Cysylltu gyda ni

Tsieina

Banc yn cofleidio blockchain i hwyluso masnach Belt a Road

cyhoeddwyd

on

Mae China a’r Undeb Ewropeaidd ill dau wedi dweud y byddant yn cyflymu trafodaethau er mwyn dod i gytundeb buddsoddi rhwng China a’r UE erbyn diwedd eleni, gyda’i brosiect seilwaith enfawr “Belt and Road” yng nghanol oes o fasnach a thwf ar gyfer economïau yn Asia a thu hwnt.

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop.

Cododd y Ffordd Silk wreiddiol yn ystod ehangiad gorllewinol Brenhinllin Han China (206 BCE-220 CE), a ffurfiodd rwydweithiau masnach ledled yr hyn sydd heddiw yn wledydd Canol Asia yn Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan, yn ogystal â India a Phacistan heddiw i'r de. Roedd y llwybrau hynny'n ymestyn mwy na phedair mil o filltiroedd i Ewrop.

Y Fenter Belt a Ffordd (BRI) yw Ffordd Silk newydd heddiw, darn traws-gyfandirol sy'n cysylltu China â de ddwyrain Asia, de Asia, Canol Asia, Rwsia ac Ewrop ar dir - a Ffordd Silk Forwrol yr 21ain ganrif, llwybr môr cysylltu rhanbarthau arfordirol Tsieina â de ddwyrain a de Asia, De'r Môr Tawel, y Dwyrain Canol a Dwyrain Affrica, yr holl ffordd ag Ewrop.

Un o'r heriau mwyaf i'w lwyddiant fydd goresgyn cymhlethdod masnachu aml-nwyddau - mae yna nifer o randdeiliaid, cyfryngwyr a banciau yn cydweithio i wneud i fargeinion ddigwydd. Mae'r bargeinion hyn yn enfawr o ran gwerth ac yn digwydd yn aml iawn, gyda symiau enfawr o arian yn cael eu trosglwyddo ar draws ffiniau i wahanol bartïon sydd i gyd yn defnyddio gwahanol systemau ac sydd â gofynion cydymffurfio gwahanol, systemau storio data, arian cyfred, ac ati. Mae'r system bresennol yn ddrud, yn araf ac yn darparu bron dim tryloywder i gwsmeriaid.

Mae systemau digidol arloesol sy'n defnyddio'r “Blockchain” yn cael eu datblygu i hwyluso dulliau cyflym a diogel o alluogi'r crefftau hyn i ddigwydd.

LGR Byd-eang o'r Swistir yn arweinydd ym maes symud arian digidol b2b a chyllid masnach o'r dechrau i'r diwedd, ac mae wedi lansio system ddigidol wedi'i seilio ar blockchain i gefnogi cyllid cadwyn gyflenwi yn economïau Silk Road. Mae LGR hefyd wedi lansio “newydd”Darn arian Silk”Cryptocurrency i alluogi masnach ddi-dor ac ar unwaith ar hyd y Belt and Road.

“Rwy’n credu mai rhywbeth yr ydym yn mynd i barhau i’w weld yw effaith technolegau sy’n dod i’r amlwg ar y diwydiant. Bydd pethau fel seilwaith blockchain ac arian digidol yn cael eu defnyddio i ddod â thryloywder a chyflymder ychwanegol i drafodion. Mae arian digidol banc canolog a gyhoeddir gan y llywodraeth hefyd yn cael ei greu, ac mae hyn hefyd yn mynd i gael effaith ddiddorol ar symud arian trawsffiniol. ” Dywedodd Ali Amirliravi, Prif Weithredwr LGR Byd-eang y Swistir.

“Rydyn ni'n edrych ar sut y gellir defnyddio contractau smart digidol mewn cyllid masnach i greu llythyrau credyd awtomataidd newydd, ac mae hyn yn dod yn ddiddorol iawn ar ôl i chi ymgorffori technoleg IoT. Mae ein system yn gallu sbarduno trafodion a thaliadau yn awtomatig yn seiliedig ar ddata sy'n dod i mewn o'r gadwyn gyflenwi. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y gallem greu contract craff ar gyfer llythyr credyd sy'n rhyddhau taliad yn awtomatig unwaith y bydd llong cludo yn cyrraedd lleoliad penodol. Neu, enghraifft symlach, gallai taliadau gael eu sbarduno unwaith y bydd set o ddogfennau cydymffurfio yn cael eu huwchlwytho i'r system a'u gwirio gan LGR. Ar ben hynny, gellir rhannu'r llythyr o ddogfennau sy'n gysylltiedig â chredyd â gwahanol bartneriaethau masnachu gan ddefnyddio platfform blockchain sy'n gwella tryloywderau ymhellach ac yn lleihau risgiau masnachu. Mae awtomeiddio yn duedd mor enfawr - rydyn ni'n mynd i weld mwy a mwy o brosesau traddodiadol yn cael eu tarfu. " dwedodd ef.

Ali Amirliravi, Prif Weithredwr LGR Global o'r Swistir

Ali Amirliravi, Prif Weithredwr LGR Global o'r Swistir

“Mae data yn mynd i barhau i chwarae rhan enfawr wrth lunio dyfodol cyllid y gadwyn gyflenwi. Yn y system gyfredol, mae dogfennau wedi'u seilio ar bapur, mae data'n cael ei gasglu, ac mae'r diffyg safoni yn ymyrryd mewn gwirionedd â chyfleoedd casglu data cyffredinol. Fodd bynnag, unwaith y bydd y broblem hon wedi'i datrys, byddai system cyllid masnach ddigidol o'r dechrau i'r diwedd yn gallu cynhyrchu setiau data mawr y gellid eu defnyddio i greu pob math o fodelau rhagfynegol a mewnwelediadau i'r diwydiant. Wrth gwrs, mae ansawdd a sensitifrwydd y data hwn yn golygu y bydd rheoli a diogelwch data yn hynod o bwysig i ddiwydiant yfory. ”

Mae Ali Amirliravi yn gadarnhaol am y cyfleoedd a ddaw yn sgil y Fenter Belt a Road.

“I mi, mae dyfodol y diwydiant symud arian a chyllid masnach yn ddisglair. Rydyn ni'n dechrau ar yr oes ddigidol newydd, ac mae hyn yn mynd i olygu pob math o gyfleoedd busnes newydd, yn enwedig i'r cwmnïau sy'n cofleidio technolegau'r genhedlaeth nesaf. ”

 

 

Tsieina

Panel adolygu pandemig annibynnol yn feirniadol o oedi Tsieina a WHO

cyhoeddwyd

on

Dywedodd panel annibynnol ddydd Llun (18 Ionawr) y gallai swyddogion Tsieineaidd fod wedi defnyddio mesurau iechyd cyhoeddus yn fwy grymus ym mis Ionawr i ffrwyno’r achos cychwynnol COVID-19, a beirniadodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) am beidio â datgan argyfwng rhyngwladol tan 30 Ionawr , yn ysgrifennu .

Galwodd yr arbenigwyr sy’n adolygu’r modd yr ymdriniwyd â’r pandemig yn fyd-eang, dan arweiniad cyn Brif Weinidog Seland Newydd, Helen Clark a chyn-Arlywydd Liberia Ellen Johnson Sirleaf, am ddiwygiadau i asiantaeth y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa. Cyhoeddwyd eu hadroddiad dros dro oriau ar ôl prif argyfwng WHO. dywedodd yr arbenigwr, Mike Ryan, fod disgwyl i farwolaethau byd-eang o COVID-19 fod ar frig 100,000 yr wythnos “yn fuan iawn”.

“Yr hyn sy’n amlwg i’r Panel yw y gallai mesurau iechyd cyhoeddus fod wedi cael eu defnyddio’n fwy grymus gan awdurdodau iechyd lleol a chenedlaethol yn Tsieina ym mis Ionawr,” meddai’r adroddiad, gan gyfeirio at yr achos cychwynnol o’r clefyd newydd yn ninas ganolog Wuhan, yn nhalaith Hubei.

Wrth i dystiolaeth ddod i'r amlwg o drosglwyddo dynol-i-ddyn, “mewn gormod o lawer o wledydd, anwybyddwyd y signal hwn”, ychwanegodd.

Yn benodol, roedd yn cwestiynu pam na chyfarfu Pwyllgor Brys Sefydliad Iechyd y Byd tan y drydedd wythnos ym mis Ionawr ac na ddatganodd argyfwng rhyngwladol tan ei ail gyfarfod ar Ionawr 30.

“Er nad yw'r term pandemig yn cael ei ddefnyddio na'i ddiffinio yn y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol (2005), mae ei ddefnydd yn canolbwyntio sylw ar ddifrifoldeb digwyddiad iechyd. Nid tan 11 Mawrth y defnyddiodd WHO y term, ”meddai’r adroddiad.

“Nid yw’r system rhybuddio pandemig fyd-eang yn addas at y diben,” meddai. “Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi cael ei danseilio i wneud y gwaith.”

O dan yr Arlywydd Donald Trump, mae’r Unol Daleithiau wedi cyhuddo WHO o fod yn “China-ganolog”, y mae’r asiantaeth yn ei wadu. Mae gwledydd Ewropeaidd dan arweiniad Ffrainc a’r Almaen wedi pwyso am fynd i’r afael â diffygion Sefydliad Iechyd y Byd ar gyllid, llywodraethu a phwerau cyfreithiol.

Galwodd y panel am “ailosodiad byd-eang” a dywedodd y byddai’n gwneud argymhellion mewn adroddiad terfynol i weinidogion iechyd o 194 aelod-wladwriaeth WHO ym mis Mai.

Parhau Darllen

Huawei

Mae Sweden yn dechrau ocsiwn 5G er gwaethaf protestiadau Huawei

cyhoeddwyd

on

Dechreuodd rheoleiddiwr cyfathrebu Sweden ei arwerthiant gohiriedig o amleddau 5G-addas, rhybuddiodd Huawei yr wythnos diwethaf y byddai canlyniadau difrifol gan fod y gwerthwr yn dal i gael achos cyfreithiol heb ei ddatrys yn herio ei waharddiad.

Mewn datganiad, dywedodd Awdurdod Post a Thelathrebu Sweden (PTS) fod ei ocsiwn ar gyfer trwyddedau yn y band 3.5GHz wedi cychwyn heddiw (19 Ionawr) gyda gwerthiant 2.3GHz i ddilyn. Mae'n ocsiwn 320MHz o sbectrwm 3.5GHz ac 80MHz o 2.3GHz.

Daw dechrau'r gwerthiant ddyddiau ar ôl Huawei wedi colli ei apêl ddiweddaraf yn ymwneud â gosod amodau ocsiwn sydd gwahardd gweithredwyr cynnig defnyddio offer ohono neu ZTE cystadleuol.

Mae gan Huawei ddau ddarn arall o gamau cyfreithiol ar y mater sydd heb eu datrys.

Mewn sylw i Byd Symudol yn Fyw a gyhoeddwyd ar 15 Ionawr yn dilyn methiant ei apêl ddiweddaraf, cadarnhaodd cynrychiolydd o Huawei nad oedd disgwyl rheoli ei “ddau brif achos llys” ar y mater tan ddiwedd mis Ebrill.

Ychwanegodd y cwmni: “Mae'n arwain at ganlyniadau difrifol i gynnal yr ocsiwn 5G tra bod yr amodau ar gyfer penderfyniadau PTS yn destun adolygiad cyfreithiol.”

Yn wreiddiol, roedd ocsiwn sbectrwm Sweden i fod i ddigwydd ym mis Tachwedd 2020, ond cafodd ei ohirio ar ôl i lys atal y cais rai o'r telerau gwerthu ymrannol hyd nes y cynhelid gwrandawiad iddynt.

Cliriwyd telerau PTS wedi hynny gan y llys apêl, gan agor y ffordd i'r ocsiwn fynd yn ei blaen.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae'r gorau o 5G eto i ddod  

cyhoeddwyd

on

Mae swyddogion gweithredol gweithredwyr symudol blaenllaw wedi annog defnyddwyr i fod yn amyneddgar gyda 5G, gan egluro y bydd achosion mwy datblygedig ac achosion defnydd ar gael wrth i'r dechnoleg esblygu.

Wrth siarad yng nghynhadledd ddiweddar y diwydiant CES 2021, dywedodd Drew Blackard, VP rheoli cynnyrch yn Samsung Electronics America (AAS), wrth banel bod llawer o wasanaethau cyfredol gan gynnwys ffrydio fideo yn ddim ond “gwell ar 5G”.

Ond ychwanegodd y bydd “profiadau unig-ar-5G” mwy datblygedig yn dod yn brif ffrwd “fwy a mwy wrth i’r seilwaith ddatblygu” ac wrth i’r dechnoleg gael ei defnyddio’n ehangach.

Nododd Blackard fod AAS wedi “gwneud llawer o ddatblygiad gyda phartneriaid i adeiladu sut y gall y rhain edrych”, gan dynnu sylw at gydweithrediad ag AT&T i gynnig profiadau AR i gefnogwyr chwaraeon.

Ychwanegodd cadeirydd a chyd-sylfaenydd Ice Mobility, Denise Gibson, “mae yna elfen o amynedd” i wireddu potensial 5G.

Dywedodd fod 5G “yn blatfform a fydd yn esblygu”, gan egluro “nid yw’n ymwneud â chyrhaeddiad daearyddol yn unig, ond hefyd darparu galluoedd a gwasanaethau datblygedig ar rwydweithiau a dyfeisiau.

Ychwanegodd Blackard fod “partneriaethau yn amlwg yn hanfodol”, gan nodi bod 5G yn ei gwneud yn ofynnol i “grŵp, diwydiant ddod â hynny ymlaen. Nid chwaraewr sengl all wneud hynny ”.

Wrth sôn am y mater, dywedodd Abraham Lui, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, "Yn Ewrop, mae’r gorau o 5G eto i ddod. Wrth i leoli 5G gasglu cyflymder ar draws y cyfandir, bydd defnyddwyr yn gwerthfawrogi buddion y dechnoleg hon sy’n newid gemau mewn y dyfodol agos ".

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd