Cysylltu â ni

Economi

Mae trafodwyr Senedd Ewrop a'r Cyngor yn dod i gytundeb cyfaddawdu ar gyllideb yr UE yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn deng wythnos o drafodaethau dwys a 12 trioleg, symudodd cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027 gam yn nes at gasgliad. Mae'r cytundeb yn cwmpasu'r Fframwaith Ariannol Amlflwydd nesaf (MFF 2021-2027), y Gronfa Adferiad ac adnoddau newydd eu hunain. Bydd angen i'r ddau sefydliad gymeradwyo'r cyfaddawd yn ffurfiol, ond er y gall cytundeb yn y Senedd fod yn ddiogel bellach, nid yw'n siŵr y bydd taith esmwyth yn y Cyngor.

Yn y cyfaddawd, cafodd y Senedd € 16 biliwn ar ben y pecyn y cytunwyd arno gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth yn eu huwchgynhadledd ym mis Gorffennaf. Bydd € 15bn yn atgyfnerthu rhaglenni blaenllaw i amddiffyn dinasyddion rhag pandemig COVID-19, darparu cyfleoedd i'r genhedlaeth nesaf, a chadw gwerthoedd Ewropeaidd. Bydd € 1bn yn cynyddu hyblygrwydd i fynd i'r afael ag anghenion ac argyfyngau yn y dyfodol.

hysbyseb

Cymerodd trafodaethau haf penaethiaid llywodraeth bedwar diwrnod a hanner anodd, nid oedd yr arian newydd gymaint ag yr oedd y senedd yn dymuno ei sicrhau, ond gyda dechrau'r cyfnod cyllido newydd yn prysur agosáu (1 Ionawr 2021) yn fater brys i wneud cynnydd. 

Y cynllun yw ariannu'r cynnydd hwn i raddau helaeth trwy 'adnoddau eich hun' newydd, hynny yw, adnoddau sy'n dod o refeniw'r Undeb Ewropeaidd yn hytrach na chyllidebau cenedlaethol. 

Adnoddau Eich Hun

Mae'r trafodwyr EP wedi dyfeisio map ffordd i gyflwyno Adnoddau Eich Hun yn ystod y saith mlynedd nesaf. Mae'r map ffordd wedi'i ymgorffori yn y 'Cytundeb Rhyng-sefydliadol', testun sy'n rhwymo'r gyfraith. 

Yn ychwanegol at y cyfraniad ar sail plastig o 2021, mae'r map ffordd yn cynnwys Adnodd Eich Hun wedi'i seilio ar ETS (System Masnachu Allyriadau) (o 2023, o bosibl wedi'i gysylltu â mecanwaith addasu ffiniau carbon), ardoll ddigidol (o 2024), ac Eich Adnodd Eich Hun yn Seiliedig ar FTT yn ogystal â chyfraniad ariannol sy'n gysylltiedig â'r sector corfforaethol neu sylfaen treth gorfforaethol gyffredin newydd (o 2026).

Bygythiad Orbán

Mae Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orbán, wedi ysgrifennu at lywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn bygwth rhoi feto ar unrhyw gytundeb ar y gyllideb, oherwydd cytundeb y daethpwyd iddo yr wythnos diwethaf ar atodi 'amodoldeb rheol cyfraith' ar dderbyn unrhyw arian.

Mae'r cytundeb cyfaddawdu ar reolaeth y gyfraith y daethpwyd iddo yr wythnos diwethaf yn sicrhau nad yw'r amodoldeb yn cael ei gymhwyso pan fydd cronfeydd yr UE yn cael eu camddefnyddio'n uniongyrchol, ond eu bod hefyd yn berthnasol i faterion systemig fel aelod-wladwriaeth sy'n parchu democratiaeth, cydraddoldeb, a pharch at hawliau dynol gan gynnwys hawliau lleiafrifoedd. Mae yna erthygl benodol sy'n egluro'r cwmpas ac yn rhestru enghreifftiau, fel bygwth annibyniaeth y farnwriaeth. 

Gellir sbarduno'r mecanwaith nid yn unig pan fydd toriad, ond hefyd pan fydd risg ddifrifol y gallai cronfeydd yr UE ariannu gweithredoedd sy'n gwrthdaro â gwerthoedd yr UE. 

Roedd ASEau hefyd yn awyddus i amddiffyn y buddiolwyr terfynol a all ffeilio cwyn i'r Comisiwn trwy blatfform gwe ac y mynnodd ASEau na ddylent ddioddef oherwydd methiannau eu llywodraeth. 

Gan fod Hwngari yn un o fuddiolwyr mwyaf cyllid yr UE, credir na fyddant am rwystro cytundeb ar y gyllideb gyffredinol. 

Rhaglenni blaenllaw'r UE

Prif flaenoriaeth y senedd oedd sicrhau cynnydd ar gyfer rhaglenni blaenllaw a oedd mewn perygl o gael eu tanariannu yn dilyn cytundeb Gorffennaf 2020 y Cyngor Ewropeaidd, gan beryglu ymrwymiadau a blaenoriaethau'r UE, yn enwedig y Fargen Werdd a'r Agenda Ddigidol.

Bydd yr arian ychwanegol yn cael ei dynnu'n bennaf o symiau sy'n cyfateb i ddirwyon cystadlu (y mae'n rhaid i gwmnïau eu talu pan nad ydyn nhw'n cydymffurfio â rheolau'r UE), mae hyn yn unol â chais hirsefydlog y Senedd y dylai'r arian a gynhyrchir gan yr Undeb Ewropeaidd aros yn y Cyllideb yr UE.

Diolch i'r cyfaddawd hwn, mae Senedd Ewrop wedi treblu'r amlen ar gyfer EU4Health mewn termau real, wedi sicrhau'r hyn sy'n cyfateb i flwyddyn ychwanegol o ariannu ar gyfer Erasmus + ac wedi sicrhau bod cyllid ymchwil yn parhau i gynyddu.

Gwirio sut mae cronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf yn cael eu gwario: Gwella craffu cyllidebol

O ran gwariant cronfeydd UE y Genhedlaeth Nesaf, sicrhaodd y Senedd y bydd y tri sefydliad yn cyfarfod yn rheolaidd i asesu gweithrediad cronfeydd. Bydd y gwariant yn cael ei wario mewn modd tryloyw a bydd y Senedd, ynghyd â'r Cyngor, yn gwirio unrhyw wyriad oddi wrth gynlluniau y cytunwyd arnynt yn flaenorol.

Mae'r offeryn adfer (Next Generation EU) yn seiliedig ar erthygl cytundeb yr UE (Celf. 122 TFEU) nad yw'n darparu ar gyfer rôl i Senedd Ewrop. Mae trafodwyr EP hefyd wedi sicrhau gweithdrefn newydd, gan sefydlu “deialog adeiladol” rhwng y Senedd a’r Cyngor ar weithredoedd cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r offeryn newydd.

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

rheilffyrdd UE

Mae'r UE yn cynnig 60,000 o docynnau trên i bobl ifanc i DiscoverEU

cyhoeddwyd

on

Bydd y Comisiwn yn darparu tocynnau rheilffordd teithio am ddim i 60,000 o Ewropeaid rhwng 18 ac 20 oed, diolch i Darganfod. Mae ceisiadau’n agor yfory, 12 Hydref, am hanner dydd ac yn cau ar 26 Hydref, am hanner dydd, am gyfnod teithio yn 2022, sef Blwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewrop, Margaritis Schinas: “Dros y 18 mis diwethaf, mewn gwir ysbryd undod, mae ein pobl ifanc wedi aberthu eiliadau ifanc a diffiniol o’u bywydau. Rwy’n falch iawn bod y Comisiwn yn cynnig ffyniant symudedd Ewropeaidd heddiw gyda’r 60,000 o docynnau trên. Bydd y ffyniant Ewropeaidd hwn o symudedd a chyfleoedd yn cael ei feithrin ymhellach gan Erasmus + a llawer mwy o fentrau yn dod ar gyfer Blwyddyn Ieuenctid Ewrop yn 2022. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n falch iawn o agor y rownd newydd hon o DiscoverEU i roi cyfle i 60,000 o bobl ifanc ddarganfod cyfoeth ein cyfandir. Yn ysbryd y Comisiwn sy'n dynodi 2022 Blwyddyn Ieuenctid Ewrop, mae DiscoverEU yn ôl, yn fwy nag erioed, gyda chyfleoedd newydd i bobl ifanc fynd ar drên, ehangu eu gorwelion, ymestyn eu dysgu, cyfoethogi eu profiadau a chwrdd â chyd-Ewropeaid wrth deithio ar y trên ym mis Mawrth 2022. ”

hysbyseb

Mae hyn yn rownd y cais ar agor i Ewropeaid ifanc a anwyd rhwng 1 Gorffennaf 2001 a 31 Rhagfyr 2003. Yn eithriadol, gall pobl ifanc 19 ac 20 oed hefyd wneud cais ar ôl i'w rowndiau gael eu gohirio oherwydd y pandemig COVID-19.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio rhwng Mawrth 2022 a Chwefror 2023 am hyd at 30 diwrnod. Gan fod esblygiad y pandemig yn parhau i fod yn anhysbys, cynigir archebion hyblyg i bob teithiwr trwy docyn teithio symudol newydd. Gellir newid y dyddiad gadael hyd at yr amser gadael. Mae gan y tocynnau teithio symudol ddilysrwydd blwyddyn. Mae'r Comisiwn yn cynghori pob teithiwr i wirio cyfyngiadau teithio posibl Ailagor.

Anogir pobl ifanc ag anghenion arbennig yn gryf i gymryd rhan yn DiscoverEU. Bydd y Comisiwn yn rhoi gwybodaeth ac awgrymiadau ar gael iddynt ac yn talu costau cymorth arbennig, fel person sy'n dod gydag ef, ci cymorth, ac ati.

hysbyseb

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio ar eu pennau eu hunain neu mewn grŵp o hyd at bum person (pob un o fewn yr ystod oedran gymwys). Er mwyn atgyfnerthu teithio cynaliadwy - a thrwy hynny gefnogi Bargen Werdd Ewrop, bydd cyfranogwyr DiscoverEU yn teithio ar reilffordd yn bennaf. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau mynediad eang ledled yr UE, gall cyfranogwyr hefyd ddefnyddio dulliau cludo amgen, fel coetsys neu fferïau, neu'n eithriadol, awyrennau. Bydd hyn yn sicrhau bod pobl ifanc sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell neu ar ynysoedd hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan.

Dyrennir nifer o docynnau teithio i bob aelod-wladwriaeth, yn seiliedig ar ei phoblogaeth, fel cyfran o boblogaeth gyffredinol yr Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

Lansiodd y Comisiwn Darganfod ym mis Mehefin 2018, yn dilyn cynnig gan Senedd Ewrop. Mae wedi'i integreiddio'n ffurfiol i'r newydd Rhaglen Erasmus + 2021-2027.

Mae DiscoverEU yn cysylltu miloedd o bobl ifanc, gan adeiladu cymuned ledled Ewrop. Cysylltodd cyfranogwyr nad oeddent erioed wedi cyfarfod o'r blaen ar gyfryngau cymdeithasol, cyfnewid awgrymiadau neu gynnig mewnwelediadau lleol, ffurfio grwpiau i deithio o ddinas i ddinas neu aros yn lleoedd ei gilydd.

Yn 2018-2019, gwnaeth 350,000 o ymgeiswyr gais am gyfanswm o 70,000 o docynnau teithio: roedd 66% o ymgeiswyr wedi teithio am y tro cyntaf ar y trên allan o'u gwlad breswyl. I lawer, hwn hefyd oedd y tro cyntaf iddynt deithio heb rieni nac oedolion yng nghwmni oedolion a nododd y mwyafrif eu bod wedi dod yn fwy annibynnol. Mae profiad DiscoverEU wedi rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o ddiwylliannau eraill ac o hanes Ewrop. Mae hefyd wedi gwella eu sgiliau iaith dramor. Dywedodd dwy ran o dair na fyddent wedi gallu ariannu eu tocyn teithio heb DiscoverEU.

Ers 2018, mae cyn-deithwyr a darpar deithwyr DiscoverEU bellach yn ffurfio cymuned amrywiol ac ymgysylltiol sy'n cwrdd ar-lein ac oddi ar-lein i rannu eu profiadau.

Gwahoddir cyfranogwyr i ddod yn Llysgenhadon DiscoverEU i hyrwyddo'r fenter. Fe'u hanogir hefyd i gysylltu â chyd-deithwyr ar y swyddog Grŵp DiscoverEU ar-lein i rannu profiadau a chyfnewid awgrymiadau, yn enwedig ar brofiadau diwylliannol, neu ar sut i deithio'n ddigidol ac yn gynaliadwy.

I wneud cais, mae angen i ymgeiswyr cymwys gwblhau cwis amlddewis ar wybodaeth gyffredinol am yr Undeb Ewropeaidd a mentrau eraill yr UE sy'n targedu pobl ifanc. Mae cwestiwn ychwanegol yn gwahodd ymgeiswyr i wneud amcangyfrif o faint o bobl sy'n gwneud cais yn y rownd hon. Po agosaf yw'r amcangyfrif at yr ateb cywir, y mwyaf o bwyntiau y mae'r ymgeisydd yn eu cael. Bydd hyn yn galluogi'r Comisiwn i restru'r ymgeiswyr. Bydd y Comisiwn yn cynnig tocynnau teithio i ymgeiswyr yn dilyn eu safle, nes bydd y tocynnau sydd ar gael yn dod i ben.

Mwy o wybodaeth

Darganfod

Porth Ieuenctid Ewrop

Taflen Ffeithiau

Parhau Darllen

Economi

Mae Cysylltu Europe Express yn cyrraedd y gyrchfan derfynol ar ôl taith 20,000km

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Hydref, cyrhaeddodd y Connecting Europe Express ei gyrchfan olaf ym Mharis ar ôl 36 diwrnod yn teithio ar draws Ewrop - Gorllewin i'r Dwyrain, Gogledd i Dde, a hyd yn oed ymweld â chymdogion y tu allan i'r UE. Lluniwyd y trên hwn yn arbennig ar gyfer achlysur y Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd 2021, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o fuddion rheilffyrdd a'r heriau y mae angen eu goresgyn o hyd. Gwnaeth y trên dros 120 o arosfannau, croesi 26 gwlad a 33 ffin, gan deithio ar dri medrydd gwahanol ar hyd y ffordd.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn labordy treigl, gan ddatgelu mewn amser real lwyddiannau niferus ein Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd a'n rhwydwaith TEN-T i ganiatáu ar gyfer teithio di-dor ar draws ein Hundeb. Hoffwn estyn fy niolchgarwch twymgalon i bawb a helpodd ni i droi’r Connecting Europe Express o syniad yn realiti, taith deithiol, gyffrous, cyfarfodydd cofiadwy - o feddyliau a phersonau - a gwir gludwr baneri ar gyfer rheilffyrdd Ewropeaidd. ”

Dywedodd Andreas Matthä, cadeirydd Cymuned Cwmnïau Rheilffyrdd a Seilwaith Ewropeaidd (CER) a Phrif Swyddog Gweithredol Rheilffyrdd Ffederal Awstria: “Mae’r Connecting Europe Express wedi cyflawni dau darged heddiw. Nid yn unig y mae wedi cyrraedd ei gyrchfan olaf ym Mharis ond, yn bwysicach fyth, mae wedi tynnu sylw at yr heriau mewn gwasanaethau trên trawsffiniol. Os yw targed pwysig arall, y Fargen Werdd, i fod yn llwyddiant, rhaid iddo ddod mor hawdd i yrru trên trwy Ewrop ag ydyw i yrru tryc. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen mwy o gapasiti a buddsoddiadau newydd mewn seilwaith ar reilffyrdd. Rhaid addasu amodau'r fframwaith i greu chwarae teg rhwng pob dull cludo. Rwy’n llongyfarch ac yn diolch i bawb a fu’n rhan o’r prosiect hynod lwyddiannus hwn. ”

hysbyseb

Roedd y digwyddiad olaf ym Mharis yn gyfle i gyflwyno'r casgliadau cychwynnol a dynnwyd yn ystod y daith trên unigryw.

  • Cyntaf, i'r rheilffyrdd ryddhau ei botensial, gwir drawsffiniol, seilwaith rheilffyrdd modern o ansawdd uchel yn ofyniad sylfaenol. Mae'n amlwg bod angen gweithredu ar y cyd i gwblhau'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T): y rhwydwaith craidd erbyn 2030, a'r rhwydwaith gynhwysfawr erbyn 2050. Bydd y Comisiwn yn cynnig newidiadau i'r Rheoliad TEN-T yn ddiweddarach eleni. Ar 16 Medi, galwad o € 7 biliwn am gynigion lansiwyd o dan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), ar gyfer prosiectau sy'n targedu seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd newydd, wedi'i uwchraddio a'i wella. Gall Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE gefnogi moderneiddio a rhyngweithredu seilwaith rheilffyrdd, ynghyd â phrosiectau seilwaith allweddol, megis y llinellau Lyon-Turin, twnnel Brenner Base a Rail Baltica.
  • Yn ail, rhaid rheoli'r seilwaith presennol yn well a gwella ei allu. Gall digideiddio helpu. Er enghraifft, bydd defnyddio'r System Rheoli Traffig Rheilffordd Ewropeaidd (ERTMS) yn cynyddu gallu, diogelwch, dibynadwyedd a phrydlondeb. Bydd ymchwil ac arloesi hefyd yn datgloi mwy o gapasiti, a bydd y bartneriaeth newydd 'Europe's Rail' yn adeiladu ar waith llwyddiannus Shift2Rail.
  • Trydydd, mwy cydgysylltu pan-Ewropeaidd a gofynion cyffredin mae eu hangen, a rhaid gwella'r Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd. Er enghraifft, dylai gyrwyr trenau Ewrop allu mynd gyda'u trenau ar draws ffiniau, yn yr un modd ag y gall peilotiaid a gyrwyr lorïau tryciau. Ac mae'n rhaid trosi'r 4ydd pecyn rheilffordd yn gyflym i gael gwared ar rwystrau eraill sy'n weddill a grëwyd gan reolau cenedlaethol a sefydlu marchnad Ewropeaidd agored a chystadleuol ar gyfer rheilffyrdd - yn dechnegol, yn weithredol ac yn fasnachol.
  • Pedwerydd, mae angen i reilffordd ddod yn fwy deniadol i annog mwy o bobl a chwmnïau i ddewis rheilffyrdd. Byddai gwella tocynnau ac opsiynau ar gyfer cynllunio teithio ar draws dulliau trafnidiaeth o gymorth, ynghyd â gostwng costau teithio ar reilffordd o'i gymharu â'r dewisiadau amgen. Yn erbyn y cefndir hwn, bydd y Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu i hybu gwasanaethau rheilffordd teithwyr trawsffiniol pellter hir ym mis Rhagfyr.

Cefndir

Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn gyflawniad Ewropeaidd ar y cyd. Mae wedi dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, y gymdeithas yn gyffredinol a'r sector rheilffyrdd, o newydd-ddyfodiaid a gweithredwyr presennol i reolwyr seilwaith a'r diwydiant cyflenwi. Ymunodd mwy na 40 o bartneriaid o'r sector i gyfuno hyfforddwr cysgu o Awstria gyda hyfforddwr bwyta o'r Eidal, hyfforddwr panoramig o'r Swistir, hyfforddwr seddi o'r Almaen, hyfforddwr cynhadledd yn Ffrainc a hyfforddwr arddangos Hwngari; cwblhau'r trên mesur safonol gyda thrên Iberaidd a Baltig. Cydlynodd y gymdeithas sector rheilffyrdd CER redeg technegol a gweithredol y trenau gyda'r 40 a mwy o actorion rheilffordd yn cymryd rhan. 

hysbyseb

Trwy gydol ei daith, cynhaliodd y trên sawl cynhadledd a ffôn symudol arddangosfa, a chroesawu dosbarthiadau ysgol, llunwyr polisi, rhanddeiliaid a dinasyddion eraill ar fwrdd y llong. Trefnwyd cynadleddau ychwanegol a digwyddiadau croeso ar hyd y ffordd ac roedd yr arosfannau trên yn cyd-daro â digwyddiadau allweddol fel cyfarfod anffurfiol gweinidogion trafnidiaeth ac ynni yn Brdo, Slofenia, yn ogystal ag Uwchgynhadledd Rheilffordd y Balcanau Gorllewinol gyntaf erioed yn Belgrade. Yn Halle (Saale), yr Almaen, gwelodd teithwyr ddechrau oes y cyplu awtomatig digidol ar gyfer wagenni cludo nwyddau yn ogystal â gweithrediadau rhyngfoddol ar derfynfa Bettembourg yn Lwcsembwrg.

Mwy o wybodaeth

Cysylltu Europe Express

Blog

Llwybr a digwyddiadau

Llyfr Taith

arddangosfa

Cystadleuaeth ffotograffau

partneriaid

Adnoddau

Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd