Cysylltu gyda ni

Economi

Marchog Gwyn ar gyfer Telegram: Sut y gwnaeth Alisher Usmanov a'i bartneriaid helpu i achub meddwl Pavel Durov

Alex Hill

cyhoeddwyd

on

Yn ôl y sôn, nod y newyddion bod Telegram Group Inc., sy’n berchen ar y negesydd Telegram, yw denu o leiaf $ 1bn trwy leoli bondiau ymhlith cylch cyfyngedig o fuddsoddwyr rhyngwladol, yn ôl papur newydd Rwsia Kommersant, rhoi mwy o sylw eto i'r negesydd sy'n codi ac ar ei sylfaenydd dirgel Pavel Durov. Os bydd Telegram yn penderfynu IPO cyn pen pum mlynedd, bydd deiliaid bond yn gallu trosi dyled yn gyfranddaliadau am ostyngiad o 10% i'r pris cynnig gan adael iddynt gymryd cyfran o'r rhyfeddod technoleg sy'n tyfu'n gyflym ac sydd bellach yn eiddo cyfan i'w grewr.

Yn wir mae yna lawer i roi betiau arno. Mae Telegram Durov yn gweld ei fas defnyddiwr yn codi ar gyflymder: ym mis Ionawr 2021, adroddodd ei fod wedi cyrraedd 500 miliwn defnyddwyr, nifer sydd, mae'n debyg, yn parhau i dyfu ar gyflymder cyflymach. 

Pavel Durov

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Telegram wedi ennill poblogrwydd yn gyflym, yn bennaf oherwydd polisi cyson gyda'r nod o warchod cyfrinachedd ac anweledigrwydd gwybodaeth bersonol am ei ddefnyddwyr.

Ynghanol sgandalau yn ymwneud â throsglwyddo gwybodaeth bersonol yn perthyn i WhatsApp i'w fam gwmni Facebook, arhosodd Telegram yn driw i'w egwyddorion. Mae'r platfform yn cynnig swyddogaeth negeseuon wedi'i hamgryptio â Phrotocol MTProto hunanddatblygedig Telegram. Mae allweddi amgryptio, sydd wedi'u rhannu'n rannau fel nad ydyn nhw byth yn cael eu cadw yn yr un lle ar gyfer diogelwch ychwanegol, hefyd yn cael eu cyfnewid pan gychwynnir sgwrs gyfrinachol. Mae yna nifer o apiau technoleg eraill a all frolio cymaint o breifatrwydd, sef Signal, ond efallai mai Telegram oedd y cyntaf i fanteisio ar fewnlifiad torfol newydd defnyddwyr yn ystod y misoedd diwethaf. 

Allfa yn yr UD Mae'r Bell adroddwyd yn ddiweddar, gan nodi buddsoddwyr dienw, fod Durov wedi gwrthod cynnig hael gan nifer o gronfeydd y Gorllewin i brynu hyd at 10% o gyfranddaliadau Telegram am bris a fyddai’n rhoi cyfanswm syfrdanol ei werth ar $ 30bn syfrdanol. Byddai manteisio ar y cynnig hwn wedi gwneud Durov yn dod yn entrepreneur cyfoethocaf Rwseg a restrir ar Forbes. Esboniodd Durov fod ei benderfyniad er budd cadw annibyniaeth yr adnodd gan gyfranogwyr allanol. Mae'n debyg iddo wrthod dulliau gan fuddsoddwyr Arabaidd am resymau tebyg

Alisher Usmanov


Fodd bynnag, gallai stori lwyddiant Telegram fod wedi bod yn llawer byrrach, pe na bai Durov wedi derbyn cefnogaeth gan Alisher Usmanov, entrepreneur adnabyddus o Rwseg ac erbyn hynny yn berchennog mwyafrif ar Mail.ru Grŵp, yn ogystal â'i bartner busnes Ivan Tavrin. Daeth Usmanov i'w gymorth pan gafodd Durov ei hun wedi'i frodio mewn tynfa ryfel chwerw dros VKontakte (VK), yr hyn sy'n cyfateb i Facebook yn Rwseg, saith mlynedd yn ôl. Trodd y frwydr honno'n ganolog i oroesiad Telegram. 

Enillodd y rheolwr ifanc a thalentog Pavel Durov, sylfaenydd gwirioneddol y rhwydwaith VK, sylw Usmanov o’r cychwyn cyntaf, a llysenwodd Usmanov ef hyd yn oed yn “Dywysog y Rhyngrwyd”. Ar ryw adeg, gwnaeth Usmanov hi'n bosibl i grŵp Mail.ru, un o brif berchnogion VK, roi'r hawliau pleidleisio i Durov. fantol, er mai dim ond 12% o gyfranddaliadau VK oedd gan Durov.

Ivan Tavrin

Roedd partner busnes Usmanov, Ivan Tavrin, cyfranddaliwr arall o VK, bob amser yn canmol arddull arweinyddiaeth Usmanov a'i berthynas â phenaethiaid yr is-adrannau sydd o dan ei reolaeth. Mae cysylltiadau bob amser yn seiliedig ar ymddiried, meddai, er nad yw Usmanov yn ymyrryd yn ymarferol wrth reoli ei gwmnïau. Parhaodd hyn yn wir yn ystod ei drafodion ochr yn ochr â Durov, hyd yn oed yn ystod yr eiliadau gwaethaf o wrthdaro â rhanddeiliaid VK mwy ymosodol.

Dechreuodd yr Usmanov, a anwyd yn Wsbeceg ei hun, ei yrfa fusnes trwy gynhyrchu bagiau plastig ar ddiwedd yr 1980au, ac erbyn dechrau'r 2000au roedd wedi dod yn famwr metelau a mwyngloddio. Gan osgoi taflwybr cyfoeth cyffredin a arweiniodd lawer o dycoonau Rwsiaidd trwy'r arwerthiannau “benthyciadau am gyfranddaliadau” gwaradwyddus - preifateiddio cyn-asedau nwyddau Sofietaidd - aeth Usmanov ymlaen i gymryd rhan mewn nifer o fentrau busnes a masnachu, a chyda'r brifddinas hon fe wnaeth baratoi'r ffordd i'r gynghrair uchaf. Yn ddiweddarach chwiliodd am delathrebu trwy gaffael MegaFon, gweithredwr symudol ail fwyaf Rwsia, a gwnaeth fuddsoddiadau sylweddol i unicornau Rhyngrwyd. Yn 2010, disgrifiodd Forbes ef fel “y buddsoddwr Rwsiaidd mwyaf yn y rhyngrwyd".

Daeth y gefnogaeth gan Mail.ru Group Usmanov ar foment pan gafodd Durov ei hun dan bwysau caled gan Bartneriaid Cyfalaf Unedig (UCP) Ilya Scherbovich a gafodd gyfrinach o 48% gan ddau gyd-sylfaenydd VK arall, Viacheslav Mirilashvili a Lev Leviev, a yn brwydro am reolaeth fwyafrif. Un o ysgogiadau pwysau'r UCP oedd y dylai Telegram, y negesydd cynyddol boblogaidd yr oedd Durov wedi'i sefydlu gyda'i frawd hynaf, y rhaglennydd Nikolai, yn 2012, berthyn i Vkontakte, wrth iddo gael ei ddatblygu gan VK's gweithwyr.

Ym mis Ionawr 2014, er mwyn amddiffyn ei hun a Telegram, gwerthodd Durov ei gyfranddaliadau VK i reolwr cyfryngau Rwsia a phartner iau Alisher Usmanov, Ivan Tavrin, pwy y mae wedi galw ei ffrind. Gyda 52% o gyfuniadau Mail.ru Group a Tavrin cyfun, gallai Usmanov gadw Durov i aros fel Prif Swyddog Gweithredol VK, er nad yw'n gyfranddaliwr y cwmni mwyach.


Ar ôl i un o'i gyn gymdeithion busnes werthu nodau masnach Americanaidd Telegram a Telegraph i gyfrinach UCP, Roedd Durov mewn gwirionedd yn wynebu ymdrechion herwgipio ohono. Yn ôl iddo, cafodd UCP "fynediad yn anghyfreithlon i gwmnïau masnachu Americanaidd", a oedd yn berchen ar y nodau masnach yn yr Unol Daleithiau.

Erlyn UCP Durov gan honni y dylai Telegram berthyn i Vkontakte. Atebodd Durov gyda'r gwrth-hawliad a ymunodd Bullion Development, is-gwmni Usmanov's Mail.ru Group, sy'n berchen ar 11,9% o VK.

Ar ôl misoedd o drafodaethau caled, newidiodd y sefyllfa o'r diwedd o blaid Durov. Yn fuan wedi hynny, prynodd Mail.ru Group gyfran UCP yn VK am $ 1.47 bn, ac roedd rhan o'r fargen yn ddiwedd ar yr ymgyfreitha dros Telegram. Roedd hwn yn a symud hael, oherwydd nad oedd Durov yn gyfranddaliwr eisoes erbyn hynny, ac nid oedd unrhyw beth i Mail.Ru Group ei ddisgwyl ganddo. O ganlyniad, gohiriodd UCP ei achos cyfreithiol a llwyddodd Durov i gadw ei reolaeth dros y negesydd. Yn ddiweddarach, dywedodd Durov fod geiriau canmoliaethus i Mr Usmanov a bod y ddau ddyn yn cadw'n dda perthynas.

Ar ôl i berchennog Telegram ffoi i'r Gorllewin, fe wnaeth Usmanov geisio ei argyhoeddi i ddychwelyd, ond ni newidiodd Durov ei feddwl erioed.

Bellach wedi'i leoli yn Dubai, mae'n edrych i ehangu Telegram ymhellach, ac mae'n ymddangos bod ganddo bob cyfle i lwyddo.

Economi

Ymlacio rheolau cyllidol wedi'u hymestyn i ddechrau 2023

avatar

cyhoeddwyd

on

Heddiw (3 Mawrth) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu ymestyn ei lacio o'r rheolau cyllidol o dan y Cytundeb Twf a Sefydlogrwydd. Bydd yr UE yn ymestyn y “cymal dianc cyffredinol” tan 2023. 

Bydd llacio'r rheolau yn aros yn eu lle ar ôl 2023 os nad yw lefel y gweithgaredd economaidd yn ardal yr UE neu'r ewro wedi dychwelyd i lefelau cyn-argyfwng (diwedd-2019), hwn fydd y maen prawf meintiol allweddol i'r Comisiwn wrth wneud ei asesiad cyffredinol o ddadactifadu neu gymhwyso parhaus y cymal dianc cyffredinol.

Mae canllawiau heddiw hefyd yn darparu arwyddion cyffredinol ar y polisi cyllidol cyffredinol ar gyfer y cyfnod sydd i ddod, gan gynnwys goblygiadau'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) ar gyfer polisi cyllidol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Mae gobaith ar y gorwel i economi’r UE, ond am y tro mae’r pandemig yn parhau i frifo bywoliaeth pobl a’r economi ehangach. Er mwyn clustogi'r effaith hon ac i hyrwyddo adferiad gwydn a chynaliadwy, ein neges glir yw y dylai'r gefnogaeth ariannol barhau cyhyd ag y bo angen. " 

“Roedd ein penderfyniad fis Mawrth diwethaf i actifadu’r cymal dianc cyffredinol yn gydnabyddiaeth o ddifrifoldeb yr argyfwng sy’n datblygu,” meddai Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni. “Roedd hefyd yn ddatganiad o’n penderfyniad i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i fynd i’r afael â’r pandemig a chefnogi swyddi a chwmnïau. Flwyddyn yn ddiweddarach, nid yw’r frwydr yn erbyn COVID-19 wedi’i hennill eto a rhaid inni sicrhau nad ydym yn ailadrodd camgymeriadau ddegawd yn ôl trwy dynnu cefnogaeth yn ôl yn rhy fuan. ” 

Ychwanegodd Gentiloni mai dull yr UE hefyd oedd dull gweinidogion cyllid yr G20 a gyfarfu ddydd Gwener diwethaf.

Ystwythder

Mae'n ymddangos bod gair y foment yn 'ystwyth', sy'n golygu y dylai economïau allu ymateb i'r argyfwng esblygol sy'n dal i fod â llawer o ansicrwydd. Y gobaith yw y gall mesurau cyllidol symud yn raddol tuag at gefnogi mesurau mwy blaengar sy'n hyrwyddo adferiad cynaliadwy. Manylir ymhellach ar y canllawiau ym mhecyn gwanwyn Semester Ewropeaidd y Comisiwn.

Gwneud y defnydd gorau o'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Y gobaith yw y bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu Ewrop i wella o effaith economaidd a chymdeithasol y pandemig a bydd yn helpu i wneud economïau a chymdeithasau'r UE yn fwy gwydn a sicrhau'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Bydd y RRF yn sicrhau bod € 312.5 biliwn ar gael mewn grantiau a hyd at € 360bn ar gael mewn benthyciadau i gefnogi gweithredu diwygiadau a buddsoddiadau. Yn ogystal â darparu ysgogiad cyllidol sylweddol, y gobaith yw y bydd yn helpu i liniaru'r risg o wahaniaethau yn ardal yr ewro a'r UE. Yn bwysig i'r cyfleuster, bydd gwariant a ariennir gan grantiau gan y RRF yn rhoi hwb sylweddol i'r economi yn y blynyddoedd i ddod, heb gynyddu diffygion a dyled genedlaethol. 

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r UE, dan bwysau dros gyflwyno brechlyn, yn ystyried newid i gymeradwyaethau brys

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mawrth (2 Mawrth) ei fod yn ystyried cymeradwyo brys ar gyfer brechlynnau COVID-19 fel dewis arall cyflymach yn lle awdurdodiadau marchnata amodol mwy trylwyr sydd wedi cael eu defnyddio hyd yn hyn, yn ysgrifennu Francesco Guarascio, @fraguarascio.

Byddai'r cam hwn yn nodi newid mawr yn y dull o gymeradwyo brechlyn, gan y byddai'n golygu defnyddio gweithdrefn yr oedd yr UE wedi'i hystyried yn beryglus a chyn i'r pandemig COVID-19 gael ei gadw ar gyfer awdurdodiad eithriadol ar lefel genedlaethol o gyffuriau ar gyfer cleifion â salwch terfynol, gan gynnwys triniaethau canser.

Daw'r newid posibl wrth i weithrediaeth yr UE a rheoleiddiwr cyffuriau'r bloc ddod o dan bwysau cynyddol am yr hyn y mae rhai yn ei ystyried yn gymeradwyaeth brechlyn araf, sydd wedi cyfrannu at gyflwyno ergydion COVID-19 yn arafach yn yr undeb 27 cenedl, o'i gymharu â'r Unol Daleithiau a cyn aelod o'r UE, Prydain.

“Rydyn ni’n barod i fyfyrio gyda’r aelod-wladwriaethau ar bob llwybr posib i gyflymu cymeradwyaeth y brechlynnau,” meddai llefarydd ar ran Comisiwn yr UE wrth gynhadledd newyddion.

Gallai un opsiwn fod yn “awdurdodiad brys o frechlynnau ar lefel yr UE gydag atebolrwydd a rennir ymhlith aelod-wladwriaethau”, meddai’r llefarydd, gan ychwanegu y gallai gwaith ar hyn ddechrau’n gyflym iawn pe bai llywodraethau’r UE yn cefnogi’r syniad.

Nid oedd yn glir a fyddai gweithdrefn awdurdodi brys ledled yr UE, os cytunir arni, yn cynnwys yr un amodau â chymeradwyaethau brys a roddir ar lefel genedlaethol, meddai llefarydd ar ran y comisiwn wrth Reuters.

Ar hyn o bryd ni all Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) roi cymeradwyaeth frys ond mewn amgylchiadau eithriadol mae wedi argymell defnyddio cyffuriau yn dosturiol cyn awdurdodiad marchnata.

Defnyddiwyd y weithdrefn hon ym mis Ebrill i awdurdodi meddygon i ddechrau i ddefnyddio remdesivir cyffuriau gwrthfeirysol Gilead fel triniaeth yn erbyn COVID-19. Yn ddiweddarach, cafodd y cyffur gymeradwyaeth amodol gan EMA.

Caniateir cymeradwyaeth frys genedlaethol o dan gyfreithiau'r UE, ond maent yn gorfodi gwledydd i gymryd cyfrifoldeb llawn os aiff rhywbeth o'i le gyda brechlyn, ond o dan yr awdurdodiad marchnata mwy trylwyr, mae cwmnïau fferyllol yn parhau i fod yn atebol am eu brechlynnau.

Roedd Comisiwn yr UE wedi dweud na ddylid defnyddio awdurdodiadau brys cenedlaethol ar gyfer brechlynnau COVID-19, oherwydd gallai cymeradwyo cyflymach leihau gallu rheoleiddwyr i wirio data effeithiolrwydd a diogelwch.

Fe allai hyn hefyd roi hwb i betruster brechlyn, sydd eisoes yn uchel mewn rhai gwledydd, meddai swyddogion yr UE.

Dywedodd un o uwch swyddogion yr UE fod y weithdrefn frys hyd yma fel arfer wedi cael ei defnyddio ar lefel genedlaethol ar gyfer cleifion â salwch angheuol ac yn lle hynny roedd yr UE wedi dewis yr awdurdodiad marchnata amodol hirach oherwydd gyda brechlynnau “rydym yn chwistrellu pobl iach” a bod y risg yn anghymesur.

Byddai'r newid tac yn dod ar ôl i wledydd Dwyrain Ewrop, gan gynnwys Hwngari, Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec, gymeradwyo brechlynnau Rwseg a Tsieineaidd gyda gweithdrefnau brys cenedlaethol.

Mae Prydain hefyd wedi defnyddio'r weithdrefn frys i gymeradwyo brechlynnau COVID-19.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd