Cysylltu â ni

Economi

Comisiwn Ewropeaidd ac ECB i lansio prosiect ewro digidol

cyhoeddwyd

on

Ydych chi'n barod i ddefnyddio 'waled ddigidol'? Ar gyfer y rhai sydd ddim yn ymyrryd, mae hyn yn cyfeirio at arian cyfred rhithwir sydd i fod i fod yn gyflenwad o'r arian parod yn waledi pobl. Mae bancwyr canolog ardal yr Ewro yn pwyso tuag at gyflwyno'r ewro digidol, fel y'i gelwir, yn ddiweddarach eleni. Bydd yr ewro digidol yn ffurf electronig o arian banc canolog, y bwriedir iddo fod yn hygyrch i bawb. Dim ond un rhan o chwyldro yw'r offeryn talu newydd sy'n digwydd ar hyn o bryd ym myd cysgodol arian cyfred crypto.

Mae'r rhain yn amrywio o ddarnau arian crypto a sefydlog i docynnau crypto.

Mae gweinidogion cyllid yr Undeb Ewropeaidd yn gobeithio dwyn gorymdaith ar weddill y byd gyda lansiad answyddogol, o bosibl mor gynnar â'r gwanwyn, ewro digidol.

Nod hyn, yn rhannol, yw gwrthsefyll prosiect Diem, darn arian digidol â chefnogaeth doler. Mae Diem, sy’n golygu “diwrnod” yn Lladin, yn cael ei gefnogi gan y cawr cyfryngau cymdeithasol Facebook a 26 o gwmnïau eraill sy’n bwriadu lansio’r gwasanaeth taliadau eleni.

Mae ffigurau gwleidyddol yr UE wedi annog gweithredu’n gyflym i gyd-fynd â China a banciau canolog eraill sydd hefyd yn ystyried fersiynau rhithwir o’u harian.

Mae'r ewro digidol yn brosiect cymhleth a fyddai'n hwyluso taliadau ond a allai hefyd ysgwyd sylfeini'r system ariannol. Byddai hefyd yn ymgymryd â dylanwad byd-eang doler yr UD yn y sector.

Nod ewro digidol yw bod yn ychwanegiad at arian corfforol, nid yn lle arian parod, ac nid yw'n awgrymu y bydd arian papur a darnau arian yn diflannu.

Ei nod yw ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau.

Mae dadl am ewro digidol, serch hynny, wedi rhoi’r ffocws yn gadarn ar y materion sy’n ymwneud â cryptocurrencies.

Roedd Facebook yn un o'r cyntaf allan o'r blociau gyda'i gyhoeddiad yr haf diwethaf i'r prosiect lansio ei arian cyfred digidol ei hun (a enwyd yn Libra i ddechrau ond ers ei ailenwi'n Diem)

Mae rhai banciau canolog, gan gynnwys Sweden a China, bellach yn gweithio ar fersiynau digidol o’u harian cyfred eu hunain.

Gobaith y comisiwn a'r ECB yw lansio prosiect ewro digidol tua chanol 2021.

“Byddai prosiect o’r fath yn ateb cwestiynau dylunio a thechnegol allweddol ac yn darparu’r offer angenrheidiol i’r ECB i sefyll yn barod i gyhoeddi ewro digidol os cymerir penderfyniad o’r fath,” dywed y ddau sefydliad mewn datganiad ar y cyd. 

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn fod nifer o “gwestiynau polisi, cyfreithiol a thechnegol” yn dal i gael sylw.

Lansiodd yr ECB ymgynghoriad cyhoeddus ar gyflwyno ewro digidol fel arian digidol digidol banc canolog ym mis Tachwedd 2020. Mae hwn wedi'i gynllunio i fod yn gyfle i bobl fynegi eu blaenoriaethau, eu dewisiadau a'u pryderon ynghylch cyhoeddi ewro digidol fel canolog. arian cyfred digidol banc a dull talu yn ardal yr ewro.

Yn ddiweddar, ysgrifennodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB, at ASE Irene Tinagli, cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol (ECON) yn Senedd Ewrop, ynghylch y mater.

Roedd hyn yn cyd-daro â gwrandawiad diweddar Panetta gerbron y pwyllgor yn dilyn cyhoeddi adroddiad system yr Ewro ar ewro digidol. Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar 12 Ionawr 2021 a chafwyd ymateb arbennig o drawiadol.

Dywed Panetta fod yr ymateb yn adlewyrchu'r diddordeb cynyddol mewn mater sydd, tan yn ddiweddar, wedi bod ar y cyrion.

Meddai: “Rwy’n falch o ddweud bod 8,221 o ddinasyddion, cwmnïau a chymdeithasau diwydiant wedi ymateb i’r holiadur ar-lein, record ar gyfer ymgynghoriadau cyhoeddus yr ECB.

“Mae’r nifer uchel o ymatebion i’n harolwg yn dangos bod gan ddinasyddion, cwmnïau ac academyddion Ewrop ddiddordeb mawr mewn llunio gweledigaeth ewro digidol. Mae barn yr holl randdeiliaid o'r pwys mwyaf i ni wrth i ni asesu angen, dichonoldeb a risgiau a buddion ewro digidol. "

Dywed yr Eidalwr y byddai ewro digidol yn “cyfuno effeithlonrwydd” offeryn talu digidol â “diogelwch” arian banc canolog.

“Byddai amddiffyn preifatrwydd yn flaenoriaeth allweddol, fel y gall yr ewro digidol helpu i gynnal ymddiriedaeth mewn taliadau yn yr oes ddigidol.”

Meddai: “Byddwn nawr yn dadansoddi’n fanwl y nifer fawr o ymatebion.”

Mae dadansoddiad cychwynnol o ddata crai yn dangos bod preifatrwydd taliadau yn safle uchaf ymhlith nodweddion y gofynnwyd amdanynt am ewro digidol posibl (41% o ymatebion) ac yna diogelwch (17%) a chyrhaeddiad pan-Ewropeaidd (10%).

Rhybuddiodd aelod bwrdd yr ECB: “Dyluniwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus i fod yn agored i bawb heb gyfyngiadau. Ar yr un pryd, o ystyried ei natur a'r ffaith bod ymatebwyr wedi ateb yr holiadur o'u hewyllys rhydd eu hunain ac na chawsant eu dewis ar sail unrhyw feini prawf penodol, ni fwriadwyd i'r data a gasglwyd trwy'r ymgynghoriad fod yn gynrychioliadol o farn yr UE. boblogaeth gyfan ac ni ddylid ei dehongli felly. "

Fe fydd yr ECB, meddai’r swyddog, yn parhau i ddadansoddi’r ymatebion a chyhoeddi dadansoddiad “cynhwysfawr” o’r ymgynghoriad yn y gwanwyn a fydd “yn chwarae rhan bwysig” wrth helpu Cyngor Llywodraethu’r ECB i benderfynu a ddylid lansio prosiect ewro digidol ai peidio. .

Meddai: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at adrodd manylion y dadansoddiad ar y pwnc pwysig hwn yn y gwanwyn.”

Felly, beth yw buddion canfyddedig ewro digidol?

Wel, un fantais bosibl yw y gallai cynilwyr, er enghraifft, weld mwy o fudd o ddal ewros digidol nag adneuo eu harian mewn cyfrifon, a all ddod gyda ffioedd a chynnig ychydig o enillion ar y cyfraddau cyfredol.

Yn ogystal, gallai ewro digidol hwyluso taliadau ledled Ewrop a chynnig cyfle i bob dinesydd yn ardal yr ewro gael cyfrif blaendal yn nwylo diogel canfyddedig yr ECB.

 Ond erys sawl mater sydd heb eu datrys, gan gynnwys y dechnoleg a fyddai'n pweru'r ewro digidol.

Mater arall yw lefel y preifatrwydd, un o'r prif bryderon a godwyd yn ymgynghoriad cyhoeddus yr ECB.

Nododd adroddiad system Ewro a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar ewro digidol “y gallai ewro digidol gefnogi digideiddio economi’r UE a’i ymreolaeth strategol”, yn enwedig o ran bancio gohebydd ar gyfer busnes rhyngwladol.

Mae hefyd yn disgrifio dau ddull o sut y gallai ewro digidol weithio: un sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyfryngwyr brosesu'r taliad ac un nad yw'n gweithio.

Esboniodd yr ECB: “Os ydym yn dylunio ewro digidol nad oes angen i’r banc canolog na chyfryngwr fod yn rhan o brosesu pob taliad sengl, mae hyn yn golygu y byddai defnyddio ewro digidol yn teimlo’n agosach at daliadau arian parod, ond mewn digidol. ffurflen - byddech chi'n gallu defnyddio'r ewro digidol hyd yn oed pan nad ydych chi'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd, a byddai'ch preifatrwydd a'ch data personol yn cael eu diogelu'n well. "

Dywed mai'r dull arall yw dylunio ewro digidol gyda chyfryngwyr yn cofnodi'r trafodiad. Byddai hyn yn gweithio ar-lein ac yn caniatáu potensial ehangach i wasanaethau ychwanegol gael eu darparu i ddinasyddion a busnesau, gan greu cyfleoedd arloesi a synergeddau posibl â'r gwasanaethau presennol.

Siaradodd Uwch Aelod o Senedd Ewrop Stéphanie Yon-Courtin, Is-gadeirydd pwyllgor dylanwadol ECON, â'r wefan hon am yr ewro digidol, gan ddweud: "O ran pob prosiect sy'n ymwneud â digideiddio ein heconomi, dylid adeiladu'r ewro digidol gydag arloesedd, amddiffyn defnyddwyr, a sefydlogrwydd ariannol mewn golwg. ”

Ychwanegodd aelod RE Ffrainc: “Rwy’n ymddiried yn arbenigedd yr ECB wrth daro’r cydbwysedd cain hwn."

Yn y cyfamser, bydd y Comisiwn a’r ECB yn parhau â’u cydweithrediad ar ewro digidol ac yn dilyn eu hymdrechion tuag at “sicrhau sector cyllid digidol Ewropeaidd cryf a bywiog a sector taliadau integredig i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.”

Dywedodd llywydd yr ECB, Christine Lagarde: “Rydym yn dal i fod yn y cam adolygu ac ystyried, ond rydym newydd gwblhau ymgynghoriad cyhoeddus fel y gall defnyddwyr ac Ewropeaid fynegi eu dewis a dweud wrthym a fyddent yn hapus i ddefnyddio ewro digidol yn unig yn y ffordd y maent yn defnyddio darn arian ewro neu nodyn banc ewro, gan wybod mai arian banc canolog sydd ar gael ac y gallant ddibynnu arno. ”

Ychwanegodd y swyddog a anwyd yn Ffrainc: “Rydym wedi derbyn mwynglawdd o wybodaeth yr ydym yn ei phrosesu ar hyn o bryd. Dim ond yn y Gwanwyn, ym mis Ebrill mae'n debyg, y byddwn yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â'r gwaith y bydd angen ei wneud ai peidio.

“Fy hun, ond mae hwn yn benderfyniad a gymerir ar y cyd, yw y gallai’n wir fynd i’r cyfeiriad hwnnw,”

Rhybuddiodd Lagarde, serch hynny, ei bod yn gweld llinell amser o bum mlynedd o leiaf fel “llinell amser ddichonadwy” ar gyfer ewro digidol.

“Mae hwn yn fater cymhleth y mae’n rhaid ei ddatrys heb darfu ar y sefyllfa ariannol gyfredol na pheryglu penderfyniadau polisi ariannol.”

Daw sylw pellach gan Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn, Valdis Dombrovskis, a ddywedodd: “Rwy’n credu bod angen ewro digidol arnom. Gallaf wir ddweud bod y ddadl hon yn parhau a bod cynnydd yn cael ei wneud i'r cyfeiriad hwn.

“Bydd yr ECB a’r Comisiwn Ewropeaidd yn adolygu ystod eang o gwestiynau polisi, cyfreithiol a thechnegol ar y cyd ac mae rhai cwestiynau dylunio y byddai angen i ni eu hateb. Ond gallwn weld sut y gellir defnyddio ewros digidol mewn taliadau rhyngwladol. ”

Mae Leo Van Hove, athro economeg ariannol yn Ysgol Fusnes Solvay ym Mhrifysgol Vrije ym Mrwsel (VUB), yn un arall sydd wedi rhoi croeso gwarchodedig i ewro digidol. Dywedodd fod prif atyniad yr ewro digidol, os a phan fydd yn digwydd, yn gorwedd yn ei natur ddi-risg.

Fel y pwysleisiodd Lagarde, rôl graidd yr ECB yw sicrhau ymddiriedaeth mewn arian. Yn wahanol i fanciau masnachol, ni all banc canolog fynd i'r wal, oherwydd gall greu arian allan o awyr denau.

Dywed, os yw’r ewro digidol i ddod yn offeryn polisi ariannol newydd effeithiol yna ni all y “terfynau dal” fod yn rhy dynn.

“Os mai dim ond‘ darparwr gwasanaeth talu pan fetho popeth arall ’y mae’r ECB eisiau mewn gwirionedd ac, yn y modd hwn, cynnal swyddogaeth gyfryngu banciau, mae swyddogion system Ewro yn amlwg yn wynebu gweithred gydbwyso anodd - a rhyfedd.”

Er mwyn mynd i’r afael â heriau polisi, cyfreithiol a thechnegol o’r fath, sefydlodd yr ECB a’r Comisiwn Ewropeaidd weithgor ar y cyd ar 19 Ionawr i hwyluso’r gwaith paratoi.

Fis Hydref y llynedd, cyflwynodd yr ECB ei astudiaeth ar y mater i bwyllgor ECON.

Esboniodd MEO o’r Almaen Markus Ferber, sy’n Gydlynydd EPP ym Mhwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol Senedd Ewrop: “Yn hytrach, mae gen i Lagarde-Euro digidol na Zuckerberg-Libra. Mewn meysydd sensitif fel taliadau, mae angen i ni gadw banciau canolog wrth y llyw ac nid consortia preifat, fel sy'n wir gyda Libra Facebook. ”

Nododd Ferber: “Gwnaeth cyflwyniad yr ECB yr hydref diwethaf hefyd yn glir bod yna nifer o heriau i’w goresgyn o hyd cyn i ewro digidol fynd yn fyw - gyda diogelwch, sefydlogrwydd ariannol a diogelu data, mae’r rhestr yn hir.”

Dywedodd Ferber wrth y wefan hon: “Rhaid i’r ECB gyflwyno achos cryf iawn ynglŷn â gwerth ychwanegol gwirioneddol arian cyfred digidol a noddir gan fanc canolog. Nid yw arian banc canolog digidol yn nod ynddo'i hun. Rhaid i un peth fod yn glir iawn serch hynny: dim ond fel dull talu y gall Ewro digidol ategu arian parod a rhaid iddo beidio â disodli. ”

Er ein bod ni i gyd wedi arfer â'r syniad o arian cyfred digidol - mae gwario a derbyn arian nad yw o'n blaenau yn gorfforol - cryptocurrencies - arian digidol, datganoledig sy'n defnyddio cryptograffeg ar gyfer diogelwch - yn parhau i fod yn ddirgelwch i'r mwyafrif.

Ar wahân i ewro digidol, mae yna ddarnau arian crypto fel bitcoin sy'n parhau i fasnachu'n agos at ei uchaf erioed-amser a gyrhaeddwyd ym mis Ionawr. Mae ei bris bellach dros UD $ 57,000, i fyny tua 77% dros y mis diwethaf a 305% dros y flwyddyn ddiwethaf.

Wedi'i lansio gyntaf yn 2009 fel arian cyfred digidol, defnyddiwyd Bitcoin am gyfnod fel arian digidol ar gyrion yr economi.

Mae Bitcoin yn dal i gael ei ddefnyddio ac mae'n cael ei fasnachu'n weithredol iawn ar gyfnewidfeydd cryptocurrency, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfnewid arian 'cyffredin' fel ewros am bitcoins.

Bitcoin yw'r cryptocurrency gwreiddiol ac mae'n cyfrif am dros hanner y farchnad masnachu darnau arian byd-eang $ 285 biliwn. Ond mae'r goruchafiaeth honno dan fygythiad, gyda llu o ddarnau arian digidol amgen yn dod i'r amlwg wrth i ddatblygwyr rasio i adeiladu cryptocurrencies sy'n gallu mynd i mewn i fasnach a chyllid prif ffrwd.

Mae yna hefyd docynnau crypto fel LGR Global's Darn arian Silk (SRC). Datrysiad technoleg arloesol wedi'i bweru gan blockchain yw hwn, o'r enw tocyn cyfleustodau, a ddefnyddir i gael mynediad at gyfres o gyllid masnach gen-nesaf a gwasanaethau symud arian o fewn amgylchedd busnes digidol diogel LGR.

LGR Byd-eangEsboniodd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Ali Amirliravi i Gohebydd yr UE yr achos busnes dros ddefnyddio tocyn cyfleustodau fel y SRC yn hytrach na Bitcoin ar gyfer masnach drawsffiniol ryngwladol:

“Mae'r amrywiadau gwerth yr ydym yn eu gweld yn y farchnad ar hyn o bryd yn gwneud Bitcoin yn ddiddorol iawn i fuddsoddwyr a hapfasnachwyr, fodd bynnag, ar gyfer cleientiaid busnes sy'n ceisio trosglwyddo gwerth trawsffiniol yn gyflym ac yn ddibynadwy, gall yr amrywiadau hyn achosi cymhlethdodau a chur pen cyfrifyddu. Yr hyn y mae'r diwydiant cyllid masnach yn chwilio amdano mewn gwirionedd yw ffordd i drosoli buddion asedau digidol (hy cyflymder, tryloywder, cost), wrth wrychio yn erbyn ansicrwydd ac amrywiadau mewn gwerth. Mae amgylchedd busnes diogel LGR yn harneisio pŵer y tocyn cyfleustodau blockchain SRC ac yn ei gyfuno ag un pâr arian fiat (EUR-CNY) er mwyn cynnig y gorau o ddau fyd i'n cleientiaid. "

Yn ogystal, mae yna ddarnau arian sefydlog fel USDTether America. Yn wahanol i lawer o arian digidol, sy'n tueddu i amrywio'n wyllt yn erbyn y ddoler, mae Tether yn cael ei begio i arian cyfred yr UD.

Mae hyn i fod i amddiffyn buddsoddwyr rhag yr anwadalrwydd a all effeithio ar Bitcoin, Ethereum, Ripple a Litecoin. Tether yw'r nawfed cryptocurrency mwyaf trwy gyfalafu marchnad, gyda darnau arian gwerth oddeutu $ 3.5 biliwn yn bodoli.

Yn anochel, mae China i beidio â bod yn fwy na Tsieina hefyd yn arloesi ei Yuan digidol ei hun, system dalu a grëwyd gan wladwriaeth Tsieineaidd ac a elwir yn Daliad Electronig Arian Digidol (DCEP).

Fel Bitcoin, mae DCEP yn defnyddio technoleg blockchain, math o gyfriflyfr digidol a ddefnyddir i wirio trafodion. Mae Blockchain yn gweithredu fel cofnod cyffredinol o bob trafodiad a wnaed erioed ar y rhwydwaith hwnnw, ac mae defnyddwyr yn cydweithredu i wirio trafodion newydd pan fyddant yn digwydd.

Er nad yw China wedi cynnig amserlen ar gyfer lansiad swyddogol y DCEP, mae banc canolog y wlad, yn anelu at gael prawf ehangach o’r yuan digidol cyn dechrau Gemau Olympaidd y Gaeaf 2022, y bwriedir ei gynnal yn Beijing fis Chwefror nesaf.

Gelwir un dosbarth arall o cryptocurrency sy'n profi i fod yn boblogaidd iawn ac efallai'n well siawns o ddod yn fwy poblogaidd nag arian cyfred corfforol yn 'ddarnau arian sefydlog', hynny yw cryptocurrencies y mae eu gwerth yn gysylltiedig ag arian 'normal' fel yr UD. doler, yr ewro a'r bunt, fel yn wahanol i Bitcoin, ni all un uned fod yn werth £ 26,000 un flwyddyn, a £ 6,000 ddwy flynedd yn ddiweddarach. Mae rhywfaint o ddadlau yn ymwneud ag arian o'r fath, serch hynny. Er enghraifft, cwmni masnachu crypto-currency Israel, CoinDash, yn adrodd bod $ 7m wedi'i ddwyn oddi wrth fuddsoddwyr fis Gorffennaf y llynedd ar ôl torri ei wefan a newid cyfeiriad cyswllt cynnig darn arian cychwynnol a bod cyfnewidfa De Corea, Yapizon, wedi'i thorri ym mis Ebrill gyda hacwyr. yn cael ei amau ​​o ddwyn gwerth tua $ 5m o gronfeydd

Fel unrhyw fadarch gofod sy'n datblygu'n gyflym gyda thechnolegau newydd, mae yna cryptocurrencies o ansawdd uwch a rhai o ansawdd is.

Mae p'un a yw cryptocurrency yn dod yn fwy poblogaidd nag arian corfforol yn y dyfodol yn dal i gael ei weld ond, wrth siarad ag Gohebydd yr UE, dywedodd ASE yr Iseldiroedd Derk Jan Eppink, "Mae Arian Cyfred Digidol y Banc Canolog, neu CBDC, yn codi cwestiwn sylfaenol am rôl banc canolog. Yn sicr, byddai'r ewro digidol yn darparu hawliad digidol i ddefnyddwyr ar y banc canolog sydd mor ddiogel ag arian parod. 

"Ond ar y llaw arall, gyda mater CBDC byddai banciau masnachol yn colli ffynhonnell hanfodol o gyllid a byddai'n rhaid iddynt ddibynnu fwyfwy ar fondiau neu gredyd banc canolog i gael cyllid."

Wrth edrych i’r dyfodol, mae dirprwy Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop yn datgan, "Gadewch inni obeithio y bydd yr alwad gan Benoît Cœuré am“ lw Hippocrataidd ariannol ”yn ein gwasanaethu ni i gyd."


Eurozone

Mae mwyafrif dinasyddion yr UE yn ffafrio'r ewro, gyda'r Rhufeiniaid yn fwyaf brwd

cyhoeddwyd

on

Mae tri o bob pedwar Rwmania yn ffafrio arian cyfred yr Ewro. Arolwg wedi'i wneud gan Flash Eurobarometer canfu fod Rhufeiniaid yn ôl yn llethol arian yr ewro, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cynhaliwyd yr arolwg yn saith o aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt wedi ymuno ag Ardal yr Ewro eto: Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

At ei gilydd, mae 57% o'r ymatebwyr o blaid cyflwyno'r ewro yn eu gwlad.

Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd, y sefydliad y tu ôl i’r arolwg, fod mwyafrif llethol dinasyddion yr UE a arolygwyd (60%) yn credu bod y newid i’r ewro wedi cael canlyniadau cadarnhaol i wledydd sydd eisoes yn ei ddefnyddio. Mae 52% yn credu, yn gyffredinol, y bydd canlyniadau cadarnhaol o ran cyflwyno'r ewro i'w gwlad, a dywed 55% y byddai cyflwyno'r ewro yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol iddyn nhw eu hunain hefyd.

Ac eto “mae cyfran yr ymatebwyr sy’n credu bod eu gwlad yn barod i gyflwyno’r ewro yn parhau i fod yn isel ym mhob un o’r gwledydd a arolygwyd. Mae tua thraean yr ymatebwyr yng Nghroatia yn teimlo bod eu gwlad yn barod (34%), tra bod y rhai yng Ngwlad Pwyl yn lleiaf tebygol o feddwl bod eu gwlad yn barod i gyflwyno'r ewro (18%) ”, mae'r arolwg yn crybwyll.

Mae Rhufeiniaid yn arwain o ran barn gadarnhaol gyffredinol ynghylch Ardal yr Ewro. Felly, cofrestrwyd y canrannau uchaf o ymatebwyr â barn gadarnhaol yn Rwmania (75% o blaid yr arian cyfred) a Hwngari (69%).

Ym mhob aelod-wladwriaeth a gymerodd ran yn yr arolwg, ac eithrio'r Weriniaeth Tsiec, bu cynnydd yn y rhai sy'n ffafrio cyflwyno'r ewro o'i gymharu â 2020. Gellir gweld y cynnydd uchaf mewn ffafrioldeb yn Rwmania (o 63% i 75%) a Sweden (o 35% i 43%).

Mae'r arolwg yn nodi rhai gwae ymysg ymatebwyr fel anfanteision posibl wrth newid i ewro. Mae dros chwech o bob deg o’r rhai a arolygwyd yn credu y bydd cyflwyno’r ewro yn cynyddu prisiau a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad ac eithrio Hwngari. Gwelir y cyfrannau uchaf yn Tsieceia (77%), Croatia (71%), Bwlgaria (69%) a Gwlad Pwyl (66%).

At hynny, mae saith o bob deg yn cytuno eu bod yn poeni am bennu prisiau ymosodol yn ystod y newid, a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad a arolygwyd, yn amrywio o 53% yn Sweden i 82% yng Nghroatia.

Er bod y naws yn ddiguro gyda bron pob un yn cael ei holi yn dweud y byddan nhw'n bersonol yn llwyddo i addasu i ddisodli'r arian cyfred cenedlaethol gan yr ewro, mae yna rai a grybwyllodd y bydd mabwysiadu'r ewro yn golygu colli rheolaeth dros bolisi economaidd cenedlaethol. Ymatebwyr yn Sweden yw'r rhai mwyaf tebygol o gytuno i'r posibilrwydd hwn (67%), ond yn rhyfeddol y rhai yn Hwngari yw'r lleiaf tebygol o wneud hynny (24%).

Y teimlad cyffredinol yw bod mwyafrif helaeth y rhai a holwyd nid yn unig yn cefnogi'r ewro ac yn credu y byddai o fudd i'w priod wledydd ond na fyddai newid i ewro yn cynrychioli y bydd eu gwlad yn colli rhan o'i hunaniaeth o bell ffordd.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Marchnad Sengl: rheolau newydd i sicrhau cynhyrchion diogel a chydymffurfiol ar farchnad yr UE

cyhoeddwyd

on

Erbyn heddiw, yr UE Rheoliad Gwyliadwriaeth a Chydymffurfiaeth y Farchnad yn dod yn gwbl berthnasol. Nod y rheolau newydd yw sicrhau bod cynhyrchion a roddir ar farchnad yr UE yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol yr UE ac yn cwrdd â gofynion iechyd a diogelwch y cyhoedd. Mae'r ddeddfwriaeth yn allweddol i sicrhau Marchnad Sengl sy'n gweithredu'n dda ac mae'n helpu i roi gwell strwythur ar waith ar gyfer gwiriadau ar gynhyrchion sy'n cael eu cyfnewid ar farchnad yr UE trwy wella cydweithredu ymhlith awdurdodau cenedlaethol a swyddogion tollau.  

Dywedodd Thierry Breton, Comisiynydd y Farchnad Fewnol: “Gyda phryniannau ar-lein cynyddol a chymhlethdod ein cadwyni cyflenwi, mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod yr holl gynhyrchion ar ein Marchnad Fewnol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE. Bydd y rheoliad hwn yn helpu i amddiffyn defnyddwyr a busnesau rhag cynhyrchion anniogel a gwella cydweithrediad awdurdodau cenedlaethol a swyddogion tollau i atal y rhain rhag mynd i mewn i'r Farchnad Fewnol. ”

Bydd y Rheoliad, a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2019, nawr yn berthnasol i amrywiaeth eang o gynhyrchion a gwmpesir gan 73 darn o ddeddfwriaeth yr UE, o deganau, electroneg i geir. Er mwyn hybu cydymffurfiad busnesau â'r rheolau hyn, bydd y Rheoliad yn helpu i ddarparu gwybodaeth yn rhad ac am ddim ar reolau cynnyrch i fusnesau trwy'r Eich porth Ewrop a pwyntiau cyswllt cynnyrch. Bydd y rheolau newydd hefyd yn nodi pwerau awdurdodau Gwyliadwriaeth y Farchnad yn well, gan roi pwerau iddynt gynnal archwiliadau ar y safle a phrynu cynhyrchion dan do. Mae'r fframwaith wedi'i foderneiddio ar gyfer gwyliadwriaeth y farchnad bydd hefyd yn helpu i fynd i’r afael â heriau cynyddol e-fasnach a chadwyni cyflenwi newydd, trwy sicrhau mai dim ond os yw gweithredwr economaidd yn bresennol yn yr UE fel rhyng-gysylltydd i awdurdodau y gellir gosod rhai categorïau o gynhyrchion ar farchnad yr UE. Er mwyn helpu busnesau i addasu i'r gofynion hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi cyhoeddi rhai penodol canllawiau ym mis Mawrth 2021. Yn ogystal, bydd y rheoliad hefyd yn helpu i gryfhau cydweithredu rhwng gorfodi ac yn enwedig awdurdodau tollau, er mwyn sicrhau rheolaethau mwy effeithiol o gynhyrchion sy'n dod i mewn i farchnad yr UE ar ei ffiniau. Gosodwyd y sylfaen ar gyfer gwell cydweithredu ymhlith awdurdodau gwyliadwriaeth y farchnad, y Comisiwn a rhanddeiliaid trwy sefydlu'r Rhwydwaith Cydymffurfiaeth Cynnyrch Ewropeaidd yn gynharach ym mis Ionawr eleni. Mwy am wyliadwriaeth y farchnad, yma.

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd