Cysylltu â ni

Brexit

#Brexit - 'Rwy'n siomedig ac yn bryderus' Michel Barnier

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prif Drafodwr yr UE, Michel Barnier

Cyflwynodd Barnier ei gasgliadau o'r rownd ddiweddaraf o drafodaethau. Dywedodd ei fod yn siomedig ac yn bryderus oherwydd y diffyg cynnydd, hyd yn oed gan ddweud: “Ar adegau roedd yn teimlo fel pe baent yn mynd tuag yn ôl, yn fwy nag ymlaen.”

'Pedwar mis a deg diwrnod, pedwar mis a deg diwrnod '

Pwysleisiodd Barnier, er mwyn bod yn barod ar gyfer diwedd y cyfnod trosglwyddo, bod angen cyrraedd bargen erbyn diwedd mis Hydref, er mwyn gadael digon o amser i arbenigwyr cyfreithiol wirio a dilysu testun ym mhob un o'r 23 iaith swyddogol, byddai hefyd yn gofyn am y cytundeb 27 aelod-wladwriaeth yr UE a Senedd Ewrop. Dywedodd y byddai unrhyw oedi y tu hwnt i fis Hydref yn peryglu canlyniad llwyddiannus, gan wneud diwedd 'dim bargen' i'r cyfnod pontio yn fwy tebygol. 

hysbyseb

Roedd yn siomedig gan fod “Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi dweud wrthym ym mis Mehefin ei fod yn dymuno cyflymu’r broses drafod yn ystod yr haf ond yr wythnos hon, unwaith eto, fel yn rownd mis Gorffennaf, nid yw trafodwyr Prydain wedi dangos unrhyw barodrwydd gwirioneddol i symud ymlaen ar faterion o bwysigrwydd sylfaenol i’r Undeb Ewropeaidd a hyn er gwaethaf yr hyblygrwydd yr ydym wedi’i ddangos dros y misoedd diwethaf, o ran ystyried a gweithio gyda’r tair llinell goch y nododd Boris Johnson ei hun ar eu cyfer ym mis Mehefin. ” Dywedodd Barnier nad oedd yn deall pam fod y DU yn "gwastraffu amser gwerthfawr". 

Ar hyn o bryd mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ar wyliau yn yr Alban.

hysbyseb

Mae'r UE wedi ailadrodd y bydd angen safonau teg a chwarae teg i unrhyw gytundeb masnach. Bydd hefyd angen persbectif tymor hir ar bysgodfeydd, yn hytrach na chynnig y DU ar gyfer cytundebau blynyddol - maes lle dywedodd: “Ni wnaethom unrhyw gynnydd o gwbl.” Yn olaf, ni fydd yr UE yn caniatáu dewis y farchnad fewnol yn y ceirios. Taflodd Barnier yr ymadrodd 'Mae Brexit yn golygu Brexit' yn ôl, roedd fel petai'n meddwl nad oedd trafodwyr Prydain wedi deall yn llawn y byddai canlyniadau i Brexit a'u bod yn dod yn real iawn wrth i'r DU agosáu at ddiwedd y cyfnod trosglwyddo. 

Rhoddodd Barnier yr enghraifft o gludiant cludo nwyddau ar y ffyrdd, sydd wedi cael llawer o sylw yn y wasg Brydeinig dros yr wythnos ddiwethaf: “Am flynyddoedd ar ôl pleidlais refferendwm Brexit, yr hyn sy’n digwydd yw canlyniad clir ac uniongyrchol pleidlais Brexit. Ni ddylai neb synnu at hynny. Mae trafnidiaeth ffordd yn sector allweddol i'n heconomïau. Mae'n cynrychioli miliynau o swyddi yn Ewrop. Ac mae'n sector sydd hefyd yn cael effaith uniongyrchol ar y costau a delir gan ddefnyddwyr, mae'n cael effaith uniongyrchol ar lygredd a'r hinsawdd ac yn wir ar ddiogelwch ar y ffyrdd hefyd.

“Nid yw trafodwyr Prydain eisiau i safonau penodol fod yn berthnasol i gludwyr Prydain pan fyddant yn bresennol ar diriogaeth yr Undeb Ewropeaidd, ailadroddwyd hynny eto yr wythnos hon. Mae hyn yn berthnasol i oriau gwaith, i osod tacograffau modern mewn cabanau lorïau er mwyn gwirio oriau gwaith ac amseroedd gorffwys i weithwyr. Maent wedi gwrthod cytuno i'r gwarantau hyn ar y naill law, ond ar y llaw arall, maent yn gofyn am lefel mynediad i'r farchnad fewnol sy'n debyg i lefel aelod-wladwriaeth tra bod y taleithiau hyn yn derbyn y safonau a'r cyfyngiadau hyn.

“Pam dylen ni roi’r un mynediad i weithredwyr Prydain, i gludwyr o Brydain, â chludwyr yr UE os nad ydyn nhw wedi eu rhwymo gan yr un safonau o ran diogelu’r amgylchedd, amddiffyn defnyddwyr yn yr un ffordd?” 

Croesawodd Barnier y testun cyfreithiol a gyflwynwyd gan y DU ond dywedodd y byddai ond yn bosibl cael testun cyfunol trwy gydweithio. Dywedodd fod dogfen nad oedd yn adlewyrchu pryderon yr UE yn “ddi-gychwyn”. 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn monitro cynnydd ar y cytundeb tynnu'n ôl a fabwysiadwyd gan senedd Prydain ar ddechrau'r flwyddyn. Mae wedi ailgychwyn ei daith o amgylch y priflythrennau, trwy ddulliau rhithwir, i fynd gyda gweinyddiaethau cenedlaethol i baratoi ar gyfer Brexit.

Dywedodd Prif Negodwr y DU, David Frost: “Mae cytundeb yn dal yn bosibl, a’n nod o hyd, ond mae’n amlwg na fydd yn hawdd ei gyflawni. Mae angen gwneud gwaith sylweddol ar draws ystod o wahanol feysydd o gydweithrediad posib rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol os ydym am ei gyflawni. ” Mewn cyferbyniad â barn Barnier, “bod y trafodaethau’n mynd yn ôl yn fwy nag ymlaen”, dim ond ychydig o gynnydd y cyfeiriodd Frost ato. Fodd bynnag, mae methu â gwneud cynnydd yn erbyn dyddiad cau caled yn rhoi mwy fyth o bwysau ar gytundeb un awr ar ddeg a fyddai’n gweithio yn erbyn y blaid wannach yn y trafodaethau. Er bod yr UE hefyd eisiau cytundeb, mae angen hyn yn fwy ar y DU.

Mae'r DU yn dal i fynnu ei dull gweithredu, a fydd yn rhoi rheolaeth sofran lawn i'r DU dros ei deddfau ei hun, ond mae cytundebau masnach - yn enwedig rhai cynhwysfawr - fel arfer yn gofyn am gydweithrediad neu hyd yn oed ildio rhai hawliau. Yn ei thrafodaethau gyda’r Unol Daleithiau a chytundebau masnach posib eraill, rhaid bod y DU eisoes wedi darganfod bod hyn yn beth cyffredin ac nid yw’n syndod. Nid yw gofynion yr UE ond yn adlewyrchu'r ffaith bod masnach rydd o fewn ei ffiniau yn seiliedig ar gydweithrediad rheoliadol tynn rhwng gwladwriaethau sofran, nid yw'n mynd i daflu'r rheolau hyn i drydedd wlad.

Brexit

Bydd effaith Brexit 'yn gwaethygu' gyda siop archfarchnadoedd yn costio mwy a rhai o gynhyrchion yr UE yn diflannu o silffoedd

cyhoeddwyd

on

Effaith lawn Brexit ni fydd cwmnïau a defnyddwyr yn teimlo tan y flwyddyn nesaf gyda phrinder i waethygu mewn sectorau sy'n amrywio o fwyd i ddeunyddiau adeiladu, mae arbenigwr tollau blaenllaw wedi honni, yn ysgrifennu David Parsley.

Mae Simon Sutcliffe, partner yn y cwmni treth ac ymgynghorol Blick Rothenberg, yn credu bod oedi’r Llywodraeth wrth weithredu deddfau tollau ôl-Brexit wedi “meddalu effaith” ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd, ac y bydd “pethau’n gwaethygu” pan fyddant o’r diwedd daethpwyd i mewn o Ionawr 2022.

Er gwaethaf gadael yr UE ar 1 Ionawr 2020, mae'r Llywodraeth wedi gohirio llawer o'r deddfau tollau a oedd i fod i ddod i rym y llynedd.

hysbyseb

Bydd y gofyniad i gyn-hysbysu cyrraedd y DU o fewnforion bwyd-amaeth yn cael ei gyflwyno ar 1 Ionawr 2022 yn hytrach na'r dyddiad sydd eisoes wedi'i oedi o 1 Hydref eleni.

Bydd y gofynion newydd ar gyfer Tystysgrifau Iechyd Allforio nawr yn cael eu cyflwyno hyd yn oed yn hwyrach, ar 1 Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

Bydd rheolaethau i amddiffyn anifeiliaid a phlanhigion rhag afiechydon, plâu neu halogion hefyd yn cael eu gohirio tan 1 Gorffennaf 2022, ynghyd â'r gofyniad am ddatganiadau Diogelwch a Diogelwch ar fewnforion.

hysbyseb

Pan gyflwynir y deddfau hyn, sydd hefyd yn cynnwys y system datgan tollau, mae Mr Sutcliffe yn credu y bydd y prinder bwyd a deunydd crai a brofwyd eisoes i raddau - yn enwedig yng Ngogledd Iwerddon - yn gwaethygu ar y tir mawr gyda rhai cynhyrchion yn diflannu o silffoedd archfarchnadoedd hyd y gellir rhagweld.

Sutcliffe, a oedd ymhlith y cyntaf i ragweld prinder gyrwyr y lori and materion ffiniau yng Ngogledd Iwerddon, meddai: “Unwaith y bydd yr estyniadau ychwanegol hyn yn dod i ben byddwn yn mynd i fod mewn byd cyfan o boen nes bydd mewnforwyr yn mynd i’r afael ag ef yn union fel y bu’n rhaid i’r allforwyr o’r DU i’r UE fod eisoes.

“Bydd cost y fiwrocratiaeth dan sylw yn golygu na fydd llawer o fanwerthwyr yn stocio rhai cynhyrchion o’r UE mwyach.

Os ydych chi'n gwybod bod eich dosbarthiad ffrwythau yn sownd mewn porthladd yn y DU am 10 diwrnod yn aros i gael ei wirio, yna ni fyddwch yn trafferthu ei fewnforio gan y bydd yn diffodd cyn iddo gyrraedd y siop hyd yn oed.

“Rydyn ni'n edrych ar bob math o gynhyrchion yn diflannu o archfarchnadoedd, o salami i gawsiau, oherwydd byddan nhw'n rhy ddrud i'w llongio. Er y bydd ychydig o delicatessens bwtîc yn stocio'r cynhyrchion hyn, byddan nhw'n dod yn ddrytach ac yn anoddach i'w gwneud dod o hyd. ”

Ychwanegodd y bydd siop yr archfarchnad hefyd yn wynebu codiadau serth mewn prisiau gan y bydd cost mewnforio hyd yn oed cynhyrchion sylfaenol fel cig ffres, llaeth, wyau a llysiau yn costio mwy i fanwerthwyr.

“Ni fydd gan y manwerthwyr lawer o ddewis ond trosglwyddo o leiaf rai o’r costau uwch i’r defnyddiwr,” meddai Sutcliffe. “Hynny yw, bydd gan ddefnyddwyr lai o ddewis a bydd yn rhaid iddynt dalu mwy am eu siop wythnosol.”

Dywedodd llefarydd ar ran Rhif 10: “Rydyn ni eisiau i fusnesau ganolbwyntio ar eu hadferiad o’r pandemig yn hytrach na gorfod delio â gofynion newydd ar y ffin, a dyna pam rydyn ni wedi nodi amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheolaethau ffin llawn.

“Nawr bydd gan fusnesau fwy o amser i baratoi ar gyfer y rheolaethau hyn a fydd yn cael eu cyflwyno'n raddol trwy gydol 2022.”

Parhau Darllen

Brexit

Dywed gweinidogion Ewrop fod ymddiriedaeth yn y DU ar drai isel

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Maroš Šefčovič, wrth ddiweddaru gweinidogion ar y datblygiadau diweddaraf, fod angen ailadeiladu ymddiriedaeth a’i fod yn gobeithio dod o hyd i atebion gyda’r DU cyn diwedd y flwyddyn. 

Diweddarwyd cyfarfod gweinidogion Ewropeaidd ar gyfer y Cyngor Materion Cyffredinol (21 Medi) ar y sefyllfa o ran cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU, yn enwedig o ran gweithredu'r protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon.

Diweddarodd Šefčovič weinidogion ar y datblygiadau diweddaraf, gan gynnwys ei ymweliad diweddar ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon, ac ailadroddodd gweinidogion eu cefnogaeth i ddull y Comisiwn Ewropeaidd: “Bydd yr UE yn parhau i ymgysylltu â'r DU i ddod o hyd i atebion o fewn fframwaith y protocol. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddod â rhagweladwyedd a sefydlogrwydd yn ôl i ddinasyddion a busnesau Gogledd Iwerddon ac i sicrhau y gallant wneud y mwyaf o'r cyfleoedd a ddarperir gan y protocol, gan gynnwys mynediad i'r farchnad sengl. "

hysbyseb

Dywedodd yr is-lywydd fod llawer o weinidogion wedi siarad yn y ddadl yng nghyfarfod y Cyngor gyda phryder ynghylch a oedd y DU yn bartner dibynadwy. Dywedodd Gweinidog Ewrop Ewrop, Clement Beaune, ar ei ffordd i mewn i’r cyfarfod na ddylid cymysgu Brexit a’r anghydfod diweddar â Ffrainc dros fargen llong danfor AUKUS. Fodd bynnag, dywedodd fod yna fater o ymddiriedaeth, gan ddweud bod y DU yn gynghreiriad agos ond nad oedd cytundeb Brexit yn cael ei barchu’n llawn a bod angen ymddiriedaeth er mwyn symud ymlaen. 

Nod Šefčovič yw datrys yr holl faterion sy'n weddill gyda'r DU erbyn diwedd y flwyddyn. O ran bygythiad y DU i ddefnyddio Erthygl 16 yn y Protocol sy'n caniatáu i'r DU gymryd camau diogelu penodol os yw'r protocol yn arwain at anawsterau economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol difrifol sy'n agored i barhau neu i ddargyfeirio masnach, dywedodd Šefčovič fod y Byddai'n rhaid i'r UE ymateb a bod gweinidogion wedi gofyn i'r Comisiwn baratoi ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Serch hynny, mae Šefčovič yn gobeithio y gellir osgoi hyn.

Mae Gogledd Iwerddon eisoes yn profi dargyfeirio masnach, o ran ei fewnforion a'i allforion. Mae hyn i'w briodoli i raddau helaeth i'r fargen fasnach denau iawn y mae'r DU wedi dewis ei dilyn gyda'r UE, er iddi gael cynnig opsiynau llai niweidiol. Rhaid cyfyngu unrhyw fesurau diogelu o ran cwmpas a hyd. Mae yna hefyd weithdrefn gymhleth ar gyfer trafod mesurau diogelu a nodir yn atodiad saith y protocol, sy'n cynnwys hysbysu'r Cydbwyllgor, aros mis i gymhwyso unrhyw fesurau diogelwch, oni bai bod amgylchiadau anghyffredin (y bydd y DU yn siŵr o honni eu bod) . Yna bydd y mesurau'n cael eu hadolygu bob tri mis, os digwydd annhebygol y canfyddir eu bod wedi'u seilio'n dda.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Mae Prydain yn gohirio gweithredu rheolaethau masnach ar ôl Brexit

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Prydain ddydd Mawrth (14 Medi) ei bod yn gohirio gweithredu rhai rheolaethau mewnforio ar ôl Brexit, yr eildro iddynt gael eu gwthio yn ôl, gan nodi pwysau ar fusnesau o’r straen cadwyn gyflenwi pandemig a byd-eang.

Gadawodd Prydain farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ddiwedd y llynedd ond yn wahanol i Frwsel a gyflwynodd reolaethau ffiniau ar unwaith, roedd yn syfrdanu cyflwyno gwiriadau mewnforio ar nwyddau fel bwyd i roi amser i fusnesau addasu.

Ar ôl gohirio cyflwyno sieciau chwe mis eisoes o Ebrill 1, mae'r llywodraeth bellach wedi gwthio'r angen am ddatganiadau a rheolaethau tollau llawn yn ôl i 1 Ionawr, 2022. Bydd angen datganiadau diogelwch o 1 Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

hysbyseb

"Rydyn ni am i fusnesau ganolbwyntio ar eu hadferiad o'r pandemig yn hytrach na gorfod delio â gofynion newydd ar y ffin, a dyna pam rydyn ni wedi nodi amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheolaethau ffin llawn," meddai gweinidog Brexit, David Frost.

"Bydd gan fusnesau nawr fwy o amser i baratoi ar gyfer y rheolaethau hyn a fydd yn cael eu cyflwyno'n raddol trwy gydol 2022."

Mae ffynonellau diwydiant yn y sector logisteg ac arferion hefyd wedi dweud nad oedd seilwaith y llywodraeth yn barod i orfodi gwiriadau llawn.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd