Cysylltu gyda ni

Brexit

Dywed Sunak ei fod yn gobeithio am fargen Brexit ond nid am unrhyw bris

cyhoeddwyd

on

Mae Gweinidog Cyllid Prydain, Rishi Sunak, wedi dweud bod cynnydd gwirioneddol mewn trafodaethau Brexit gyda’r Undeb Ewropeaidd, ond y byddai’n well cerdded i ffwrdd o fargen fasnach wael na chlymu dwylo Prydain yn y dyfodol, yn ysgrifennu Kate Holton.

Credwyd bod Sunak, un o'r ychydig aelodau o uwch dîm gweinidogol y Prif Weinidog Boris Johnson i ddod allan o'r pandemig COVID ag enw da uwch, yn un o'r prif leisiau yn y cabinet a oedd am gael bargen masnach rydd gyda'r UE.

Dywedodd wrth y Sunday Times ei fod yn gobeithio y byddai Prydain a'r Undeb Ewropeaidd yn sicrhau cytundeb.

“Bob dydd rwy’n adolygu darnau o destun, felly mae cynnydd gwirioneddol,” meddai. “Yn sicr, byddai’n well cael bargen.”

Ychwanegodd: “Yr effaith fawr ar ein heconomi yw’r coronafirws. Nid yw'n fargen (cwestiwn o wneud) am unrhyw bris.

“Os na chawn ni fargen, pam hynny? Y rheswm am hyn yw eu bod yn gwrthod cyfaddawdu ar rai o egwyddorion cwbl resymol a thryloyw iawn yr ydym wedi'u nodi o'r dechrau. Nid ydym yn gofyn am driniaeth hynod arbennig. ”

Mae'r ddwy ochr wedi bod dan glo mewn trafodaethau ers misoedd ac, er bod swyddogion yn dweud eu bod wedi gwneud cynnydd yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, mae angen gwneud swm sylweddol o hyd er mwyn i gytundeb fod ar waith a'i gadarnhau erbyn y dyddiad cau ar ddiwedd y flwyddyn.

Rhoddodd Sunak y cyfweliad cyn adolygiad gwariant ddydd Mercher pan fydd yn nodi gwariant y llywodraeth dros y flwyddyn nesaf, ar ôl i COVID-19 chwythu twll o £ 200 biliwn ($ 266bn) yng nghyllid Prydain.

Dywedodd ei fod yn gobeithio, erbyn y gwanwyn nesaf, y byddai'n gallu dechrau meddwl y tu hwnt i'r angen presennol i gefnogi'r economi a swyddi, ac ystyried sut y gallai ddychwelyd y cyllid cyhoeddus i lefel gynaliadwy.

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

Brexit

Prydain a'r UE yn groes i statws diplomyddol bloc yn y DU ar ôl Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn groes i wrthodiad llywodraeth Prydain i roi statws diplomyddol llawn cynrychiolwyr yr UE yn Llundain ar ôl Brexit, ysgrifennu Estelle Shirbon ac Elizabeth Piper yn Llundain a John Chalmers ym Mrwsel.

Yn aelod-wladwriaeth o’r UE am 46 mlynedd, pleidleisiodd Prydain mewn refferendwm yn 2016 i adael, a chwblhaodd ei thaith arteithiol allan o’r bloc ar 31 Rhagfyr, pan ddaeth Brexit i rym yn llawn.

Adroddodd y BBC fod y Swyddfa Dramor yn gwrthod rhoi’r un statws a breintiau diplomyddol i Lysgennad yr UE Joao Vale de Almeida a’i dîm ag y mae’n ei roi i genhadon gwledydd, ar y sail nad yw’r UE yn genedl-wladwriaeth.

Yn dilyn yr adroddiad, llefarydd y Prif Weinidog Boris Johnson: “Bydd yr UE, ei ddirprwyaeth a’i staff yn derbyn y breintiau a’r imiwneddau sy’n angenrheidiol i’w galluogi i gyflawni eu gwaith yn y DU yn effeithiol.

“Mae'n fater o ffaith bod yr UE yn gasgliad o genhedloedd, ond nid yw'n wladwriaeth ... ynddo'i hun,” meddai.

O dan Gonfensiwn Vienna sy'n llywodraethu cysylltiadau diplomyddol, mae gan genhadon sy'n cynrychioli gwledydd rai breintiau megis imiwnedd rhag cael eu cadw ac, mewn rhai achosion, erlyn, yn ogystal ag eithriadau treth.

Mae cynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol nad yw eu statws yn dod o dan y confensiwn yn tueddu i fod â breintiau cyfyngedig sydd wedi'u diffinio'n llai eglur.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd, corff gweithredol y bloc 27 aelod, fod 143 o ddirprwyaethau’r UE ledled y byd i gyd wedi cael statws sy’n cyfateb i statws cenadaethau diplomyddol gwladwriaethau, a bod Prydain yn ymwybodol iawn o’r ffaith.

“Mae rhoi triniaeth ddwyochrog yn seiliedig ar Gonfensiwn Vienna ar Berthynas Ddiplomyddol yn arfer safonol rhwng partneriaid cyfartal ac rydym yn hyderus y gallwn glirio’r mater hwn gyda’n ffrindiau yn Llundain mewn modd boddhaol,” meddai Peter Stano, llefarydd y comisiwn ar faterion tramor.

Ychwanegodd Stano, pan oedd Prydain yn dal i fod yn aelod o’r UE, ei bod wedi bod yn gefnogol i statws diplomyddol dirprwyaethau’r UE.

“Nid oes unrhyw beth wedi newid ers i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd i gyfiawnhau unrhyw newid mewn safiad ar ran y DU,” meddai.

Dywedodd ffynhonnell o lywodraeth Prydain fod mater statws dirprwyaeth yr UE yn destun trafodaethau parhaus.

Gostyngodd gweinyddiaeth cyn-Arlywydd yr UD Donald Trump statws dirprwyaeth yr UE i Washington ym mis Ionawr 2019, ond yn ddiweddarach gwrthdroi’r penderfyniad ac adfer statws diplomyddol llawn iddo.

Parhau Darllen

Brexit

Dyfarnodd Michel Barnier Wobr Ewropeaidd y Flwyddyn gan Mudiad Ewropeaidd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Cyflwynwyd Gwobr Ewropeaidd y Flwyddyn European Movement Ireland i Bennaeth y Tasglu ar gyfer Cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier, mewn seremoni wobrwyo ar-lein y bore yma (21 Ionawr). Mae Gwobr Ewropeaidd y Flwyddyn yn cydnabod ac yn talu teyrnged i unigolion a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniadau rhagorol i ddatblygu’r cysylltiadau a’r berthynas rhwng Iwerddon ac Ewrop.

Wrth dderbyn y Wobr, dywedodd Mr Barnier, “Mae’n wirioneddol anrhydedd derbyn gwobr“ Ewropeaidd y Flwyddyn ”.” Meddai, “Roedd fy nhîm a minnau yn arbennig o sylwgar i’r pryderon a leisiwyd gan holl wahanol bleidiau a chymunedau Iwerddon a Gogledd Iwerddon [yn ystod trafodaethau’r UE / DU]. Teithion ni sawl gwaith i Iwerddon a Gogledd Iwerddon, aethon ni i'r ffin, cerdded ar y bont heddwch yn Derry / Londonderry. Yn anad dim, gwnaethom wrando ar fyfyrwyr, gweithwyr, perchnogion busnes a chymunedau gwledig ac ymgysylltu â hwy. Oherwydd bod Brexit yn anad dim am bobl… Nid yw atgofion yr Helyntion byth yn bell i ffwrdd.

“Rwy’n parhau i gredu bod yn rhaid i ni fod yn wladgarol ac yn Ewropeaidd - gwladgarol et européen. Mae'r ddau yn mynd gyda'i gilydd. Dyna pam roedd cadw undod yr UE mor bwysig trwy gydol y broses Brexit. Roedd yr undod a'r undod rhwng gwledydd yr UE yn weladwy ar bob cam o'n trafodaethau gyda'r DU. Yn wahanol i’r hyn a ragfynegodd llawer ar adeg refferendwm Brexit 2016, ni wnaeth Brexit sbarduno diwedd yr Undeb Ewropeaidd, ond cryfhau ei undod… Gyda’n gilydd, gallwn adeiladu Ewrop sydd nid yn unig yn amddiffyn ond hefyd yn ysbrydoli… Ewrop sy’n yn parhau i'n gwneud ni'n gryfach gyda'n gilydd. Ní neart go cur le le. Nid oes nerth heb undod. ”

DUBLIN: 21/1/2021: Noelle O Connell, Prif Swyddog Gweithredol a Maurice Pratt, Cadeirydd EM Ireland yn cynnal seremoni rithwir o Ddulyn i gyflwyno Gwobr Ewropeaidd y Flwyddyn EM Iwerddon i Michel Barnier. Llun Conor McCabe Photography.

Talodd Cadeirydd Mudiad Ewropeaidd Iwerddon, Maurice Pratt deyrnged i Michel Barnier, “Dros gyfnod hir ac anodd, ceisiodd Michel Barnier amddiffyn a hyrwyddo diddordebau a gwerthoedd Ewropeaidd tra hefyd yn gweithio i gynnal perthynas agos a chynhyrchiol â'r Deyrnas Unedig. Mae'r cytundeb y daethpwyd iddo yn gadarnhaol. Tra bo materion yn parhau, mae wedi darparu eglurder i fusnesau a dinasyddion. Hefyd, ac yn bwysig, gellir adeiladu ar y cytundeb hwn, gyda'r bwriad o sicrhau bod gan yr UE a'r DU berthynas barhaus, adeiladol a buddiol i'r ddwy ochr yn y dyfodol. Mae gan Iwerddon, fel aelod-wladwriaeth falch o’r UE sydd â’r berthynas agosaf â’r DU, ran i’w chwarae fel hwylusydd yn y broses honno yn y dyfodol. ”

Wrth anrhydeddu Michel Barnier am ei waith i sicrhau bargen fasnach UE-DU, dywedodd Noelle O Connell, Prif Swyddog Gweithredol EM Ireland, “Mae'r wobr hon yn cydnabod unigolion a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniadau rhagorol i ddatblygu'r cysylltiadau a'r berthynas rhwng Iwerddon ac Ewrop. Mae hyrwyddo'r ymgysylltiad mwy hwn ymhlith gwledydd a phobloedd Ewrop yn rhywbeth y mae Mr Barnier wedi'i ddilyn gyda rhagoriaeth trwy gydol ei yrfa. Nid yw erioed wedi chwifio o’i ymrwymiad i ddiogelu, amddiffyn a chynnal uniondeb a gwerthoedd yr Undeb Ewropeaidd ac wrth wneud hynny mae wedi amddiffyn buddiannau Iwerddon trwy gydol y broses Brexit. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd