Cysylltu gyda ni

Economi

Dylai taliadau a rheolaethau Polisi Amaethyddol Cyffredin fod yn seiliedig ar y buddiolwr terfynol 'von Cramon ASE

cyhoeddwyd

on

Pleidleisiodd ASEau ar reolau newydd sy'n llywodraethu'r Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n cyfrif am oddeutu traean o gyllideb yr UE. Nod y diwygiadau yw gwneud y polisi'n fwy cynaliadwy eu gwanhau gan gyfres o welliannau gan brif grwpiau gwleidyddol y senedd.

Dadleuodd y Comisiynydd Amaeth Ewropeaidd, Janusz Wojciechowski fod angen i'r polisi ddarparu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i ffermwyr a dinasyddion Ewrop. Roedd yn gresynu bod ASEau yn llai uchelgeisiol na'r Comisiwn wrth alinio'r polisi â'r fargen werdd a hefyd ei wneud yn decach.  

Roedd ASE Viola von Cramon (Green, DE) yn feirniadol o’r cytundebau y daeth y tri phrif grŵp iddynt yn y senedd - Plaid y Bobl Ewropeaidd, Democratiaid Cymdeithasol ac Adnewyddu - am fethu â bachu ar y cyfle i wneud diwygiadau a fyddai’n arwain at bolisi mwy gwyrdd. byddai hynny'n cefnogi bioamrywiaeth.  

Mae Von Cramon hefyd yn gresynu y bydd llywodraethu gwan yn arwain at gamddefnyddio arian. Mae cyfran fawr o'r PAC yn cael ei wario ar daliadau uniongyrchol a ddyrennir ar sail hectar neu gyfaint y da byw fel yr unig amodau ar gyfer derbyn arian yr UE. Dywed fod hyn wedi arwain at arferion gwael ac weithiau troseddol o gydio mewn tir, yn enwedig yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Bwlch arall y mae hi'n tynnu sylw ato mewn taliadau PAC yw'r ffaith bod cymorthdaliadau'n cael eu dosbarthu 'fesul fferm' lle gall buddiolwr terfynol y cymorthdaliadau hyn fod yn un person - ac nid o reidrwydd y person sy'n gweithio'r fferm. Am y rheswm hwn, mae Von Cramon yn argyhoeddedig y dylai taliadau a rheolaethau PAC fod yn seiliedig ar y 'buddiolwr terfynol' ac y dylid cael terfyn cadarn (capio) i'r uchafswm o gymorthdaliadau blynyddol y gallai un buddiolwr terfynol ei dderbyn.

Ar y cyfan, mae hi'n dadlau bod angen rheolaethau tynnach ar wariant, o dan y ddwy biler (taliad uniongyrchol a datblygu gwledig).  

Dywed Von Cramon, trwy barhau i gefnogi cnydau a dyfir yr hectar, bod polisi amaethyddol blaenllaw’r UE yn lladd bioamrywiaeth ac yn ymbellhau’r UE oddi wrth ei nodau a’i ymrwymiadau gwyrdd yng Nghytundeb Hinsawdd Paris. Mae Van Cramon yn un ymhlith llawer o leisiau gan ddweud ei bod yn hen bryd i’r UE dorri gyda’r hen arferion o gefnogaeth gref i’r amaeth-gynhyrchwyr rhyngwladol mawr ac ailgyflwyno ffermwyr organig bach a chanolig a chaniatáu i’r pridd a natur adennill rhywfaint o’i waith cryfder coll.

EU

Dylai 'hawl i ddatgysylltu' fod yn hawl sylfaenol ledled yr UE, meddai ASEau 

cyhoeddwyd

on

Bob amser ar 'ddiwylliant yn peri risgiau difrifol, dywed ASEau © Deagreez / Adobe Stock  

Mae Senedd Ewrop yn galw am gyfraith UE sy'n rhoi hawl i weithwyr ddatgysylltu'n ddigidol o'r gwaith heb wynebu ôl-effeithiau negyddol. Yn eu menter ddeddfwriaethol a basiodd gyda 472 o bleidleisiau o blaid, 126 yn erbyn ac 83 yn ymatal, mae ASEau yn galw ar y Comisiwn i gynnig deddf sy'n galluogi'r rhai sy'n gweithio'n ddigidol i ddatgysylltu y tu allan i'w horiau gwaith. Dylai hefyd sefydlu gofynion sylfaenol ar gyfer gweithio o bell ac egluro amodau gwaith, oriau a chyfnodau gorffwys.

Mae'r cynnydd yn yr adnoddau digidol sy'n cael eu defnyddio at ddibenion gwaith wedi arwain at ddiwylliant 'bob amser', sy'n cael effaith negyddol ar gydbwysedd gwaith a bywyd gweithwyr, dywed ASEau. Er bod gweithio gartref wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddiogelu cyflogaeth a busnes yn ystod argyfwng COVID-19, mae'r cyfuniad o oriau gwaith hir a galwadau uwch hefyd yn arwain at fwy o achosion o bryder, iselder ysbryd, llosgi allan a materion iechyd meddwl a chorfforol eraill.

Mae ASEau yn ystyried yr hawl i ddatgysylltu hawl sylfaenol sy'n caniatáu i weithwyr ymatal rhag ymgymryd â thasgau cysylltiedig â gwaith - fel galwadau ffôn, e-byst a chyfathrebu digidol eraill - y tu allan i oriau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwyliau a mathau eraill o wyliau. Anogir aelod-wladwriaethau i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i ganiatáu i weithwyr arfer yr hawl hon, gan gynnwys trwy gytundebau ar y cyd rhwng partneriaid cymdeithasol. Dylent sicrhau na fydd gweithwyr yn destun gwahaniaethu, beirniadaeth, diswyddo na chamau niweidiol eraill gan gyflogwyr.

“Ni allwn gefnu ar filiynau o weithwyr Ewropeaidd sydd wedi blino’n lân gan y pwysau i fod bob amser‘ ymlaen ’ac oriau gwaith rhy hir. Nawr yw'r foment i sefyll wrth eu hochr a rhoi'r hyn maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw: yr hawl i ddatgysylltu. Mae hyn yn hanfodol i'n hiechyd meddwl a chorfforol. Mae'n bryd diweddaru hawliau gweithwyr fel eu bod yn cyfateb i realiti newydd yr oes ddigidol, ”rapporteur Alex Agius Saliba Dywedodd (S&D, MT) ar ôl y bleidlais.

Cefndir

Ers dechrau'r pandemig COVID-19, mae gweithio gartref wedi cynyddu bron i 30%. Disgwylir i'r ffigur hwn aros yn uchel neu hyd yn oed gynyddu. Ymchwil gan Eurofound yn dangos bod pobl sy'n gweithio'n rheolaidd gartref yn fwy na dwywaith yn fwy tebygol o ragori ar yr uchafswm o 48 awr waith yr wythnos, o'i gymharu â'r rhai sy'n gweithio yn adeilad eu cyflogwr. Mae bron i 30% o'r rhai sy'n gweithio gartref yn nodi eu bod yn gweithio yn eu hamser rhydd bob dydd neu sawl gwaith yr wythnos, o'i gymharu â llai na 5% o weithwyr swyddfa.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

Economi

Mae Lagarde yn galw am gadarnhad cyflym y Genhedlaeth Nesaf UE

cyhoeddwyd

on

Rhannodd Christine Lagarde, Llywydd Banc Canolog Ewrop, gasgliadau Cyngor Llywodraethu Ewro misol. Mae'r Cyngor wedi penderfynu ail-gadarnhau ei safbwynt polisi ariannol “lletyol iawn”. Dywedodd Lagarde fod yr ymchwydd o'r newydd yn COVID wedi tarfu ar weithgaredd economaidd, yn enwedig ar gyfer gwasanaethau. 

Tanlinellodd Lagarde bwysigrwydd pecyn UE y Genhedlaeth Nesaf a phwysleisiodd y dylai ddod yn weithredol yn ddi-oed. Galwodd ar aelod-wladwriaethau i'w gadarnhau cyn gynted â phosibl.  

Bydd y gyfradd llog ar y prif weithrediadau ailgyllido a'r cyfraddau llog ar y cyfleuster benthyca ymylol a'r cyfleuster adneuo yn aros yr un fath ar 0.00%, 0.25% a -0.50% yn y drefn honno. Mae'r Cyngor Llywodraethu yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is.

Bydd y Cyngor Llywodraethu yn parhau â'r pryniannau o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) gyda chyfanswm amlen o € 1,850 biliwn. Bydd y Cyngor Llywodraethu yn prynu pryniannau asedau net o dan y PEPP tan ddiwedd Mawrth 2022 o leiaf ac, beth bynnag, nes ei fod yn barnu bod y cyfnod argyfwng coronafirws drosodd. Bydd hefyd yn parhau i ail-fuddsoddi'r prif daliadau o warantau aeddfedu a brynwyd o dan y PEPP tan ddiwedd 2023. O leiaf, rheolir cyflwyno'r portffolio PEPP yn y dyfodol er mwyn osgoi ymyrraeth â'r safbwynt polisi ariannol priodol.

Yn drydydd, bydd pryniannau net o dan y rhaglen prynu asedau (APP) yn parhau ar gyflymder misol o € 20 biliwn. Mae'r Cyngor Llywodraethu yn parhau i ddisgwyl i bryniannau asedau net misol o dan yr APP redeg cyhyd ag y bo angen i atgyfnerthu effaith letyol ei gyfraddau polisi, ac i ddod i ben ychydig cyn iddo ddechrau codi cyfraddau llog allweddol yr ECB.

Mae'r Cyngor Llywodraethu hefyd yn bwriadu parhau i ail-fuddsoddi, yn llawn, y prif daliadau o warantau aeddfedu a brynwyd o dan yr APP am gyfnod estynedig wedi'r dyddiad pan fydd yn dechrau codi cyfraddau llog allweddol yr ECB, a chyhyd ag y bo angen i gynnal amodau hylifedd ffafriol a digon o lety ariannol.

Yn olaf, bydd y Cyngor Llywodraethu yn parhau i ddarparu digon o hylifedd trwy ei weithrediadau ailgyllido. Yn benodol, mae'r drydedd gyfres o weithrediadau ailgyllido tymor hwy wedi'u targedu (TLTRO III) yn parhau i fod yn ffynhonnell gyllid ddeniadol i fanciau, gan gefnogi benthyca banciau i gwmnïau ac aelwydydd.

Mae'r Cyngor Llywodraethu yn parhau i sefyll yn barod i addasu ei holl offerynnau, fel y bo'n briodol, i sicrhau bod chwyddiant yn symud tuag at ei nod mewn modd parhaus, yn unol â'i ymrwymiad i gymesuredd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd