Cysylltu â ni

Brexit

Brexit: Dywed Barnier fod rhagolygon da am fargen

cyhoeddwyd

on

Diweddarwyd Cyngor penaethiaid llywodraeth Ewrop heddiw (15 Hydref) ar drafodaethau’r UE / DU ar berthynas y DU â’r UE yn y dyfodol. Er y nodwyd peth cynnydd, tanlinellodd yr UE ei fod eisiau bargen, ond nid am unrhyw bris.

Yn gyntaf, cynigiodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ei ymddiheuriadau am absenoldeb Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, sydd wedi gorfod hunan-ynysu oherwydd ei chysylltiad ag aelod o'i thîm sydd wedi profi'n bositif am COVID. 

hysbyseb

Cytundeb - ond nid am unrhyw bris

Dywedodd Michel fod yr UE yn unedig ac yn benderfynol o ddod i gytundeb, ond byddai’n rhaid i gytundeb fod yn seiliedig ar fandadau’r UE, yn enwedig o ran y maes chwarae gwastad, llywodraethu a physgodfeydd. Rhoddodd yr enghraifft o dderbyn ceir o'r DU heb safonau tebyg a chyda'r risg o gymorthdaliadau enfawr, wrth gynnig dim tariffau a chwotâu i'r DU. Dywedodd y byddai hyn yn peryglu cannoedd ar filoedd o swyddi Ewropeaidd. Galwodd ar y DU i wneud y symudiadau angenrheidiol.

Rhaid gweithredu cytundeb tynnu'n ôl 'atalnod llawn'

hysbyseb

O ran y cytundeb tynnu’n ôl, dywedodd Michel fod yr UE yn disgwyl iddo gael ei weithredu’n llawn: “atalnod llawn”, Dywedodd fod hwn yn gwestiwn o hygrededd rhyngwladol i’r DU. 

Bargen deg

Dywedodd Prif Drafodwr yr UE, Michel Barnier, ei fod yn benderfynol o gyrraedd bargen deg gyda’r DU: “Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu, ond nid am unrhyw bris.” Mae'n rhagweld trafodaethau dwys dros yr wythnosau nesaf ond dywedodd fod safbwynt yr UE wedi bod yn hollol glir o ddiwrnod cyntaf y trafodaethau. Os ydych chi eisiau mynediad i'n marchnad o 450 miliwn o bobl, rhaid cael chwarae teg a rhaid cael cystadleuaeth deg a rhad ac am ddim. 

'Rhagolygon da am fargen'

Dywedodd Barnier ei fod yn gallu adrodd ar gynnydd gwirioneddol i'r Cyngor Ewropeaidd ond bod tri maes pwnc yn parhau lle mae'r bwlch yn rhy fawr ar hyn o bryd. Ychwanegodd Barnier, er bod rhagolygon da am fargen, ni ellid ei wneud heb symud ymlaen ar y tri mater oedd heb eu datrys. Mae Barnier yn anelu at gytundeb erbyn diwedd mis Hydref. 

Pan ofynnwyd iddo am yr hyn yr oedd yr UE ei eisiau o ran gwarantau, dywedodd Barnier yr hoffai weld union egwyddorion yn cael eu hymgorffori ar ffurf cytuniad. Byddai angen i'r DU hefyd roi sicrwydd ar orfodaeth ddomestig, pwy fyddai'n gwneud y gwaith gorfodi a sut y byddent yn cadw'r UE rhagrybudd. Elfen hanfodol arall fydd mecanwaith setlo anghydfod, a fyddai'n caniatáu i'r ddau barti gymryd mesurau unochrog os oes angen. 

Ymateb y DU

Tra'r oedd y gynhadledd i'r wasg ym Mrwsel yn dirwyn i ben, taniodd yr Arglwydd Frost, a oedd yn ymddangos yn ddoniol - rhif cyferbyniol Barnier yn y trafodaethau, gyfres o drydariadau, gan gwyno bod y Cyngor Ewropeaidd wedi dileu'r gair 'yn ddwys' o'u casgliadau.

Brexit

Mae Prydain yn gohirio gweithredu rheolaethau masnach ar ôl Brexit

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Prydain ddydd Mawrth (14 Medi) ei bod yn gohirio gweithredu rhai rheolaethau mewnforio ar ôl Brexit, yr eildro iddynt gael eu gwthio yn ôl, gan nodi pwysau ar fusnesau o’r straen cadwyn gyflenwi pandemig a byd-eang.

Gadawodd Prydain farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ddiwedd y llynedd ond yn wahanol i Frwsel a gyflwynodd reolaethau ffiniau ar unwaith, roedd yn syfrdanu cyflwyno gwiriadau mewnforio ar nwyddau fel bwyd i roi amser i fusnesau addasu.

Ar ôl gohirio cyflwyno sieciau chwe mis eisoes o Ebrill 1, mae'r llywodraeth bellach wedi gwthio'r angen am ddatganiadau a rheolaethau tollau llawn yn ôl i 1 Ionawr, 2022. Bydd angen datganiadau diogelwch o 1 Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

hysbyseb

"Rydyn ni am i fusnesau ganolbwyntio ar eu hadferiad o'r pandemig yn hytrach na gorfod delio â gofynion newydd ar y ffin, a dyna pam rydyn ni wedi nodi amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheolaethau ffin llawn," meddai gweinidog Brexit, David Frost.

"Bydd gan fusnesau nawr fwy o amser i baratoi ar gyfer y rheolaethau hyn a fydd yn cael eu cyflwyno'n raddol trwy gydol 2022."

Mae ffynonellau diwydiant yn y sector logisteg ac arferion hefyd wedi dweud nad oedd seilwaith y llywodraeth yn barod i orfodi gwiriadau llawn.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Sut y bydd yr UE yn helpu i liniaru effaith Brexit

cyhoeddwyd

on

Bydd cronfa UE gwerth € 5 biliwn yn cefnogi pobl, cwmnïau a gwledydd yr effeithiwyd arnynt gan dynnu’r DU allan o’r Undeb, materion yr UE.

Daeth diwedd cyfnod pontio Brexit, ar 31 Rhagfyr 2020, yn nodi diwedd symudiad rhydd pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf rhwng yr UE a'r DU, gyda chanlyniadau cymdeithasol ac economaidd niweidiol i bobl, busnesau a gweinyddiaethau cyhoeddus ar y ddwy ochr.

Er mwyn helpu Ewropeaid i addasu i'r newidiadau, ym mis Gorffennaf 2020 cytunodd arweinwyr yr UE i greu'r Cronfa Addasu Brexit, cronfa € 5bn (ym mhrisiau 2018) i'w thalu tan 2025. Bydd gwledydd yr UE yn dechrau derbyn yr adnoddau erbyn mis Rhagfyr, yn dilyn cymeradwyaeth y Senedd. Disgwylir i ASEau bleidleisio ar y gronfa yn ystod sesiwn lawn mis Medi.

hysbyseb

Faint fydd yn mynd i'm gwlad?

Bydd y gronfa’n helpu holl wledydd yr UE, ond y cynllun yw i’r gwledydd a’r sectorau yr effeithir arnynt waethaf gan Brexit dderbyn y mwyaf o gefnogaeth. Iwerddon ar frig y rhestr, ac yna'r Iseldiroedd, Ffrainc, yr Almaen a Gwlad Belg.

Mae tri ffactor yn cael eu hystyried i bennu'r swm ar gyfer pob gwlad: pwysigrwydd masnach gyda'r DU, gwerth pysgod sy'n cael eu dal ym mharth economaidd unigryw'r DU a maint y boblogaeth sy'n byw yn rhanbarthau morwrol yr UE agosaf at y DU.

hysbyseb
Infograffig yn egluro'r Gronfa Addasu Brexit
Infograffig yn dangos faint o gefnogaeth y bydd gwledydd unigol yr UE yn ei gael o'r Gronfa Addasu Brexit  

Beth all y gronfa ei ariannu?

Dim ond mesurau a sefydlwyd yn benodol i wrthsefyll canlyniadau negyddol ymadawiad y DU â'r UE fydd yn gymwys i gael cyllid. Gall y rhain gynnwys:

  • Buddsoddi mewn creu swyddi, gan gynnwys rhaglenni gwaith tymor byr, ailsgilio a hyfforddi
  • Ailintegreiddio dinasyddion yr UE sydd wedi gadael y DU o ganlyniad i Brexit
  • Cefnogaeth i fusnesau (yn enwedig busnesau bach a chanolig), pobl hunangyflogedig a chymunedau lleol
  • Adeiladu cyfleusterau tollau a sicrhau gweithrediad rheolaethau ffiniau, ffytoiechydol a diogelwch
  • Cynlluniau ardystio a thrwyddedu

Bydd y gronfa'n talu am wariant yr aethpwyd iddo rhwng 1 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2023.

Sector pysgodfeydd a bancio

Mae llywodraethau cenedlaethol yn rhydd i benderfynu faint o arian sy'n mynd i bob ardal. Fodd bynnag, rhaid i wledydd sy'n dibynnu'n sylweddol ar bysgodfeydd ym mharth economaidd unigryw'r DU ymrwymo lleiafswm o'u dyraniad cenedlaethol i bysgodfeydd arfordirol ar raddfa fach, yn ogystal â chymunedau lleol a rhanbarthol sy'n dibynnu ar weithgareddau pysgota.

Mae'r sectorau ariannol a bancio, a allai elwa o Brexit, wedi'u heithrio.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Brexit

Sut y bydd yr UE yn helpu i liniaru effaith Brexit

cyhoeddwyd

on

Bydd cronfa UE gwerth € 5 biliwn yn cefnogi pobl, cwmnïau a gwledydd yr effeithiwyd arnynt gan dynnu’r DU allan o’r Undeb, materion yr UE.

Daeth diwedd cyfnod pontio Brexit, ar 30 Rhagfyr 2020, yn nodi diwedd symudiad rhydd pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf rhwng yr UE a'r DU, gyda chanlyniadau cymdeithasol ac economaidd niweidiol i bobl, busnesau a gweinyddiaethau cyhoeddus ar y ddwy ochr.

Er mwyn helpu Ewropeaid i addasu i'r newidiadau, ym mis Gorffennaf 2020 cytunodd arweinwyr yr UE i greu'r Cronfa Addasu Brexit, cronfa € 5 biliwn (ym mhrisiau 2018) i'w thalu tan 2025. Bydd gwledydd yr UE yn dechrau derbyn yr adnoddau erbyn mis Rhagfyr, yn dilyn cymeradwyaeth y Senedd. Disgwylir i ASEau bleidleisio ar y gronfa yn ystod sesiwn lawn mis Medi.

hysbyseb

Faint fydd yn mynd i'm gwlad?

Bydd y gronfa’n helpu holl wledydd yr UE, ond y cynllun yw i’r gwledydd a’r sectorau yr effeithir arnynt waethaf gan Brexit dderbyn y mwyaf o gefnogaeth. Iwerddon ar frig y rhestr, ac yna'r Iseldiroedd, Ffrainc, yr Almaen a Gwlad Belg.

Mae tri ffactor yn cael eu hystyried i bennu'r swm ar gyfer pob gwlad: pwysigrwydd masnach gyda'r DU, gwerth pysgod sy'n cael eu dal ym mharth economaidd unigryw'r DU a maint y boblogaeth sy'n byw yn rhanbarthau morwrol yr UE agosaf at y DU.

hysbyseb
Infograffig yn egluro'r Gronfa Addasu Brexit
Infograffig yn dangos faint o gefnogaeth y bydd gwledydd unigol yr UE yn ei gael o'r Gronfa Addasu Brexit  

Beth all y gronfa ei ariannu?

Dim ond mesurau a sefydlwyd yn benodol i wrthsefyll canlyniadau negyddol ymadawiad y DU â'r UE fydd yn gymwys i gael cyllid. Gall y rhain gynnwys:

  • Buddsoddi mewn creu swyddi, gan gynnwys rhaglenni gwaith tymor byr, ailsgilio a hyfforddi
  • Ailintegreiddio dinasyddion yr UE sydd wedi gadael y DU o ganlyniad i Brexit
  • Cefnogaeth i fusnesau (yn enwedig busnesau bach a chanolig), pobl hunangyflogedig a chymunedau lleol
  • Adeiladu cyfleusterau tollau a sicrhau gweithrediad rheolaethau ffiniau, ffytoiechydol a diogelwch
  • Cynlluniau ardystio a thrwyddedu


Bydd y gronfa'n talu am wariant yr aethpwyd iddo rhwng 1 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2023.

Sector pysgodfeydd a bancio

Mae llywodraethau cenedlaethol yn rhydd i benderfynu faint o arian sy'n mynd i bob ardal. Fodd bynnag, rhaid i wledydd sy'n dibynnu'n sylweddol ar bysgodfeydd ym mharth economaidd unigryw'r DU ymrwymo lleiafswm o'u dyraniad cenedlaethol i bysgodfeydd arfordirol ar raddfa fach, yn ogystal â chymunedau lleol a rhanbarthol sy'n dibynnu ar weithgareddau pysgota.

Mae'r sectorau ariannol a bancio, a allai elwa o Brexit, wedi'u heithrio.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd