Cysylltu gyda ni

Economi

Mae Vestager yn cyhuddo Amazon o ystumio'r farchnad trwy gam-drin data mawr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd safbwynt rhagarweiniol bod Amazon wedi cam-drin ei safle blaenllaw ym maes manwerthu ar-lein. Mae'r Comisiwn yn cyhuddo Amazon o ddefnyddio data gwerthwyr annibynnol yn systematig, er budd ei fusnes manwerthu ei hun, sy'n cystadlu'n uniongyrchol â'r gwerthwyr trydydd parti sy'n defnyddio eu platfform.

Data Mawr

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Nid yw hyn yn ymwneud â'r mewnwelediadau sydd gan fanwerthu Amazon i'r data busnes sensitif ar un gwerthiant penodol, yn hytrach mae'n ymwneud â'r mewnwelediadau a gronnodd manwerthu Amazon trwy'r data busnes o fwy na 800,000 gweithredol. gwerthwyr yn yr Undeb Ewropeaidd, sy'n cwmpasu mwy na biliwn o gynhyrchion. Hynny yw, mae hwn yn achos am ddata mawr.

“Rydyn ni wedi dod i’r casgliad rhagarweiniol bod defnyddio’r data hwn yn caniatáu i Amazon ganolbwyntio ar werthu’r cynhyrchion sy’n gwerthu orau ac ymyleiddio gwerthwyr trydydd parti, gan gapio eu gallu i dyfu.

“Rhaid i ni sicrhau nad yw llwyfannau rôl ddeuol â phŵer y farchnad, fel Amazon, yn ystumio cystadleuaeth. Ni ddylid defnyddio data ar weithgaredd gwerthwyr trydydd parti er budd Amazon pan fydd yn gweithredu fel cystadleuydd i'r gwerthwyr hyn. Ni ddylai ei reolau ffafrio cynigion manwerthu Amazon ei hun yn artiffisial na manteisio ar gynigion manwerthwyr sy'n defnyddio gwasanaethau logisteg a darparu Amazon. Gydag e-fasnach yn ffynnu, ac Amazon yn brif blatfform e-fasnach, mae mynediad teg a digyfaddawd i ddefnyddwyr ar-lein yn bwysig i bob gwerthwr. ”

Rhoddir cyfle i Amazon ymateb i safbwynt y Comisiwn yn ystod yr wythnosau nesaf. 

Wrth ofyn am feddyginiaethau, dywedodd Vestager ei bod yn gynamserol trafod meddyginiaethau a bod yr UE yn aros am ymatebion Amazon. 

Amazon Prime

Hefyd, agorodd y Comisiwn ail ymchwiliad gwrthglymblaid ffurfiol i'r driniaeth ffafriol bosibl o gynigion manwerthu Amazon ei hun a rhai gwerthwyr marchnad sy'n defnyddio gwasanaethau logisteg a darparu Amazon.

Dywedodd Vestager: “Ni ddylai rheolau [Amazon] ffafrio cynigion manwerthu Amazon ei hun yn artiffisial na manteisio ar gynigion manwerthwyr sy’n defnyddio gwasanaethau logisteg a darparu Amazon. Gydag e-fasnach yn ffynnu, ac Amazon yn brif blatfform e-fasnach, mae mynediad teg a digyfaddawd i ddefnyddwyr ar-lein yn bwysig i bob gwerthwr. ”

Gwrthwynebiadau'r UE ar ddefnydd Amazon o ddata gwerthwyr marchnad

Mae gan Amazon rôl ddeuol fel platfform: (i) mae'n darparu marchnad lle gall gwerthwyr annibynnol werthu cynhyrchion yn uniongyrchol i ddefnyddwyr; a (ii) ei fod yn gwerthu cynhyrchion fel manwerthwr ar yr un farchnad, mewn cystadleuaeth â'r gwerthwyr hynny.

Fel darparwr gwasanaeth marchnad, mae gan Amazon fynediad at ddata busnes nad yw'n gyhoeddus gwerthwyr trydydd parti megis nifer yr unedau o gynhyrchion wedi'u harchebu a'u cludo, refeniw'r gwerthwyr ar y farchnad, nifer yr ymweliadau â chynigion gwerthwyr, data yn ymwneud â i gludo, i berfformiad gwerthwyr yn y gorffennol, a hawliadau defnyddwyr eraill ar gynhyrchion, gan gynnwys y gwarantau actifedig.

Mae canfyddiadau rhagarweiniol y Comisiwn yn dangos bod symiau mawr iawn o ddata nad yw'n werthwr cyhoeddus ar gael i weithwyr busnes manwerthu Amazon ac yn llifo'n uniongyrchol i systemau awtomataidd y busnes hwnnw, sy'n cydgrynhoi'r data hyn ac yn eu defnyddio i raddnodi cynigion manwerthu a phenderfyniadau busnes strategol Amazon. er anfantais i'r gwerthwyr marchnad eraill. Er enghraifft, mae'n caniatáu i Amazon ganolbwyntio ei gynigion yn y cynhyrchion sy'n gwerthu orau ar draws categorïau cynnyrch ac addasu ei gynigion yng ngoleuni data nad yw'n gyhoeddus o werthwyr cystadleuol.

Barn ragarweiniol y Comisiwn, a amlinellir yn ei Ddatganiad o Wrthwynebiadau, yw bod defnyddio data gwerthwyr marchnad nad yw'n gyhoeddus yn caniatáu i Amazon osgoi risgiau arferol cystadleuaeth adwerthu a sbarduno ei oruchafiaeth yn y farchnad ar gyfer darparu gwasanaethau marchnad yn Ffrainc a Yr Almaen - y marchnadoedd mwyaf ar gyfer Amazon yn yr UE. 

Os caiff ei gadarnhau, byddai hyn yn torri Erthygl 102 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) sy'n gwahardd cam-drin safle dominyddol yn y farchnad.

Nid yw anfon Datganiad Gwrthwynebiadau yn rhagfarnu canlyniad ymchwiliad.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd