Cysylltu â ni

Economi

Mae Vestager yn cyhuddo Amazon o ystumio'r farchnad trwy gam-drin data mawr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd safbwynt rhagarweiniol bod Amazon wedi cam-drin ei safle blaenllaw ym maes manwerthu ar-lein. Mae'r Comisiwn yn cyhuddo Amazon o ddefnyddio data gwerthwyr annibynnol yn systematig, er budd ei fusnes manwerthu ei hun, sy'n cystadlu'n uniongyrchol â'r gwerthwyr trydydd parti sy'n defnyddio eu platfform.

Data Mawr

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Nid yw hyn yn ymwneud â'r mewnwelediadau sydd gan fanwerthu Amazon i'r data busnes sensitif ar un gwerthiant penodol, yn hytrach mae'n ymwneud â'r mewnwelediadau a gronnodd manwerthu Amazon trwy'r data busnes o fwy na 800,000 gweithredol. gwerthwyr yn yr Undeb Ewropeaidd, sy'n cwmpasu mwy na biliwn o gynhyrchion. Hynny yw, mae hwn yn achos am ddata mawr.

“Rydyn ni wedi dod i’r casgliad rhagarweiniol bod defnyddio’r data hwn yn caniatáu i Amazon ganolbwyntio ar werthu’r cynhyrchion sy’n gwerthu orau ac ymyleiddio gwerthwyr trydydd parti, gan gapio eu gallu i dyfu.

“Rhaid i ni sicrhau nad yw llwyfannau rôl ddeuol â phŵer y farchnad, fel Amazon, yn ystumio cystadleuaeth. Ni ddylid defnyddio data ar weithgaredd gwerthwyr trydydd parti er budd Amazon pan fydd yn gweithredu fel cystadleuydd i'r gwerthwyr hyn. Ni ddylai ei reolau ffafrio cynigion manwerthu Amazon ei hun yn artiffisial na manteisio ar gynigion manwerthwyr sy'n defnyddio gwasanaethau logisteg a darparu Amazon. Gydag e-fasnach yn ffynnu, ac Amazon yn brif blatfform e-fasnach, mae mynediad teg a digyfaddawd i ddefnyddwyr ar-lein yn bwysig i bob gwerthwr. ”

Rhoddir cyfle i Amazon ymateb i safbwynt y Comisiwn yn ystod yr wythnosau nesaf. 

Wrth ofyn am feddyginiaethau, dywedodd Vestager ei bod yn gynamserol trafod meddyginiaethau a bod yr UE yn aros am ymatebion Amazon. 

Amazon Prime

Hefyd, agorodd y Comisiwn ail ymchwiliad gwrthglymblaid ffurfiol i'r driniaeth ffafriol bosibl o gynigion manwerthu Amazon ei hun a rhai gwerthwyr marchnad sy'n defnyddio gwasanaethau logisteg a darparu Amazon.

Dywedodd Vestager: “Ni ddylai rheolau [Amazon] ffafrio cynigion manwerthu Amazon ei hun yn artiffisial na manteisio ar gynigion manwerthwyr sy’n defnyddio gwasanaethau logisteg a darparu Amazon. Gydag e-fasnach yn ffynnu, ac Amazon yn brif blatfform e-fasnach, mae mynediad teg a digyfaddawd i ddefnyddwyr ar-lein yn bwysig i bob gwerthwr. ”

Gwrthwynebiadau'r UE ar ddefnydd Amazon o ddata gwerthwyr marchnad

Mae gan Amazon rôl ddeuol fel platfform: (i) mae'n darparu marchnad lle gall gwerthwyr annibynnol werthu cynhyrchion yn uniongyrchol i ddefnyddwyr; a (ii) ei fod yn gwerthu cynhyrchion fel manwerthwr ar yr un farchnad, mewn cystadleuaeth â'r gwerthwyr hynny.

Fel darparwr gwasanaeth marchnad, mae gan Amazon fynediad at ddata busnes nad yw'n gyhoeddus gwerthwyr trydydd parti megis nifer yr unedau o gynhyrchion wedi'u harchebu a'u cludo, refeniw'r gwerthwyr ar y farchnad, nifer yr ymweliadau â chynigion gwerthwyr, data yn ymwneud â i gludo, i berfformiad gwerthwyr yn y gorffennol, a hawliadau defnyddwyr eraill ar gynhyrchion, gan gynnwys y gwarantau actifedig.

Mae canfyddiadau rhagarweiniol y Comisiwn yn dangos bod symiau mawr iawn o ddata nad yw'n werthwr cyhoeddus ar gael i weithwyr busnes manwerthu Amazon ac yn llifo'n uniongyrchol i systemau awtomataidd y busnes hwnnw, sy'n cydgrynhoi'r data hyn ac yn eu defnyddio i raddnodi cynigion manwerthu a phenderfyniadau busnes strategol Amazon. er anfantais i'r gwerthwyr marchnad eraill. Er enghraifft, mae'n caniatáu i Amazon ganolbwyntio ei gynigion yn y cynhyrchion sy'n gwerthu orau ar draws categorïau cynnyrch ac addasu ei gynigion yng ngoleuni data nad yw'n gyhoeddus o werthwyr cystadleuol.

Barn ragarweiniol y Comisiwn, a amlinellir yn ei Ddatganiad o Wrthwynebiadau, yw bod defnyddio data gwerthwyr marchnad nad yw'n gyhoeddus yn caniatáu i Amazon osgoi risgiau arferol cystadleuaeth adwerthu a sbarduno ei oruchafiaeth yn y farchnad ar gyfer darparu gwasanaethau marchnad yn Ffrainc a Yr Almaen - y marchnadoedd mwyaf ar gyfer Amazon yn yr UE. 

Os caiff ei gadarnhau, byddai hyn yn torri Erthygl 102 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) sy'n gwahardd cam-drin safle dominyddol yn y farchnad.

Nid yw anfon Datganiad Gwrthwynebiadau yn rhagfarnu canlyniad ymchwiliad.

Economi

Bydd ECB yn caniatáu i chwyddiant fod yn fwy na 2% am 'gyfnod dros dro'

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad ar ôl cyfarfod cyntaf y Cyngor Llywodraethu ers i’r ECB gyflwyno ei adolygiad strategol, cyhoeddodd Llywydd yr ECB Christine Lagarde y gallai chwyddiant fod yn uwch na’r targed 2% ar gyfer “cyfnod dros dro”, ond sefydlogi ar 2% yn y tymor canolig. 

Mae'r adolygiad strategol wedi mabwysiadu'r hyn a elwir yn darged chwyddiant cymesur o ddau y cant dros y tymor canolig. Yn y gorffennol, cymerodd banc canolog ardal yr ewro safbwynt na ddylai'r targed fyth gael ei or-wneud. Serch hynny, mae'r hyblygrwydd newydd sydd wedi derbyn cefnogaeth unfrydol yn cael ei drin yn ofalus gyda rhai banciau canolog sy'n fwy gwyliadwrus o chwyddiant, yn enwedig Bundesbank yr Almaen. 

Mae'r ECB yn disgwyl i chwyddiant gynyddu i raddau helaeth wedi'i yrru gan brisiau ynni uwch, pwysau costau dros dro o'r galw o'r newydd yn yr economi gyda rhai tagfeydd cadwyn gyflenwi ac effaith gostyngiad TAW dros dro yn yr Almaen y llynedd. Mae'n disgwyl erbyn dechrau 2022, y dylai effaith y ffactorau hyn ail-gydbwyso'r sefyllfa. Mae twf cyflog gwan cyffredinol a gwerthfawrogiad yr ewro yn golygu y bydd pwysau prisiau yn debygol o gael eu darostwng yn gyffredinol. 

Ffordd graig

Gallai twf danberfformio disgwyliadau'r ECB os yw'r pandemig yn dwysáu neu os bydd prinder cyflenwad yn fwy parhaus ac yn dal cynhyrchiad yn ôl. Fodd bynnag, gallai gweithgaredd economaidd berfformio'n well na'n disgwyliadau os yw defnyddwyr yn gwario mwy na'r disgwyl ar hyn o bryd ac yn tynnu'n gyflymach ar yr arbedion y maent wedi'u cronni yn ystod y pandemig.

Mae arolwg benthyca banc diweddaraf yr ECB yn dangos bod amodau credyd ar gyfer cwmnïau ac aelwydydd wedi sefydlogi a hylifedd yn parhau i fod yn doreithiog. Er bod cyfraddau benthyca banciau ar gyfer cwmnïau ac aelwydydd yn parhau i fod yn isel yn hanesyddol, credir y gallai hyn fod oherwydd bod cwmnïau'n cael eu hariannu'n dda o ganlyniad i'w benthyca yn nhon gyntaf y pandemig.

Parhau Darllen

Eurozone

Mae mwyafrif dinasyddion yr UE yn ffafrio'r ewro, gyda'r Rhufeiniaid yn fwyaf brwd

cyhoeddwyd

on

Mae tri o bob pedwar Rwmania yn ffafrio arian cyfred yr Ewro. Arolwg wedi'i wneud gan Flash Eurobarometer canfu fod Rhufeiniaid yn ôl yn llethol arian yr ewro, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cynhaliwyd yr arolwg yn saith o aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt wedi ymuno ag Ardal yr Ewro eto: Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

At ei gilydd, mae 57% o'r ymatebwyr o blaid cyflwyno'r ewro yn eu gwlad.

Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd, y sefydliad y tu ôl i’r arolwg, fod mwyafrif llethol dinasyddion yr UE a arolygwyd (60%) yn credu bod y newid i’r ewro wedi cael canlyniadau cadarnhaol i wledydd sydd eisoes yn ei ddefnyddio. Mae 52% yn credu, yn gyffredinol, y bydd canlyniadau cadarnhaol o ran cyflwyno'r ewro i'w gwlad, a dywed 55% y byddai cyflwyno'r ewro yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol iddyn nhw eu hunain hefyd.

Ac eto “mae cyfran yr ymatebwyr sy’n credu bod eu gwlad yn barod i gyflwyno’r ewro yn parhau i fod yn isel ym mhob un o’r gwledydd a arolygwyd. Mae tua thraean yr ymatebwyr yng Nghroatia yn teimlo bod eu gwlad yn barod (34%), tra bod y rhai yng Ngwlad Pwyl yn lleiaf tebygol o feddwl bod eu gwlad yn barod i gyflwyno'r ewro (18%) ”, mae'r arolwg yn crybwyll.

Mae Rhufeiniaid yn arwain o ran barn gadarnhaol gyffredinol ynghylch Ardal yr Ewro. Felly, cofrestrwyd y canrannau uchaf o ymatebwyr â barn gadarnhaol yn Rwmania (75% o blaid yr arian cyfred) a Hwngari (69%).

Ym mhob aelod-wladwriaeth a gymerodd ran yn yr arolwg, ac eithrio'r Weriniaeth Tsiec, bu cynnydd yn y rhai sy'n ffafrio cyflwyno'r ewro o'i gymharu â 2020. Gellir gweld y cynnydd uchaf mewn ffafrioldeb yn Rwmania (o 63% i 75%) a Sweden (o 35% i 43%).

Mae'r arolwg yn nodi rhai gwae ymysg ymatebwyr fel anfanteision posibl wrth newid i ewro. Mae dros chwech o bob deg o’r rhai a arolygwyd yn credu y bydd cyflwyno’r ewro yn cynyddu prisiau a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad ac eithrio Hwngari. Gwelir y cyfrannau uchaf yn Tsieceia (77%), Croatia (71%), Bwlgaria (69%) a Gwlad Pwyl (66%).

At hynny, mae saith o bob deg yn cytuno eu bod yn poeni am bennu prisiau ymosodol yn ystod y newid, a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad a arolygwyd, yn amrywio o 53% yn Sweden i 82% yng Nghroatia.

Er bod y naws yn ddiguro gyda bron pob un yn cael ei holi yn dweud y byddan nhw'n bersonol yn llwyddo i addasu i ddisodli'r arian cyfred cenedlaethol gan yr ewro, mae yna rai a grybwyllodd y bydd mabwysiadu'r ewro yn golygu colli rheolaeth dros bolisi economaidd cenedlaethol. Ymatebwyr yn Sweden yw'r rhai mwyaf tebygol o gytuno i'r posibilrwydd hwn (67%), ond yn rhyfeddol y rhai yn Hwngari yw'r lleiaf tebygol o wneud hynny (24%).

Y teimlad cyffredinol yw bod mwyafrif helaeth y rhai a holwyd nid yn unig yn cefnogi'r ewro ac yn credu y byddai o fudd i'w priod wledydd ond na fyddai newid i ewro yn cynrychioli y bydd eu gwlad yn colli rhan o'i hunaniaeth o bell ffordd.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Marchnad Sengl: rheolau newydd i sicrhau cynhyrchion diogel a chydymffurfiol ar farchnad yr UE

cyhoeddwyd

on

Erbyn heddiw, yr UE Rheoliad Gwyliadwriaeth a Chydymffurfiaeth y Farchnad yn dod yn gwbl berthnasol. Nod y rheolau newydd yw sicrhau bod cynhyrchion a roddir ar farchnad yr UE yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol yr UE ac yn cwrdd â gofynion iechyd a diogelwch y cyhoedd. Mae'r ddeddfwriaeth yn allweddol i sicrhau Marchnad Sengl sy'n gweithredu'n dda ac mae'n helpu i roi gwell strwythur ar waith ar gyfer gwiriadau ar gynhyrchion sy'n cael eu cyfnewid ar farchnad yr UE trwy wella cydweithredu ymhlith awdurdodau cenedlaethol a swyddogion tollau.  

Dywedodd Thierry Breton, Comisiynydd y Farchnad Fewnol: “Gyda phryniannau ar-lein cynyddol a chymhlethdod ein cadwyni cyflenwi, mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod yr holl gynhyrchion ar ein Marchnad Fewnol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE. Bydd y rheoliad hwn yn helpu i amddiffyn defnyddwyr a busnesau rhag cynhyrchion anniogel a gwella cydweithrediad awdurdodau cenedlaethol a swyddogion tollau i atal y rhain rhag mynd i mewn i'r Farchnad Fewnol. ”

Bydd y Rheoliad, a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2019, nawr yn berthnasol i amrywiaeth eang o gynhyrchion a gwmpesir gan 73 darn o ddeddfwriaeth yr UE, o deganau, electroneg i geir. Er mwyn hybu cydymffurfiad busnesau â'r rheolau hyn, bydd y Rheoliad yn helpu i ddarparu gwybodaeth yn rhad ac am ddim ar reolau cynnyrch i fusnesau trwy'r Eich porth Ewrop a pwyntiau cyswllt cynnyrch. Bydd y rheolau newydd hefyd yn nodi pwerau awdurdodau Gwyliadwriaeth y Farchnad yn well, gan roi pwerau iddynt gynnal archwiliadau ar y safle a phrynu cynhyrchion dan do. Mae'r fframwaith wedi'i foderneiddio ar gyfer gwyliadwriaeth y farchnad bydd hefyd yn helpu i fynd i’r afael â heriau cynyddol e-fasnach a chadwyni cyflenwi newydd, trwy sicrhau mai dim ond os yw gweithredwr economaidd yn bresennol yn yr UE fel rhyng-gysylltydd i awdurdodau y gellir gosod rhai categorïau o gynhyrchion ar farchnad yr UE. Er mwyn helpu busnesau i addasu i'r gofynion hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi cyhoeddi rhai penodol canllawiau ym mis Mawrth 2021. Yn ogystal, bydd y rheoliad hefyd yn helpu i gryfhau cydweithredu rhwng gorfodi ac yn enwedig awdurdodau tollau, er mwyn sicrhau rheolaethau mwy effeithiol o gynhyrchion sy'n dod i mewn i farchnad yr UE ar ei ffiniau. Gosodwyd y sylfaen ar gyfer gwell cydweithredu ymhlith awdurdodau gwyliadwriaeth y farchnad, y Comisiwn a rhanddeiliaid trwy sefydlu'r Rhwydwaith Cydymffurfiaeth Cynnyrch Ewropeaidd yn gynharach ym mis Ionawr eleni. Mwy am wyliadwriaeth y farchnad, yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd