Cysylltu â ni

Economi

Marchog Gwyn ar gyfer Telegram: Sut y gwnaeth Alisher Usmanov a'i bartneriaid helpu i achub meddwl Pavel Durov

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn ôl y sôn, nod y newyddion bod Telegram Group Inc., sy’n berchen ar y negesydd Telegram, yw denu o leiaf $ 1bn trwy leoli bondiau ymhlith cylch cyfyngedig o fuddsoddwyr rhyngwladol, yn ôl papur newydd Rwsia Kommersant, rhoi mwy o sylw eto i'r negesydd sy'n codi ac ar ei sylfaenydd dirgel Pavel Durov. Os bydd Telegram yn penderfynu IPO cyn pen pum mlynedd, bydd deiliaid bond yn gallu trosi dyled yn gyfranddaliadau am ostyngiad o 10% i'r pris cynnig gan adael iddynt gymryd cyfran o'r rhyfeddod technoleg sy'n tyfu'n gyflym ac sydd bellach yn eiddo cyfan i'w grewr.

Yn wir mae yna lawer i roi betiau arno. Mae Telegram Durov yn gweld ei fas defnyddiwr yn codi ar gyflymder: ym mis Ionawr 2021, adroddodd ei fod wedi cyrraedd 500 miliwn defnyddwyr, nifer sydd, mae'n debyg, yn parhau i dyfu ar gyflymder cyflymach. 

Pavel Durov

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Telegram wedi ennill poblogrwydd yn gyflym, yn bennaf oherwydd polisi cyson gyda'r nod o warchod cyfrinachedd ac anweledigrwydd gwybodaeth bersonol am ei ddefnyddwyr.

hysbyseb

Ynghanol sgandalau yn ymwneud â throsglwyddo gwybodaeth bersonol yn perthyn i WhatsApp i'w fam gwmni Facebook, arhosodd Telegram yn driw i'w egwyddorion. Mae'r platfform yn cynnig swyddogaeth negeseuon wedi'i hamgryptio â Phrotocol MTProto hunanddatblygedig Telegram. Mae allweddi amgryptio, sydd wedi'u rhannu'n rannau fel nad ydyn nhw byth yn cael eu cadw yn yr un lle ar gyfer diogelwch ychwanegol, hefyd yn cael eu cyfnewid pan gychwynnir sgwrs gyfrinachol. Mae yna nifer o apiau technoleg eraill a all frolio cymaint o breifatrwydd, sef Signal, ond efallai mai Telegram oedd y cyntaf i fanteisio ar fewnlifiad torfol newydd defnyddwyr yn ystod y misoedd diwethaf. 

Allfa yn yr UD Mae'r Bell adroddwyd yn ddiweddar, gan nodi buddsoddwyr dienw, fod Durov wedi gwrthod cynnig hael gan nifer o gronfeydd y Gorllewin i brynu hyd at 10% o gyfranddaliadau Telegram am bris a fyddai’n rhoi cyfanswm syfrdanol ei werth ar $ 30bn syfrdanol. Byddai manteisio ar y cynnig hwn wedi gwneud Durov yn dod yn entrepreneur cyfoethocaf Rwseg a restrir ar Forbes. Esboniodd Durov fod ei benderfyniad er budd cadw annibyniaeth yr adnodd gan gyfranogwyr allanol. Mae'n debyg iddo wrthod dulliau gan fuddsoddwyr Arabaidd am resymau tebyg

Alisher Usmanov


Fodd bynnag, gallai stori lwyddiant Telegram fod wedi bod yn llawer byrrach, pe na bai Durov wedi derbyn cefnogaeth gan Alisher Usmanov, entrepreneur adnabyddus o Rwseg ac erbyn hynny yn berchennog mwyafrif ar Mail.ru Grŵp, yn ogystal â'i bartner busnes Ivan Tavrin. Daeth Usmanov i'w gymorth pan gafodd Durov ei hun wedi'i frodio mewn tynfa ryfel chwerw dros VKontakte (VK), yr hyn sy'n cyfateb i Facebook yn Rwseg, saith mlynedd yn ôl. Trodd y frwydr honno'n ganolog i oroesiad Telegram. 

hysbyseb

Enillodd y rheolwr ifanc a thalentog Pavel Durov, sylfaenydd gwirioneddol y rhwydwaith VK, sylw Usmanov o’r cychwyn cyntaf, a llysenwodd Usmanov ef hyd yn oed yn “Dywysog y Rhyngrwyd”. Ar ryw adeg, gwnaeth Usmanov hi'n bosibl i grŵp Mail.ru, un o brif berchnogion VK, roi'r hawliau pleidleisio i Durov. fantol, er mai dim ond 12% o gyfranddaliadau VK oedd gan Durov.

Ivan Tavrin

Roedd partner busnes Usmanov, Ivan Tavrin, cyfranddaliwr arall o VK, bob amser yn canmol arddull arweinyddiaeth Usmanov a'i berthynas â phenaethiaid yr is-adrannau sydd o dan ei reolaeth. Mae cysylltiadau bob amser yn seiliedig ar ymddiried, meddai, er nad yw Usmanov yn ymyrryd yn ymarferol wrth reoli ei gwmnïau. Parhaodd hyn yn wir yn ystod ei drafodion ochr yn ochr â Durov, hyd yn oed yn ystod yr eiliadau gwaethaf o wrthdaro â rhanddeiliaid VK mwy ymosodol.

Dechreuodd yr Usmanov, a anwyd yn Wsbeceg ei hun, ei yrfa fusnes trwy gynhyrchu bagiau plastig ar ddiwedd yr 1980au, ac erbyn dechrau'r 2000au roedd wedi dod yn famwr metelau a mwyngloddio. Gan osgoi taflwybr cyfoeth cyffredin a arweiniodd lawer o dycoonau Rwsiaidd trwy'r arwerthiannau “benthyciadau am gyfranddaliadau” gwaradwyddus - preifateiddio cyn-asedau nwyddau Sofietaidd - aeth Usmanov ymlaen i gymryd rhan mewn nifer o fentrau busnes a masnachu, a chyda'r brifddinas hon fe wnaeth baratoi'r ffordd i'r gynghrair uchaf. Yn ddiweddarach chwiliodd am delathrebu trwy gaffael MegaFon, gweithredwr symudol ail fwyaf Rwsia, a gwnaeth fuddsoddiadau sylweddol i unicornau Rhyngrwyd. Yn 2010, disgrifiodd Forbes ef fel “y buddsoddwr Rwsiaidd mwyaf yn y rhyngrwyd".

Daeth y gefnogaeth gan Mail.ru Group Usmanov ar foment pan gafodd Durov ei hun dan bwysau caled gan Bartneriaid Cyfalaf Unedig (UCP) Ilya Scherbovich a gafodd gyfrinach o 48% gan ddau gyd-sylfaenydd VK arall, Viacheslav Mirilashvili a Lev Leviev, a yn brwydro am reolaeth fwyafrif. Un o ysgogiadau pwysau'r UCP oedd y dylai Telegram, y negesydd cynyddol boblogaidd yr oedd Durov wedi'i sefydlu gyda'i frawd hynaf, y rhaglennydd Nikolai, yn 2012, berthyn i Vkontakte, wrth iddo gael ei ddatblygu gan VK's gweithwyr.

Ym mis Ionawr 2014, er mwyn amddiffyn ei hun a Telegram, gwerthodd Durov ei gyfranddaliadau VK i reolwr cyfryngau Rwsia a phartner iau Alisher Usmanov, Ivan Tavrin, pwy y mae wedi galw ei ffrind. Gyda 52% o gyfuniadau Mail.ru Group a Tavrin cyfun, gallai Usmanov gadw Durov i aros fel Prif Swyddog Gweithredol VK, er nad yw'n gyfranddaliwr y cwmni mwyach.


Ar ôl i un o'i gyn gymdeithion busnes werthu nodau masnach Americanaidd Telegram a Telegraph i gyfrinach UCP, Roedd Durov mewn gwirionedd yn wynebu ymdrechion herwgipio ohono. Yn ôl iddo, cafodd UCP "fynediad yn anghyfreithlon i gwmnïau masnachu Americanaidd", a oedd yn berchen ar y nodau masnach yn yr Unol Daleithiau.

Erlyn UCP Durov gan honni y dylai Telegram berthyn i Vkontakte. Atebodd Durov gyda'r gwrth-hawliad a ymunodd Bullion Development, is-gwmni Usmanov's Mail.ru Group, sy'n berchen ar 11,9% o VK.

Ar ôl misoedd o drafodaethau caled, newidiodd y sefyllfa o'r diwedd o blaid Durov. Yn fuan wedi hynny, prynodd Mail.ru Group gyfran UCP yn VK am $ 1.47 bn, ac roedd rhan o'r fargen yn ddiwedd ar yr ymgyfreitha dros Telegram. Roedd hwn yn a symud hael, oherwydd nad oedd Durov yn gyfranddaliwr eisoes erbyn hynny, ac nid oedd unrhyw beth i Mail.Ru Group ei ddisgwyl ganddo. O ganlyniad, gohiriodd UCP ei achos cyfreithiol a llwyddodd Durov i gadw ei reolaeth dros y negesydd. Yn ddiweddarach, dywedodd Durov fod geiriau canmoliaethus i Mr Usmanov a bod y ddau ddyn yn cadw'n dda perthynas.

Ar ôl i berchennog Telegram ffoi i'r Gorllewin, fe wnaeth Usmanov geisio ei argyhoeddi i ddychwelyd, ond ni newidiodd Durov ei feddwl erioed.

Bellach wedi'i leoli yn Dubai, mae'n edrych i ehangu Telegram ymhellach, ac mae'n ymddangos bod ganddo bob cyfle i lwyddo.

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

rheilffyrdd UE

Mae'r UE yn cynnig 60,000 o docynnau trên i bobl ifanc i DiscoverEU

cyhoeddwyd

on

Bydd y Comisiwn yn darparu tocynnau rheilffordd teithio am ddim i 60,000 o Ewropeaid rhwng 18 ac 20 oed, diolch i Darganfod. Mae ceisiadau’n agor yfory, 12 Hydref, am hanner dydd ac yn cau ar 26 Hydref, am hanner dydd, am gyfnod teithio yn 2022, sef Blwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewrop, Margaritis Schinas: “Dros y 18 mis diwethaf, mewn gwir ysbryd undod, mae ein pobl ifanc wedi aberthu eiliadau ifanc a diffiniol o’u bywydau. Rwy’n falch iawn bod y Comisiwn yn cynnig ffyniant symudedd Ewropeaidd heddiw gyda’r 60,000 o docynnau trên. Bydd y ffyniant Ewropeaidd hwn o symudedd a chyfleoedd yn cael ei feithrin ymhellach gan Erasmus + a llawer mwy o fentrau yn dod ar gyfer Blwyddyn Ieuenctid Ewrop yn 2022. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n falch iawn o agor y rownd newydd hon o DiscoverEU i roi cyfle i 60,000 o bobl ifanc ddarganfod cyfoeth ein cyfandir. Yn ysbryd y Comisiwn sy'n dynodi 2022 Blwyddyn Ieuenctid Ewrop, mae DiscoverEU yn ôl, yn fwy nag erioed, gyda chyfleoedd newydd i bobl ifanc fynd ar drên, ehangu eu gorwelion, ymestyn eu dysgu, cyfoethogi eu profiadau a chwrdd â chyd-Ewropeaid wrth deithio ar y trên ym mis Mawrth 2022. ”

hysbyseb

Mae hyn yn rownd y cais ar agor i Ewropeaid ifanc a anwyd rhwng 1 Gorffennaf 2001 a 31 Rhagfyr 2003. Yn eithriadol, gall pobl ifanc 19 ac 20 oed hefyd wneud cais ar ôl i'w rowndiau gael eu gohirio oherwydd y pandemig COVID-19.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio rhwng Mawrth 2022 a Chwefror 2023 am hyd at 30 diwrnod. Gan fod esblygiad y pandemig yn parhau i fod yn anhysbys, cynigir archebion hyblyg i bob teithiwr trwy docyn teithio symudol newydd. Gellir newid y dyddiad gadael hyd at yr amser gadael. Mae gan y tocynnau teithio symudol ddilysrwydd blwyddyn. Mae'r Comisiwn yn cynghori pob teithiwr i wirio cyfyngiadau teithio posibl Ailagor.

Anogir pobl ifanc ag anghenion arbennig yn gryf i gymryd rhan yn DiscoverEU. Bydd y Comisiwn yn rhoi gwybodaeth ac awgrymiadau ar gael iddynt ac yn talu costau cymorth arbennig, fel person sy'n dod gydag ef, ci cymorth, ac ati.

hysbyseb

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio ar eu pennau eu hunain neu mewn grŵp o hyd at bum person (pob un o fewn yr ystod oedran gymwys). Er mwyn atgyfnerthu teithio cynaliadwy - a thrwy hynny gefnogi Bargen Werdd Ewrop, bydd cyfranogwyr DiscoverEU yn teithio ar reilffordd yn bennaf. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau mynediad eang ledled yr UE, gall cyfranogwyr hefyd ddefnyddio dulliau cludo amgen, fel coetsys neu fferïau, neu'n eithriadol, awyrennau. Bydd hyn yn sicrhau bod pobl ifanc sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell neu ar ynysoedd hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan.

Dyrennir nifer o docynnau teithio i bob aelod-wladwriaeth, yn seiliedig ar ei phoblogaeth, fel cyfran o boblogaeth gyffredinol yr Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

Lansiodd y Comisiwn Darganfod ym mis Mehefin 2018, yn dilyn cynnig gan Senedd Ewrop. Mae wedi'i integreiddio'n ffurfiol i'r newydd Rhaglen Erasmus + 2021-2027.

Mae DiscoverEU yn cysylltu miloedd o bobl ifanc, gan adeiladu cymuned ledled Ewrop. Cysylltodd cyfranogwyr nad oeddent erioed wedi cyfarfod o'r blaen ar gyfryngau cymdeithasol, cyfnewid awgrymiadau neu gynnig mewnwelediadau lleol, ffurfio grwpiau i deithio o ddinas i ddinas neu aros yn lleoedd ei gilydd.

Yn 2018-2019, gwnaeth 350,000 o ymgeiswyr gais am gyfanswm o 70,000 o docynnau teithio: roedd 66% o ymgeiswyr wedi teithio am y tro cyntaf ar y trên allan o'u gwlad breswyl. I lawer, hwn hefyd oedd y tro cyntaf iddynt deithio heb rieni nac oedolion yng nghwmni oedolion a nododd y mwyafrif eu bod wedi dod yn fwy annibynnol. Mae profiad DiscoverEU wedi rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o ddiwylliannau eraill ac o hanes Ewrop. Mae hefyd wedi gwella eu sgiliau iaith dramor. Dywedodd dwy ran o dair na fyddent wedi gallu ariannu eu tocyn teithio heb DiscoverEU.

Ers 2018, mae cyn-deithwyr a darpar deithwyr DiscoverEU bellach yn ffurfio cymuned amrywiol ac ymgysylltiol sy'n cwrdd ar-lein ac oddi ar-lein i rannu eu profiadau.

Gwahoddir cyfranogwyr i ddod yn Llysgenhadon DiscoverEU i hyrwyddo'r fenter. Fe'u hanogir hefyd i gysylltu â chyd-deithwyr ar y swyddog Grŵp DiscoverEU ar-lein i rannu profiadau a chyfnewid awgrymiadau, yn enwedig ar brofiadau diwylliannol, neu ar sut i deithio'n ddigidol ac yn gynaliadwy.

I wneud cais, mae angen i ymgeiswyr cymwys gwblhau cwis amlddewis ar wybodaeth gyffredinol am yr Undeb Ewropeaidd a mentrau eraill yr UE sy'n targedu pobl ifanc. Mae cwestiwn ychwanegol yn gwahodd ymgeiswyr i wneud amcangyfrif o faint o bobl sy'n gwneud cais yn y rownd hon. Po agosaf yw'r amcangyfrif at yr ateb cywir, y mwyaf o bwyntiau y mae'r ymgeisydd yn eu cael. Bydd hyn yn galluogi'r Comisiwn i restru'r ymgeiswyr. Bydd y Comisiwn yn cynnig tocynnau teithio i ymgeiswyr yn dilyn eu safle, nes bydd y tocynnau sydd ar gael yn dod i ben.

Mwy o wybodaeth

Darganfod

Porth Ieuenctid Ewrop

Taflen Ffeithiau

Parhau Darllen

Economi

Mae Cysylltu Europe Express yn cyrraedd y gyrchfan derfynol ar ôl taith 20,000km

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Hydref, cyrhaeddodd y Connecting Europe Express ei gyrchfan olaf ym Mharis ar ôl 36 diwrnod yn teithio ar draws Ewrop - Gorllewin i'r Dwyrain, Gogledd i Dde, a hyd yn oed ymweld â chymdogion y tu allan i'r UE. Lluniwyd y trên hwn yn arbennig ar gyfer achlysur y Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd 2021, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o fuddion rheilffyrdd a'r heriau y mae angen eu goresgyn o hyd. Gwnaeth y trên dros 120 o arosfannau, croesi 26 gwlad a 33 ffin, gan deithio ar dri medrydd gwahanol ar hyd y ffordd.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn labordy treigl, gan ddatgelu mewn amser real lwyddiannau niferus ein Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd a'n rhwydwaith TEN-T i ganiatáu ar gyfer teithio di-dor ar draws ein Hundeb. Hoffwn estyn fy niolchgarwch twymgalon i bawb a helpodd ni i droi’r Connecting Europe Express o syniad yn realiti, taith deithiol, gyffrous, cyfarfodydd cofiadwy - o feddyliau a phersonau - a gwir gludwr baneri ar gyfer rheilffyrdd Ewropeaidd. ”

Dywedodd Andreas Matthä, cadeirydd Cymuned Cwmnïau Rheilffyrdd a Seilwaith Ewropeaidd (CER) a Phrif Swyddog Gweithredol Rheilffyrdd Ffederal Awstria: “Mae’r Connecting Europe Express wedi cyflawni dau darged heddiw. Nid yn unig y mae wedi cyrraedd ei gyrchfan olaf ym Mharis ond, yn bwysicach fyth, mae wedi tynnu sylw at yr heriau mewn gwasanaethau trên trawsffiniol. Os yw targed pwysig arall, y Fargen Werdd, i fod yn llwyddiant, rhaid iddo ddod mor hawdd i yrru trên trwy Ewrop ag ydyw i yrru tryc. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen mwy o gapasiti a buddsoddiadau newydd mewn seilwaith ar reilffyrdd. Rhaid addasu amodau'r fframwaith i greu chwarae teg rhwng pob dull cludo. Rwy’n llongyfarch ac yn diolch i bawb a fu’n rhan o’r prosiect hynod lwyddiannus hwn. ”

hysbyseb

Roedd y digwyddiad olaf ym Mharis yn gyfle i gyflwyno'r casgliadau cychwynnol a dynnwyd yn ystod y daith trên unigryw.

  • Cyntaf, i'r rheilffyrdd ryddhau ei botensial, gwir drawsffiniol, seilwaith rheilffyrdd modern o ansawdd uchel yn ofyniad sylfaenol. Mae'n amlwg bod angen gweithredu ar y cyd i gwblhau'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T): y rhwydwaith craidd erbyn 2030, a'r rhwydwaith gynhwysfawr erbyn 2050. Bydd y Comisiwn yn cynnig newidiadau i'r Rheoliad TEN-T yn ddiweddarach eleni. Ar 16 Medi, galwad o € 7 biliwn am gynigion lansiwyd o dan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), ar gyfer prosiectau sy'n targedu seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd newydd, wedi'i uwchraddio a'i wella. Gall Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE gefnogi moderneiddio a rhyngweithredu seilwaith rheilffyrdd, ynghyd â phrosiectau seilwaith allweddol, megis y llinellau Lyon-Turin, twnnel Brenner Base a Rail Baltica.
  • Yn ail, rhaid rheoli'r seilwaith presennol yn well a gwella ei allu. Gall digideiddio helpu. Er enghraifft, bydd defnyddio'r System Rheoli Traffig Rheilffordd Ewropeaidd (ERTMS) yn cynyddu gallu, diogelwch, dibynadwyedd a phrydlondeb. Bydd ymchwil ac arloesi hefyd yn datgloi mwy o gapasiti, a bydd y bartneriaeth newydd 'Europe's Rail' yn adeiladu ar waith llwyddiannus Shift2Rail.
  • Trydydd, mwy cydgysylltu pan-Ewropeaidd a gofynion cyffredin mae eu hangen, a rhaid gwella'r Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd. Er enghraifft, dylai gyrwyr trenau Ewrop allu mynd gyda'u trenau ar draws ffiniau, yn yr un modd ag y gall peilotiaid a gyrwyr lorïau tryciau. Ac mae'n rhaid trosi'r 4ydd pecyn rheilffordd yn gyflym i gael gwared ar rwystrau eraill sy'n weddill a grëwyd gan reolau cenedlaethol a sefydlu marchnad Ewropeaidd agored a chystadleuol ar gyfer rheilffyrdd - yn dechnegol, yn weithredol ac yn fasnachol.
  • Pedwerydd, mae angen i reilffordd ddod yn fwy deniadol i annog mwy o bobl a chwmnïau i ddewis rheilffyrdd. Byddai gwella tocynnau ac opsiynau ar gyfer cynllunio teithio ar draws dulliau trafnidiaeth o gymorth, ynghyd â gostwng costau teithio ar reilffordd o'i gymharu â'r dewisiadau amgen. Yn erbyn y cefndir hwn, bydd y Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu i hybu gwasanaethau rheilffordd teithwyr trawsffiniol pellter hir ym mis Rhagfyr.

Cefndir

Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn gyflawniad Ewropeaidd ar y cyd. Mae wedi dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, y gymdeithas yn gyffredinol a'r sector rheilffyrdd, o newydd-ddyfodiaid a gweithredwyr presennol i reolwyr seilwaith a'r diwydiant cyflenwi. Ymunodd mwy na 40 o bartneriaid o'r sector i gyfuno hyfforddwr cysgu o Awstria gyda hyfforddwr bwyta o'r Eidal, hyfforddwr panoramig o'r Swistir, hyfforddwr seddi o'r Almaen, hyfforddwr cynhadledd yn Ffrainc a hyfforddwr arddangos Hwngari; cwblhau'r trên mesur safonol gyda thrên Iberaidd a Baltig. Cydlynodd y gymdeithas sector rheilffyrdd CER redeg technegol a gweithredol y trenau gyda'r 40 a mwy o actorion rheilffordd yn cymryd rhan. 

hysbyseb

Trwy gydol ei daith, cynhaliodd y trên sawl cynhadledd a ffôn symudol arddangosfa, a chroesawu dosbarthiadau ysgol, llunwyr polisi, rhanddeiliaid a dinasyddion eraill ar fwrdd y llong. Trefnwyd cynadleddau ychwanegol a digwyddiadau croeso ar hyd y ffordd ac roedd yr arosfannau trên yn cyd-daro â digwyddiadau allweddol fel cyfarfod anffurfiol gweinidogion trafnidiaeth ac ynni yn Brdo, Slofenia, yn ogystal ag Uwchgynhadledd Rheilffordd y Balcanau Gorllewinol gyntaf erioed yn Belgrade. Yn Halle (Saale), yr Almaen, gwelodd teithwyr ddechrau oes y cyplu awtomatig digidol ar gyfer wagenni cludo nwyddau yn ogystal â gweithrediadau rhyngfoddol ar derfynfa Bettembourg yn Lwcsembwrg.

Mwy o wybodaeth

Cysylltu Europe Express

Blog

Llwybr a digwyddiadau

Llyfr Taith

arddangosfa

Cystadleuaeth ffotograffau

partneriaid

Adnoddau

Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd