Cysylltu gyda ni

Bancio

Mae COVID-19 yn datgelu diffygion system fasnach ar bapur

cyhoeddwyd

on

Yn ôl adroddiad diweddar gan y Siambr Fasnach Ryngwladol, wrth i COVID-19 ddatgelu diffygion system fasnach ar bapur, mae sefydliadau ariannol (FIs) yn dod o hyd i ffyrdd o gadw masnach i gylchredeg. Mae'n nodi bod y broblem sy'n cael ei hwynebu heddiw wedi'i gwreiddio yn bregusrwydd mwyaf parhaus masnach: papur. Papur yw sawdl Achilles y sector ariannol. Roedd yr aflonyddwch bob amser yn mynd i ddigwydd, yr unig gwestiwn oedd, pryd, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae data rhagarweiniol ICC yn dangos bod sefydliadau ariannol eisoes yn teimlo bod rhywun yn effeithio arnynt. Mae mwy na 60% o'r ymatebwyr i'r atodiad COVID-19 diweddar i'r Arolwg Masnach yn disgwyl i'w llif masnach ostwng o leiaf 20% yn 2020.

Mae'r pandemig yn cyflwyno neu'n gwaethygu heriau i'r broses cyllid masnach. Er mwyn helpu i frwydro yn erbyn ymarferoldeb cyllid masnach mewn amgylchedd COVID-19, nododd llawer o fanciau eu bod yn cymryd eu mesurau eu hunain i lacio rheolau mewnol ar ddogfennaeth wreiddiol. Fodd bynnag, dim ond 29% o'r ymatebwyr sy'n nodi bod eu rheolyddion lleol wedi darparu cefnogaeth i helpu i hwyluso masnach barhaus.

Mae'n amser tyngedfennol ar gyfer uwchraddio seilwaith a mwy o dryloywder, ac er bod y pandemig wedi achosi llawer o effeithiau negyddol, effaith gadarnhaol bosibl yw ei bod wedi egluro i'r diwydiant bod angen gwneud newidiadau i optimeiddio prosesau a gwella'r cyfan. gweithrediad masnach ryngwladol, cyllid masnach, a symud arian.

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Byd-eang y Swistir a sylfaenydd Darn arian Silk, eglurodd sut mae ei gwmni wedi dod o hyd i atebion i'r problemau hyn.

“Rwy'n credu ei fod yn ymwneud ag integreiddio technolegau newydd mewn ffyrdd craff. Cymerwch fy nghwmni er enghraifft, LGR Global, o ran symud arian, rydyn ni'n canolbwyntio ar 3 pheth: cyflymder, cost a thryloywder. Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn, rydym yn arwain gyda thechnoleg ac yn defnyddio pethau fel blockchain, arian digidol a digideiddio cyffredinol i wneud y gorau o'r fethodolegau presennol.

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Global o'r Swistir a sylfaenydd Silk Road Coin,

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Global o'r Swistir a sylfaenydd Silk Road Coin

"Mae'n hollol amlwg yr effaith y gall technolegau newydd ei chael ar bethau fel cyflymder a thryloywder, ond pan ddywedaf ei bod yn bwysig integreiddio'r technolegau mewn ffordd graff sy'n bwysig oherwydd mae'n rhaid i chi gadw'ch cwsmer mewn cof bob amser - y peth olaf y byddem yn ei wneud eisiau ei wneud yw cyflwyno system sydd mewn gwirionedd yn drysu ein defnyddwyr ac yn gwneud ei swydd yn fwy cymhleth. Felly ar un llaw, mae'r ateb i'r problemau hyn i'w gael mewn technoleg newydd, ond ar y llaw arall, mae'n ymwneud â chreu profiad defnyddiwr sy'n yn syml i'w ddefnyddio ac i ryngweithio ag ef ac yn integreiddio'n ddi-dor i'r systemau presennol. Felly, mae'n dipyn o weithred gydbwyso rhwng technoleg a phrofiad y defnyddiwr, dyna lle mae'r datrysiad yn mynd i gael ei greu.

"O ran pwnc ehangach cyllid y gadwyn gyflenwi, yr hyn a welwn yw'r angen am ddigideiddio ac awtomeiddio'r prosesau a'r mecanweithiau sy'n bodoli trwy gydol cylch bywyd y cynnyrch. Yn y diwydiant masnachu aml-nwyddau, mae cymaint o wahanol randdeiliaid. , dynion canol, banciau, ac ati ac mae gan bob un ohonynt ei ffordd ei hun o wneud hyn - mae diffyg safoni yn gyffredinol, yn enwedig yn Ardal Silk Road. Mae'r diffyg safoni yn arwain at ddryswch o ran gofynion cydymffurfio, dogfennau masnach, llythyrau credyd, ac ati, ac mae hyn yn golygu oedi a chostau uwch i bob parti. Ar ben hynny, mae gennym y mater enfawr o dwyll, y mae'n rhaid i chi ei ddisgwyl pan fyddwch chi'n delio â'r fath wahaniaeth yn ansawdd prosesau ac adrodd. Yr ateb yma yw eto i ddefnyddio technoleg a digideiddio ac awtomeiddio cymaint o'r prosesau hyn â phosibl - dylai fod yn nod i dynnu gwall dynol allan o'r hafaliad.

"A dyma’r peth gwirioneddol gyffrous ynglŷn â dod â digideiddio a safoni i gyllid y gadwyn gyflenwi: nid yn unig y bydd hyn yn gwneud gwneud busnes yn llawer mwy syml i’r cwmnïau eu hunain, bydd y tryloywder a’r optimeiddio cynyddol hwn hefyd yn gwneud y cwmnïau’n llawer mwy deniadol i’r tu allan. buddsoddwyr. Mae'n fuddugoliaeth i bawb sy'n cymryd rhan yma. "

Sut mae Amirliravi yn credu y gellir integreiddio'r systemau newydd hyn i'r seilwaith presennol?

“Mae hwn yn gwestiwn allweddol mewn gwirionedd, ac mae'n rhywbeth y gwnaethon ni dreulio llawer o amser yn gweithio arno yn LGR Global. Fe wnaethon ni sylweddoli y gallwch chi gael datrysiad technolegol gwych, ond os yw'n creu cymhlethdod neu ddryswch i'ch cwsmeriaid, yna fe fyddwch chi'n achosi mwy o broblemau nag y byddwch chi'n eu datrys.

Yn y diwydiant cyllid masnach a symud arian, mae hynny'n golygu bod yn rhaid i atebion newydd allu plygio i mewn yn uniongyrchol i'r systemau cwsmeriaid presennol - gan ddefnyddio APIs mae hyn i gyd yn bosibl. Mae'n ymwneud â phontio'r bwlch rhwng cyllid traddodiadol a fintech a sicrhau bod buddion digideiddio yn cael eu darparu gyda phrofiad defnyddiwr di-dor.

Mae gan yr ecosystem cyllid masnach nifer o wahanol randdeiliaid, pob un â'i systemau ei hun ar waith. Yr hyn yr ydym yn gweld gwir angen amdano yw datrysiad o'r dechrau i'r diwedd sy'n dod â thryloywder a chyflymder i'r prosesau hyn ond sy'n dal i allu rhyngweithio â'r systemau etifeddiaeth a bancio y mae'r diwydiant yn dibynnu arnynt. Dyna pryd y byddwch chi'n dechrau gweld newidiadau go iawn yn cael eu gwneud. "

Ble mae'r mannau problemus byd-eang ar gyfer newid a chyfleoedd? Dywed Ali Amirliravi fod ei gwmni, LGR Global, yn canolbwyntio ar Ardal Silk Road - rhwng Ewrop, Canol Asia a China - am ychydig o brif resymau:

“Yn gyntaf, Mae'n faes o dwf anhygoel. Os edrychwn ar Tsieina er enghraifft, maent wedi cynnal twf CMC o dros 6% dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae economïau canol Asia yn postio niferoedd tebyg, os nad yn uwch. Mae'r math hwn o dwf yn golygu mwy o fasnach, mwy o berchnogaeth dramor a datblygiad atodol. Mae'n faes lle gallwch chi wir weld y cyfle i ddod â llawer o awtomeiddio a safoni i'r prosesau o fewn y cadwyni cyflenwi. Mae yna lawer o arian yn cael ei symud o gwmpas a phartneriaethau masnachu newydd yn cael eu gwneud trwy'r amser, ond mae yna lawer o bwyntiau poen yn y diwydiant hefyd.

Mae'r ail reswm yn ymwneud â realiti amrywiad arian cyfred yn yr ardal. Pan rydyn ni'n dweud gwledydd Ardal Silk Road, rydyn ni'n siarad am 68 o wledydd, pob un â'i arian cyfred ei hun a'r amrywiadau mewn gwerth unigol sy'n dod fel sgil-gynnyrch o hynny. Mae masnach drawsffiniol yn y maes hwn yn golygu bod yn rhaid i'r cwmnïau a'r rhanddeiliaid sy'n cymryd rhan yn yr ochr gyllid ddelio â phob math o broblemau o ran cyfnewid arian cyfred.

A dyma lle mae'r oedi bancio sy'n digwydd yn y system draddodiadol yn cael effaith negyddol ar wneud busnes yn yr ardal: oherwydd bod rhai o'r arian cyfred hwn yn gyfnewidiol iawn, gall fod yn wir erbyn i drafodiad gael ei glirio o'r diwedd, y mae'r gwerth gwirioneddol sy'n cael ei drosglwyddo yn dod i ben yn sylweddol wahanol na'r hyn y gellid bod wedi cytuno arno i ddechrau. Mae hyn yn achosi pob math o gur pen o ran cyfrif am bob ochr, ac mae'n broblem y bûm yn delio â hi'n uniongyrchol yn ystod fy nghyfnod yn y diwydiant. "

Cred Amirliravi mai'r hyn yr ydym yn ei weld ar hyn o bryd yw diwydiant sy'n barod am newid. Hyd yn oed gyda'r pandemig, mae cwmnïau ac economïau'n tyfu, ac erbyn hyn mae mwy o ymdrech tuag at atebion digidol, awtomataidd nag erioed o'r blaen. Mae nifer y trafodion trawsffiniol wedi bod yn tyfu'n gyson ar 6% ers blynyddoedd bellach, a dim ond y diwydiant taliadau rhyngwladol yn unig sy'n werth 200 biliwn o ddoleri.

Mae niferoedd fel hynny yn dangos y potensial effaith y gallai optimeiddio yn y gofod hwn ei gael.

Mae pynciau fel cost, tryloywder, cyflymder, hyblygrwydd a digideiddio yn tueddu yn y diwydiant ar hyn o bryd, ac wrth i fargeinion a chadwyni cyflenwi barhau i ddod yn fwy a mwy gwerthfawr a chymhleth, bydd gofynion ar seilwaith yn cynyddu yn yr un modd. Mewn gwirionedd nid yw'n gwestiwn o “os”, mae'n gwestiwn o “pryd” - mae'r diwydiant ar groesffordd ar hyn o bryd: mae'n amlwg y bydd technolegau newydd yn symleiddio ac yn optimeiddio prosesau, ond mae partïon yn aros am ateb sy'n ddiogel ac yn ddibynadwy. digon i drin trafodion aml, cyfaint uchel, ac yn ddigon hyblyg i addasu i'r strwythurau bargen cymhleth sy'n bodoli o fewn cyllid masnach. “

Mae Amirliravi a'i gydweithwyr yn LGR Global yn gweld dyfodol cyffrous i'r mudiad arian b2b a'r diwydiant cyllid masnach.

“Rwy’n credu mai rhywbeth rydyn ni’n mynd i barhau i’w weld yw effaith technolegau sy’n dod i’r amlwg ar y diwydiant“ meddai. “Bydd pethau fel seilwaith blockchain ac arian digidol yn cael eu defnyddio i ddod â thryloywder a chyflymder ychwanegol i drafodion. Mae arian digidol banc canolog a gyhoeddir gan y llywodraeth hefyd yn cael ei greu, ac mae hyn hefyd yn mynd i gael effaith ddiddorol ar symud arian trawsffiniol.

"Rydyn ni'n edrych ar sut y gellir defnyddio contractau smart digidol mewn cyllid masnach i greu llythyrau credyd awtomataidd newydd, ac mae hyn yn dod yn ddiddorol iawn ar ôl i chi ymgorffori technoleg IoT. Mae ein system yn gallu sbarduno trafodion a thaliadau yn awtomatig yn seiliedig ar ddod i mewn ffrydiau data Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y gallem greu contract craff ar gyfer llythyr credyd sy'n rhyddhau taliad yn awtomatig unwaith y bydd cynhwysydd cludo neu long cludo yn cyrraedd lleoliad penodol. Neu, enghraifft symlach, gallai taliadau gael eu sbarduno unwaith a mae set o ddogfennau cydymffurfio yn cael eu gwirio a'u huwchlwytho i'r system. Mae awtomeiddio yn duedd mor enfawr - rydyn ni'n mynd i weld aflonyddu ar brosesau mwy a mwy traddodiadol.

"Mae data yn mynd i barhau i chwarae rhan enfawr wrth lunio dyfodol cyllid y gadwyn gyflenwi. Yn y system gyfredol, mae llawer o ddata'n cael ei gasglu, ac mae'r diffyg safoni yn ymyrryd mewn gwirionedd â chyfleoedd casglu data cyffredinol. Fodd bynnag, unwaith y bydd y broblem hon. yn cael ei ddatrys, byddai platfform cyllid masnach ddigidol o'r dechrau i'r diwedd yn gallu cynhyrchu setiau data mawr y gellid eu defnyddio i greu pob math o fodelau damcaniaethol a mewnwelediadau i'r diwydiant. Wrth gwrs, mae ansawdd a sensitifrwydd y data hwn yn golygu bod rheoli data a bydd diogelwch yn hynod o bwysig i ddiwydiant yfory.

"I mi, mae dyfodol y diwydiant symud arian a chyllid masnach yn ddisglair. Rydyn ni'n dechrau yn yr oes ddigidol newydd, ac mae hyn yn mynd i olygu pob math o gyfleoedd busnes newydd, yn enwedig i'r cwmnïau sy'n cofleidio technolegau'r genhedlaeth nesaf."

Bancio

Sut mae datrysiadau cyllid masnach ddigidol yn gweithio i fynd i'r afael â phryderon COVID-19

cyhoeddwyd

on

Wrth i COVID-19 ymledu ledled y byd, mae gwasanaethau cludo a symud dogfennau papur wedi arafu. Canfu adolygiad diweddar o oroesiad coronafirysau dynol ar arwynebau amrywioldeb mawr, yn amrywio o ddwy awr i naw diwrnod, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae'r amser goroesi yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y math o arwyneb, tymheredd, lleithder cymharol a straen penodol y firws.

Gyda tharfu ar lwybrau cludo a phorthladdoedd, mwy o wledydd yn mynd i mewn i lociau clo a phwysau cynyddol ar allforwyr, rhwydweithiau logisteg a banciau, mae cymhelliant cryf i fusnesau sy'n masnachu'n rhyngwladol ddigideiddio eu dogfennau.

Mae'r busnes masnachu aml-nwyddau yn gymhleth iawn - mae yna nifer o randdeiliaid, cyfryngwyr a banciau yn cydweithio i wneud i fargeinion ddigwydd. Mae'r bargeinion hyn yn enfawr o ran gwerth ac yn digwydd yn aml iawn - mae'n fusnes cyfaint uchel.

Mewn masnach ryngwladol nodweddiadol mae hyd at 36 o ddogfennau a gyhoeddir gan wahanol bartïon o wahanol wledydd yn cael eu hanfon yn gyntaf at gynhyrchydd neu gwmni masnachu, eu trin ymhellach ac yna eu hanfon at fanciau, pob un yn gwneud lledaeniad y firws yn waeth.

Felly, mae'n rhaid i bartïon sy'n ymwneud â masnach fyd-eang droi at atebion digidol, fel llofnodion a llwyfannau electronig sy'n cynnig dogfennau wedi'u digideiddio, er mwyn sicrhau y gellir mewnbynnu bron eu bargeinion cyllid masnach a'u papurau.

Yn yr hyn a elwir yn 'Wledydd Silk Road' - yr ardaloedd rhwng Ewrop, Canol Asia a China rhai cwmnïau sy'n defnyddio'r holl brosesau llaw ac eraill sy'n symud i fyd digidol - does dim safoni.

Sefydliad rhyngwladol gyda'r nod o gynyddu masnach ymhlith aelodau a gwladwriaethau yw Siambr Fasnach Ryngwladol Silk Road.

Un o'i aelodau blaenllaw yw Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Byd-eang y Swistir a sylfaenydd o Darn Silk Road, cryptocurrency a ddyluniwyd i hwyluso masnach drawsffiniol ryngwladol ar hyd gwledydd Belt a Road.

Wrth siarad â'r wefan hon, dywedodd:

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Global o'r Swistir

Prif Swyddog Gweithredol LGR Global o'r Swistir Ali Amirliravi

“Mae pandemig COVID wedi tynnu sylw at lawer o’r problemau sy’n bodoli ar hyn o bryd mewn cadwyni cyflenwi byd-eang. I ddechrau, gwelsom risgiau'r arddull gynhyrchu “mewn pryd” fel y'i gelwir a'r hyn a all ddigwydd pan fydd cwmnïau'n defnyddio cadwyni cyflenwi eu hunain fel cyfleusterau warws. Gwelodd pawb yr aflonyddwch a'r oedi wrth gyflenwi'r masgiau llawfeddygol a'r offer amddiffyn personol - daeth y diffyg tryloywder cyffredinol mewn systemau traddodiadol i'r amlwg mewn gwirionedd.

"Gwelsom yr angen am reoli a dogfennu data o ansawdd uchel - roedd pobl eisiau gwybod yn union o ble roedd eu cynhyrchion yn dod a pha bwyntiau cyffwrdd sy'n bodoli ar hyd y gadwyn gyflenwi. Ac yna wrth gwrs gwelsom yr angen am gyflymder - roedd y galw yno, ond rhedodd y cadwyni cyflenwi traddodiadol i nifer o broblemau wrth gynhyrchu a danfon y cynhyrchion mewn pryd - yn enwedig ar ôl i'r gofynion cyfreithiol a chydymffurfiaeth gael eu gorfodi.

"Ar yr ochr symud arian, gwelsom ffioedd uwch, prinder darnau arian, ac oedi banc yn ymyrryd mewn gwirionedd â gweithrediadau busnes critigol. Ar adegau o argyfwng, gall hyd yn oed aneffeithlonrwydd bach gael effaith negyddol enfawr - mae hyn yn wir yn enwedig yn y diwydiant masnachu nwyddau lle mae maint a chyfaint y trafodiad mor fawr.

"Mae'r rhain i gyd yn broblemau y mae'r diwydiant wedi bod yn ymwybodol ohonynt ers cryn amser bellach, ond mae argyfwng COVID wedi dangos yr angen i weithredu nawr fel y gallwn oresgyn y materion hyn. Mae'n amser tyngedfennol ar gyfer uwchraddio seilwaith a mwy o dryloywder, a thra bo'r mae pandemig wedi achosi llawer o effeithiau negyddol, effaith gadarnhaol bosibl yw ei bod wedi nodi’n glir i’r diwydiant bod angen gwneud newidiadau i optimeiddio prosesau a gwella gweithrediad cyffredinol masnach ryngwladol, cyllid masnach, a symud arian. ”

Mae Ali Amirliravi yn awgrymu rhai o'r atebion i'r problemau hyn:

“Rwy'n credu ei fod yn ymwneud ag integreiddio technolegau newydd mewn ffyrdd craff. Cymerwch fy nghwmni er enghraifft, LGR Byd-eang. O ran symud arian, rydym yn canolbwyntio ar dri pheth: cyflymder, cost a thryloywder. Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn, rydym yn arwain gyda thechnoleg ac yn defnyddio pethau fel blockchain, arian digidol a digideiddio cyffredinol i wneud y gorau o'r fethodolegau presennol.

"Mae'n hollol amlwg yr effaith y gall technolegau newydd ei chael ar bethau fel cyflymder a thryloywder, ond pan ddywedaf ei bod yn bwysig integreiddio'r technolegau mewn ffordd graff sy'n bwysig oherwydd mae'n rhaid i chi gadw'ch cwsmer mewn cof bob amser - y peth olaf y byddem yn ei wneud eisiau ei wneud yw cyflwyno system sydd mewn gwirionedd yn drysu ein defnyddwyr ac yn gwneud ei swydd yn fwy cymhleth. Felly ar un llaw, mae'r ateb i'r problemau hyn i'w gael mewn technoleg newydd, ond ar y llaw arall, mae'n ymwneud â chreu profiad defnyddiwr sy'n yn syml i'w ddefnyddio ac i ryngweithio ag ef ac yn integreiddio'n ddi-dor i'r systemau presennol. "

Mewn argyfwng byd-eang, gall masnach ryngwladol arafu ond rhaid iddi beidio â stopio. Hyd yn oed wrth i COVID-19 ddatgelu diffygion system fasnach ar bapur, mae'n rhoi cyfle i gwmnïau fel LGR Crypto Bank foderneiddio swyddogaeth a natur masnach.

“Yn y diwydiant cyllid masnach a symud arian, mae hynny'n golygu bod yn rhaid i atebion newydd allu plygio i mewn yn uniongyrchol i'r systemau cwsmeriaid presennol,” meddai Amirliravi. “Mae defnyddio APIs i gyd yn bosibl. Mae'n ymwneud â phontio'r bwlch rhwng cyllid traddodiadol a fintech, a sicrhau bod buddion digideiddio yn cael eu darparu gyda phrofiad defnyddiwr di-dor. ”

 

 

Parhau Darllen

Bancio

Efallai y bydd sefydlogiadau technolegau mawr yn brifo preifatrwydd ac arloesedd - ECB

cyhoeddwyd

on

By

Arddangosir cynrychioliadau o arian cyfred rhithwir o flaen logo Libra yn y llun darlunio hwn, Mehefin 21, 2019. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Stablecoin a reolir gan gwmni technoleg mawr, fel Facebook's FB.O byddai llyfrgell arfaethedig, yn codi pryderon ynghylch diogelu data a hyd yn oed yn tagu arloesedd ariannol, dywedodd aelod bwrdd Banc Canolog Ewrop, Fabio Panetta, ddydd Mercher (4 Tachwedd), yn ysgrifennu Francesco Canepa.

“Mae’r materion dan sylw yn amrywio o ddiogelwch data a chydymffurfiad â chyfraith diogelu data’r UE i dorri anadl einioes arloesi ariannol Ewropeaidd,” meddai Panetta.

Parhau Darllen

Bancio

Ni allwn fforddio hafanau treth yn oes #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Canghellor y DU Rishi Sunak, a benodwyd i'r swydd ychydig dros fis yn ôl, cyhoeddodd y set fwyaf arwyddocaol o fesurau polisi Prydain ers yr Ail Ryfel Byd ddydd Gwener, 20 Mawrth.  Y pecyn ysgubol - sydd yn cynnwys byddai gwyliau treth o £ 30 biliwn i gorfforaethau ac ymrwymiad y llywodraeth i dalu rhan o gyflogau dinasyddion am y tro cyntaf yn hanes Prydain - wedi bod yn annychmygol i weinyddiaeth Geidwadol wythnosau yn ôl yn unig. Fe wnaeth natur ddigynsail y mesurau, yn ogystal â'r gravitas y cyhoeddodd Sunak amdanynt, yrru realiti'r tsunami economaidd y mae'r pandemig coronafirws wedi'i ryddhau adref.

Yr economi fyd-eang, fel un sylwebydd nodi, yn mynd i ataliad ar y galon. Mae gan fanciau canolog o Tokyo i Zurich wedi'i chwalu cyfraddau llog - ond ni all hyn ond gwneud cymaint i leddfu'r boen o filiynau o weithwyr yn aros adref, llinellau cydosod yn malu i stop, a marchnadoedd stoc yn cwympo.

Mae bron yn amhosibl rhagweld graddfa lawn y difrod economaidd tra bod y rhan fwyaf o'r byd yn dal i frwydro i gynnwys lledaeniad esbonyddol y firws, ac er bod cymaint yn parhau i fod yn ansicr. A fydd y firws, er enghraifft, pylu diolch i gyfuniad o fesurau cwarantîn caeth a thywydd cynhesach - dim ond i ddychwelyd gyda dialedd yn y cwymp, gan achosi gostyngiad dwbl dinistriol mewn gweithgaredd economaidd?

Yr hyn sydd bron yn sicr yw bod Ewrop yn tipio i argyfwng ariannol newydd. “Mae angen mesurau anghyffredin ar amseroedd anghyffredin,” cyfaddefwyd Pennaeth yr ECB, Christine Lagarde, gan danlinellu “nad oes terfynau i’n hymrwymiad i’r ewro.” Prif economïau'r bloc, rhai ohonynt cellwair caru gyda dirwasgiad hyd yn oed cyn y pandemig, yn sicr o chwythu heibio i derfynau diffyg o 3%. Mae nhw Tebygol i chwarae’n gyflym ac yn rhydd â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, hefyd, oherwydd efallai y bydd angen gwladoli cwmnïau trawiadol - yn enwedig cwmnïau hedfan mawr, gan gynnwys Air France a Lufthansa - i’w cadw rhag plygu.

Wrth i lunwyr polisi geisio cadw eu heconomïau i fynd yn ystod - ac ar ôl - y cyfnod acíwt hwn o'r pandemig, bydd angen pob sgrap o refeniw arnynt. Mae'n warthus, felly, bod rhyw $ 7 triliwn mewn cyfoeth preifat cudd i ffwrdd mewn awdurdodaethau cyfrinachedd, tra bod osgoi treth gorfforaethol trwy hafanau treth alltraeth yn draenio cymaint â $ 600 biliwn y flwyddyn o goffrau'r llywodraeth. Ymchwil newydd Nododd bod 40% o elw cwmnïau rhyngwladol yn cael eu gwthio i ffwrdd ar y môr.

Mae'r Rhwydwaith Cyfiawnder Treth wedi nodi “echel osgoi” - y DU, yr Iseldiroedd, y Swistir a Lwcsembwrg - sydd gyda'i gilydd yn cyfrif am hanner llawn osgoi talu treth y byd. Mae'r DU yn ysgwyddo cyfrifoldeb penodol am fethu â mynd i'r afael â'r camdriniaeth ariannol eang sy'n digwydd yn ei thiriogaethau tramor. Er bod gan staff y GIG ar reng flaen yr epidemig coronafirws Mynegodd pryderon eu bod yn cael eu trin fel “porthiant canon” yng nghanol prinder dybryd o offer amddiffynnol, mae tair cuddfan alltraeth mwyaf drwg-enwog y byd yn diriogaethau tramor Prydain.

Mae'n debyg mai'r enwocaf yw Ynysoedd y Cayman, y mae'r UE gosod ar ei restr ddu hafan dreth yn gynharach eleni. Am ddegawdau, cwmnïau anffodus o Enron i Lehman Brothers stashed eu hasedau problemus yn yr ynysoedd delfrydol, tra honnir bod cwmnïau fel y cwmni cloddio enfawr Glencore wedi cyllido cronfeydd llwgrwobr trwy Diriogaeth Dramor Prydain.

Mae'r Caymans wedi gwneud ymdrech ddiweddar i daflu'r enw da hwn fel Gorllewin Gwyllt cyllidol, gan addo datgelu perchnogion corfforaethol erbyn 2023 - cam a fyddai'n dod â chenedl yr ynys yn unol â chyfarwyddebau'r UE. Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae straeon yn parhau i ddod i'r amlwg yn dangos sut mae cwmnïau diegwyddor yn manteisio ar reoliad llac y Caymans.

Ychydig fisoedd yn ôl, fe wnaeth Corfforaeth Buddsoddi'r Gwlff (GIC) - cronfa sy'n eiddo i chwe gwlad y Gwlff ar y cyd—gofyn llysoedd yn y Caymans a'r Unol Daleithiau i edrych i mewn i'r “cannoedd o filiynau o ddoleri” sydd, mae'n debyg, wedi diflannu o'r Gronfa Port, cerbyd ariannol wedi'i leoli yn Caymans.

Yn ôl ffeilio llys, efallai bod noddwr y Gronfa Borthladdoedd, KGL Investment Company, wedi bod yn rhan o seiffonio enillion o werthu asedau Cronfa Port yn Ynysoedd y Philipinau. Mae'r GIC yn honni bod y Gronfa Borthladd wedi gwerthu prosiect seilwaith Ffilipinaidd am oddeutu $ 1 biliwn - ond dim ond $ 496 miliwn a ddatgelwyd mewn enillion a thalu dim ond $ 305 miliwn i fuddsoddwyr y gronfa.

Nid oedd yr $ 700 miliwn “ar goll” yn anweddu i'r ether yn unig, wrth gwrs. Mae'n ymddangos yn gredadwy iawn bod yr anghysondeb wedi mynd yn rhannol o leiaf tuag at yr ymdrech lobïo gostus y mae'r Gronfa Borthladd wedi'i gosod i wanwyn ei chyn-swyddogion gweithredol, Marsha Lazareva a Saeed Dashti, o'r carchar yn Kuwait, lle maen nhw wedi bod dan glo ar ôl cael eu dyfarnu'n euog. o gam-ddefnyddio arian cyhoeddus. Y lobïo pwerus ymgyrch wedi rhedeg tab o filiynau o ddoleri ac wedi marchogaeth pawb o Louis Freeh, pennaeth yr FBI rhwng 1993 a 2001, i Cherie Blair, gwraig y cyn Brif Weinidog Prydeinig Tony Blair.

Mae'r saga sordid yn ddarlun perffaith o sut y gall cwmnïau cyfrwys ecsbloetio'r diffyg goruchwyliaeth reoleiddiol mewn gorymdeithiau cyllidol fel y Caymans i gadw arian parod allan o goffrau cyhoeddus. Mae yna enghreifftiau di-ri o'r fath. Adroddwyd bod Netflix yn symud arian trwy dri chwmni gwahanol o'r Iseldiroedd i gadw ei fil treth fyd-eang yn isel. Tan ddim ond misoedd yn ôl, tech titan Google manteisiodd o fwlch treth a alwyd yn “frechdan Wyddelig Dwbl, Iseldireg”, gan sianelu symiau enfawr trwy Iwerddon i “gwmnïau ysbrydion” mewn hafanau treth gan gynnwys Bermuda a Jersey, y ddau yn ddibyniaethau ym Mhrydain.

Ni all arweinwyr Ewropeaidd fforddio gweithredu mwyach ar gael gwared ar y tyllau duon ariannol hyn. Ibrahim Mayaki, cyd-gadeirydd panel y Cenhedloedd Unedig a grëwyd yn ddiweddar ar lifoedd ariannol anghyfreithlon, ailbriodid “y dylid rhoi’r arian sy’n cael ei guddio mewn hafanau treth alltraeth, ei lansio trwy gwmnïau cregyn a’i ddwyn yn llwyr o goffrau cyhoeddus tuag at ddod â thlodi i ben, addysgu pob plentyn, ac adeiladu seilwaith a fydd yn creu swyddi ac yn dod â’n dibyniaeth ar danwydd ffosil i ben.”

Ar hyn o bryd, dylid ei roi tuag at ôl-ffitio gwelyau gofal critigol, gan sicrhau bod gan feddygon o'r Eidal sy'n trin cleifion coronafirws y menig a allai achub eu bywydau eu hunain, a darparu cefnogaeth i fusnesau bach Ewrop fel nad ydyn nhw'n mynd yn bol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd