Cysylltu gyda ni

Economi

Mae trafodwyr Senedd Ewrop a'r Cyngor yn dod i gytundeb cyfaddawdu ar gyllideb yr UE yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn deng wythnos o drafodaethau dwys a 12 trioleg, symudodd cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027 gam yn nes at gasgliad. Mae'r cytundeb yn cwmpasu'r Fframwaith Ariannol Amlflwydd nesaf (MFF 2021-2027), y Gronfa Adferiad ac adnoddau newydd eu hunain. Bydd angen i'r ddau sefydliad gymeradwyo'r cyfaddawd yn ffurfiol, ond er y gall cytundeb yn y Senedd fod yn ddiogel bellach, nid yw'n siŵr y bydd taith esmwyth yn y Cyngor.

Yn y cyfaddawd, cafodd y Senedd € 16 biliwn ar ben y pecyn y cytunwyd arno gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth yn eu huwchgynhadledd ym mis Gorffennaf. Bydd € 15bn yn atgyfnerthu rhaglenni blaenllaw i amddiffyn dinasyddion rhag pandemig COVID-19, darparu cyfleoedd i'r genhedlaeth nesaf, a chadw gwerthoedd Ewropeaidd. Bydd € 1bn yn cynyddu hyblygrwydd i fynd i'r afael ag anghenion ac argyfyngau yn y dyfodol.

Cymerodd trafodaethau haf penaethiaid llywodraeth bedwar diwrnod a hanner anodd, nid oedd yr arian newydd gymaint ag yr oedd y senedd yn dymuno ei sicrhau, ond gyda dechrau'r cyfnod cyllido newydd yn prysur agosáu (1 Ionawr 2021) yn fater brys i wneud cynnydd. 

Y cynllun yw ariannu'r cynnydd hwn i raddau helaeth trwy 'adnoddau eich hun' newydd, hynny yw, adnoddau sy'n dod o refeniw'r Undeb Ewropeaidd yn hytrach na chyllidebau cenedlaethol. 

Adnoddau Eich Hun

Mae'r trafodwyr EP wedi dyfeisio map ffordd i gyflwyno Adnoddau Eich Hun yn ystod y saith mlynedd nesaf. Mae'r map ffordd wedi'i ymgorffori yn y 'Cytundeb Rhyng-sefydliadol', testun sy'n rhwymo'r gyfraith. 

Yn ychwanegol at y cyfraniad ar sail plastig o 2021, mae'r map ffordd yn cynnwys Adnodd Eich Hun wedi'i seilio ar ETS (System Masnachu Allyriadau) (o 2023, o bosibl wedi'i gysylltu â mecanwaith addasu ffiniau carbon), ardoll ddigidol (o 2024), ac Eich Adnodd Eich Hun yn Seiliedig ar FTT yn ogystal â chyfraniad ariannol sy'n gysylltiedig â'r sector corfforaethol neu sylfaen treth gorfforaethol gyffredin newydd (o 2026).

Bygythiad Orbán

Mae Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orbán, wedi ysgrifennu at lywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn bygwth rhoi feto ar unrhyw gytundeb ar y gyllideb, oherwydd cytundeb y daethpwyd iddo yr wythnos diwethaf ar atodi 'amodoldeb rheol cyfraith' ar dderbyn unrhyw arian.

Mae'r cytundeb cyfaddawdu ar reolaeth y gyfraith y daethpwyd iddo yr wythnos diwethaf yn sicrhau nad yw'r amodoldeb yn cael ei gymhwyso pan fydd cronfeydd yr UE yn cael eu camddefnyddio'n uniongyrchol, ond eu bod hefyd yn berthnasol i faterion systemig fel aelod-wladwriaeth sy'n parchu democratiaeth, cydraddoldeb, a pharch at hawliau dynol gan gynnwys hawliau lleiafrifoedd. Mae yna erthygl benodol sy'n egluro'r cwmpas ac yn rhestru enghreifftiau, fel bygwth annibyniaeth y farnwriaeth. 

Gellir sbarduno'r mecanwaith nid yn unig pan fydd toriad, ond hefyd pan fydd risg ddifrifol y gallai cronfeydd yr UE ariannu gweithredoedd sy'n gwrthdaro â gwerthoedd yr UE. 

Roedd ASEau hefyd yn awyddus i amddiffyn y buddiolwyr terfynol a all ffeilio cwyn i'r Comisiwn trwy blatfform gwe ac y mynnodd ASEau na ddylent ddioddef oherwydd methiannau eu llywodraeth. 

Gan fod Hwngari yn un o fuddiolwyr mwyaf cyllid yr UE, credir na fyddant am rwystro cytundeb ar y gyllideb gyffredinol. 

Rhaglenni blaenllaw'r UE

Prif flaenoriaeth y senedd oedd sicrhau cynnydd ar gyfer rhaglenni blaenllaw a oedd mewn perygl o gael eu tanariannu yn dilyn cytundeb Gorffennaf 2020 y Cyngor Ewropeaidd, gan beryglu ymrwymiadau a blaenoriaethau'r UE, yn enwedig y Fargen Werdd a'r Agenda Ddigidol.

Bydd yr arian ychwanegol yn cael ei dynnu'n bennaf o symiau sy'n cyfateb i ddirwyon cystadlu (y mae'n rhaid i gwmnïau eu talu pan nad ydyn nhw'n cydymffurfio â rheolau'r UE), mae hyn yn unol â chais hirsefydlog y Senedd y dylai'r arian a gynhyrchir gan yr Undeb Ewropeaidd aros yn y Cyllideb yr UE.

Diolch i'r cyfaddawd hwn, mae Senedd Ewrop wedi treblu'r amlen ar gyfer EU4Health mewn termau real, wedi sicrhau'r hyn sy'n cyfateb i flwyddyn ychwanegol o ariannu ar gyfer Erasmus + ac wedi sicrhau bod cyllid ymchwil yn parhau i gynyddu.

Gwirio sut mae cronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf yn cael eu gwario: Gwella craffu cyllidebol

O ran gwariant cronfeydd UE y Genhedlaeth Nesaf, sicrhaodd y Senedd y bydd y tri sefydliad yn cyfarfod yn rheolaidd i asesu gweithrediad cronfeydd. Bydd y gwariant yn cael ei wario mewn modd tryloyw a bydd y Senedd, ynghyd â'r Cyngor, yn gwirio unrhyw wyriad oddi wrth gynlluniau y cytunwyd arnynt yn flaenorol.

Mae'r offeryn adfer (Next Generation EU) yn seiliedig ar erthygl cytundeb yr UE (Celf. 122 TFEU) nad yw'n darparu ar gyfer rôl i Senedd Ewrop. Mae trafodwyr EP hefyd wedi sicrhau gweithdrefn newydd, gan sefydlu “deialog adeiladol” rhwng y Senedd a’r Cyngor ar weithredoedd cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r offeryn newydd.

Trosedd

Arestiwyd dros 40 yn y gwrthdaro mwyaf erioed yn erbyn smyglo cocên modrwy cyffuriau o Frasil i mewn i Ewrop

cyhoeddwyd

on

Yn oriau mân y bore (27 Tachwedd), cynhaliodd mwy na mil o heddweision gyda chefnogaeth Europol gyrchoedd cydgysylltiedig yn erbyn aelodau’r syndicâd troseddol hynod broffesiynol hwn. Cyflawnwyd tua 180 o chwiliadau tŷ, gan arwain at arestio 45 o bobl a ddrwgdybir. 

Datgelodd yr ymchwiliad fod y rhwydwaith masnachu cyffuriau hwn yn gyfrifol am fewnforio blynyddol o leiaf 45 tunnell o gocên i brif borthladdoedd Ewrop, gydag elw yn fwy na € 100 miliwn dros gyfnod o 6 mis.

Cyflawnwyd y pigiad rhyngwladol hwn, dan arweiniad awdurdodau Portiwgal, Gwlad Belg a Brasil, ar yr un pryd gan asiantaethau o dri chyfandir gwahanol, gydag Europol yn hwyluso ymdrechion cydgysylltu:

  • Ewrop: Heddlu Barnwrol Portiwgal (Polícia Judiciária), Heddlu Barnwrol Ffederal Gwlad Belg (Federale Gerechtelijke Politie, Judiciaire Fédérale yr Heddlu), Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policia Nacional), Heddlu’r Iseldiroedd (Politie) a Heddlu Rwmania (Poliția Română)
  • De America: Heddlu Ffederal Brasil (Ffederal Policia)
  • Y Dwyrain Canol: Heddlu Dubai a Diogelwch y Wladwriaeth Dubai

Canlyniadau yn gryno 

  • 45 o arestiadau ym Mrasil (38), Gwlad Belg (4), Sbaen (1) a Dubai (2).
  • 179 o chwiliadau tŷ.
  • Atafaelwyd dros € 12m mewn arian parod ym Mhortiwgal, € 300,000 mewn arian parod a atafaelwyd yng Ngwlad Belg a dros R $ 1m ac UD $ 169,000 mewn arian parod a atafaelwyd ym Mrasil.
  • Atafaelwyd 70 o gerbydau moethus ym Mrasil, Gwlad Belg a Sbaen a atafaelwyd 37 o awyrennau ym Mrasil.
  • Atafaelwyd 163 o dai ym Mrasil gwerth mwy na R $ 132m, atafaelwyd dau dŷ yn Sbaen gwerth € 4m, a dau fflat a atafaelwyd ym Mhortiwgal gwerth € 2.5m.
  • Asedau ariannol 10 unigolyn wedi'u rhewi yn Sbaen.

Cydweithrediad byd-eang 

Yn y fframwaith o weithgareddau cudd-wybodaeth sydd ar y gweill gyda'i gymheiriaid gweithredol, datblygodd Europol wybodaeth ddibynadwy ynghylch gweithgareddau masnachu cyffuriau rhyngwladol a gwyngalchu arian rhwydwaith troseddau cyfundrefnol Brasil sy'n gweithredu mewn sawl gwlad yn yr UE.

Roedd gan y syndicet troseddol gysylltiad uniongyrchol â charteli cyffuriau ym Mrasil a gwledydd ffynhonnell eraill De America a oedd yn gyfrifol am baratoi a chludo cocên mewn cynwysyddion morwrol sy'n rhwym i borthladdoedd mawr Ewrop.

Mae graddfa mewnforio cocên o Brasil i Ewrop sydd o dan eu rheolaeth a'u rheolaeth yn enfawr a atafaelwyd dros 52 tunnell o gocên trwy orfodaeth cyfraith yn ystod yr ymchwiliad.

Ym mis Ebrill 2020, daeth Europol â'r gwledydd cysylltiedig ynghyd sydd wedi bod yn cydweithio'n agos ers hynny i sefydlu strategaeth ar y cyd i ddod â'r rhwydwaith cyfan i lawr. Nodwyd y prif dargedau ar y naill ochr i Gefnfor yr Iwerydd.

Ers hynny, mae Europol wedi darparu datblygiad a dadansoddiad cudd-wybodaeth parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes. Yn ystod y diwrnod gweithredu, defnyddiwyd cyfanswm o 8 o'i swyddogion ar lawr gwlad ym Mhortiwgal, Gwlad Belg a Brasil i gynorthwyo'r awdurdodau cenedlaethol yno, gan sicrhau dadansoddiad cyflym o ddata newydd wrth iddo gael ei gasglu yn ystod y gweithredu ac addasu'r strategaeth. yn ôl yr angen.

Wrth sôn am y llawdriniaeth hon, dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Europol, Wil van Gemert: "Mae'r llawdriniaeth hon yn tynnu sylw at strwythur cymhleth a chyrhaeddiad helaeth grwpiau troseddau cyfundrefnol Brasil yn Ewrop. Mae maint yr her a wynebir heddiw gan yr heddlu ledled y byd yn galw am ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â'r cyffur. masnach ar draws cyfandiroedd. Roedd ymrwymiad ein gwledydd partner i weithio trwy Europol yn sail i lwyddiant y llawdriniaeth hon ac mae'n alwad fyd-eang barhaus i weithredu. "

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd