” Nawr mae'n digwydd eto, heblaw bod deng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, mae peth o'r glaswellt wedi tyfu'n eithaf tal ac yn eithaf caled ac yn herio'r pachydermau. Maen nhw'n mynd ar sathru, serch hynny.

Cymerwch fater 5G, y genhedlaeth nesaf o gyfathrebu electronig a chysylltedd. Mae Arlywydd yr UD Donald Trump wedi ei gwneud yn bolisi, ynghyd â bygythiadau, i eithrio’r cawr technoleg Tsieineaidd Huawei (a chwmnïau eraill sy’n eiddo i Tsieineaidd) rhag cael unrhyw ran wrth greu’r rhwydweithiau. Nid yw'r UD wedi cynnig unrhyw dystiolaeth bod Huawei yn fygythiad, sy'n golygu bod eithrio'r cwmni rhag cymryd rhan yn syml oherwydd ei fod yn Tsieineaidd a'i lywodraeth yn Gomiwnyddol, mewn theori o leiaf. Ac nid yw Washington yn ymddiried yn China. Fodd bynnag, byddai eithrio Huawei ar sail ei wlad wreiddiol yn torri'r cytundeb na ddaethpwyd iddo ym Mrwsel ond a oedd ychydig dros dair blynedd yn ddiweddarach, pan ychwanegodd y rhan fwyaf o'r 123 plaid a gymerodd ran eu llofnodion ar 15 Ebrill, 1994 , ym Marrakesh, Moroco. Ac nid yn yr Unol Daleithiau yn unig y mae gweinyddiaeth Trump yn ceisio gorfodi gwaharddiad ar Huawei; mae wedi bod yn gryf yn arfogi cynghreiriaid eraill hefyd. Mae'n ymddangos yn benderfynol o gau Huawei allan o farchnadoedd ledled y byd.

hysbyseb

Efallai mai'r Unol Daleithiau yw'r prif symudwr yn yr ymdrech hon ond nid yw ar ei ben ei hun. Mae'n ymddangos bod hyd yn oed yr Undeb Ewropeaidd eisiau cyfyngu ar fynediad marchnad Huawei. Yn rhannol oherwydd pryder America ynghylch gwendidau posibl mewn offer 5G a adeiladwyd yn Tsieineaidd, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd “Blwch Offer 5G” o argymhellion. Fel y dywed gwefan y Comisiwn: “Mae'r blwch offer yn mynd i'r afael â'r holl risgiau a nodwyd yn asesiad cydgysylltiedig yr UE, gan gynnwys risgiau sy'n gysylltiedig â ffactorau annhechnegol, megis y risg o ymyrraeth gan actorion y wladwriaeth nad ydynt yn rhan o'r UE neu a gefnogir gan y wladwriaeth trwy'r gadwyn gyflenwi 5G . ” Mewn gwirionedd, mae'r Comisiwn yn ymwybodol o'r ofnau ac mae'n ymddangos ei fod yn gas ganddo gynhyrfu Americanwyr, hyd yn oed os yw'n golygu torri rheolau Sefydliad Masnach y Byd. “Mae Undeb Diogelwch dilys yn un sy’n amddiffyn dinasyddion, cwmnïau a seilwaith critigol Ewrop,” meddai Margaritis Schinas, Is-lywydd Hyrwyddo Ffordd o Fyw Ewrop, “Bydd 5G yn dechnoleg arloesol ond ni all ddod ar draul diogelwch ein marchnad fewnol. ” Felly, ychydig bach o wobble yno. Efallai mai'r hyn y mae angen ei gydbwyso yma yw'r ofn y gall Tsieina wrando ar ein cyfrinachau heb i ni wybod, ar y naill law, a'r ofn y bydd Ewrop yn cael ei gadael ar ôl yn y rhuthr tuag at fasnach heb ffrithiant, wedi'i hwyluso trwy 5G, ar y llall. “Yng nghasgliadau’r blwch offer,” meddai’r Comisiwn, “cytunodd yr Aelod-wladwriaethau i gryfhau gofynion diogelwch, i asesu proffiliau risg cyflenwyr, i gymhwyso cyfyngiadau perthnasol i gyflenwyr yr ystyrir eu bod yn risg uchel gan gynnwys gwaharddiadau angenrheidiol ar gyfer asedau allweddol a ystyrir yn rhai beirniadol a sensitif. (megis swyddogaethau'r rhwydwaith craidd), a chael strategaethau ar waith i sicrhau arallgyfeirio gwerthwyr. " Yn ôl fy nealltwriaeth o reolau Sefydliad Masnach y Byd, byddai cyfreithlondeb y penderfyniad hwnnw yn ymddangos, ar y gorau, yn ansicr. Mewn gwirionedd, roedd y cytundeb ar Sefydliad Masnach y Byd yn poeni rhai, yn enwedig ar y chwith wleidyddol. Fe wnaeth y diweddar Alex Falconer, ASE Llafur yn Glasgow hyd yn hyn i’r chwith fod ganddo boster o Lenin ar ei wal, fy stopio wrth y lifft yn Senedd Ewrop, coch yn ei wyneb a fy procio yn y frest â bys blin, i rybuddio ei fod yn golygu, fel y dywedodd, “y bydd yr holl benderfyniadau gwleidyddol mawr yn y dyfodol yn cael eu cymryd yn ystafelloedd bwrdd corfforaethau, y tu ôl i ddrysau caeedig. Dyma ddiwedd democratiaeth, ”meddai. Mewn ffordd, mae'r anghydfod cyfredol hwn yn awgrymu bod gwleidyddiaeth yn dal i geisio chwarae rhan, waeth pa mor drwsgl.

O leiaf nid yw'r UE wedi dewis arddull ystrydebol Robert O'Brien, cynghorydd Diogelwch yr Unol Daleithiau, wrth siarad am gwmnïau technoleg Tsieineaidd. “Maen nhw'n mynd i ddwyn cyfrinachau gwladwriaeth gyfanwerthol,” meddai wrth newyddiadurwyr, wrth ddysgu bod llywodraeth y DU wedi dewis bwrw ymlaen â gadael i Huawei gyflenwi ei chaledwedd 5G, er mai dim ond mewn ardaloedd 'ymylol' ydyn nhw, “p'un a ydyn nhw'n niwclear y DU cyfrinachau neu gyfrinachau gan MI6 neu MI5. ” Mae'r cyfan yn ymddangos ychydig yn orlawn, yn debycach i blot ffilm 'Mission Impossible' na'r byd go iawn, lle mae gwledydd yn cyfnewid nwyddau am arian. Ond mae O'Brien yn parhau i boeni. “Mae'n dipyn o sioc i ni,” meddai, “y byddai pobl yn y DU yn edrych ar Huawei fel rhyw fath o benderfyniad masnachol. Mae 5G yn benderfyniad diogelwch cenedlaethol. ” Tynnodd y cyfreithwyr Michel Petite a Thomas Voland o’r cwmni cyfreithiol Clifford Chance, sylw mewn erthygl i Frankurter Allgemeine Zeitung (FAZ) nad yw’r Unol Daleithiau wedi llwyddo i gynhyrchu unrhyw dystiolaeth o gamwedd gan Huawei, ZTE nac unrhyw gwmni technoleg Tsieineaidd arall. “Mae gweithredwyr y rhwydwaith yn feirniadol o gyfyngiadau llym,” ysgrifennon nhw yn yr erthygl. “Pwysleisiodd y cwmni Telefónica yn ddiweddar nad oes unrhyw risgiau hysbys sy’n benodol i galedwedd rhai gweithgynhyrchwyr.” Mae gan y cyfreithwyr bryderon ynghylch cyfreithlondeb symudiadau i eithrio cwmnïau Tsieineaidd hefyd: “Cyn belled nad oes modd profi unrhyw gamymddwyn concrit i gwmni, mae’n amheus a yw cyfyngiadau neu hyd yn oed waharddiad ar ei gynhyrchion yn unol â chyfraith ryngwladol.”

Mewn gwirionedd, gall polisi'r UD wneud niwed hirdymor i'w fuddiannau ei hun. Trwy atal cwmnïau’r Unol Daleithiau rhag cyflenwi cydrannau i Huawei, mae Washington wedi gorfodi’r cwmni i ymchwilio i ffyrdd o lenwi’r bwlch â chynhyrchion y mae wedi’u dylunio a’u cynhyrchu eu hunain, gan greu sbardun i ymchwil a datblygu Tsieineaidd. Mae gan Huawei bresenoldeb gweithgynhyrchu ac ymchwil yn Ewrop am fwy nag ugain mlynedd ac mae'n honni mai dim ond 30% o'r cydrannau yn ei gynhyrchion sy'n dod o China. O ystyried bod gan ei gystadleuwyr ganolfannau mewn gwledydd eraill, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, byddai'r syniad o waharddiad yn seiliedig ar 'fan tarddiad' yn ymddangos nid yn unig yn anghyfreithlon ond yn anymarferol hefyd. Byddai'n anodd gwahardd 30% o gynnyrch.

hysbyseb
Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE

Beth bynnag, mae Huawei wedi dweud lawer gwaith ei fod yn gweld ei hun yn cael dyfodol Ewropeaidd. “Mae Huawei yn fwy ymrwymedig i Ewrop nag erioed o’r blaen,” meddai Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE. Roedd yn siarad mewn digwyddiad mawr ym Mrwsel i nodi Blwyddyn Newydd Tsieineaidd. “Rydyn ni'n edrych ymlaen at ein 20 mlynedd nesaf yma. Dyna pam rydyn ni wedi penderfynu ein bod ni eisiau sefydlu canolfannau gweithgynhyrchu yn Ewrop - fel y gallwn ni wirioneddol gael 5G ar gyfer Ewrop wedi'i wneud yn Ewrop. " Yn y cyfamser, mae gan yr Undeb Ewropeaidd ei 'flwch offer' ac mae ganddo hefyd Grŵp Cydweithrediad NIS, a gafodd ei greu gan Gyfarwyddeb 2016 ar Ddiogelwch Systemau Rhwydwaith a Gwybodaeth (Cyfarwyddeb NIS) i sicrhau cydweithredu strategol a chyfnewid gwybodaeth ymhlith yr UE. Aelod-wladwriaethau mewn seiberddiogelwch. Mae Grŵp Cydweithrediad NIS yn cynnwys cynrychiolwyr Aelod-wladwriaethau'r UE, y Comisiwn Ewropeaidd a'r Asiantaeth yr UE ar gyfer seiberddiogelwch (ENISA). Mewn erthygl yn Cylchgrawn Diplomyddol Ewrop, ysgrifennodd T. Kingsley Brooks “Mae gan Huawei hanes hir o ymwneud ag Ewrop. Agorodd Huawei ei gyfleuster ymchwil cyntaf yn Ewrop yn 2000, gyda llond llaw o weithwyr yn Stockholm. Nawr mae'n cyflogi dros 13,300 o staff ac yn rhedeg dwy ganolfan ranbarthol a 23 sefydliad ymchwil mewn 12 gwlad yn yr UE. Mae ganddo hefyd bartneriaethau Ymchwil a Datblygu ac Ymchwil (ymchwil, datblygu ac arloesi) gyda 150 o brifysgolion Ewropeaidd. "

Pam fod ots cymaint? Oherwydd mai 5G yw'r dyfodol - o leiaf, am y tro. Heb os, bydd yn cael ei oddiweddyd rywbryd yn y dyfodol (a oes unrhyw un yn gweithio ar 6G eto?) Ond ni all unrhyw un fforddio cael ei adael ar ôl, a dyna pam mae Prydain wedi penderfynu, yn ddadleuol braidd, derbyn Huawei i greu ei rhwydwaith 5G. Mae yna hen adage: “Mae pwy bynnag sy'n berchen ar y platfform, yn berchen ar y cwsmer.” Mae'r ras hon i fod y cyntaf i sefydlu llwyfannau technolegol a chloi eu cwsmeriaid yn dod yn fwyfwy gwleidyddol. Yn ôl gwefan 5G Security, “Y potensial enillion economaidd o 5G datblygu a defnyddio, y dibyniaeth debygol gwareiddiad yn y dyfodol ar 5G, ac mae defnydd posib 5G ar gyfer cymwysiadau milwrol yn ei gwneud yn brif ymgeisydd am ddylanwad gwleidyddol. ” Ond nid yw'n mynd i ddigwydd dros nos; mewn rhai lleoedd, nid yw hyd yn oed 4G wedi'i gyflwyno'n llawn. Yn ôl y Grŵp masnach Cymdeithas GSM (GSMA), bydd gan oddeutu 1.2 biliwn o bobl - 460 miliwn yn Tsieina yn unig - fynediad i rwydweithiau 5G erbyn 2025. Dim ond ar ôl hynny y bydd cyflymder gweithredu'r rhwydwaith yn cynyddu. Yn ôl ei wefan ei hun, “Mae'r GSMA yn cynrychioli buddiannau gweithredwyr ffonau symudol ledled y byd, gan uno mwy na 750 o weithredwyr gyda bron i 400 o gwmnïau yn yr ecosystem symudol ehangach, gan gynnwys gwneuthurwyr setiau llaw a dyfeisiau, cwmnïau meddalwedd, darparwyr offer a chwmnïau rhyngrwyd, yn ogystal â sefydliadau mewn sectorau diwydiant cyfagos. ”

Ar hyn o bryd, wrth gwrs, mae'r byd yn cael ei dynnu rhywfaint gan y pandemig firws corona. Teimlwyd ei effaith drasig ledled y byd ac mae'n debygol o effeithio ar sut rydym yn byw ein bywydau am sawl mis i ddod. Ond hyd yn oed yn wyneb y drasiedi hon, mae gan 5G rôl i'w chwarae. Er enghraifft, yr ysbyty maes brys Huoshenshan a adeiladwyd yn arbennig yn Wuhan oedd y cyntaf yn y byd gyda llwyfan ymgynghori o bell, gan ddefnyddio rhwydwaith gigabit, wedi'i ategu â 5G. Creodd Huawei system a oedd yn caniatáu i feddygon yn Wuhan ymgynghori'n gyflym ag arbenigwyr yn Beijing. Roedd diagnosis â chymorth deallusrwydd artiffisial (AI) yn caniatáu i salwch claf gael ei ddiagnosio mewn deg eiliad, gyda chadarnhad gan feddyg mewn dau funud ac adroddiad printiedig mewn tri deg eiliad: chwe gwaith yn gyflymach na chynnal y broses â llaw. Mae'r system wedi'i defnyddio mewn ugain o ysbytai yn Tsieina. Yn yr un modd, roedd defnyddio AI mewn canolfan alwadau yn caniatáu canfod 372 o bobl mewn risg uchel o fewn naw deg naw munud. Byddai'r un dasg a gyflawnir â llaw wedi cymryd 4,800 munud, yn ôl Huawei. Defnyddiwyd system debyg i ddefnyddio didoli trwy fwy nag 8,500 o gyffuriau presennol i wirio a allent helpu i ymladd COVID-19.

Codwyd y dechnoleg rôl, gan gynnwys 5G, wrth gynorthwyo yn ystod yr achos covid-19 yn ystod dadl ar yr awyr a drefnwyd gan Debating Europe. Dywedodd un o’r rhai sy’n cymryd rhan, Pearse O’Donohue, Cyfarwyddwr Rhwydweithiau’r Dyfodol yn y Comisiwn Ewropeaidd, fod “technoleg, technoleg ddigidol yn benodol, yn rhan allweddol o’n hymdrechion ar y cyd i fynd i’r afael â’r pandemig.” Cyfaddefodd nad oes gennym fynediad llawn i 5G eto, er y bydd yn ddi-os yn chwarae rhan fwy yn y dyfodol. Yn y cyfamser, mae gan dechnoleg bresennol rôl tymor byr bwysig wrth olrhain, diagnosio a chefnogi triniaeth, ymhlith pethau eraill. Mae Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i sefydliadau’r UE, yn cytuno, gan gredu y bydd technoleg yn chwarae rôl gynyddol hanfodol. “Ar y cyfan,” meddai, “rwy’n credu y dylem gymryd technoleg fel grym er daioni.” Mae hefyd yn teimlo y bydd 5G yn amhrisiadwy ar gyfer adfer yr economi i iechyd pan fydd yr argyfwng drosodd. “Efallai bod llawer o bobl wedi colli eu swyddi,” meddai, “ac efallai y bydd yn rhaid i lawer o bobl ddechrau eto mewn busnes ac mewn gwaith. Mae arnom angen i bobl allu cael y cysylltedd gorau ar gael. 5G, os ydych chi'n siarad am fand eang cyflym, sydd â'r potensial gorau. " Hyd y gwelaf, mae'r unig bryder ynghylch 5G yn ymwneud â rhagweld y tywydd. Mae'n trosglwyddo ar 24 gigahertz, a all orgyffwrdd â'r signal 23.8 GHz a allyrrir yn naturiol gan anwedd dŵr atmosfferig. Yr anwedd hon sy'n cael ei monitro gan offerynnau tywydd lloerennau yn orbit y Ddaear, gan ei gwneud hi'n anoddach rhagweld systemau storm o bosibl, ac o bosibl wneud rhagolygon yn llai cywir. Ond gallai hynny fod yn storm mewn tecup.

Mae ofnau y bydd yr argyfwng hwn yn tynnu sylw at y ffaith nad oes cysylltiad da rhwng rhai rhannau o Ewrop, gan adael yr hyn a elwir yn 'raniad digidol' rhwng y rhai sydd â mynediad i'r Rhyngrwyd a'r rhai heb. “Mae hwn yn fater y mae’n rhaid i ni fynd i’r afael ag ef, y mae’n rhaid i ni ddeffro iddo,” meddai O’Donohue, “Mae’n alwad deffro ar lefel genedlaethol ond yn enwedig ar lefel Ewropeaidd.” Mae ASE Sosialaidd Gwlad Groeg, Eva Kaili, yn cytuno: “Rwy’n credu ei bod yn gwthio llawer o lywodraethau i ddeall y dylem gael pawb yn gysylltiedig neu gael yr opsiwn i fod yn gysylltiedig.” Wrth i ni ymdrechu i oresgyn effeithiau cloi i lawr, mae hynny'n bwysig yn ddi-os, os gall y llunwyr polisi roi'r gorau i ddadlau a bwrw ymlaen. Mae Huawei yn darparu mastiau llenwi i gysylltu mwy o bobl, meddai Liu. “Yn seiliedig ar bŵer yr haul, microdonnau, gyda pholyn syml,” esboniodd, “ac am gost isel iawn. Rydym yn gwneud rhai ymdrechion ar hyn, ac mae gweithredwyr diwydiannol eraill yn gweithio arno hefyd, a bydd hynny'n helpu. ” Mae technoleg wedi codi problem arall, fodd bynnag: mae dymuniad rhai llywodraethau i olrhain symudiadau pobl heintiedig a'r rhai sydd â risg uchel yn rhedeg i gyfreithiau preifatrwydd data'r UE.

Mae China bob amser wedi synnu ymwelwyr o'r Gorllewin, yn yr un modd ag y mae bellach yn syndod i orllewinwyr yn eu gwledydd cartref gyda'i dechnoleg anhygoel. Yn ystod llinach Yuan tua diwedd y 13th ganrif, teithiodd y Marco Polo Fenisaidd yno. Cafodd ei lethu gymaint nes iddo dueddu gorliwio, gan nodi bod gan Suzhou 6,000 o bontydd cerrig (fe'i galwodd yn 'Fenis y Dwyrain') a bod dinas Hangzhou, a fyddai cyn bo hir yn dod yn brifddinas o dan linach y Southern Song, yn meddu ar 1.6 -miliwn o dai. Mae'n ymddangos yn annhebygol ei fod wedi eu cyfrif ac enillodd y llysenw iddo gartref 'il Milione' - Mr. Millions - a oedd hefyd yr enw a roddodd darllenwyr yn cellwair ar ei lyfr, The Travels of Marco Polo, pan gafodd ei gyhoeddi ym 1300. Nid oedd pawb yn credu gair ohono. Mewn gwirionedd, serch hynny, efallai bod Marco Polo wedi gorddatgan pethau ychydig ond mae'n amlwg ei fod yn credu bod China yn lle arbennig iawn. Heb os, mae. Mae ei hanes yn hir iawn ac yn gymhleth, hyd yn oed os nad yw'r Wal Fawr - fel y mae rhai wedi honni - yn weladwy o'r gofod ac yn 2,000 oed. Am lawer o'i bodolaeth ni fu hyd yn oed yn wlad sengl o dan un llinach; ffiniau wedi'u symud. Ond mae wedi bod yn hynod ddyfeisgar; yn hollol ar wahân i bowdwr gwn (nas defnyddiwyd fel arf i ddechrau) roedd ei filwyr yn defnyddio croesfannau bron i fil o flynyddoedd cyn iddynt droi i fyny yn Ewrop. Roedd gan yr hen bobl Tsieineaidd, cyn 1,000 CC, lawer o dduwiau ond nid oeddent yn eu credydu â'r greadigaeth, yn ôl John Keay, yn ei lyfr rhagorol, 'China - a History'. “Yn lle chwedlau creu,” eglura, “Mae hanes China yn dechrau gyda chwedlau sefydlu ac yn lle crëwr mae ganddo 'sefyllfa sy'n digwydd'. Yn awgrymu ymateb gwyddonol, rhan o dwll du, rhan Big Bang, gelwid hwn yn Ddechreuad Mawr. ” Neu felly fe'i disgrifir yn y drydedd ganrif CC 'Huainanzi', meddai Keay.

Mae China yn genedl ddiwyd a dyfeisgar, beth bynnag yw barn Washington am ei gwedd wleidyddol a faint bynnag mae'r farn honno'n dylanwadu (neu'n ceisio dylanwadu) ar bwerau gorllewinol eraill, gan gynnwys yr UE. Mae Abraham Liu wedi disgrifio agwedd America fel “amheuaeth â chymhelliant gwleidyddol”. Felly gadewch i ni gael ychydig o bethau'n glir: mae 5G yn dod, hyd yn oed os nad yw wedi eich cyrraedd chi eto. Bydd yn hanfodol ar gyfer gweithio 'Rhyngrwyd Pethau' (IoT) fel y'i gelwir, gan gysylltu gwrthrychau difywyd fel y gellir eu rheoli o bell, bron yn sicr gan AI, a fydd yn dibynnu ar 5G mewn ffyrdd eraill. Rwy'n dal yn nerfus am rywbeth a allai, yn ddamcaniaethol ac os caiff ei hacio gan ddefnyddiwr gelyniaethus, diffodd fy goleuadau, troi'r hi-fi i fyny a datgloi fflap y gath pan fydd i fod i recordio rhaglen deledu. Bydd yn ofynnol i unrhyw wlad sydd am gadw i fyny â'r newid byd-eang mewn technoleg ei defnyddio. O ran cyfyngu Huawei i'r cyrion, mae'r syniad wedi'i wrthod gan Janka Oertel, uwch gymrawd polisi yn y Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor a Chyfarwyddwr ei Raglen Asia: “Gan esgus y byddai gwahaniaeth clir - rhwng craidd rhwydwaith y gellir ei sicrhau a'r rhwydwaith mynediad radio - yn rhith. ” Un o'r dyddiau hyn, byddwn i gyd yn dod i arfer â'r syniad o 5G a byddwn yn cymryd yn ganiataol ei alluoedd manwldeb. Mae hynny'n ymwneud â'r amser y bydd 6G yn dod.

Busnes

Mae rhaglen Meistr mewn Rheolaeth GSOM SPbU wedi rhestru ymhlith y 25 uchaf o brif Feistri Byd-eang FT mewn Rheolaeth 2021

cyhoeddwyd

on

Roedd rhaglen Meistr mewn Rheolaeth (MiM) Ysgol Rheolaeth i Raddedigion Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) yn safle 25 ymhlith y 100 rhaglen meistr orau yn y byd. yn ôl y Times Ariannol. Mae GSOM SPbU yn parhau i fod yr unig ysgol yn Rwseg a gynrychiolir yn y safle hwn. 

Yn 2013, aeth y rhaglen Meistr mewn Rheolaeth i mewn i'r Times Ariannol yn safle 65ain yn rhestr y rhaglenni gorau am y tro cyntaf. Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae'r rhaglen MiM wedi llwyddo i wella ei safle a chodi yn safle 40 llinell, diolch i natur unigryw cynnwys addysgol a chefnogaeth cyn-fyfyrwyr a phartneriaid corfforaethol.

“Y safle uchel yn y FT mae graddio'r rhaglen Meistr mewn Rheolaeth yn ganlyniad gwaith beunyddiol llawer o adrannau, cefnogaeth partneriaid a chyfraniad pob athro sy'n gweithio ar y rhaglen. Rydym, wrth gwrs, yn llawenhau am y canlyniad newydd a gyflawnwyd, sy'n rhoi'r rhaglen mewn lle arbennig nid yn unig ym marchnad addysg fusnes Rwseg, ond hefyd yn y byd yn un. Ond i ni, mae hwn, yn gyntaf oll, yn ddangosydd ein bod ar y trywydd iawn, sy'n golygu y dylem barhau i weithio ar wella'r disgyblaethau a addysgir yn gyson, cefnogi myfyrwyr, datblygu'r amgylchedd rhyngwladol ymhellach, cryfhau cydweithredu gyda chyflogwyr, gan gynnwys gyda chwmnïau sy'n aelodau o Fwrdd Cynghori GSOM. Rwy’n llongyfarch pawb yn ddiffuant sy’n ymwneud â chreu a datblygu’r rhaglen, ac rwy’n llongyfarch myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, a gobeithio y byddwn yn parhau i weithio gyda’n gilydd, byddwn yn sicrhau canlyniadau uchel newydd! ” Dywedodd Yulia Aray, athro cyswllt, Adran Rheolaeth Strategol a Rhyngwladol, Cyfarwyddwr Academaidd rhaglen Meistr mewn Rheolaeth.

hysbyseb

Cymerodd partneriaid academaidd GSOM SPbU - Prifysgol Swistir St Gallen ac Ysgol Fasnachol Uwch Paris y lle cyntaf a'r ail yn y safle Meistr Byd-eang mewn Rheolaeth 2021. Mae partneriaid academaidd eraill GSOM SPbU wedi cymryd y llinellau gerllaw'r Ysgol Fusnes yn y safle: mae'r Ysgol Fusnes, Prifysgol Mannheim (yr Almaen) yn y 24ain safle; Mae Sefydliad Rheoli India (Ahmedabad) ar y 26ain llinell.

The Financial Times rhestr yn cynnwys 100 o raglenni addysgol. Mae'r cyhoeddiad yn llunio safle yn seiliedig ar ddadansoddiad o ddata a dderbyniwyd gan ysgolion busnes a sylwadau dienw gan gyn-fyfyrwyr. Dim ond ysgolion busnes sydd ag o leiaf un o'r achrediadau rhyngwladol: AACSB ac EQUIS all gymryd rhan yn y safle. Mae cyfanswm o 17 o feini prawf yn cael eu hystyried: cyfradd y twf cyflog dros dair blynedd, twf gyrfa, cefnogaeth i ysgol fusnes ym maes datblygu gyrfa, canran y cyn-fyfyrwyr a gafodd swydd dri mis ar ôl graddio, nifer yr athrawon tramor a eraill. Ac, wrth gwrs, un o'r prif ddangosyddion yw cyflog cyfartalog cyn-fyfyrwyr dair blynedd ar ôl graddio - yn GSOM SPbU mae'n fwy na $ 70,000 y flwyddyn.

Safleoedd y papur newydd busnes rhyngwladol Times Ariannol (FT) wedi'i gyhoeddi mewn mwy nag 20 o wledydd. Maent yn ddangosydd a dderbynnir yn gyffredinol o ansawdd ysgol fusnes neu raglen unigol.

hysbyseb

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Parhau Darllen

Dyddiad

Mwy o ddiogelwch, arloesedd a thwf yn sector data'r DU fel y cyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Digidol y DU

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ailwampio i ysgogi mwy o arloesi a thwf yn sector data'r DU ac amddiffyn y cyhoedd yn well rhag bygythiadau data mawr, o dan ddiwygiadau arfaethedig a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Digidol Oliver Dowden

Bridget Treacy, partner (ymarfer preifatrwydd a seiberddiogelwch y DU), Hunton Andrews Kurth, meddai: “Mae llywodraeth y DU wedi dynodi gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer diwygio deddfau diogelu data’r DU, symleiddio’r drefn bresennol, lleihau biwrocratiaeth ar gyfer busnes ac annog arloesedd a arweinir gan ddata. Ar ôl dadansoddi’n ofalus, mae’r llywodraeth yn credu y gall wella cyfundrefn preifatrwydd data’r DU yn sylweddol a sut mae’n gweithio’n ymarferol, wrth gadw safonau uchel o ddiogelwch i unigolion. Ymhell o geisio disodli'r drefn bresennol, mae hyn yn edrych fel ymgais i'w fireinio, gan ei gwneud yn gallu diwallu anghenion yr holl randdeiliaid yn well ac yn gweddu'n well i'r oes ddigidol. 

“Mae'n hen bryd edrych o'r newydd ar lif data rhyngwladol, ac yma bydd yn ddiddorol gweld pa mor greadigol y mae llywodraeth y DU yn barod i fod. Mae llifoedd data byd-eang yn rhan anochel o fasnach fyd-eang ac amlygodd pandemig Covid-19 yr angen am gydweithrediad byd-eang mewn ymchwil ac arloesi. Mae llywodraeth y DU eisiau galluogi llifoedd data dibynadwy a chyfrifol, heb leihau amddiffyniad i unigolion, a heb fiwrocratiaeth ddiangen. Gall dull mwy ystwyth, hyblyg, wedi'i seilio ar risg a chanlyniadau ar gyfer pennu digonolrwydd wella diogelwch data yn gyffredinol. Ond yma bydd angen i'r llywodraeth gymryd gofal arbennig, gan dybio ei bod am gadw statws digonolrwydd y DU yn yr UE.

hysbyseb

“Mae’n ymddangos y bydd hyd yn oed Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn destun diwygio, gyda chynigion i foderneiddio strwythur llywodraethu’r rheolydd diogelu data, yn gosod amcanion clir ac i sicrhau mwy o dryloywder ac atebolrwydd. Mae'r ICO yn rheoleiddiwr amddiffyn data uchel ei barch, sy'n cynnig arweinyddiaeth fyd-eang uchel ei pharch ar faterion anodd. Bydd angen gofal i sicrhau nad yw'r annibyniaeth arfaethedig yn peryglu annibyniaeth fawr a gwerthfawrogol yr ICO.

“Ar y cyfan, mae hyn yn edrych fel ymgais feddylgar i wella trefn amddiffyn data bresennol y DU, nid trwy newid radical, ond trwy adeiladu ar y fframwaith presennol a'i fireinio i'w wneud yn fwy addas ar gyfer ein hoes ddigidol. Dylai sefydliadau groesawu'r cyfle i gyfrannu at yr ymgynghoriad hwn. "

Bojana Bellamy, llywydd Hunton Andrews Kurth Canolfan Arweinyddiaeth Polisi Gwybodaeth (CIPL), dywedodd melin drafod polisi gwybodaeth fyd-eang blaenllaw yn Washington, DC, Llundain a Brwsel: “Mae gweledigaeth llywodraeth y DU yn ddatblygiad cadarnhaol ac mae ei angen yn fawr i fynd i’r afael â chyfleoedd a heriau ein hoes ddigidol. Dylai'r cynlluniau gael eu croesawu yn y DU ac yn yr UE. Nid yw hyn yn ymwneud â gostwng lefel diogelu data neu gael gwared ar GDPR, mae'n ymwneud â gwneud i'r gyfraith weithio'n ymarferol, yn fwy effeithiol ac mewn ffordd sy'n creu buddion i bawb - sefydliadau sy'n defnyddio data, unigolion, rheoleiddwyr a chymdeithas y DU. ac economi. Mae angen i gyfreithiau ac arferion rheoleiddio esblygu a bod yn ystwyth yn union fel y technolegau maen nhw'n ceisio eu rheoleiddio. Bydd gwledydd sy'n creu'r cyfundrefnau rheoleiddio hyblyg ac arloesol mewn sefyllfa well i ymateb i'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

hysbyseb

“Nid oes amheuaeth nad yw rhai agweddau ar y GDPR yn gweithio’n dda, ac mae rhai meysydd yn aneglur yn aneglur. Er enghraifft, mae'r rheolau ar gyfer defnyddio data mewn ymchwil ac arloesi gwyddonol a diwydiannol yn feichus i leoli a dadansoddi, rhwystro defnydd a rhannu data at y dibenion buddiol hyn; mae'n anodd defnyddio data personol ar gyfer hyfforddi algorithmau AI i osgoi rhagfarn; mae cydsyniad unigolion i brosesu data wedi'i roi yn ddiystyr trwy or-ddefnyddio; ac mae llifoedd data rhyngwladol wedi cael eu torri mewn tâp coch.

“Gweledigaeth feiddgar llywodraeth y DU i symleiddio’r drefn amddiffyn data gyfredol, lleihau biwrocratiaeth, rhoi mwy o gyfrifoldeb ar sefydliadau i reoli a defnyddio data yn gyfrifol, ac i atgyfnerthu rôl ganolog rheoleiddiwr preifatrwydd y DU yw’r ffordd iawn ymlaen. Mae'n sicrhau diogelwch effeithiol i unigolion a'u data ac yn galluogi arloesi, twf a buddion cymdeithasol sy'n cael eu gyrru gan ddata. Dylai llywodraethau a gwledydd eraill ddilyn arweiniad y DU.

“Mae'n hen bryd ailwampio'r rheolau ar gyfer llifoedd data rhyngwladol ac mae Llywodraeth y DU yn llygad ei lle i ganolbwyntio ar alluogi llif data dibynadwy a chyfrifol. Bydd busnesau ym mhob sector yn croesawu trefn fwy di-dor ar gyfer trosglwyddo data a phenderfyniadau digonolrwydd mewn perthynas â mwy o wledydd. Mae swyddogion preifatrwydd data corfforaethol yn dargyfeirio gormod o adnoddau i fynd i'r afael â thechnegau cyfreithiol llif data o'r UE, yn enwedig yn dilyn dyfarniad Schrems II yr UE. Byddai defnyddwyr a busnesau yn cael eu gwasanaethu'n well gan sefydliadau sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd trwy ddylunio, asesiadau effaith risg ac adeiladu rhaglenni rheoli preifatrwydd cynhwysfawr sy'n addas ar gyfer yr economi ddigidol newydd. 

“Mae'n galonogol bod y llywodraeth yn cydnabod Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU fel rheolydd digidol allweddol yn y DU, gyda chylch gwaith beirniadol o amddiffyn hawliau gwybodaeth unigolion a galluogi arloesi a thwf cyfrifol sy'n cael ei yrru gan ddata yn y DU. Mae'r ICO wedi bod yn rheoleiddiwr a dylanwadwr blaengar yn y gymuned reoleiddio fyd-eang. Rhaid rhoi’r adnoddau a’r offer i’r ICO i fod yn strategol, yn arloesol, gan ymgysylltu’n gynnar â sefydliadau gan ddefnyddio data ac annog a gwobrwyo arferion gorau ac atebolrwydd. ”

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae rheolau rheoli allforio cryfach yr UE yn cychwyn

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cryfhau ei allu i ymateb i risgiau diogelwch newydd a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg. Y newydd Rheoliad Rheoli Allforio a ddaeth i rym ar 9 Medi a bydd yn tynhau rheolaethau ar fasnach mewn eitemau defnydd deuol - nwyddau a thechnolegau sifil gyda defnydd milwrol neu ddiogelwch posibl - gan wella gallu'r UE i amddiffyn hawliau dynol a chefnogi cadwyni cyflenwi diogel ar gyfer eitemau strategol.

Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun): “Mae angen i ni ymateb yn well i fygythiadau sy’n dod i’r amlwg mewn byd cynyddol gyfnewidiol. Mae hynny'n golygu cael gwell gafael ar dechnolegau defnydd deuol, gan gynnwys technolegau seiber-wyliadwriaeth y gellir eu camddefnyddio am dorri hawliau dynol. Diolch i'r rheolau newydd hyn gan yr UE, bydd gwledydd yr UE nawr hefyd yn gweithio'n agosach fyth ymysg ei gilydd a chyda chynghreiriaid ar risgiau diogelwch posibl sy'n deillio o biotechnoleg, Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill sy'n dod i'r amlwg. Byddwn hefyd yn ymuno i sicrhau chwarae teg i gwmnïau, er enghraifft, yng nghyd-destun Cyngor Masnach a Thechnoleg newydd yr UE-UD. " 

Mae'r fframwaith newydd yn caniatáu i'r UE gymryd nifer o gamau pwysig i gyfuno arbenigedd a mynd i'r afael â heriau penodol, yn enwedig mewn perthynas â seiber-wyliadwriaeth - lle mae canllawiau diwydrwydd dyladwy wrthi'n cael eu paratoi - ond hefyd dechnolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg fel cyfrifiadura uwch.

hysbyseb

Mae'r rheoliad yn cyflwyno mwy o dryloywder trwy gynyddu lefel yr ymgynghoriadau a'r adroddiadau rhwng aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn, gan gyfrannu at ddatblygu newydd. Llwyfan trwyddedu electronig yr UE eisoes wedi'u treialu mewn pedair aelod-wladwriaeth o'r UE.

Mae hefyd yn darparu sylfaen gyfreithiol ar gyfer gweithredu gan yr UE ar lefelau amlochrog, amlochrog a dwyochrog - gan gydnabod bod effeithiolrwydd rheolaethau yn dibynnu ar gydweithrediad y prif gynhyrchwyr technoleg - ac mae'n adeiladu ar y fframwaith amlochrog presennol o reolaethau allforio, sef Trefniant Wassenaar, sydd yn sail i lawer o gyfyngiadau a osodir gan y rheoliad ar lefel yr UE.

Cefndir

hysbyseb

Mabwysiadodd y Comisiwn ei gynnig deddfwriaethol i foderneiddio rheolaethau’r UE ar allforion eitemau defnydd deuol sensitif - nwyddau a thechnoleg - ym mis Medi 2016, i ddisodli’r Rheoliad o 2009. Mae gan eitemau o’r fath lawer o ddefnyddiau sifil ond gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer amddiffyn, deallusrwydd a dibenion gorfodi'r gyfraith (deunyddiau niwclear ac arbennig, telathrebu, electroneg a chyfrifiaduron, gofod ac awyrofod, offer morol, ac ati), a gellir eu camddefnyddio hefyd am dorri hawliau dynol.  

Mae'r Rheoliad newydd yn cynnwys llawer o gynigion y Comisiwn ar gyfer 'uwchraddio system' gynhwysfawr, a bydd yn gwneud system reoli Allforio bresennol yr UE yn fwy effeithiol trwy:

  • Cyflwyno dimensiwn 'diogelwch dynol' newydd, fel y gall yr UE ymateb i'r heriau a ddaw yn sgil technolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg - yn enwedig technolegau seiber-wyliadwriaeth - sy'n peri risg i ddiogelwch cenedlaethol a rhyngwladol; gan gynnwys amddiffyn hawliau dynol;
  • diweddaru syniadau a diffiniadau allweddol (ee diffiniad o 'allforiwr' i'w gymhwyso i bobl naturiol ac ymchwilwyr sy'n ymwneud â throsglwyddiadau technoleg defnydd deuol);
  • symleiddio a chysoni gweithdrefnau trwyddedu a chaniatáu i'r Comisiwn ddiwygio - trwy weithdrefn 'symlach', hy gweithred ddirprwyedig - y rhestr o eitemau neu gyrchfannau sy'n ddarostyngedig i fathau penodol o reolaeth, a thrwy hynny wneud y system rheoli allforio yn fwy ystwyth ac yn gallu esblygu ac addasu iddi amgylchiadau;
  • gwella cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau trwyddedu a'r Comisiwn gyda'r bwriad o gynyddu tryloywder penderfyniadau trwyddedu;
  • cydgysylltu, a chefnogi, gorfodi rheolaethau yn gadarn, gan gynnwys gwella cyfnewid gwybodaeth electronig ddiogel rhwng asiantaethau trwyddedu a gorfodi;
  • datblygu rhaglen adeiladu gallu a hyfforddi UE ar gyfer awdurdodau trwyddedu a gorfodi aelod-wladwriaethau; 
  • allgymorth i ddiwydiant a thryloywder gyda rhanddeiliaid, gan ddatblygu perthynas strwythuredig gyda'r sector preifat trwy ymgynghoriadau penodol â rhanddeiliaid gan grŵp perthnasol y Comisiwn o arbenigwyr aelod-wladwriaethau, a;
  • galluogi deialogau cryfach â thrydydd gwledydd a cheisio chwarae teg ar y lefel fyd-eang.

Mwy o wybodaeth

Rheoliad Rheoli Allforio

Memo - Gweithredu'r Rheoliad

Rheolaethau masnach defnydd deuol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd