Cysylltu gyda ni

Economi

Pasbortau Euraid - 'Mae llygredd yn y cynlluniau hyn yn systemig ac yn gofyn am ymateb cryf gan yr UE'

cyhoeddwyd

on

Mae Cyprus wedi cyhoeddi y bydd yn dileu ei gynllun dinasyddiaeth-wrth-fuddsoddiad ar 1 Tachwedd 2020. Daeth y penderfyniad ar ôl rhaglen ddogfen gan yr Uned Ymchwilio o Al Jazeera dangosodd trwy ddogfennau a ddatgelwyd a ffilmio cudd sut roedd y cynllun yn cael ei ddefnyddio gan droseddwyr. Dangosodd y ffilm sut roedd pobl fusnes a gwleidyddion Cyprus yn cymryd rhan.

Wrth ofyn am y ffilm, dywedodd llefarydd ar ran cyfiawnder y Comisiwn Ewropeaidd: “Fe wnaethon ni wylio mewn anghrediniaeth ynghylch sut roedd swyddogion lefel uchel yn masnachu dinasyddiaeth Ewropeaidd er budd ariannol. Roedd yr Arlywydd von der Leyen yn glir wrth ddweud nad yw gwerthoedd Ewropeaidd ar werth. 

“Fel y gwyddoch, mae’r Comisiwn yn aml wedi codi pryderon difrifol ynghylch cynlluniau dinasyddiaeth buddsoddwyr, hefyd yn uniongyrchol gyda dau awdurdod ar wahân. Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn edrych i mewn i gydymffurfiad â chyfraith yr UE o gynllun Cyprus o ystyried achos torri posibl. Rydym hefyd yn ymwybodol o ddatganiadau diweddaraf y llywodraeth yr ydych newydd eu crybwyll. a disgwyl i'r awdurdodau cymwys ar wahân edrych yn ffurfiol ar yr achos hwn. "

Galwodd ASE Sven Giegold am gychwyn achos torri ar unwaith, gan ddweud: “Nid yw’r strwythurau tebyg i Mafia yng Nghyprus wedi’u malu wrth atal y gwerthiant pasbort.” 

Mae Giegold wedi gofyn am ychwanegu mater 'pasbortau euraidd' at agenda cyfarfod llawn Senedd Ewrop yr wythnos nesaf: “Mae yna raglenni tebyg mewn gwledydd eraill hefyd: mae Malta a Bwlgaria hefyd yn gwerthu pasbortau UE gyda rhaglenni amheus. Mae cryn risgiau diogelwch hefyd yn bodoli mewn cysylltiad â thrwyddedau preswylio y gellir eu prynu, fisas euraidd fel y'u gelwir. Portiwgal yw'r gwerthwr mwyaf o fisâu euraidd, gan gynnig mynediad i ddinasyddiaeth ar ôl chwe blynedd.

“Rhaid i’r Comisiwn weithredu yn erbyn gwerthu pasbortau a fisâu gydag achos torri yn yr holl aelod-wladwriaethau perthnasol. Dylai’r Cyngor a llywodraeth yr Almaen godi llais yn erbyn gwerthu hawliau dinasyddiaeth. ”

Mae'r Comisiwn wedi edrych i mewn i'r duedd gynyddol yn yr UE mewn cynlluniau dinasyddiaeth buddsoddwyr (“pasbort euraidd”) a chynlluniau preswylio buddsoddwyr (“fisa euraidd”), sy'n anelu at ddenu buddsoddiad trwy roi dinasyddiaeth i fuddsoddwyr neu hawliau preswylio'r wlad dan sylw. Mae cynlluniau o'r fath wedi codi pryderon ynghylch rhai risgiau cynhenid, yn enwedig o ran diogelwch, gwyngalchu arian, osgoi talu treth a llygredd. Fodd bynnag, mae rhoi dinasyddiaeth yn parhau i fod yn rhodd aelod-wladwriaethau unigol Ewrop ac ni all yr UE ymyrryd yn rymus. 

Dywedodd Arbenigwr Ymchwil a Pholisi Rhyngwladol Tryloywder ar Llifoedd Arian Llygredig Maira Martini: “Rhaid i’r honiadau gyrraedd y lefel uchaf o wleidyddiaeth yng Nghyprus a rhaid ymchwilio i’r rhain hefyd yn llawn, heb unrhyw orfodaeth am weithredoedd llygredig. Rydym am weld dadansoddiad cywir o basbortau a dirymiadau a ddyfarnwyd yn flaenorol, lle bo angen. ” 

Dywedodd Tryloywder Rhyngwladol yr UE Laure Brillaud Arbenigwr Polisi Gwrth-Gwyngalchu Arian: 

“Ddoe Malta oedd hi, heddiw Cyprus yw hi, ac yfory bydd yn rhaglen fisa euraidd gwlad arall yr UE o dan y chwyddwydr. Mae problem llygredd yn y cynlluniau hyn a'u cam-drin yn systemig ac mae angen ymateb cryf gan yr UE. Mae arnom angen cynnig deddfwriaethol cadarn gan y Comisiwn Ewropeaidd ar sut y gellir rheoleiddio’r rhaglenni hyn nes eu bod yn cael eu diddymu'n raddol. ”

EU

A yw Ewrop o'r diwedd wedi colli amynedd gyda'i oligarchiaid a fewnforiwyd?

cyhoeddwyd

on

Trychinebus Prif Weithredwr Polisi Tramor yr UE, Josep Borrell daith i Rwsia ddechrau mis Chwefror wedi taflu cysgod hir dros y cyfandir. Nid dyma'r tro cyntaf i ddiplomydd Ewropeaidd gorau fethu â sefyll i fyny i'r Kremlin, ond y golygfeydd gwaradwyddus o Moscow - o dawelwch amlwg Borrell tra bod Gweinidog Tramor Rwseg, Sergey Lavrov, wedi galw'r UE yn “bartner annibynadwy” i Borrell darganfod trwy Twitter bod Rwsia wedi diarddel tri diplomydd Ewropeaidd am fynychu gwrthdystiadau yn cefnogi arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny - ymddengys eu bod wedi taro nerf arbennig ymhlith llunwyr polisi Ewropeaidd.

Nid yn unig y mae galwadau gan luosi ar gyfer ymddiswyddiad Borrell, ond ymddengys bod y llwch diplomyddol wedi gwthio awydd gwleidyddion Ewropeaidd am sancsiynau newydd ar gylch mewnol Putin. Navalny ei hun gosod allan y glasbrint ar gyfer sancsiynau ffres cyn iddo gael ei garcharu, gan gyfansoddi rhestr darged o oligarchiaid. Mae nifer o’r enwau sy’n cael eu hystyried, fel perchennog Chelsea FC, Roman Abramovich, wedi bod yn hir yn craffu ar graffu’r Gorllewin er gwaethaf difrifol honiadau yn eu herbyn ac yn dynn cysylltiadau i Putin. Yn wir, mae llunwyr polisi Ewropeaidd wedi dangos goddefgarwch rhyfeddol i'r dons busnes sydd wedi heidio i'w glannau - hyd yn oed fel y maent wedi llwyr wedi methu i integreiddio i gymdeithasau Ewropeaidd, yn sgrechian Dyfarniadau llys y gorllewin ac aros mewn stepen clo gyda'r rhwydweithiau cronyist sy'n cefnogi cyfundrefn Putin. Yn sgil saga Navalny a thaith drychinebus Borrell i Moscow, a yw deddfwyr y Gorllewin wedi rhedeg allan o amynedd o'r diwedd?

Targedau newydd ar ôl perthynas Navalny

Mae cysylltiadau Rwsia â'r UE a'r DU wedi dod dan straen cynyddol ers i Alexei Navalny fod gwenwynig fis Awst diwethaf gyda'r asiant nerf Sofietaidd Novichok, ac wedi plymio i isafbwyntiau newydd yn sgil ei arestio ym mis Ionawr. Hyd yn oed cyn taith anffodus Borrell, roedd momentwm cynyddol ar gyfer gosod cyfyngiadau newydd ar Rwsia. Senedd Ewrop pleidleisio 581-50 ddiwedd mis Ionawr i “gryfhau mesurau cyfyngol yr UE vis-à-vis Rwsia yn sylweddol”, tra bod gan ASau’r wrthblaid herio llywodraeth y DU i lunio sancsiynau newydd. Mae’r pwysau i gymryd llinell galed wedi cyrraedd cae twymyn ar ôl cywilydd Borrell ym Moscow, gyda hyd yn oed llysgennad Rwseg yn Llundain yn derbyn bod y Kremlin yn disgwyl cosbau newydd gan yr UE a'r DU.

Prydain a'r Undeb Ewropeaidd yn barod cyflwyno rhai sancsiynau fis Hydref y llynedd, gan dargedu chwe swyddog o Rwseg a chanolfan ymchwil wyddonol a redir gan y wladwriaeth y credir ei bod wedi bod yn gysylltiedig â defnyddio'r arf cemegol gwaharddedig yn erbyn Navalny. Nawr, fodd bynnag, mae Navalny a'i gynghreiriaid nid yn unig yn galw am ail don o ganlyniadau ond maent yn eiriol dros newid strategol o ran pa bwyntiau pwysau y mae'r sancsiynau wedi'u hanelu atynt.

Navalny yn credu bod yr oligarchiaid a'r 'stoligarchs' (oligarchiaid a noddir gan y wladwriaeth fel Arkady Rotenberg, a oedd yn ddiweddar hawlio mai “Putin Palace” Navalny a broffiliwyd mewn exposé oedd ei eiddo ef mewn gwirionedd) y dylai ei gronfeydd symud yn rhydd ledled Ewrop fod yn darged sancsiynau ffres, yn hytrach na’r swyddogion cudd-wybodaeth canolig sydd wedi ysgwyddo’r canlyniadau yn hanesyddol. “Y prif gwestiwn y dylem ei ofyn i ni ein hunain yw pam mae’r bobl hyn yn gwenwyno, yn lladd ac yn ffugio etholiadau,” Navalny Dywedodd gwrandawiad gan yr UE ym mis Tachwedd, “Ac mae’r ateb yn syml iawn: arian. Felly dylai'r Undeb Ewropeaidd dargedu'r arian ac oligarchiaid Rwseg. ”

Swipe yn nhrefn Putin, ond hefyd dial hir-ddisgwyliedig

Cynghreiriaid arweinydd yr wrthblaid, sydd wedi codi'r frwydr am sancsiynau ffres ar ôl i Navalny fod â llaw mae dedfryd o garchar am ddwy flynedd ac wyth mis, wedi dadlau bod sancsiynau personol yn erbyn oligarchiaid proffil uchel ag asedau yn y Gorllewin gallai arwain at “wrthdaro o fewn elitaidd” a fyddai’n ansefydlogi’r rhwydwaith o gynghreiriaid cyfoethog sy’n galluogi ac yn cyfreithloni ymddygiad troseddol Putin.

Fodd bynnag, byddai cymryd llinell anoddach ar oligarchiaid â gorffennol brith, â buddion uwchlaw a thu hwnt i roi pwysau uniongyrchol ar weinyddiaeth Putin. Yn union fel y safodd Borrell yn ddistaw wrth i Sergei Lavrov lambastio'r bloc Ewropeaidd yr oedd i fod i'w gynrychioli, mae'r Gorllewin wedi anfon neges ofidus trwy gyflwyno'r carped coch ar gyfer oligarchiaid sydd wedi ceisio camu ochr yn ochr â rheolaeth y gyfraith Ewropeaidd dro ar ôl tro.

Cymerwch achos tycoon Farkhad Akhmedov. Roedd Akhmedov yn ffrind agos i Abramovich archebwyd gan Uchel Lys Prydain i drosglwyddo 41.5% o'i ffortiwn - gan ychwanegu hyd at £ 453 miliwn - i'w gyn-wraig Tatiana, sydd wedi yn byw yn y DU er 1994. Mae'r biliwnydd nwy nid yn unig wedi gwrthod pesychu'r taliad ysgariad, ond mae wedi cychwyn ar ymosodiad dim gwaharddiad yn erbyn system gyfreithiol Prydain ac wedi crynhoi'r hyn y mae barnwyr Prydain yn ei wneud. disgrifiwyd fel cynlluniau cywrain er mwyn osgoi penderfyniad llys y DU.  

Akhmedov yn brydlon datgan bod penderfyniad Uchel Lys Llundain yn “werth cymaint â phapur toiled” a Awgrymodd y bod y dyfarniad ysgariad yn rhan o gynllwyn Prydeinig yn erbyn Putin a Rwsia writ fawr - ond ni chyfyngodd ei hun i rethreg ymfflamychol yn cwestiynu uniondeb system farnwrol Prydain. Y biliwnydd dadleuol mae'n debyg wedi cofrestru ei fab, masnachwr Llundain, Temur, 27 oed, i'w helpu i symud a chuddio asedau allan o gyrraedd. Cyn dyddiad llys i ateb cwestiynau am y “rhoddion”Fe ddangosodd ei dad ef, gan gynnwys fflat Hyde Park gwerth £ 29 miliwn a £ 35 miliwn i chwarae'r farchnad stoc, Temur ffoi y DU i Rwsia. Yn y cyfamser, trodd ei dad at lys cyfraith yn Dubai sharia - nad oedd yn cydnabod egwyddor gyfreithiol y Gorllewin o rannu asedau rhwng priod - er mwyn cadw ei oruwchwyliaeth o £ 330 miliwn ddiogel o orchymyn rhewi byd-eang Uchel Lys y DU ar ei asedau.

Yn anffodus, mae'r hydoedd rhyfeddol yr aeth Akhmedov iddynt i rwystro system gyfiawnder Prydain yn cyfateb i'r cwrs i'r oligarchiaid a osododd eu hunain mewn priflythrennau Ewropeaidd heb fabwysiadu gwerthoedd Ewropeaidd na gadael ar ôl y cronyism cymhleth y maent hwy, a threfn Putin, yn dibynnu arno.

Mae llunwyr polisi Ewropeaidd wedi bod yn araf yn mynd i’r afael â’r brîd newydd hwn o farwniaid lladron. Wedi'i dargedu'n briodol, gallai'r rownd nesaf o sancsiynau ladd dau aderyn ag un garreg, gan ail-bwysleisio pwysau ar gylch mewnol Putin tra hefyd yn anfon neges at dycoonau sydd wedi mwynhau eu hasedau yn y Gorllewin ers amser maith.

Parhau Darllen

Economi

Comisiwn Ewropeaidd ac ECB i lansio prosiect ewro digidol

cyhoeddwyd

on

Ydych chi'n barod i ddefnyddio 'waled ddigidol'? Ar gyfer y rhai sydd ddim yn ymyrryd, mae hyn yn cyfeirio at arian cyfred rhithwir sydd i fod i fod yn gyflenwad o'r arian parod yn waledi pobl. Mae bancwyr canolog ardal yr Ewro yn pwyso tuag at gyflwyno'r ewro digidol, fel y'i gelwir, yn ddiweddarach eleni. Bydd yr ewro digidol yn ffurf electronig o arian banc canolog, y bwriedir iddo fod yn hygyrch i bawb. Dim ond un rhan o chwyldro yw'r offeryn talu newydd sy'n digwydd ar hyn o bryd ym myd cysgodol arian cyfred crypto.

Mae'r rhain yn amrywio o ddarnau arian crypto a sefydlog i docynnau crypto.

Mae gweinidogion cyllid yr Undeb Ewropeaidd yn gobeithio dwyn gorymdaith ar weddill y byd gyda lansiad answyddogol, o bosibl mor gynnar â'r gwanwyn, ewro digidol.

Nod hyn, yn rhannol, yw gwrthsefyll prosiect Diem, darn arian digidol â chefnogaeth doler. Mae Diem, sy’n golygu “diwrnod” yn Lladin, yn cael ei gefnogi gan y cawr cyfryngau cymdeithasol Facebook a 26 o gwmnïau eraill sy’n bwriadu lansio’r gwasanaeth taliadau eleni.

Mae ffigurau gwleidyddol yr UE wedi annog gweithredu’n gyflym i gyd-fynd â China a banciau canolog eraill sydd hefyd yn ystyried fersiynau rhithwir o’u harian.

Mae'r ewro digidol yn brosiect cymhleth a fyddai'n hwyluso taliadau ond a allai hefyd ysgwyd sylfeini'r system ariannol. Byddai hefyd yn ymgymryd â dylanwad byd-eang doler yr UD yn y sector.

Nod ewro digidol yw bod yn ychwanegiad at arian corfforol, nid yn lle arian parod, ac nid yw'n awgrymu y bydd arian papur a darnau arian yn diflannu.

Ei nod yw ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau.

Mae dadl am ewro digidol, serch hynny, wedi rhoi’r ffocws yn gadarn ar y materion sy’n ymwneud â cryptocurrencies.

Roedd Facebook yn un o'r cyntaf allan o'r blociau gyda'i gyhoeddiad yr haf diwethaf i'r prosiect lansio ei arian cyfred digidol ei hun (a enwyd yn Libra i ddechrau ond ers ei ailenwi'n Diem)

Mae rhai banciau canolog, gan gynnwys Sweden a China, bellach yn gweithio ar fersiynau digidol o’u harian cyfred eu hunain.

Gobaith y comisiwn a'r ECB yw lansio prosiect ewro digidol tua chanol 2021.

“Byddai prosiect o’r fath yn ateb cwestiynau dylunio a thechnegol allweddol ac yn darparu’r offer angenrheidiol i’r ECB i sefyll yn barod i gyhoeddi ewro digidol os cymerir penderfyniad o’r fath,” dywed y ddau sefydliad mewn datganiad ar y cyd. 

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn fod nifer o “gwestiynau polisi, cyfreithiol a thechnegol” yn dal i gael sylw.

Lansiodd yr ECB ymgynghoriad cyhoeddus ar gyflwyno ewro digidol fel arian digidol digidol banc canolog ym mis Tachwedd 2020. Mae hwn wedi'i gynllunio i fod yn gyfle i bobl fynegi eu blaenoriaethau, eu dewisiadau a'u pryderon ynghylch cyhoeddi ewro digidol fel canolog. arian cyfred digidol banc a dull talu yn ardal yr ewro.

Yn ddiweddar, ysgrifennodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB, at ASE Irene Tinagli, cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol (ECON) yn Senedd Ewrop, ynghylch y mater.

Roedd hyn yn cyd-daro â gwrandawiad diweddar Panetta gerbron y pwyllgor yn dilyn cyhoeddi adroddiad system yr Ewro ar ewro digidol. Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar 12 Ionawr 2021 a chafwyd ymateb arbennig o drawiadol.

Dywed Panetta fod yr ymateb yn adlewyrchu'r diddordeb cynyddol mewn mater sydd, tan yn ddiweddar, wedi bod ar y cyrion.

Meddai: “Rwy’n falch o ddweud bod 8,221 o ddinasyddion, cwmnïau a chymdeithasau diwydiant wedi ymateb i’r holiadur ar-lein, record ar gyfer ymgynghoriadau cyhoeddus yr ECB.

“Mae’r nifer uchel o ymatebion i’n harolwg yn dangos bod gan ddinasyddion, cwmnïau ac academyddion Ewrop ddiddordeb mawr mewn llunio gweledigaeth ewro digidol. Mae barn yr holl randdeiliaid o'r pwys mwyaf i ni wrth i ni asesu angen, dichonoldeb a risgiau a buddion ewro digidol. "

Dywed yr Eidalwr y byddai ewro digidol yn “cyfuno effeithlonrwydd” offeryn talu digidol â “diogelwch” arian banc canolog.

“Byddai amddiffyn preifatrwydd yn flaenoriaeth allweddol, fel y gall yr ewro digidol helpu i gynnal ymddiriedaeth mewn taliadau yn yr oes ddigidol.”

Meddai: “Byddwn nawr yn dadansoddi’n fanwl y nifer fawr o ymatebion.”

Mae dadansoddiad cychwynnol o ddata crai yn dangos bod preifatrwydd taliadau yn safle uchaf ymhlith nodweddion y gofynnwyd amdanynt am ewro digidol posibl (41% o ymatebion) ac yna diogelwch (17%) a chyrhaeddiad pan-Ewropeaidd (10%).

Rhybuddiodd aelod bwrdd yr ECB: “Dyluniwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus i fod yn agored i bawb heb gyfyngiadau. Ar yr un pryd, o ystyried ei natur a'r ffaith bod ymatebwyr wedi ateb yr holiadur o'u hewyllys rhydd eu hunain ac na chawsant eu dewis ar sail unrhyw feini prawf penodol, ni fwriadwyd i'r data a gasglwyd trwy'r ymgynghoriad fod yn gynrychioliadol o farn yr UE. boblogaeth gyfan ac ni ddylid ei dehongli felly. "

Fe fydd yr ECB, meddai’r swyddog, yn parhau i ddadansoddi’r ymatebion a chyhoeddi dadansoddiad “cynhwysfawr” o’r ymgynghoriad yn y gwanwyn a fydd “yn chwarae rhan bwysig” wrth helpu Cyngor Llywodraethu’r ECB i benderfynu a ddylid lansio prosiect ewro digidol ai peidio. .

Meddai: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at adrodd manylion y dadansoddiad ar y pwnc pwysig hwn yn y gwanwyn.”

Felly, beth yw buddion canfyddedig ewro digidol?

Wel, un fantais bosibl yw y gallai cynilwyr, er enghraifft, weld mwy o fudd o ddal ewros digidol nag adneuo eu harian mewn cyfrifon, a all ddod gyda ffioedd a chynnig ychydig o enillion ar y cyfraddau cyfredol.

Yn ogystal, gallai ewro digidol hwyluso taliadau ledled Ewrop a chynnig cyfle i bob dinesydd yn ardal yr ewro gael cyfrif blaendal yn nwylo diogel canfyddedig yr ECB.

 Ond erys sawl mater sydd heb eu datrys, gan gynnwys y dechnoleg a fyddai'n pweru'r ewro digidol.

Mater arall yw lefel y preifatrwydd, un o'r prif bryderon a godwyd yn ymgynghoriad cyhoeddus yr ECB.

Nododd adroddiad system Ewro a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar ewro digidol “y gallai ewro digidol gefnogi digideiddio economi’r UE a’i ymreolaeth strategol”, yn enwedig o ran bancio gohebydd ar gyfer busnes rhyngwladol.

Mae hefyd yn disgrifio dau ddull o sut y gallai ewro digidol weithio: un sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyfryngwyr brosesu'r taliad ac un nad yw'n gweithio.

Esboniodd yr ECB: “Os ydym yn dylunio ewro digidol nad oes angen i’r banc canolog na chyfryngwr fod yn rhan o brosesu pob taliad sengl, mae hyn yn golygu y byddai defnyddio ewro digidol yn teimlo’n agosach at daliadau arian parod, ond mewn digidol. ffurflen - byddech chi'n gallu defnyddio'r ewro digidol hyd yn oed pan nad ydych chi'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd, a byddai'ch preifatrwydd a'ch data personol yn cael eu diogelu'n well. "

Dywed mai'r dull arall yw dylunio ewro digidol gyda chyfryngwyr yn cofnodi'r trafodiad. Byddai hyn yn gweithio ar-lein ac yn caniatáu potensial ehangach i wasanaethau ychwanegol gael eu darparu i ddinasyddion a busnesau, gan greu cyfleoedd arloesi a synergeddau posibl â'r gwasanaethau presennol.

Siaradodd Uwch Aelod o Senedd Ewrop Stéphanie Yon-Courtin, Is-gadeirydd pwyllgor dylanwadol ECON, â'r wefan hon am yr ewro digidol, gan ddweud: "O ran pob prosiect sy'n ymwneud â digideiddio ein heconomi, dylid adeiladu'r ewro digidol gydag arloesedd, amddiffyn defnyddwyr, a sefydlogrwydd ariannol mewn golwg. ”

Ychwanegodd aelod RE Ffrainc: “Rwy’n ymddiried yn arbenigedd yr ECB wrth daro’r cydbwysedd cain hwn."

Yn y cyfamser, bydd y Comisiwn a’r ECB yn parhau â’u cydweithrediad ar ewro digidol ac yn dilyn eu hymdrechion tuag at “sicrhau sector cyllid digidol Ewropeaidd cryf a bywiog a sector taliadau integredig i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.”

Dywedodd llywydd yr ECB, Christine Lagarde: “Rydym yn dal i fod yn y cam adolygu ac ystyried, ond rydym newydd gwblhau ymgynghoriad cyhoeddus fel y gall defnyddwyr ac Ewropeaid fynegi eu dewis a dweud wrthym a fyddent yn hapus i ddefnyddio ewro digidol yn unig yn y ffordd y maent yn defnyddio darn arian ewro neu nodyn banc ewro, gan wybod mai arian banc canolog sydd ar gael ac y gallant ddibynnu arno. ”

Ychwanegodd y swyddog a anwyd yn Ffrainc: “Rydym wedi derbyn mwynglawdd o wybodaeth yr ydym yn ei phrosesu ar hyn o bryd. Dim ond yn y Gwanwyn, ym mis Ebrill mae'n debyg, y byddwn yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â'r gwaith y bydd angen ei wneud ai peidio.

“Fy hun, ond mae hwn yn benderfyniad a gymerir ar y cyd, yw y gallai’n wir fynd i’r cyfeiriad hwnnw,”

Rhybuddiodd Lagarde, serch hynny, ei bod yn gweld llinell amser o bum mlynedd o leiaf fel “llinell amser ddichonadwy” ar gyfer ewro digidol.

“Mae hwn yn fater cymhleth y mae’n rhaid ei ddatrys heb darfu ar y sefyllfa ariannol gyfredol na pheryglu penderfyniadau polisi ariannol.”

Daw sylw pellach gan Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn, Valdis Dombrovskis, a ddywedodd: “Rwy’n credu bod angen ewro digidol arnom. Gallaf wir ddweud bod y ddadl hon yn parhau a bod cynnydd yn cael ei wneud i'r cyfeiriad hwn.

“Bydd yr ECB a’r Comisiwn Ewropeaidd yn adolygu ystod eang o gwestiynau polisi, cyfreithiol a thechnegol ar y cyd ac mae rhai cwestiynau dylunio y byddai angen i ni eu hateb. Ond gallwn weld sut y gellir defnyddio ewros digidol mewn taliadau rhyngwladol. ”

Mae Leo Van Hove, athro economeg ariannol yn Ysgol Fusnes Solvay ym Mhrifysgol Vrije ym Mrwsel (VUB), yn un arall sydd wedi rhoi croeso gwarchodedig i ewro digidol. Dywedodd fod prif atyniad yr ewro digidol, os a phan fydd yn digwydd, yn gorwedd yn ei natur ddi-risg.

Fel y pwysleisiodd Lagarde, rôl graidd yr ECB yw sicrhau ymddiriedaeth mewn arian. Yn wahanol i fanciau masnachol, ni all banc canolog fynd i'r wal, oherwydd gall greu arian allan o awyr denau.

Dywed, os yw’r ewro digidol i ddod yn offeryn polisi ariannol newydd effeithiol yna ni all y “terfynau dal” fod yn rhy dynn.

“Os mai dim ond‘ darparwr gwasanaeth talu pan fetho popeth arall ’y mae’r ECB eisiau mewn gwirionedd ac, yn y modd hwn, cynnal swyddogaeth gyfryngu banciau, mae swyddogion system Ewro yn amlwg yn wynebu gweithred gydbwyso anodd - a rhyfedd.”

Er mwyn mynd i’r afael â heriau polisi, cyfreithiol a thechnegol o’r fath, sefydlodd yr ECB a’r Comisiwn Ewropeaidd weithgor ar y cyd ar 19 Ionawr i hwyluso’r gwaith paratoi.

Fis Hydref y llynedd, cyflwynodd yr ECB ei astudiaeth ar y mater i bwyllgor ECON.

Esboniodd MEO o’r Almaen Markus Ferber, sy’n Gydlynydd EPP ym Mhwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol Senedd Ewrop: “Yn hytrach, mae gen i Lagarde-Euro digidol na Zuckerberg-Libra. Mewn meysydd sensitif fel taliadau, mae angen i ni gadw banciau canolog wrth y llyw ac nid consortia preifat, fel sy'n wir gyda Libra Facebook. ”

Nododd Ferber: “Gwnaeth cyflwyniad yr ECB yr hydref diwethaf hefyd yn glir bod yna nifer o heriau i’w goresgyn o hyd cyn i ewro digidol fynd yn fyw - gyda diogelwch, sefydlogrwydd ariannol a diogelu data, mae’r rhestr yn hir.”

Dywedodd Ferber wrth y wefan hon: “Rhaid i’r ECB gyflwyno achos cryf iawn ynglŷn â gwerth ychwanegol gwirioneddol arian cyfred digidol a noddir gan fanc canolog. Nid yw arian banc canolog digidol yn nod ynddo'i hun. Rhaid i un peth fod yn glir iawn serch hynny: dim ond fel dull talu y gall Ewro digidol ategu arian parod a rhaid iddo beidio â disodli. ”

Er ein bod ni i gyd wedi arfer â'r syniad o arian cyfred digidol - mae gwario a derbyn arian nad yw o'n blaenau yn gorfforol - cryptocurrencies - arian digidol, datganoledig sy'n defnyddio cryptograffeg ar gyfer diogelwch - yn parhau i fod yn ddirgelwch i'r mwyafrif.

Ar wahân i ewro digidol, mae yna ddarnau arian crypto fel bitcoin sy'n parhau i fasnachu'n agos at ei uchaf erioed-amser a gyrhaeddwyd ym mis Ionawr. Mae ei bris bellach dros UD $ 57,000, i fyny tua 77% dros y mis diwethaf a 305% dros y flwyddyn ddiwethaf.

Wedi'i lansio gyntaf yn 2009 fel arian cyfred digidol, defnyddiwyd Bitcoin am gyfnod fel arian digidol ar gyrion yr economi.

Mae Bitcoin yn dal i gael ei ddefnyddio ac mae'n cael ei fasnachu'n weithredol iawn ar gyfnewidfeydd cryptocurrency, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfnewid arian 'cyffredin' fel ewros am bitcoins.

Bitcoin yw'r cryptocurrency gwreiddiol ac mae'n cyfrif am dros hanner y farchnad masnachu darnau arian byd-eang $ 285 biliwn. Ond mae'r goruchafiaeth honno dan fygythiad, gyda llu o ddarnau arian digidol amgen yn dod i'r amlwg wrth i ddatblygwyr rasio i adeiladu cryptocurrencies sy'n gallu mynd i mewn i fasnach a chyllid prif ffrwd.

Mae yna hefyd docynnau crypto fel LGR Global's Darn arian Silk (SRC). Datrysiad technoleg arloesol wedi'i bweru gan blockchain yw hwn, o'r enw tocyn cyfleustodau, a ddefnyddir i gael mynediad at gyfres o gyllid masnach gen-nesaf a gwasanaethau symud arian o fewn amgylchedd busnes digidol diogel LGR.

LGR Byd-eangEsboniodd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Ali Amirliravi i Gohebydd yr UE yr achos busnes dros ddefnyddio tocyn cyfleustodau fel y SRC yn hytrach na Bitcoin ar gyfer masnach drawsffiniol ryngwladol:

“Mae'r amrywiadau gwerth yr ydym yn eu gweld yn y farchnad ar hyn o bryd yn gwneud Bitcoin yn ddiddorol iawn i fuddsoddwyr a hapfasnachwyr, fodd bynnag, ar gyfer cleientiaid busnes sy'n ceisio trosglwyddo gwerth trawsffiniol yn gyflym ac yn ddibynadwy, gall yr amrywiadau hyn achosi cymhlethdodau a chur pen cyfrifyddu. Yr hyn y mae'r diwydiant cyllid masnach yn chwilio amdano mewn gwirionedd yw ffordd i drosoli buddion asedau digidol (hy cyflymder, tryloywder, cost), wrth wrychio yn erbyn ansicrwydd ac amrywiadau mewn gwerth. Mae amgylchedd busnes diogel LGR yn harneisio pŵer y tocyn cyfleustodau blockchain SRC ac yn ei gyfuno ag un pâr arian fiat (EUR-CNY) er mwyn cynnig y gorau o ddau fyd i'n cleientiaid. "

Yn ogystal, mae yna ddarnau arian sefydlog fel USDTether America. Yn wahanol i lawer o arian digidol, sy'n tueddu i amrywio'n wyllt yn erbyn y ddoler, mae Tether yn cael ei begio i arian cyfred yr UD.

Mae hyn i fod i amddiffyn buddsoddwyr rhag yr anwadalrwydd a all effeithio ar Bitcoin, Ethereum, Ripple a Litecoin. Tether yw'r nawfed cryptocurrency mwyaf trwy gyfalafu marchnad, gyda darnau arian gwerth oddeutu $ 3.5 biliwn yn bodoli.

Yn anochel, mae China i beidio â bod yn fwy na Tsieina hefyd yn arloesi ei Yuan digidol ei hun, system dalu a grëwyd gan wladwriaeth Tsieineaidd ac a elwir yn Daliad Electronig Arian Digidol (DCEP).

Fel Bitcoin, mae DCEP yn defnyddio technoleg blockchain, math o gyfriflyfr digidol a ddefnyddir i wirio trafodion. Mae Blockchain yn gweithredu fel cofnod cyffredinol o bob trafodiad a wnaed erioed ar y rhwydwaith hwnnw, ac mae defnyddwyr yn cydweithredu i wirio trafodion newydd pan fyddant yn digwydd.

Er nad yw China wedi cynnig amserlen ar gyfer lansiad swyddogol y DCEP, mae banc canolog y wlad, yn anelu at gael prawf ehangach o’r yuan digidol cyn dechrau Gemau Olympaidd y Gaeaf 2022, y bwriedir ei gynnal yn Beijing fis Chwefror nesaf.

Gelwir un dosbarth arall o cryptocurrency sy'n profi i fod yn boblogaidd iawn ac efallai'n well siawns o ddod yn fwy poblogaidd nag arian cyfred corfforol yn 'ddarnau arian sefydlog', hynny yw cryptocurrencies y mae eu gwerth yn gysylltiedig ag arian 'normal' fel yr UD. doler, yr ewro a'r bunt, fel yn wahanol i Bitcoin, ni all un uned fod yn werth £ 26,000 un flwyddyn, a £ 6,000 ddwy flynedd yn ddiweddarach. Mae rhywfaint o ddadlau yn ymwneud ag arian o'r fath, serch hynny. Er enghraifft, cwmni masnachu crypto-currency Israel, CoinDash, yn adrodd bod $ 7m wedi'i ddwyn oddi wrth fuddsoddwyr fis Gorffennaf y llynedd ar ôl torri ei wefan a newid cyfeiriad cyswllt cynnig darn arian cychwynnol a bod cyfnewidfa De Corea, Yapizon, wedi'i thorri ym mis Ebrill gyda hacwyr. yn cael ei amau ​​o ddwyn gwerth tua $ 5m o gronfeydd

Fel unrhyw fadarch gofod sy'n datblygu'n gyflym gyda thechnolegau newydd, mae yna cryptocurrencies o ansawdd uwch a rhai o ansawdd is.

Mae p'un a yw cryptocurrency yn dod yn fwy poblogaidd nag arian corfforol yn y dyfodol yn dal i gael ei weld ond, wrth siarad ag Gohebydd yr UE, dywedodd ASE yr Iseldiroedd Derk Jan Eppink, "Mae Arian Cyfred Digidol y Banc Canolog, neu CBDC, yn codi cwestiwn sylfaenol am rôl banc canolog. Yn sicr, byddai'r ewro digidol yn darparu hawliad digidol i ddefnyddwyr ar y banc canolog sydd mor ddiogel ag arian parod. 

"Ond ar y llaw arall, gyda mater CBDC byddai banciau masnachol yn colli ffynhonnell hanfodol o gyllid a byddai'n rhaid iddynt ddibynnu fwyfwy ar fondiau neu gredyd banc canolog i gael cyllid."

Wrth edrych i’r dyfodol, mae dirprwy Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop yn datgan, "Gadewch inni obeithio y bydd yr alwad gan Benoît Cœuré am“ lw Hippocrataidd ariannol ”yn ein gwasanaethu ni i gyd."


Parhau Darllen

coronafirws

Cytunodd yr UE i dalu € 870 miliwn am gyflenwi brechlynnau AstraZeneca erbyn mis Mehefin, dengys contract

cyhoeddwyd

on

By

Cytunodd yr Undeb Ewropeaidd i dalu tua € 870 miliwn ($ 1.06 biliwn) am ei gyflenwad o 300 miliwn dos o frechlyn COVID-19 AstraZeneca ac i'w derbyn erbyn mis Mehefin, y contract a gyhoeddwyd ddydd Gwener gan sioeau teledu RAI yr Eidal, ysgrifennwch Francesco Guarascio @fraguarascio, Nathan Allen a Ludwig Burger.

Mae cyhoeddi'r contract, a lofnodwyd ar 27 Awst, 2020, yn datgelu manylion cyfrinachol am y pris a'r amserlen ar gyfer danfoniadau y cytunwyd arnynt gan AstraZeneca. Adolygodd y cwmni Eingl-Sweden yr amserlen y mis diwethaf oherwydd materion cynhyrchu, gan arwain at frwydr chwerw gyda’r UE dros oedi wrth gyflenwadau.

O dan y contract cyfrinachol, dim ond rhannau ohono a ddatgelwyd o'r blaen, mae'r UE wedi cytuno i dalu oddeutu € 2.9 ($ 3.5) y dos, yn unol ag adroddiadau cynharach Reuters o bris o tua € 2.5.

Mae'r ddogfen, a gyhoeddwyd gan dîm o newyddiadurwyr ymchwiliol RAI, yn dangos bod AstraZeneca wedi ymrwymo i ddarparu rhwng 80 miliwn a 120 miliwn dos erbyn diwedd mis Mawrth a'r 180 miliwn o ergydion sy'n weddill erbyn diwedd mis Mehefin o dan amserlen gyflenwi amcangyfrifedig.

Gwrthododd AstraZeneca, a ddatblygodd y brechlyn gyda Phrifysgol Rhydychen, wneud sylw.

Y mis diwethaf, torrodd y cwmni ei ddanfoniadau arfaethedig yn chwarter cyntaf y flwyddyn i 31 miliwn, a'i godi yn ddiweddarach i 40 miliwn ar ôl pwysau dwys gan yr UE.

Roedd swyddogion yr UE eisoes wedi cael gwybod gan AstraZeneca ym mis Rhagfyr mai dim ond 80 miliwn dos a fyddai ar gael erbyn diwedd mis Mawrth, mae dogfen UE a welwyd gan Reuters yn dangos.

Yna hysbyswyd yr UE ddiwedd mis Ionawr am y gostyngiad newydd mewn cyflenwadau, meddai’r cwmni a’r UE.

Dechreuodd AstraZeneca ei ddanfoniadau i'r UE ddechrau mis Chwefror ar ôl i reoleiddiwr cyffuriau'r UE gymeradwyo ei frechlyn.

Mae swyddogion yr UE wedi dweud ei bod yn ofynnol i'r cwmni gynhyrchu brechlynnau hyd yn oed cyn cymeradwyaeth reoliadol fel y gallent fod ar gael yn syth ar ôl cael eu hawdurdodi.

Mae amserlen gyflawni amcangyfrifedig yn y contract yn dangos bod 30 miliwn dos yn ddyledus ym mis Rhagfyr a 40 miliwn ym mis Ionawr, gyda “chyflawniad terfynol yn amodol ar gytundeb amserlen cyflawni a chymeradwyaeth reoliadol,” meddai’r contract.

O dan yr amserlen roedd y cwmni wedi ymrwymo i ddarparu 50 miliwn dos ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Mewn rhan arall o'r contract, ymrwymodd y cwmni i ddefnyddio ei “ymdrechion rhesymol gorau” i gynhyrchu a chyflawni ar ôl awdurdodi oddeutu 30 miliwn i 40 miliwn dos yn 2020 ac 80 miliwn i 100 miliwn yn ystod tri mis cyntaf eleni.

Mae'r contract yn dangos y dylid cynhyrchu'r brechlyn ar gyfer yr UE mewn pedair ffatri: un yng Ngwlad Belg, un yn yr Iseldiroedd ac yng ngweithfeydd Oxford Biomedica a Cobra Biologics ym Mhrydain.

($ 1 0.8245 = €)

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd