Cysylltu â ni

Bancio

Mae McGuinness yn cyflwyno strategaeth i ddelio â Benthyciadau Heb Berfformio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw (16 Rhagfyr) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno strategaeth i atal benthyciadau nad ydynt yn perfformio (NPLs) rhag cronni yn yr Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol, o ganlyniad i'r argyfwng coronafirws. Nod y strategaeth yw sicrhau bod cartrefi a busnesau'r UE yn parhau i gael mynediad at y cyllid sydd ei angen arnynt trwy gydol yr argyfwng. Mae gan fanciau ran hanfodol i'w chwarae wrth liniaru effeithiau'r argyfwng coronafirws, trwy gynnal cyllid yr economi. Mae hyn yn allweddol er mwyn cefnogi adferiad economaidd yr UE. O ystyried yr effaith y mae coronafirws wedi'i chael ar economi'r UE, mae disgwyl i nifer y NPLs godi ar draws yr UE, er bod amseriad a maint y cynnydd hwn yn dal yn ansicr.

Yn dibynnu ar ba mor gyflym y mae economi’r UE yn gwella o’r argyfwng coronafirws, gallai ansawdd asedau banciau - ac yn eu tro, eu gallu benthyca - ddirywio. Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae hanes yn dangos i ni ei bod yn well mynd i’r afael â benthyciadau nad ydynt yn perfformio yn gynnar ac yn bendant, yn enwedig os ydym am i fanciau barhau i gefnogi busnesau ac aelwydydd. Rydym yn cymryd camau ataliol a chydlynol nawr. Bydd y strategaeth heddiw yn helpu i gyfrannu at adferiad cyflym a chynaliadwy Ewrop trwy helpu banciau i ddadlwytho’r benthyciadau hyn o’u mantolenni a chadw credyd i lifo. ”

Dywedodd Mairead McGuinness, y comisiynydd sy’n gyfrifol am wasanaethau ariannol, sefydlogrwydd ariannol a’r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf: “Mae llawer o gwmnïau ac aelwydydd wedi dod o dan bwysau ariannol sylweddol oherwydd y pandemig. Mae sicrhau bod dinasyddion a busnesau Ewropeaidd yn parhau i dderbyn cefnogaeth gan eu banciau yn brif flaenoriaeth i'r Comisiwn. Heddiw gwnaethom gyflwyno set o fesurau a all, er eu bod yn sicrhau amddiffyniad benthyciwr, helpu i atal cynnydd mewn NPLs tebyg i'r un ar ôl yr argyfwng ariannol diwethaf. "

hysbyseb

Er mwyn rhoi’r offer angenrheidiol i aelod-wladwriaethau a’r sector ariannol i fynd i’r afael â chynnydd o NPLs yn sector bancio’r UE yn gynnar, mae’r Comisiwn yn cynnig cyfres o gamau gweithredu gyda phedwar prif nod:

1. Datblygu marchnadoedd eilaidd ymhellach ar gyfer asedau trallodus: Bydd hyn yn caniatáu i fanciau symud NPLs oddi ar eu mantolenni, gan sicrhau diogelwch cryfach ymhellach i ddyledwyr. Cam allweddol yn y broses hon fyddai mabwysiadu cynnig y Comisiwn ar wasanaethwyr credyd a phrynwyr credyd sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd gan Senedd Ewrop a'r Cyngor. Byddai'r rheolau hyn yn atgyfnerthu amddiffyniad dyledwyr ar farchnadoedd eilaidd. Mae'r Comisiwn yn gweld teilyngdod mewn sefydlu canolbwynt data electronig canolog ar lefel yr UE er mwyn gwella tryloywder y farchnad. Byddai canolbwynt o'r fath yn gweithredu fel ystorfa ddata sy'n sail i'r farchnad NPL er mwyn caniatáu cyfnewid gwybodaeth yn well rhwng yr holl actorion dan sylw (gwerthwyr credyd, prynwyr credyd, gwasanaethwyr credyd, cwmnïau rheoli asedau (AMCs) a llwyfannau NPL preifat) fel bod NPLs ymdrinnir â hwy mewn modd effeithiol. Ar sail ymgynghoriad cyhoeddus, byddai'r Comisiwn yn archwilio sawl dewis arall ar gyfer sefydlu canolbwynt data ar lefel Ewropeaidd ac yn pennu'r ffordd orau ymlaen. Gallai un o'r opsiynau fod i sefydlu'r canolbwynt data trwy ymestyn cylch gwaith y Warws Data Ewropeaidd (ED) presennol.

2. Diwygio deddfwriaeth ansolfedd gorfforaethol ac adfer dyledion yr UE: Bydd hyn yn helpu i gydgyfeirio'r amrywiol fframweithiau ansolfedd ar draws yr UE, gan gynnal safonau uchel o ran amddiffyn defnyddwyr. Byddai gweithdrefnau ansolfedd mwy cydgyfeiriol yn cynyddu sicrwydd cyfreithiol ac yn cyflymu'r broses o adfer gwerth er budd y credydwr a'r dyledwr. Mae'r Comisiwn yn annog y Senedd a'r Cyngor i ddod i gytundeb yn gyflym ar y cynnig deddfwriaethol ar gyfer rheolau cysoni lleiaf ar orfodi cyfochrog barnwrol cyflym, a gynigiodd y Comisiwn yn 2018.

hysbyseb

3. Cefnogi sefydlu a chydweithredu cwmnïau rheoli asedau cenedlaethol (AMCs) ar lefel yr UE: Mae cwmnïau rheoli asedau yn gerbydau sy'n darparu rhyddhad i fanciau sy'n ei chael hi'n anodd trwy eu galluogi i dynnu NPLs o'u mantolenni. Mae hyn yn helpu banciau i ailffocysu ar fenthyca i gwmnïau ac aelwydydd hyfyw yn lle rheoli NPLs. Mae'r Comisiwn yn barod i gefnogi aelod-wladwriaethau i sefydlu CRhA cenedlaethol - os ydynt yn dymuno gwneud hynny - a byddai'n archwilio sut y gellid meithrin cydweithredu trwy sefydlu rhwydwaith UE o AMCs cenedlaethol. Er bod CRhA cenedlaethol yn werthfawr oherwydd eu bod yn elwa o arbenigedd domestig, gallai rhwydwaith UE o AMCs cenedlaethol alluogi endidau cenedlaethol i gyfnewid arferion gorau, gorfodi safonau data a thryloywder a chydlynu gweithredoedd yn well. Ar ben hynny, gallai'r rhwydwaith o AMCs ddefnyddio'r canolbwynt data i gydlynu a chydweithredu â'i gilydd er mwyn rhannu gwybodaeth am fuddsoddwyr, dyledwyr a gwasanaethwyr. Er mwyn cyrchu gwybodaeth am farchnadoedd NPL, bydd yn rhaid parchu'r holl reolau diogelu data perthnasol ynghylch dyledwyr.

4. Mesurau rhagofalus: Er bod sector bancio'r UE mewn sefyllfa lawer cadarnach nag ar ôl yr argyfwng ariannol, mae aelod-wladwriaethau'n parhau i gael ymatebion polisi economaidd amrywiol. O ystyried amgylchiadau arbennig yr argyfwng iechyd presennol, mae gan awdurdodau’r posibilrwydd i weithredu mesurau cymorth cyhoeddus rhagofalus, lle bo angen, i sicrhau cyllid parhaus yr economi go iawn o dan Gyfarwyddeb Adfer a Datrys Banc yr UE a fframweithiau cymorth gwladwriaethol Cefndir Strategaeth NPL y Comisiwn. arfaethedig heddiw yn adeiladu ar set gyson o fesurau a weithredwyd yn flaenorol.

Ym mis Gorffennaf 2017, cytunodd gweinidogion cyllid yn yr ECOFIN ar Gynllun Gweithredu cyntaf i fynd i’r afael â NPLs. Yn unol â Chynllun Gweithredu ECOFIN, cyhoeddodd y Comisiwn yn ei Gyfathrebu ar gwblhau Undeb Bancio mis Hydref 2017 becyn cynhwysfawr o fesurau i leihau lefel y NPLs yn yr UE. Ym mis Mawrth 2018, cyflwynodd y Comisiwn ei becyn o fesurau i fynd i’r afael â chymarebau NPL uchel. Roedd y mesurau arfaethedig yn cynnwys cefn llwyfan NPL, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i fanciau adeiladu lefelau sylw colledion lleiaf ar gyfer benthyciadau sydd newydd ddod, cynnig am Gyfarwyddeb ar wasanaethwyr credyd, prynwyr credyd ac ar gyfer adfer cyfochrog a'r glasbrint ar gyfer sefydlu ased cenedlaethol. cwmnïau rheoli.

Er mwyn lliniaru effaith argyfwng coronafirws, mae Pecyn Bancio’r Comisiwn o Ebrill 2020 wedi gweithredu diwygiadau “datrysiad cyflym” wedi’u targedu i reolau darbodus bancio’r UE. Yn ogystal, cynigiodd y Pecyn Adfer Marchnadoedd Cyfalaf, a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2020, newidiadau wedi'u targedu i reolau'r farchnad gyfalaf i annog mwy o fuddsoddiadau yn yr economi, caniatáu ar gyfer ail-gyfalafu cwmnïau yn gyflym a chynyddu gallu banciau i ariannu'r adferiad. Bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) hefyd yn darparu cefnogaeth sylweddol i ddiwygiadau gyda'r nod o wella ansolfedd, fframweithiau barnwrol a gweinyddol a bod yn sail i ddatrysiad NPL effeithlon.

Bancio

Nid yw'r rhediad tarw arian cyfred crypto yn ymwneud â Bitcoin yn unig

cyhoeddwyd

on

Mae hi wedi bod yn flwyddyn wyllt ac anrhagweladwy mewn cymaint o ffyrdd. Roedd arian cyfred crypto yn ffynnu gyda buddsoddwyr sefydliadol yn gorlifo. Cyrhaeddodd Bitcoin uchafbwynt newydd bob amser ym mis Rhagfyr. Buddsoddiad sefydliadol mewn bitcoin oedd prif newyddion 2020. Symudodd cwmnïau mawr a bach ganrannau enfawr o'u cronfeydd arian parod i mewn i bitcoin, gan gynnwys pobl fel MicroStrategy, Mass Mutual, a Square. Ac os yw cyhoeddiadau diweddar yn unrhyw beth i fynd heibio, dim ond megis dechrau maen nhw, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Fodd bynnag, mor gyffrous ag y bu i'w gwylio yn arllwys i'r gofod dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r niferoedd yn dal yn gymharol isel. Yn 2021, bydd llwyddiant, neu beidio, eu penderfyniadau yn dod yn amlwg. Gallai hyn ysgogi ton hollol newydd o fuddsoddwyr sefydliadol i ddilyn eu harweiniad. Mae buddsoddiad $ 425 miliwn MicroStrategy mewn bitcoin, er enghraifft, eisoes wedi mwy na dyblu mewn gwerth (ar 18 Rhagfyr 2020). Mae'r rhain yn niferoedd a fydd o ddiddordeb i unrhyw fusnes neu fuddsoddwr.

Ar ben hynny, mae cryptocurrency a llwyfannau buddsoddi fel Luno eisoes yn ei gwneud hi'n haws fyth i sefydliadau gymryd rhan. Dylai'r newyddion diweddar y bydd Mynegeion S&P Dow Jones - menter ar y cyd rhwng S&P Global, y CME Group a News Corp - yn cychwyn mynegeion cryptocurrency yn 2021, er enghraifft, rhoi crypto o flaen hyd yn oed mwy o fuddsoddwyr yn ddyddiol.

hysbyseb

Y newyddion mawr nesaf ar gyfer arian cyfred crypto fydd cronfeydd cyfoeth sofran a llywodraethau. A fyddant yn barod i wneud buddsoddiad cyhoeddus i mewn i crypto y flwyddyn nesaf?

Mae wedi digwydd yn dechnegol eisoes, er nad yn uniongyrchol. Mae Cronfa Bensiwn Llywodraeth Norwy, a elwir hefyd yn Gronfa Olew, bellach yn berchen ar bron i 600 Bitcoin (BTC) yn anuniongyrchol trwy ei chyfran o 1.51% mewn MicroStrategy.

Byddai buddsoddiad agored a chyhoeddus gan endid o'r fath yn sioe o ymddiriedaeth a allai gychwyn frenzy o weithgaredd y llywodraeth. Pe bai buddsoddiad sefydliadol yn dod â pharchusrwydd prif ffrwd i Bitcoin a cryptocurrencies eraill, dychmygwch beth fyddai cefnogaeth cronfa cyfoeth sofran neu lywodraeth yn ei wneud?

hysbyseb

Mae'r rhediad tarw diweddar yn sicr wedi dechrau pobl yn siarad, ond cymharwch sylw'r cyfryngau yn 2017 â'r tro hwn. Mae wedi bod yn gyfyngedig, a dweud y lleiaf

Un rheswm yw bod y rhediad tarw hwn wedi'i yrru'n bennaf gan fuddsoddwyr sefydliadol. Mae hyn yn aml wedi golygu newyddion crypto yn glanio ar y tudalennau busnes â smotyn llai. Mae sylw'r cyfryngau prif ffrwd hefyd wedi bod yn ddealladwy mewn mannau eraill - mae pandemigau ac etholiadau arlywyddol dadleuol yn tueddu i ddominyddu'r cylch newyddion.

Ond mae yna arwyddion bod hyn yn newid. Mae uchafbwynt hanesyddol newydd mis Rhagfyr erioed wedi cael cryn dipyn o sylw cadarnhaol ar draws cyhoeddiadau mawr, gan gynnwys The New York Times, The Daily Telegraph, a The Independent.

Os bydd pris bitcoin yn parhau i godi - fel y mae llawer yn amau ​​y bydd - gallai hyn yrru ton arall o benawdau ac eto smentio cryptocurrency yn gadarn ar y tudalennau blaen. Mae hyn yn rhoi cryptocurrency yn ôl yn gadarn yn ymwybyddiaeth y cyhoedd, gan gynnau tân o bosibl o dan alw defnyddwyr.

Mae yna nifer o resymau pam y gallai hyn fod, ond yn bennaf yn eu plith yw bod y galw tarw hwn wedi'i yrru'n sylfaenol gan alw sefydliadol yn hytrach nag adwerthu.

Byddai cynnydd yn sylw'r cyfryngau yn sicr yn newid hyn, ond efallai hyd yn oed yn bwysicach yw ei bod bellach yn haws nag erioed i brynu arian cyfred crypto, gyda llwyddiant Luno a Coinbase, yn cefnogi cwsmeriaid ledled y byd, ond hefyd mae pobl fel PayPal a Square gweld llwyddiant ysgubol yn yr UD. Ar hyn o bryd maen nhw'n prynu'r hyn sy'n cyfateb i 100% o bitcoin sydd newydd ei friwio dim ond i ateb y galw maen nhw'n ei gael gan gwsmeriaid yr UD.

Mae yna elfen arall. Mae'r rhediad tarw diweddaraf hwn ar gyfer yr ecosystem crypto yn ei gyfanrwydd yn profi bod awydd am docynnau sy'n gwneud mwy na dim ond gweithredu fel storfa o werth (hy, bitcoins) ac erbyn hyn mae tocynnau gydag achosion defnydd mwy penodol a soffistigedig yn dod yn fwy poblogaidd .

Mae tocynnau cryptocurrency yn asedau digidol hwyliadwy y gellir eu defnyddio fel cyfryngau cyfnewid (masnachu) y tu mewn i ecosystem y prosiect blockchain cyhoeddi. Fe'u disgrifir orau gan y ffordd y maent yn gwasanaethu'r defnyddiwr terfynol. Meddyliwch am docynnau fel y bwydydd sy'n maethu ecosystemau sy'n seiliedig ar blockchain.

Mae tocynnau crypto, a elwir hefyd yn asedau crypto, yn fathau arbennig o docynnau arian rhithwir sy'n byw ar eu blociau bloc eu hunain ac yn cynrychioli ased neu gyfleustodau. Yn fwyaf aml, fe'u defnyddir i godi arian ar gyfer gwerthu torf, ond gellir eu defnyddio hefyd yn lle pethau eraill.

Ar crypto token sydd wedi cael sylw newyddion sylweddol yw'r Darn arian Silk. Tocyn crypto digidol a gyhoeddwyd gan LGR Byd-eang .

Tocyn pwrpas arbennig yw Silk Road Coin, a ddyluniwyd i'w gymhwyso yn y diwydiant masnachu nwyddau byd-eang. Yn ôl sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol LGR Global, Ali Amirliravi, “mae yna lawer o bwyntiau poen yn y busnes masnachu nwyddau, gan gynnwys oedi wrth drosglwyddo a setliadau cronfeydd. Mae materion tryloywder ac amrywiadau mewn arian cyfred yn gweithio i danseilio effeithlonrwydd a chyflymder trafodion masnachu nwyddau ymhellach. Gan adeiladu ar ein gwybodaeth helaeth am y diwydiant, rydym wedi creu'r Coin Silk Road i fynd i'r afael â'r materion hyn a gwneud y gorau o'r diwydiannau masnachu nwyddau a chyllid masnach yn gynhwysfawr. ”

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol LGR Global, Ali Amirliravi

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol LGR Global, Ali Amirliravi

I ddechrau, mae LGR Global yn canolbwyntio ar optimeiddio symudiad arian trawsffiniol ac yna bydd yn ehangu i ddigideiddio cyllid masnach o'r dechrau i'r diwedd gan ddefnyddio technolegau sy'n dod i'r amlwg fel Blockchain, Smart Contracts, AI a Big Data Analytics. “Lansiwyd y platfform LGR yn Ardal Silk Road (Ewrop-Canolbarth Asia-China)”, eglura Amirliravi, “ardal sy’n cynrychioli 60% o’r boblogaeth fyd-eang, 33% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y byd, ac sy’n postio cyfraddau anhygoel o uchel a chyson o dwf economaidd (+ 6% y flwyddyn). ”

Nod platfform LGR Global yw cwblhau trosglwyddiadau arian yn ddiogel ac yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl. Mae'n cyflawni hyn trwy gael gwared ar y dynion canol a throsglwyddo'r arian yn uniongyrchol o'r anfonwr i'r derbynnydd. Mae Coin Silk Road yn ffitio i ecosystem LGR fel y mecanwaith unigryw ar gyfer taliadau ffioedd a dynnir gan fasnachwyr a chynhyrchwyr sy'n defnyddio'r platfform LGR i gynnal trafodion symud arian trawsffiniol mawr a chymhleth a gweithrediadau cyllid masnach.

Pan ofynnwyd iddo sut olwg fydd ar 2021 ar gyfer LGR Global a’r Silk Road Coin, nododd Amirliravi, “rydym yn hynod optimistaidd ar gyfer y flwyddyn newydd; Mae adborth diwydiant a buddsoddwyr ar gyfer y SRC a llwyfan cyllid masnach ddigidol wedi bod yn gadarnhaol dros ben. Rydym yn gwybod y gallwn wneud gwahaniaeth mawr yn y diwydiant masnachu nwyddau trwy ddigideiddio ac optimeiddio prosesau, ac rydym yn gyffrous i arddangos prosiectau peilot llwyddiannus gan ddechrau yn Ch1 a Ch2 yn 2021. ”

Mae tocynnau a llwyfannau blockchain penodol i ddiwydiant wedi ennyn diddordeb sylweddol gan fuddsoddwyr sefydliadol - mae'n amlwg bod awydd i gael atebion blaengar sy'n datrys materion pendant.

Parhau Darllen

Bancio

Mae COVID-19 yn datgelu diffygion system fasnach ar bapur

cyhoeddwyd

on

Yn ôl adroddiad diweddar gan y Siambr Fasnach Ryngwladol, wrth i COVID-19 ddatgelu diffygion system fasnach ar bapur, mae sefydliadau ariannol (FIs) yn dod o hyd i ffyrdd o gadw masnach i gylchredeg. Mae'n nodi bod y broblem sy'n cael ei hwynebu heddiw wedi'i gwreiddio yn bregusrwydd mwyaf parhaus masnach: papur. Papur yw sawdl Achilles y sector ariannol. Roedd yr aflonyddwch bob amser yn mynd i ddigwydd, yr unig gwestiwn oedd, pryd, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae data rhagarweiniol ICC yn dangos bod sefydliadau ariannol eisoes yn teimlo bod rhywun yn effeithio arnynt. Mae mwy na 60% o'r ymatebwyr i'r atodiad COVID-19 diweddar i'r Arolwg Masnach yn disgwyl i'w llif masnach ostwng o leiaf 20% yn 2020.

Mae'r pandemig yn cyflwyno neu'n gwaethygu heriau i'r broses cyllid masnach. Er mwyn helpu i frwydro yn erbyn ymarferoldeb cyllid masnach mewn amgylchedd COVID-19, nododd llawer o fanciau eu bod yn cymryd eu mesurau eu hunain i lacio rheolau mewnol ar ddogfennaeth wreiddiol. Fodd bynnag, dim ond 29% o'r ymatebwyr sy'n nodi bod eu rheolyddion lleol wedi darparu cefnogaeth i helpu i hwyluso masnach barhaus.

hysbyseb

Mae'n amser tyngedfennol ar gyfer uwchraddio seilwaith a mwy o dryloywder, ac er bod y pandemig wedi achosi llawer o effeithiau negyddol, effaith gadarnhaol bosibl yw ei bod wedi egluro i'r diwydiant bod angen gwneud newidiadau i optimeiddio prosesau a gwella'r cyfan. gweithrediad masnach ryngwladol, cyllid masnach, a symud arian.

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Byd-eang a sylfaenydd Darn arian Silk, eglurodd sut mae ei gwmni wedi dod o hyd i atebion i'r problemau hyn.

“Rwy'n credu ei fod yn ymwneud ag integreiddio technolegau newydd mewn ffyrdd craff. Cymerwch fy nghwmni er enghraifft, LGR Global, o ran symud arian, rydyn ni'n canolbwyntio ar 3 pheth: cyflymder, cost a thryloywder. Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn, rydym yn arwain gyda thechnoleg ac yn defnyddio pethau fel blockchain, arian digidol a digideiddio cyffredinol i wneud y gorau o'r fethodolegau presennol.

hysbyseb
Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Global a sylfaenydd Silk Road Coin,

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Global a sylfaenydd Silk Road Coin

"Mae'n hollol amlwg yr effaith y gall technolegau newydd ei chael ar bethau fel cyflymder a thryloywder, ond pan ddywedaf ei bod yn bwysig integreiddio'r technolegau mewn ffordd graff sy'n bwysig oherwydd mae'n rhaid i chi gadw'ch cwsmer mewn cof bob amser - y peth olaf y byddem yn ei wneud eisiau ei wneud yw cyflwyno system sydd mewn gwirionedd yn drysu ein defnyddwyr ac yn gwneud ei swydd yn fwy cymhleth. Felly ar un llaw, mae'r ateb i'r problemau hyn i'w gael mewn technoleg newydd, ond ar y llaw arall, mae'n ymwneud â chreu profiad defnyddiwr sy'n yn syml i'w ddefnyddio ac i ryngweithio ag ef ac yn integreiddio'n ddi-dor i'r systemau presennol. Felly, mae'n dipyn o weithred gydbwyso rhwng technoleg a phrofiad y defnyddiwr, dyna lle mae'r datrysiad yn mynd i gael ei greu.

"O ran pwnc ehangach cyllid y gadwyn gyflenwi, yr hyn a welwn yw'r angen am ddigideiddio ac awtomeiddio'r prosesau a'r mecanweithiau sy'n bodoli trwy gydol cylch bywyd y cynnyrch. Yn y diwydiant masnachu aml-nwyddau, mae cymaint o wahanol randdeiliaid. , dynion canol, banciau, ac ati ac mae gan bob un ohonynt ei ffordd ei hun o wneud hyn - mae diffyg safoni yn gyffredinol, yn enwedig yn Ardal Silk Road. Mae'r diffyg safoni yn arwain at ddryswch o ran gofynion cydymffurfio, dogfennau masnach, llythyrau credyd, ac ati, ac mae hyn yn golygu oedi a chostau uwch i bob parti. Ar ben hynny, mae gennym y mater enfawr o dwyll, y mae'n rhaid i chi ei ddisgwyl pan fyddwch chi'n delio â'r fath wahaniaeth yn ansawdd prosesau ac adrodd. Yr ateb yma yw eto i ddefnyddio technoleg a digideiddio ac awtomeiddio cymaint o'r prosesau hyn â phosibl - dylai fod yn nod i dynnu gwall dynol allan o'r hafaliad.

"A dyma’r peth gwirioneddol gyffrous ynglŷn â dod â digideiddio a safoni i gyllid y gadwyn gyflenwi: nid yn unig y bydd hyn yn gwneud gwneud busnes yn llawer mwy syml i’r cwmnïau eu hunain, bydd y tryloywder a’r optimeiddio cynyddol hwn hefyd yn gwneud y cwmnïau’n llawer mwy deniadol i’r tu allan. buddsoddwyr. Mae'n fuddugoliaeth i bawb sy'n cymryd rhan yma. "

Sut mae Amirliravi yn credu y gellir integreiddio'r systemau newydd hyn i'r seilwaith presennol?

“Mae hwn yn gwestiwn allweddol mewn gwirionedd, ac mae'n rhywbeth y gwnaethon ni dreulio llawer o amser yn gweithio arno yn LGR Global. Fe wnaethon ni sylweddoli y gallwch chi gael datrysiad technolegol gwych, ond os yw'n creu cymhlethdod neu ddryswch i'ch cwsmeriaid, yna fe fyddwch chi'n achosi mwy o broblemau nag y byddwch chi'n eu datrys.

Yn y diwydiant cyllid masnach a symud arian, mae hynny'n golygu bod yn rhaid i atebion newydd allu plygio i mewn yn uniongyrchol i'r systemau cwsmeriaid presennol - gan ddefnyddio APIs mae hyn i gyd yn bosibl. Mae'n ymwneud â phontio'r bwlch rhwng cyllid traddodiadol a fintech a sicrhau bod buddion digideiddio yn cael eu darparu gyda phrofiad defnyddiwr di-dor.

Mae gan yr ecosystem cyllid masnach nifer o wahanol randdeiliaid, pob un â'i systemau ei hun ar waith. Yr hyn yr ydym yn gweld gwir angen amdano yw datrysiad o'r dechrau i'r diwedd sy'n dod â thryloywder a chyflymder i'r prosesau hyn ond sy'n dal i allu rhyngweithio â'r systemau etifeddiaeth a bancio y mae'r diwydiant yn dibynnu arnynt. Dyna pryd y byddwch chi'n dechrau gweld newidiadau go iawn yn cael eu gwneud. "

Ble mae'r mannau problemus byd-eang ar gyfer newid a chyfleoedd? Dywed Ali Amirliravi fod ei gwmni, LGR Global, yn canolbwyntio ar Ardal Silk Road - rhwng Ewrop, Canol Asia a China - am ychydig o brif resymau:

“Yn gyntaf, Mae'n faes o dwf anhygoel. Os edrychwn ar Tsieina er enghraifft, maent wedi cynnal twf CMC o dros 6% dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae economïau canol Asia yn postio niferoedd tebyg, os nad yn uwch. Mae'r math hwn o dwf yn golygu mwy o fasnach, mwy o berchnogaeth dramor a datblygiad atodol. Mae'n faes lle gallwch chi wir weld y cyfle i ddod â llawer o awtomeiddio a safoni i'r prosesau o fewn y cadwyni cyflenwi. Mae yna lawer o arian yn cael ei symud o gwmpas a phartneriaethau masnachu newydd yn cael eu gwneud trwy'r amser, ond mae yna lawer o bwyntiau poen yn y diwydiant hefyd.

Mae'r ail reswm yn ymwneud â realiti amrywiad arian cyfred yn yr ardal. Pan rydyn ni'n dweud gwledydd Ardal Silk Road, rydyn ni'n siarad am 68 o wledydd, pob un â'i arian cyfred ei hun a'r amrywiadau mewn gwerth unigol sy'n dod fel sgil-gynnyrch o hynny. Mae masnach drawsffiniol yn y maes hwn yn golygu bod yn rhaid i'r cwmnïau a'r rhanddeiliaid sy'n cymryd rhan yn yr ochr gyllid ddelio â phob math o broblemau o ran cyfnewid arian cyfred.

A dyma lle mae'r oedi bancio sy'n digwydd yn y system draddodiadol yn cael effaith negyddol ar wneud busnes yn yr ardal: oherwydd bod rhai o'r arian cyfred hwn yn gyfnewidiol iawn, gall fod yn wir erbyn i drafodiad gael ei glirio o'r diwedd, y mae'r gwerth gwirioneddol sy'n cael ei drosglwyddo yn dod i ben yn sylweddol wahanol na'r hyn y gellid bod wedi cytuno arno i ddechrau. Mae hyn yn achosi pob math o gur pen o ran cyfrif am bob ochr, ac mae'n broblem y bûm yn delio â hi'n uniongyrchol yn ystod fy nghyfnod yn y diwydiant. "

Cred Amirliravi mai'r hyn yr ydym yn ei weld ar hyn o bryd yw diwydiant sy'n barod am newid. Hyd yn oed gyda'r pandemig, mae cwmnïau ac economïau'n tyfu, ac erbyn hyn mae mwy o ymdrech tuag at atebion digidol, awtomataidd nag erioed o'r blaen. Mae nifer y trafodion trawsffiniol wedi bod yn tyfu'n gyson ar 6% ers blynyddoedd bellach, a dim ond y diwydiant taliadau rhyngwladol yn unig sy'n werth 200 biliwn o ddoleri.

Mae niferoedd fel hynny yn dangos y potensial effaith y gallai optimeiddio yn y gofod hwn ei gael.

Mae pynciau fel cost, tryloywder, cyflymder, hyblygrwydd a digideiddio yn tueddu yn y diwydiant ar hyn o bryd, ac wrth i fargeinion a chadwyni cyflenwi barhau i ddod yn fwy a mwy gwerthfawr a chymhleth, bydd gofynion ar seilwaith yn cynyddu yn yr un modd. Mewn gwirionedd nid yw'n gwestiwn o “os”, mae'n gwestiwn o “pryd” - mae'r diwydiant ar groesffordd ar hyn o bryd: mae'n amlwg y bydd technolegau newydd yn symleiddio ac yn optimeiddio prosesau, ond mae partïon yn aros am ateb sy'n ddiogel ac yn ddibynadwy. digon i drin trafodion aml, cyfaint uchel, ac yn ddigon hyblyg i addasu i'r strwythurau bargen cymhleth sy'n bodoli o fewn cyllid masnach. “

Mae Amirliravi a'i gydweithwyr yn LGR Global yn gweld dyfodol cyffrous i'r mudiad arian b2b a'r diwydiant cyllid masnach.

“Rwy’n credu mai rhywbeth rydyn ni’n mynd i barhau i’w weld yw effaith technolegau sy’n dod i’r amlwg ar y diwydiant“ meddai. “Bydd pethau fel seilwaith blockchain ac arian digidol yn cael eu defnyddio i ddod â thryloywder a chyflymder ychwanegol i drafodion. Mae arian digidol banc canolog a gyhoeddir gan y llywodraeth hefyd yn cael ei greu, ac mae hyn hefyd yn mynd i gael effaith ddiddorol ar symud arian trawsffiniol.

"Rydyn ni'n edrych ar sut y gellir defnyddio contractau smart digidol mewn cyllid masnach i greu llythyrau credyd awtomataidd newydd, ac mae hyn yn dod yn ddiddorol iawn ar ôl i chi ymgorffori technoleg IoT. Mae ein system yn gallu sbarduno trafodion a thaliadau yn awtomatig yn seiliedig ar ddod i mewn ffrydiau data Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y gallem greu contract craff ar gyfer llythyr credyd sy'n rhyddhau taliad yn awtomatig unwaith y bydd cynhwysydd cludo neu long cludo yn cyrraedd lleoliad penodol. Neu, enghraifft symlach, gallai taliadau gael eu sbarduno unwaith a mae set o ddogfennau cydymffurfio yn cael eu gwirio a'u huwchlwytho i'r system. Mae awtomeiddio yn duedd mor enfawr - rydyn ni'n mynd i weld aflonyddu ar brosesau mwy a mwy traddodiadol.

"Mae data yn mynd i barhau i chwarae rhan enfawr wrth lunio dyfodol cyllid y gadwyn gyflenwi. Yn y system gyfredol, mae llawer o ddata'n cael ei gasglu, ac mae'r diffyg safoni yn ymyrryd mewn gwirionedd â chyfleoedd casglu data cyffredinol. Fodd bynnag, unwaith y bydd y broblem hon. yn cael ei ddatrys, byddai platfform cyllid masnach ddigidol o'r dechrau i'r diwedd yn gallu cynhyrchu setiau data mawr y gellid eu defnyddio i greu pob math o fodelau damcaniaethol a mewnwelediadau i'r diwydiant. Wrth gwrs, mae ansawdd a sensitifrwydd y data hwn yn golygu bod rheoli data a bydd diogelwch yn hynod o bwysig i ddiwydiant yfory.

"I mi, mae dyfodol y diwydiant symud arian a chyllid masnach yn ddisglair. Rydyn ni'n dechrau yn yr oes ddigidol newydd, ac mae hyn yn mynd i olygu pob math o gyfleoedd busnes newydd, yn enwedig i'r cwmnïau sy'n cofleidio technolegau'r genhedlaeth nesaf."

Parhau Darllen

Bancio

Sut mae datrysiadau cyllid masnach ddigidol yn gweithio i fynd i'r afael â phryderon COVID-19

cyhoeddwyd

on

Wrth i COVID-19 ymledu ledled y byd, mae gwasanaethau cludo a symud dogfennau papur wedi arafu. Canfu adolygiad diweddar o oroesiad coronafirysau dynol ar arwynebau amrywioldeb mawr, yn amrywio o ddwy awr i naw diwrnod, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae'r amser goroesi yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y math o arwyneb, tymheredd, lleithder cymharol a straen penodol y firws.

Gyda tharfu ar lwybrau cludo a phorthladdoedd, mwy o wledydd yn mynd i mewn i lociau clo a phwysau cynyddol ar allforwyr, rhwydweithiau logisteg a banciau, mae cymhelliant cryf i fusnesau sy'n masnachu'n rhyngwladol ddigideiddio eu dogfennau.

hysbyseb

Mae'r busnes masnachu aml-nwyddau yn gymhleth iawn - mae yna nifer o randdeiliaid, cyfryngwyr a banciau yn cydweithio i wneud i fargeinion ddigwydd. Mae'r bargeinion hyn yn enfawr o ran gwerth ac yn digwydd yn aml iawn - mae'n fusnes cyfaint uchel.

Mewn masnach ryngwladol nodweddiadol mae hyd at 36 o ddogfennau a gyhoeddir gan wahanol bartïon o wahanol wledydd yn cael eu hanfon yn gyntaf at gynhyrchydd neu gwmni masnachu, eu trin ymhellach ac yna eu hanfon at fanciau, pob un yn gwneud lledaeniad y firws yn waeth.

Felly, mae'n rhaid i bartïon sy'n ymwneud â masnach fyd-eang droi at atebion digidol, fel llofnodion a llwyfannau electronig sy'n cynnig dogfennau wedi'u digideiddio, er mwyn sicrhau y gellir mewnbynnu bron eu bargeinion cyllid masnach a'u papurau.

hysbyseb

Yn yr hyn a elwir yn 'Wledydd Silk Road' - yr ardaloedd rhwng Ewrop, Canol Asia a China rhai cwmnïau sy'n defnyddio'r holl brosesau llaw ac eraill sy'n symud i fyd digidol - does dim safoni.

Sefydliad rhyngwladol gyda'r nod o gynyddu masnach ymhlith aelodau a gwladwriaethau yw Siambr Fasnach Ryngwladol Silk Road.

Un o'i aelodau blaenllaw yw Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Byd-eang a sylfaenydd o Darn Silk Road, cryptocurrency a ddyluniwyd i hwyluso masnach drawsffiniol ryngwladol ar hyd gwledydd Belt a Road.

Wrth siarad â'r wefan hon, dywedodd:

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Global

Prif Swyddog Gweithredol LGR Global, Ali Amirliravi

“Mae pandemig COVID wedi tynnu sylw at lawer o’r problemau sy’n bodoli ar hyn o bryd mewn cadwyni cyflenwi byd-eang. I ddechrau, gwelsom risgiau'r arddull gynhyrchu “mewn pryd” fel y'i gelwir a'r hyn a all ddigwydd pan fydd cwmnïau'n defnyddio cadwyni cyflenwi eu hunain fel cyfleusterau warws. Gwelodd pawb yr aflonyddwch a'r oedi wrth gyflenwi'r masgiau llawfeddygol a'r offer amddiffyn personol - daeth y diffyg tryloywder cyffredinol mewn systemau traddodiadol i'r amlwg mewn gwirionedd.

"Gwelsom yr angen am reoli a dogfennu data o ansawdd uchel - roedd pobl eisiau gwybod yn union o ble roedd eu cynhyrchion yn dod a pha bwyntiau cyffwrdd sy'n bodoli ar hyd y gadwyn gyflenwi. Ac yna wrth gwrs gwelsom yr angen am gyflymder - roedd y galw yno, ond rhedodd y cadwyni cyflenwi traddodiadol i nifer o broblemau wrth gynhyrchu a danfon y cynhyrchion mewn pryd - yn enwedig ar ôl i'r gofynion cyfreithiol a chydymffurfiaeth gael eu gorfodi.

"Ar yr ochr symud arian, gwelsom ffioedd uwch, prinder darnau arian, ac oedi banc yn ymyrryd mewn gwirionedd â gweithrediadau busnes critigol. Ar adegau o argyfwng, gall hyd yn oed aneffeithlonrwydd bach gael effaith negyddol enfawr - mae hyn yn wir yn enwedig yn y diwydiant masnachu nwyddau lle mae maint a chyfaint y trafodiad mor fawr.

"Mae'r rhain i gyd yn broblemau y mae'r diwydiant wedi bod yn ymwybodol ohonynt ers cryn amser bellach, ond mae argyfwng COVID wedi dangos yr angen i weithredu nawr fel y gallwn oresgyn y materion hyn. Mae'n amser tyngedfennol ar gyfer uwchraddio seilwaith a mwy o dryloywder, a thra bo'r mae pandemig wedi achosi llawer o effeithiau negyddol, effaith gadarnhaol bosibl yw ei bod wedi nodi’n glir i’r diwydiant bod angen gwneud newidiadau i optimeiddio prosesau a gwella gweithrediad cyffredinol masnach ryngwladol, cyllid masnach, a symud arian. ”

Mae Ali Amirliravi yn awgrymu rhai o'r atebion i'r problemau hyn:

“Rwy'n credu ei fod yn ymwneud ag integreiddio technolegau newydd mewn ffyrdd craff. Cymerwch fy nghwmni er enghraifft, LGR Byd-eang. O ran symud arian, rydym yn canolbwyntio ar dri pheth: cyflymder, cost a thryloywder. Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn, rydym yn arwain gyda thechnoleg ac yn defnyddio pethau fel blockchain, arian digidol a digideiddio cyffredinol i wneud y gorau o'r fethodolegau presennol.

"Mae'n hollol amlwg yr effaith y gall technolegau newydd ei chael ar bethau fel cyflymder a thryloywder, ond pan ddywedaf ei bod yn bwysig integreiddio'r technolegau mewn ffordd graff sy'n bwysig oherwydd mae'n rhaid i chi gadw'ch cwsmer mewn cof bob amser - y peth olaf y byddem yn ei wneud eisiau ei wneud yw cyflwyno system sydd mewn gwirionedd yn drysu ein defnyddwyr ac yn gwneud ei swydd yn fwy cymhleth. Felly ar un llaw, mae'r ateb i'r problemau hyn i'w gael mewn technoleg newydd, ond ar y llaw arall, mae'n ymwneud â chreu profiad defnyddiwr sy'n yn syml i'w ddefnyddio ac i ryngweithio ag ef ac yn integreiddio'n ddi-dor i'r systemau presennol. "

Mewn argyfwng byd-eang, gall masnach ryngwladol arafu ond rhaid iddi beidio â stopio. Hyd yn oed wrth i COVID-19 ddatgelu diffygion system fasnach ar bapur, mae'n rhoi cyfle i gwmnïau fel LGR Crypto Bank foderneiddio swyddogaeth a natur masnach.

“Yn y diwydiant cyllid masnach a symud arian, mae hynny'n golygu bod yn rhaid i atebion newydd allu plygio i mewn yn uniongyrchol i'r systemau cwsmeriaid presennol,” meddai Amirliravi. “Mae defnyddio APIs i gyd yn bosibl. Mae'n ymwneud â phontio'r bwlch rhwng cyllid traddodiadol a fintech, a sicrhau bod buddion digideiddio yn cael eu darparu gyda phrofiad defnyddiwr di-dor. ”

 

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd