Cysylltu gyda ni

Tsieina

Banc yn cofleidio blockchain i hwyluso masnach Belt a Road

cyhoeddwyd

on

Mae China a’r Undeb Ewropeaidd ill dau wedi dweud y byddant yn cyflymu trafodaethau er mwyn dod i gytundeb buddsoddi rhwng China a’r UE erbyn diwedd eleni, gyda’i brosiect seilwaith enfawr “Belt and Road” yng nghanol oes o fasnach a thwf ar gyfer economïau yn Asia a thu hwnt.

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop.

Cododd y Ffordd Silk wreiddiol yn ystod ehangiad gorllewinol Brenhinllin Han China (206 BCE-220 CE), a ffurfiodd rwydweithiau masnach ledled yr hyn sydd heddiw yn wledydd Canol Asia yn Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan, yn ogystal â India a Phacistan heddiw i'r de. Roedd y llwybrau hynny'n ymestyn mwy na phedair mil o filltiroedd i Ewrop.

Y Fenter Belt a Ffordd (BRI) yw Ffordd Silk newydd heddiw, darn traws-gyfandirol sy'n cysylltu Tsieina â de ddwyrain Asia, de Asia, Canol Asia, Rwsia ac Ewrop ar dir - a Ffordd Silk Forwrol yr 21ain ganrif, llwybr môr cysylltu rhanbarthau arfordirol Tsieina â de ddwyrain a de Asia, De'r Môr Tawel, y Dwyrain Canol a Dwyrain Affrica, yr holl ffordd ag Ewrop.

Un o'r heriau mwyaf i'w lwyddiant fydd goresgyn cymhlethdod masnachu aml-nwyddau - mae yna nifer o randdeiliaid, cyfryngwyr a banciau yn cydweithio i wneud i fargeinion ddigwydd. Mae'r bargeinion hyn yn enfawr o ran gwerth ac yn digwydd yn aml iawn, gyda symiau enfawr o arian yn cael eu trosglwyddo ar draws ffiniau i wahanol bartïon sydd i gyd yn defnyddio gwahanol systemau ac sydd â gofynion cydymffurfio gwahanol, systemau storio data, arian cyfred, ac ati. Mae'r system bresennol yn ddrud, yn araf ac yn darparu bron dim tryloywder i gwsmeriaid.

LGR Crypto banc y Swistir

LGR Crypto banc y Swistir

Mae systemau digidol arloesol sy'n defnyddio'r “Blockchain” yn cael eu datblygu i hwyluso dulliau cyflym a diogel o alluogi'r crefftau hyn i ddigwydd.

Mae banc LGR Crypto o'r Swistir yn arweinydd ym maes symud arian digidol b2b a chyllid masnach o'r dechrau i'r diwedd, ac mae wedi lansio system ddigidol wedi'i seilio ar blockchain i gefnogi cyllid cadwyn gyflenwi yn economïau Silk Road. Mae LGR hefyd wedi lansio “newydd”Darn arian Silk”Cryptocurrency i alluogi masnach ddi-dor ac ar unwaith ar hyd y Belt and Road.

“Rwy’n credu mai rhywbeth yr ydym yn mynd i barhau i’w weld yw effaith technolegau sy’n dod i’r amlwg ar y diwydiant. Bydd pethau fel seilwaith blockchain ac arian digidol yn cael eu defnyddio i ddod â thryloywder a chyflymder ychwanegol i drafodion. Mae arian digidol banc canolog a gyhoeddir gan y llywodraeth hefyd yn cael ei greu, ac mae hyn hefyd yn mynd i gael effaith ddiddorol ar symud arian trawsffiniol. ” Dywedodd Ali Amirliravi, Prif Weithredwr banc LGR Crypto o'r Swistir.

“Rydyn ni'n edrych ar sut y gellir defnyddio contractau smart digidol mewn cyllid masnach i greu llythyrau credyd awtomataidd newydd, ac mae hyn yn dod yn ddiddorol iawn ar ôl i chi ymgorffori technoleg IoT. Mae ein system yn gallu sbarduno trafodion a thaliadau yn awtomatig yn seiliedig ar ddata sy'n dod i mewn o'r gadwyn gyflenwi. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y gallem greu contract craff ar gyfer llythyr credyd sy'n rhyddhau taliad yn awtomatig unwaith y bydd llong cludo yn cyrraedd lleoliad penodol. Neu, enghraifft symlach, gallai taliadau gael eu sbarduno unwaith y bydd set o ddogfennau cydymffurfio yn cael eu huwchlwytho i'r system a'u gwirio LGR. At hynny, gellir rhannu'r llythyr o ddogfennau sy'n gysylltiedig â chredyd â gwahanol bartneriaethau masnachu gan ddefnyddio platfform blockchain sy'n gwella tryloywderau ymhellach ac yn lleihau risgiau masnachu. Mae awtomeiddio yn duedd mor enfawr - rydyn ni'n mynd i weld mwy a mwy o brosesau traddodiadol yn cael eu tarfu. " dwedodd ef.

Ali Amirliravi, Prif Weithredwr banc LGR Crypto o'r Swistir

Ali Amirliravi, Prif Weithredwr banc LGR Crypto o'r Swistir

“Mae data yn mynd i barhau i chwarae rhan enfawr wrth lunio dyfodol cyllid y gadwyn gyflenwi. Yn y system gyfredol, mae dogfennau wedi'u seilio ar bapur, mae data'n cael ei gasglu, ac mae'r diffyg safoni yn ymyrryd mewn gwirionedd â chyfleoedd casglu data cyffredinol. Fodd bynnag, unwaith y bydd y broblem hon wedi'i datrys, byddai system cyllid masnach ddigidol o'r dechrau i'r diwedd yn gallu cynhyrchu setiau data mawr y gellid eu defnyddio i greu pob math o fodelau rhagfynegol a mewnwelediadau i'r diwydiant. Wrth gwrs, mae ansawdd a sensitifrwydd y data hwn yn golygu y bydd rheoli a diogelwch data yn hynod o bwysig i ddiwydiant yfory. ”

Mae Ali Amirliravi yn gadarnhaol am y cyfleoedd a ddaw yn sgil y Fenter Belt a Road.

“I mi, mae dyfodol y diwydiant symud arian a chyllid masnach yn ddisglair. Rydyn ni'n dechrau ar yr oes ddigidol newydd, ac mae hyn yn mynd i olygu pob math o gyfleoedd busnes newydd, yn enwedig i'r cwmnïau sy'n cofleidio technolegau'r genhedlaeth nesaf. ”

Tsieina

Cyflwynodd #Huawei achubiaeth gan Samsung wrth i'r sancsiynau diweddaraf yn yr UD daro

cyhoeddwyd

on

Yn ôl pob sôn, mae Huawei wedi cael help llaw gan gystadleuwyr ffonau clyfar Samsung wrth iddyn nhw ddelio â mwy o sancsiynau yn yr UD a achoswyd arnynt, yn ysgrifennu Dion Dassanayake.

Mae gwneuthurwyr P40 Pro a P30 Pro yr wythnos hon (15 Medi) yn gweld set newydd o sancsiynau’r Unol Daleithiau yn cael eu gosod arnyn nhw. Yn dilyn ymlaen o roi Huawei ar restr ddu masnach Endid yr Unol Daleithiau y llynedd, mae gweinyddiaeth Donald Trump yn cynyddu’r pwysau ar Huawei hyd yn oed ymhellach gyda chyfyngiad newydd sy’n golygu cwmni sy’n dymuno cyflenwi rhannau sy’n defnyddio unrhyw fath o dechnoleg Americanaidd i anghenion Huawei i wneud cais am drwydded. Mae'r sancsiwn diweddaraf yn effeithio ar ystod eang o dechnoleg a ddefnyddir mewn ffonau smart Huawei fel sglodion ac arddangosfeydd OLED gan Samsung a LG.

Mae LG eisoes wedi gwneud sylwadau am y rownd ddiweddaraf hon o sancsiynau, gan ddweud na fydd yn cael fawr o effaith ar ei weithrediadau gan fod y cwmni'n cyflenwi ychydig o baneli i Huawei.

Nid yw Samsung wedi gwneud sylw eto, ond mae'n debyg bod cawr technoleg De Corea wedi gwneud cais am drwydded i gyflenwi paneli i'r gwneuthurwyr P40.

Yn ôl swydd gan ZDNet, mae Samsung Display wedi gwneud cais am drwydded gan Adran Fasnach yr UD cyn i'r sancsiynau diweddaraf ddechrau ar Fedi 15.

Os rhoddir y golau gwyrdd i'r drwydded yna bydd yn newyddion gwych i'r ddau barti.

Samsung Display yw darparwr OLED mwyaf y byd, gyda Huawei eu trydydd cwsmer pwysicaf y tu ôl i Apple a Samsung Electronics.

Er y bydd Huawei yn gobeithio y bydd y drwydded yn cael ei chymeradwyo fel pe na bai, nid oes llawer o ddewisiadau amgen ar gael iddynt.

Mewn man arall, cyn i'r sancsiynau diweddaraf yn yr UD ddod i rym mae Huawei wedi bod yn pentyrru sglodion Kirin.

Adroddiadau yn dod o China honni i Huawei siartio awyren cargo i Taiwan i anfon Kirin a sglodion cysylltiedig eraill yn ôl atynt erbyn 14 Medi.

Mae Huawei eisoes wedi cadarnhau mai eu set law Mate 40 sydd ar ddod fydd yr olaf i gynnwys eu chipset Kirin eu hunain.

Mae Prif Swyddog Gweithredol busnes defnyddwyr Huawei, Yu Chengdong, wedi cadarnhau bod y cyfyngiadau sy'n cael eu gweithredu ar 15 Medi yn golygu na ellir cynhyrchu ei chipsets Kirin "ar ôl y dyddiad hwnnw.

HuaweiMae Huawei wedi cael eu taro gan nifer o sancsiynau cyfyngol yr Unol Daleithiau

Mae sglodion Huawei yn cael eu cynhyrchu gan gwmni Taiwanese TSMC sy'n defnyddio offer sy'n dod o'r Unol Daleithiau.

Yn ddiweddar, siaradodd cadeirydd Huawei, Guo Ping, am y sancsiynau diweddaraf sy'n dod o weinyddiaeth Trump.

Gan aros yn ddiguro, cyfaddefodd Guo y byddai'r sancsiynau diweddaraf yn "achosi rhai anawsterau" ond dywedodd "Rwy'n credu y gallwn eu datrys".

Dywedodd Guo hefyd fod “y byd wedi bod yn dioddef ers amser maith” dros y pŵer y mae Google yn ei wario ar ecosystem Android a bod y byd yn "edrych ymlaen at system agored newydd". Ychwanegodd y Huawei bigwig: "Ers i Huawei helpu Android i lwyddo, beth am wneud ein system ein hunain yn llwyddiannus?"

Ychwanegodd Guo, y daeth ei gwmni yn Ch2 yn 2020 y gwneuthurwr ffonau clyfar mwyaf yn y byd, fod Huawei hyd at yr "ymladd" i lwyddo. Dywedodd cadeirydd Huawei: "Rhaid bod gan HMS 'Ysbryd Mynydd Symudol Hen Ddyn', waeth pa mor uchel yw'r mynydd, cloddio modfedd neu lai, parhau ac ymladd am amser hir, byddwn yn bendant yn llwyddo".

Parhau Darllen

Tsieina

Parth cystadlu ar gyfer Gemau Gaeaf Olympaidd 2022 yn mynd yn ddwfn yn y diwydiant chwaraeon

cyhoeddwyd

on

Mae ardal Chongli, fel parth cystadlu mawr ar gyfer digwyddiadau eira Gemau Gaeaf Olympaidd 2022, yn cyflymu adeiladu cyrchfannau sgïo a chyfleusterau perthnasol i ddatblygu'r diwydiant chwaraeon, yn ysgrifennu Zhang Tengyang, People's Daily.

Hyd yn hyn, mae wedi adeiladu 7 cyrchfan sgïo maint canolig a mawr, gan gynnwys 169 o draciau sy'n gyfanswm o 161.7 cilomedr.

Mae Wen Chang, yn breswylydd 56 oed yn Chongli, Zhangjiakou yn Nhalaith Hebei Gogledd Tsieina. Mae bellach yn gweithio yng Nghyrchfan Sgïo Thaiwoo a Pharc Alpaidd yn yr ardal.

Ar un adeg roedd lleoliad y gyrchfan yn gartref i Wen - pentref Yingcha. Yn y gorffennol, fel pentrefwyr eraill, roedd Wen yn byw mewn tŷ adobe ac yn gwneud bywoliaeth trwy dyfu bresych. Fodd bynnag, oherwydd diffyg adnoddau dŵr, nid oedd y cnwd bob amser yn cael ei gynaeafu.

"Digwyddodd storm wair yn 2011, a barhaodd dros 20 munud, wedi difetha'r holl gnydau, a gwaeddais yn y cae, ”cofiodd Wen.

Yn ddiweddarach, adeiladwyd y gyrchfan sgïo yn y pentref. Symudodd Wen a'i deulu i ffwrdd a derbyn iawndal am adleoli. Fe wnaethant brynu fflat yn Downtown Chongli.

Mae Cyrchfan Sgïo Thaiwoo a Pharc Alpaidd, sy'n dechrau gweithredu ers 2015, wedi datblygu o fod yn gyrchfan sgïo syml i fod yn “dref fach” sy'n casglu diwydiannau eira a rhew perthnasol fel gwestai, arlwyo, gwisgoedd a chwaraeon gaeaf.

Fe greodd y diwydiant eira a rhew llewyrchus hefyd ddigonedd o gyfleoedd gwaith i drigolion lleol. Roedd gan bentref Yingcha 70 o aelwydydd, ac mae'r gyrchfan wedi creu swydd io leiaf un person o bob un ohonynt.

Mae Wen yn gweithio yn ffreutur staff y gyrchfan ac yn ennill 4,000 yuan ($ 586) y mis gydag yswiriant cymdeithasol. Mae ei ddwy ferch, ar ôl graddio o'r coleg, hefyd yn gweithio mewn cyrchfan leol a chwmni buddsoddi mewn twristiaeth, yn y drefn honno.

Mae traciau sgïo yn gyffredin yng Nghyrchfan Sgïo Thaiwoo a Pharc Alpaidd. Fodd bynnag, mae'r traciau gwyn yn y gaeaf yn wyrdd yn yr haf, yn troelli yn y coedwigoedd gwyrdd tywyll ar y mynydd. Er nad yw'n dymor eira ar hyn o bryd, mae ymwelwyr yn dal i brysurdeb yn y gyrchfan. Yn ôl Tong Haitao, un o weithwyr Cyrchfan Sgïo a Pharc Alpaidd Thaiwoo, bydd digwyddiad rasio oddi ar y ffordd yn yr awyr agored yn cael ei gynnal yno sawl diwrnod yn ddiweddarach, a disgwylir iddo ddenu mwy o dwristiaid.

Gan ddibynnu ar gyfle Gemau Gaeaf Olympaidd 2022 a golygfeydd naturiol ffafriol, mae Chongli wedi datblygu diwydiant sgïo yn ddiysgog yn y gaeaf a gweithgareddau awyr agored yn yr haf, gan wneud perfformiadau rhyfeddol wrth baratoi Gemau Gaeaf a datblygu economaidd.

Ers i Beijing ennill y cais i gynnal Gemau Gaeaf Olympaidd 2022, mae Chongli newydd blannu 48,200 hectar o goedwigoedd, gan wella ei gwmpas coedwig o 52.38 y cant yn 2015 i 67 y cant. Mae'r ffigur yn 80 y cant yn greiddiol i barthau craidd y gemau Olympaidd.

Ers 2017, mae'r ardal hefyd wedi gweld diwydiant twristiaeth llewyrchus. Roedd Cyrchfan Sgïo Thaiwoo a Pharc Alpaidd yn unig wedi derbyn 200,000 o ymwelwyr yr haf diwethaf, bron yr un peth â'r rhai a welwyd yn y gaeaf.

Fe greodd y dwristiaeth lewyrchus le datblygu enfawr i drigolion lleol. Mae Tong, a oedd yn gweithio yn Qingdao, Talaith Shandong Dwyrain Tsieina, yn un a ddychwelodd i'w dref enedigol ar ôl gweld mwy o gyfleoedd gwaith yno. Roedd ar un adeg yn drydanwr pan aeth i mewn i'r gyrchfan, ond wrth i weithgareddau haf gael eu lansio fwy a mwy, cafodd ei ddyrchafu a chymryd mwy o gyfrifoldebau. “Dyblodd fy incwm ar ôl imi ddod yn bennaeth adran,” meddai.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae Xi yn annog gwyddonwyr Tsieineaidd i wneud ymchwil sci-dechnoleg yn ddwys, yn helaeth

cyhoeddwyd

on

Pwysleisiodd Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping fod yn rhaid i ddatblygiad gwyddonol a thechnolegol dargedu ffiniau gwyddoniaeth fyd-eang, gwasanaethu prif faes y gad economaidd, ymdrechu i gyflawni anghenion sylweddol y wlad a bod o fudd i fywydau ac iechyd pobl, yn ysgrifennu Du Shangze, People's Daily.

Gwnaeth Xi y sylwadau mewn symposiwm a fynychwyd gan wyddonwyr yn Beijing ar 11 Medi.

Traddododd Fu Qiaomei, cymrawd ymchwil y Sefydliad Paleontoleg Fertebratau a Paleoanthropoleg o dan Academi Gwyddorau Tsieineaidd (CAS) araith yn y symposiwm. Cafodd ei haraith ei cellwair i fod y "pwnc hynaf a gyflwynwyd gan y gwyddonydd ieuengaf," gan nad oedd y fenyw ond yn ei thridegau.

Yn ôl iddi, yr hyn y mae'n ei wneud yw astudio cwestiwn pwy ydym ni ac o ble y daethom trwy genomau hynafol.

Mae archwilio'r darnau hir o hanes yn galw am ddyfalbarhad. Rhannodd Fu gwestiwn gyda'r llywydd y gofynnwyd iddi yn aml dros y blynyddoedd - beth sy'n ei defnyddio yn ei hastudiaeth. Dywedodd wrth Xi ei bod unwaith wedi ystyried newid i ymchwil â phroblem wrth ymdrechu i gynnal ei labordy, ond o'r diwedd penderfynodd gadw ato. Mae hi'n gobeithio y gall y wlad arwain barn y cyhoedd ymhellach ar ymchwil sylfaenol, gan ddweud nad y defnydd bondigrybwyll yw'r unig faen prawf ar gyfer gwerthuso.

Gwnaeth yr hyn a ddywedodd Fu argraff fawr arno, atebodd Xi fod pynciau amhoblogaidd bob amser yn cael eu hystyried yn ddiwerth, ond gallai arfer o'r fath rwystro datblygiad y pynciau hyn. Dywedodd wrth Fu fod gwerthuso ar ymchwil wyddonol yn galw am fewnwelediad, gweledigaeth fyd-eang a dadansoddiad ar sail gwyddoniaeth.

Ymchwil sylfaenol yw ffynhonnell arloesedd gwyddonol. Dyna fater sydd wedi cael ei ystyried ers amser maith gan Arlywydd China. Pwysleisiodd bwysigrwydd gwella ymchwil sylfaenol, gan ddweud mai gwraidd achosion problemau dieithr Tsieina mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yw diffyg astudiaethau sylfaenol.

Mynnodd gael cefnogaeth ariannol, cyllid a threthi angenrheidiol ar gyfer unedau ymchwil a mentrau blaengar sy'n ymwneud ag astudiaethau sylfaenol, waeth beth fo'u mathau o berchnogaeth a system. Dywedodd y bydd ecoleg ffafriol ar gyfer astudiaethau sylfaenol yn cael ei datblygu mewn modd arloesol.

Roedd y mewnlif o ddychweledigion tramor yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn dangos atyniad datblygiad Tsieina, ac roedd pwnc talentau yn ganolbwynt yn y symposiwm.

Awgrymodd yr academydd Yao Qizhi adeiladu cadwyn gyflawn o dyfu talent i feithrin gallu “gwneud gwaed” Tsieina. Adroddodd yr academydd Shi Yigong am y cynnydd yn y gwaith o adeiladu Prifysgol Westlake, prifysgol breifat newydd sy'n canolbwyntio ar ymchwil yn nhalaith Zhejiang yn nwyrain Tsieina, gan obeithio y daw'n ddeorydd gwyddonol a thechnolegol o'r radd flaenaf ac yn sylfaen orau ar gyfer meithrin talent.

Cofnododd Xi yr hyn a ddywedasant ar lyfr nodiadau wrth siarad â nhw, gan nodi mai pobl yw ffynhonnell arloesedd gwyddonol Tsieina.

Mynnodd arferion mwy grymus mewn atyniad ac amaethu talent, gan awgrymu cyflwyno mecanweithiau agoriadol a mwy hyblyg. Pwysleisiodd y dylai Tsieina gasglu talentau o'r radd flaenaf o'r byd a denu doniau lefel uchel o dramor, ac adeiladu amgylchedd cystadleuol a deniadol i wyddonwyr tramor sy'n gweithio yn Tsieina.

Anogodd yr arlywydd yr ysbryd i geisio gwirionedd mewn ymchwil wyddonol, gan ddweud bod angen gallu creadigol a thafodieithol a gwirio caeth ar arloesedd gwreiddiol, yn enwedig arloesi gwreiddiol.

Bydd ymchwil wyddonol yn cychwyn o duedd ddatblygu’r wlad i baratoi ymlaen llaw, meddai Xi, gan ychwanegu y bydd y dewis o gyfarwyddiadau ymchwil yn canolbwyntio ar y galw ac yn mynd i’r afael â galw brys a hirdymor y wlad i ddatrys problemau ymarferol.

Mae cynllunio'r Pedwerydd Cynllun Pum Mlynedd ar Ddeg yn cael ei wneud pan fydd amserlenni'r ddau nod canmlwyddiant yn cydgyfarfod. Yn ddiweddar, mae Xi wedi cynnull sawl symposiwm i ofyn am farn. Yn y symposiwm hwn, gwrandawodd ar areithiau 7 gwyddonydd, gan ddweud bod ganddynt feddwl eang a'u bod yn oleuedig. Anogodd wyddonwyr eraill hefyd i gyflwyno cynghorion ar ffurfiau ysgrifenedig.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd