Cysylltu gyda ni

Economi

Comisiwn Ewropeaidd ac ECB i lansio prosiect ewro digidol

Colin Stevens

cyhoeddwyd

on

Ydych chi'n barod i ddefnyddio 'waled ddigidol'? Ar gyfer y rhai sydd ddim yn ymyrryd, mae hyn yn cyfeirio at arian cyfred rhithwir sydd i fod i fod yn gyflenwad o'r arian parod yn waledi pobl. Mae bancwyr canolog ardal yr Ewro yn pwyso tuag at gyflwyno'r ewro digidol, fel y'i gelwir, yn ddiweddarach eleni. Bydd yr ewro digidol yn ffurf electronig o arian banc canolog, y bwriedir iddo fod yn hygyrch i bawb. Dim ond un rhan o chwyldro yw'r offeryn talu newydd sy'n digwydd ar hyn o bryd ym myd cysgodol arian cyfred crypto.

Mae'r rhain yn amrywio o ddarnau arian crypto a sefydlog i docynnau crypto.

Mae gweinidogion cyllid yr Undeb Ewropeaidd yn gobeithio dwyn gorymdaith ar weddill y byd gyda lansiad answyddogol, o bosibl mor gynnar â'r gwanwyn, ewro digidol.

Nod hyn, yn rhannol, yw gwrthsefyll prosiect Diem, darn arian digidol â chefnogaeth doler. Mae Diem, sy’n golygu “diwrnod” yn Lladin, yn cael ei gefnogi gan y cawr cyfryngau cymdeithasol Facebook a 26 o gwmnïau eraill sy’n bwriadu lansio’r gwasanaeth taliadau eleni.

Mae ffigurau gwleidyddol yr UE wedi annog gweithredu’n gyflym i gyd-fynd â China a banciau canolog eraill sydd hefyd yn ystyried fersiynau rhithwir o’u harian.

Mae'r ewro digidol yn brosiect cymhleth a fyddai'n hwyluso taliadau ond a allai hefyd ysgwyd sylfeini'r system ariannol. Byddai hefyd yn ymgymryd â dylanwad byd-eang doler yr UD yn y sector.

Nod ewro digidol yw bod yn ychwanegiad at arian corfforol, nid yn lle arian parod, ac nid yw'n awgrymu y bydd arian papur a darnau arian yn diflannu.

Ei nod yw ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau.

Mae dadl am ewro digidol, serch hynny, wedi rhoi’r ffocws yn gadarn ar y materion sy’n ymwneud â cryptocurrencies.

Roedd Facebook yn un o'r cyntaf allan o'r blociau gyda'i gyhoeddiad yr haf diwethaf i'r prosiect lansio ei arian cyfred digidol ei hun (a enwyd yn Libra i ddechrau ond ers ei ailenwi'n Diem)

Mae rhai banciau canolog, gan gynnwys Sweden a China, bellach yn gweithio ar fersiynau digidol o’u harian cyfred eu hunain.

Gobaith y comisiwn a'r ECB yw lansio prosiect ewro digidol tua chanol 2021.

“Byddai prosiect o’r fath yn ateb cwestiynau dylunio a thechnegol allweddol ac yn darparu’r offer angenrheidiol i’r ECB i sefyll yn barod i gyhoeddi ewro digidol os cymerir penderfyniad o’r fath,” dywed y ddau sefydliad mewn datganiad ar y cyd. 

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn fod nifer o “gwestiynau polisi, cyfreithiol a thechnegol” yn dal i gael sylw.

Lansiodd yr ECB ymgynghoriad cyhoeddus ar gyflwyno ewro digidol fel arian digidol digidol banc canolog ym mis Tachwedd 2020. Mae hwn wedi'i gynllunio i fod yn gyfle i bobl fynegi eu blaenoriaethau, eu dewisiadau a'u pryderon ynghylch cyhoeddi ewro digidol fel canolog. arian cyfred digidol banc a dull talu yn ardal yr ewro.

Yn ddiweddar, ysgrifennodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB, at ASE Irene Tinagli, cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol (ECON) yn Senedd Ewrop, ynghylch y mater.

Roedd hyn yn cyd-daro â gwrandawiad diweddar Panetta gerbron y pwyllgor yn dilyn cyhoeddi adroddiad system yr Ewro ar ewro digidol. Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar 12 Ionawr 2021 a chafwyd ymateb arbennig o drawiadol.

Dywed Panetta fod yr ymateb yn adlewyrchu'r diddordeb cynyddol mewn mater sydd, tan yn ddiweddar, wedi bod ar y cyrion.

Meddai: “Rwy’n falch o ddweud bod 8,221 o ddinasyddion, cwmnïau a chymdeithasau diwydiant wedi ymateb i’r holiadur ar-lein, record ar gyfer ymgynghoriadau cyhoeddus yr ECB.

“Mae’r nifer uchel o ymatebion i’n harolwg yn dangos bod gan ddinasyddion, cwmnïau ac academyddion Ewrop ddiddordeb mawr mewn llunio gweledigaeth ewro digidol. Mae barn yr holl randdeiliaid o'r pwys mwyaf i ni wrth i ni asesu angen, dichonoldeb a risgiau a buddion ewro digidol. "

Dywed yr Eidalwr y byddai ewro digidol yn “cyfuno effeithlonrwydd” offeryn talu digidol â “diogelwch” arian banc canolog.

“Byddai amddiffyn preifatrwydd yn flaenoriaeth allweddol, fel y gall yr ewro digidol helpu i gynnal ymddiriedaeth mewn taliadau yn yr oes ddigidol.”

Meddai: “Byddwn nawr yn dadansoddi’n fanwl y nifer fawr o ymatebion.”

Mae dadansoddiad cychwynnol o ddata crai yn dangos bod preifatrwydd taliadau yn safle uchaf ymhlith nodweddion y gofynnwyd amdanynt am ewro digidol posibl (41% o ymatebion) ac yna diogelwch (17%) a chyrhaeddiad pan-Ewropeaidd (10%).

Rhybuddiodd aelod bwrdd yr ECB: “Dyluniwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus i fod yn agored i bawb heb gyfyngiadau. Ar yr un pryd, o ystyried ei natur a'r ffaith bod ymatebwyr wedi ateb yr holiadur o'u hewyllys rhydd eu hunain ac na chawsant eu dewis ar sail unrhyw feini prawf penodol, ni fwriadwyd i'r data a gasglwyd trwy'r ymgynghoriad fod yn gynrychioliadol o farn yr UE. boblogaeth gyfan ac ni ddylid ei dehongli felly. "

Fe fydd yr ECB, meddai’r swyddog, yn parhau i ddadansoddi’r ymatebion a chyhoeddi dadansoddiad “cynhwysfawr” o’r ymgynghoriad yn y gwanwyn a fydd “yn chwarae rhan bwysig” wrth helpu Cyngor Llywodraethu’r ECB i benderfynu a ddylid lansio prosiect ewro digidol ai peidio. .

Meddai: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at adrodd manylion y dadansoddiad ar y pwnc pwysig hwn yn y gwanwyn.”

Felly, beth yw buddion canfyddedig ewro digidol?

Wel, un fantais bosibl yw y gallai cynilwyr, er enghraifft, weld mwy o fudd o ddal ewros digidol nag adneuo eu harian mewn cyfrifon, a all ddod gyda ffioedd a chynnig ychydig o enillion ar y cyfraddau cyfredol.

Yn ogystal, gallai ewro digidol hwyluso taliadau ledled Ewrop a chynnig cyfle i bob dinesydd yn ardal yr ewro gael cyfrif blaendal yn nwylo diogel canfyddedig yr ECB.

 Ond erys sawl mater sydd heb eu datrys, gan gynnwys y dechnoleg a fyddai'n pweru'r ewro digidol.

Mater arall yw lefel y preifatrwydd, un o'r prif bryderon a godwyd yn ymgynghoriad cyhoeddus yr ECB.

Nododd adroddiad system Ewro a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar ewro digidol “y gallai ewro digidol gefnogi digideiddio economi’r UE a’i ymreolaeth strategol”, yn enwedig o ran bancio gohebydd ar gyfer busnes rhyngwladol.

Mae hefyd yn disgrifio dau ddull o sut y gallai ewro digidol weithio: un sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyfryngwyr brosesu'r taliad ac un nad yw'n gweithio.

Esboniodd yr ECB: “Os ydym yn dylunio ewro digidol nad oes angen i’r banc canolog na chyfryngwr fod yn rhan o brosesu pob taliad sengl, mae hyn yn golygu y byddai defnyddio ewro digidol yn teimlo’n agosach at daliadau arian parod, ond mewn digidol. ffurflen - byddech chi'n gallu defnyddio'r ewro digidol hyd yn oed pan nad ydych chi'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd, a byddai'ch preifatrwydd a'ch data personol yn cael eu diogelu'n well. "

Dywed mai'r dull arall yw dylunio ewro digidol gyda chyfryngwyr yn cofnodi'r trafodiad. Byddai hyn yn gweithio ar-lein ac yn caniatáu potensial ehangach i wasanaethau ychwanegol gael eu darparu i ddinasyddion a busnesau, gan greu cyfleoedd arloesi a synergeddau posibl â'r gwasanaethau presennol.

Siaradodd Uwch Aelod o Senedd Ewrop Stéphanie Yon-Courtin, Is-gadeirydd pwyllgor dylanwadol ECON, â'r wefan hon am yr ewro digidol, gan ddweud: "O ran pob prosiect sy'n ymwneud â digideiddio ein heconomi, dylid adeiladu'r ewro digidol gydag arloesedd, amddiffyn defnyddwyr, a sefydlogrwydd ariannol mewn golwg. ”

Ychwanegodd aelod RE Ffrainc: “Rwy’n ymddiried yn arbenigedd yr ECB wrth daro’r cydbwysedd cain hwn."

Yn y cyfamser, bydd y Comisiwn a’r ECB yn parhau â’u cydweithrediad ar ewro digidol ac yn dilyn eu hymdrechion tuag at “sicrhau sector cyllid digidol Ewropeaidd cryf a bywiog a sector taliadau integredig i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.”

Dywedodd llywydd yr ECB, Christine Lagarde: “Rydym yn dal i fod yn y cam adolygu ac ystyried, ond rydym newydd gwblhau ymgynghoriad cyhoeddus fel y gall defnyddwyr ac Ewropeaid fynegi eu dewis a dweud wrthym a fyddent yn hapus i ddefnyddio ewro digidol yn unig yn y ffordd y maent yn defnyddio darn arian ewro neu nodyn banc ewro, gan wybod mai arian banc canolog sydd ar gael ac y gallant ddibynnu arno. ”

Ychwanegodd y swyddog a anwyd yn Ffrainc: “Rydym wedi derbyn mwynglawdd o wybodaeth yr ydym yn ei phrosesu ar hyn o bryd. Dim ond yn y Gwanwyn, ym mis Ebrill mae'n debyg, y byddwn yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â'r gwaith y bydd angen ei wneud ai peidio.

“Fy hun, ond mae hwn yn benderfyniad a gymerir ar y cyd, yw y gallai’n wir fynd i’r cyfeiriad hwnnw,”

Rhybuddiodd Lagarde, serch hynny, ei bod yn gweld llinell amser o bum mlynedd o leiaf fel “llinell amser ddichonadwy” ar gyfer ewro digidol.

“Mae hwn yn fater cymhleth y mae’n rhaid ei ddatrys heb darfu ar y sefyllfa ariannol gyfredol na pheryglu penderfyniadau polisi ariannol.”

Daw sylw pellach gan Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn, Valdis Dombrovskis, a ddywedodd: “Rwy’n credu bod angen ewro digidol arnom. Gallaf wir ddweud bod y ddadl hon yn parhau a bod cynnydd yn cael ei wneud i'r cyfeiriad hwn.

“Bydd yr ECB a’r Comisiwn Ewropeaidd yn adolygu ystod eang o gwestiynau polisi, cyfreithiol a thechnegol ar y cyd ac mae rhai cwestiynau dylunio y byddai angen i ni eu hateb. Ond gallwn weld sut y gellir defnyddio ewros digidol mewn taliadau rhyngwladol. ”

Mae Leo Van Hove, athro economeg ariannol yn Ysgol Fusnes Solvay ym Mhrifysgol Vrije ym Mrwsel (VUB), yn un arall sydd wedi rhoi croeso gwarchodedig i ewro digidol. Dywedodd fod prif atyniad yr ewro digidol, os a phan fydd yn digwydd, yn gorwedd yn ei natur ddi-risg.

Fel y pwysleisiodd Lagarde, rôl graidd yr ECB yw sicrhau ymddiriedaeth mewn arian. Yn wahanol i fanciau masnachol, ni all banc canolog fynd i'r wal, oherwydd gall greu arian allan o awyr denau.

Dywed, os yw’r ewro digidol i ddod yn offeryn polisi ariannol newydd effeithiol yna ni all y “terfynau dal” fod yn rhy dynn.

“Os mai dim ond‘ darparwr gwasanaeth talu pan fetho popeth arall ’y mae’r ECB eisiau mewn gwirionedd ac, yn y modd hwn, cynnal swyddogaeth gyfryngu banciau, mae swyddogion system Ewro yn amlwg yn wynebu gweithred gydbwyso anodd - a rhyfedd.”

Er mwyn mynd i’r afael â heriau polisi, cyfreithiol a thechnegol o’r fath, sefydlodd yr ECB a’r Comisiwn Ewropeaidd weithgor ar y cyd ar 19 Ionawr i hwyluso’r gwaith paratoi.

Fis Hydref y llynedd, cyflwynodd yr ECB ei astudiaeth ar y mater i bwyllgor ECON.

Esboniodd MEO o’r Almaen Markus Ferber, sy’n Gydlynydd EPP ym Mhwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol Senedd Ewrop: “Yn hytrach, mae gen i Lagarde-Euro digidol na Zuckerberg-Libra. Mewn meysydd sensitif fel taliadau, mae angen i ni gadw banciau canolog wrth y llyw ac nid consortia preifat, fel sy'n wir gyda Libra Facebook. ”

Nododd Ferber: “Gwnaeth cyflwyniad yr ECB yr hydref diwethaf hefyd yn glir bod yna nifer o heriau i’w goresgyn o hyd cyn i ewro digidol fynd yn fyw - gyda diogelwch, sefydlogrwydd ariannol a diogelu data, mae’r rhestr yn hir.”

Dywedodd Ferber wrth y wefan hon: “Rhaid i’r ECB gyflwyno achos cryf iawn ynglŷn â gwerth ychwanegol gwirioneddol arian cyfred digidol a noddir gan fanc canolog. Nid yw arian banc canolog digidol yn nod ynddo'i hun. Rhaid i un peth fod yn glir iawn serch hynny: dim ond fel dull talu y gall Ewro digidol ategu arian parod a rhaid iddo beidio â disodli. ”

Er ein bod ni i gyd wedi arfer â'r syniad o arian cyfred digidol - mae gwario a derbyn arian nad yw o'n blaenau yn gorfforol - cryptocurrencies - arian digidol, datganoledig sy'n defnyddio cryptograffeg ar gyfer diogelwch - yn parhau i fod yn ddirgelwch i'r mwyafrif.

Ar wahân i ewro digidol, mae yna ddarnau arian crypto fel bitcoin sy'n parhau i fasnachu'n agos at ei uchaf erioed-amser a gyrhaeddwyd ym mis Ionawr. Mae ei bris bellach dros UD $ 57,000, i fyny tua 77% dros y mis diwethaf a 305% dros y flwyddyn ddiwethaf.

Wedi'i lansio gyntaf yn 2009 fel arian cyfred digidol, defnyddiwyd Bitcoin am gyfnod fel arian digidol ar gyrion yr economi.

Mae Bitcoin yn dal i gael ei ddefnyddio ac mae'n cael ei fasnachu'n weithredol iawn ar gyfnewidfeydd cryptocurrency, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfnewid arian 'cyffredin' fel ewros am bitcoins.

Bitcoin yw'r cryptocurrency gwreiddiol ac mae'n cyfrif am dros hanner y farchnad masnachu darnau arian byd-eang $ 285 biliwn. Ond mae'r goruchafiaeth honno dan fygythiad, gyda llu o ddarnau arian digidol amgen yn dod i'r amlwg wrth i ddatblygwyr rasio i adeiladu cryptocurrencies sy'n gallu mynd i mewn i fasnach a chyllid prif ffrwd.

Mae yna hefyd docynnau crypto fel LGR Global's Darn arian Silk (SRC). Datrysiad technoleg arloesol wedi'i bweru gan blockchain yw hwn, o'r enw tocyn cyfleustodau, a ddefnyddir i gael mynediad at gyfres o gyllid masnach gen-nesaf a gwasanaethau symud arian o fewn amgylchedd busnes digidol diogel LGR.

LGR Byd-eangEsboniodd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Ali Amirliravi i Gohebydd yr UE yr achos busnes dros ddefnyddio tocyn cyfleustodau fel y SRC yn hytrach na Bitcoin ar gyfer masnach drawsffiniol ryngwladol:

“Mae'r amrywiadau gwerth yr ydym yn eu gweld yn y farchnad ar hyn o bryd yn gwneud Bitcoin yn ddiddorol iawn i fuddsoddwyr a hapfasnachwyr, fodd bynnag, ar gyfer cleientiaid busnes sy'n ceisio trosglwyddo gwerth trawsffiniol yn gyflym ac yn ddibynadwy, gall yr amrywiadau hyn achosi cymhlethdodau a chur pen cyfrifyddu. Yr hyn y mae'r diwydiant cyllid masnach yn chwilio amdano mewn gwirionedd yw ffordd i drosoli buddion asedau digidol (hy cyflymder, tryloywder, cost), wrth wrychio yn erbyn ansicrwydd ac amrywiadau mewn gwerth. Mae amgylchedd busnes diogel LGR yn harneisio pŵer y tocyn cyfleustodau blockchain SRC ac yn ei gyfuno ag un pâr arian fiat (EUR-CNY) er mwyn cynnig y gorau o ddau fyd i'n cleientiaid. "

Yn ogystal, mae yna ddarnau arian sefydlog fel USDTether America. Yn wahanol i lawer o arian digidol, sy'n tueddu i amrywio'n wyllt yn erbyn y ddoler, mae Tether yn cael ei begio i arian cyfred yr UD.

Mae hyn i fod i amddiffyn buddsoddwyr rhag yr anwadalrwydd a all effeithio ar Bitcoin, Ethereum, Ripple a Litecoin. Tether yw'r nawfed cryptocurrency mwyaf trwy gyfalafu marchnad, gyda darnau arian gwerth oddeutu $ 3.5 biliwn yn bodoli.

Yn anochel, mae China i beidio â bod yn fwy na Tsieina hefyd yn arloesi ei Yuan digidol ei hun, system dalu a grëwyd gan wladwriaeth Tsieineaidd ac a elwir yn Daliad Electronig Arian Digidol (DCEP).

Fel Bitcoin, mae DCEP yn defnyddio technoleg blockchain, math o gyfriflyfr digidol a ddefnyddir i wirio trafodion. Mae Blockchain yn gweithredu fel cofnod cyffredinol o bob trafodiad a wnaed erioed ar y rhwydwaith hwnnw, ac mae defnyddwyr yn cydweithredu i wirio trafodion newydd pan fyddant yn digwydd.

Er nad yw China wedi cynnig amserlen ar gyfer lansiad swyddogol y DCEP, mae banc canolog y wlad, yn anelu at gael prawf ehangach o’r yuan digidol cyn dechrau Gemau Olympaidd y Gaeaf 2022, y bwriedir ei gynnal yn Beijing fis Chwefror nesaf.

Gelwir un dosbarth arall o cryptocurrency sy'n profi i fod yn boblogaidd iawn ac efallai'n well siawns o ddod yn fwy poblogaidd nag arian cyfred corfforol yn 'ddarnau arian sefydlog', hynny yw cryptocurrencies y mae eu gwerth yn gysylltiedig ag arian 'normal' fel yr UD. doler, yr ewro a'r bunt, fel yn wahanol i Bitcoin, ni all un uned fod yn werth £ 26,000 un flwyddyn, a £ 6,000 ddwy flynedd yn ddiweddarach. Mae rhywfaint o ddadlau yn ymwneud ag arian o'r fath, serch hynny. Er enghraifft, cwmni masnachu crypto-currency Israel, CoinDash, yn adrodd bod $ 7m wedi'i ddwyn oddi wrth fuddsoddwyr fis Gorffennaf y llynedd ar ôl torri ei wefan a newid cyfeiriad cyswllt cynnig darn arian cychwynnol a bod cyfnewidfa De Corea, Yapizon, wedi'i thorri ym mis Ebrill gyda hacwyr. yn cael ei amau ​​o ddwyn gwerth tua $ 5m o gronfeydd

Fel unrhyw fadarch gofod sy'n datblygu'n gyflym gyda thechnolegau newydd, mae yna cryptocurrencies o ansawdd uwch a rhai o ansawdd is.

Mae p'un a yw cryptocurrency yn dod yn fwy poblogaidd nag arian corfforol yn y dyfodol yn dal i gael ei weld ond, wrth siarad ag Gohebydd yr UE, dywedodd ASE yr Iseldiroedd Derk Jan Eppink, "Mae Arian Cyfred Digidol y Banc Canolog, neu CBDC, yn codi cwestiwn sylfaenol am rôl banc canolog. Yn sicr, byddai'r ewro digidol yn darparu hawliad digidol i ddefnyddwyr ar y banc canolog sydd mor ddiogel ag arian parod. 

"Ond ar y llaw arall, gyda mater CBDC byddai banciau masnachol yn colli ffynhonnell hanfodol o gyllid a byddai'n rhaid iddynt ddibynnu fwyfwy ar fondiau neu gredyd banc canolog i gael cyllid."

Wrth edrych i’r dyfodol, mae dirprwy Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop yn datgan, "Gadewch inni obeithio y bydd yr alwad gan Benoît Cœuré am“ lw Hippocrataidd ariannol ”yn ein gwasanaethu ni i gyd."


Economi

Ymlacio rheolau cyllidol wedi'u hymestyn i ddechrau 2023

avatar

cyhoeddwyd

on

Heddiw (3 Mawrth) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu ymestyn ei lacio o'r rheolau cyllidol o dan y Cytundeb Twf a Sefydlogrwydd. Bydd yr UE yn ymestyn y “cymal dianc cyffredinol” tan 2023. 

Bydd llacio'r rheolau yn aros yn eu lle ar ôl 2023 os nad yw lefel y gweithgaredd economaidd yn ardal yr UE neu'r ewro wedi dychwelyd i lefelau cyn-argyfwng (diwedd-2019), hwn fydd y maen prawf meintiol allweddol i'r Comisiwn wrth wneud ei asesiad cyffredinol o ddadactifadu neu gymhwyso parhaus y cymal dianc cyffredinol.

Mae canllawiau heddiw hefyd yn darparu arwyddion cyffredinol ar y polisi cyllidol cyffredinol ar gyfer y cyfnod sydd i ddod, gan gynnwys goblygiadau'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) ar gyfer polisi cyllidol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Mae gobaith ar y gorwel i economi’r UE, ond am y tro mae’r pandemig yn parhau i frifo bywoliaeth pobl a’r economi ehangach. Er mwyn clustogi'r effaith hon ac i hyrwyddo adferiad gwydn a chynaliadwy, ein neges glir yw y dylai'r gefnogaeth ariannol barhau cyhyd ag y bo angen. " 

“Roedd ein penderfyniad fis Mawrth diwethaf i actifadu’r cymal dianc cyffredinol yn gydnabyddiaeth o ddifrifoldeb yr argyfwng sy’n datblygu,” meddai Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni. “Roedd hefyd yn ddatganiad o’n penderfyniad i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i fynd i’r afael â’r pandemig a chefnogi swyddi a chwmnïau. Flwyddyn yn ddiweddarach, nid yw’r frwydr yn erbyn COVID-19 wedi’i hennill eto a rhaid inni sicrhau nad ydym yn ailadrodd camgymeriadau ddegawd yn ôl trwy dynnu cefnogaeth yn ôl yn rhy fuan. ” 

Ychwanegodd Gentiloni mai dull yr UE hefyd oedd dull gweinidogion cyllid yr G20 a gyfarfu ddydd Gwener diwethaf.

Ystwythder

Mae'n ymddangos bod gair y foment yn 'ystwyth', sy'n golygu y dylai economïau allu ymateb i'r argyfwng esblygol sy'n dal i fod â llawer o ansicrwydd. Y gobaith yw y gall mesurau cyllidol symud yn raddol tuag at gefnogi mesurau mwy blaengar sy'n hyrwyddo adferiad cynaliadwy. Manylir ymhellach ar y canllawiau ym mhecyn gwanwyn Semester Ewropeaidd y Comisiwn.

Gwneud y defnydd gorau o'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Y gobaith yw y bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu Ewrop i wella o effaith economaidd a chymdeithasol y pandemig a bydd yn helpu i wneud economïau a chymdeithasau'r UE yn fwy gwydn a sicrhau'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Bydd y RRF yn sicrhau bod € 312.5 biliwn ar gael mewn grantiau a hyd at € 360bn ar gael mewn benthyciadau i gefnogi gweithredu diwygiadau a buddsoddiadau. Yn ogystal â darparu ysgogiad cyllidol sylweddol, y gobaith yw y bydd yn helpu i liniaru'r risg o wahaniaethau yn ardal yr ewro a'r UE. Yn bwysig i'r cyfleuster, bydd gwariant a ariennir gan grantiau gan y RRF yn rhoi hwb sylweddol i'r economi yn y blynyddoedd i ddod, heb gynyddu diffygion a dyled genedlaethol. 

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r UE, dan bwysau dros gyflwyno brechlyn, yn ystyried newid i gymeradwyaethau brys

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mawrth (2 Mawrth) ei fod yn ystyried cymeradwyo brys ar gyfer brechlynnau COVID-19 fel dewis arall cyflymach yn lle awdurdodiadau marchnata amodol mwy trylwyr sydd wedi cael eu defnyddio hyd yn hyn, yn ysgrifennu Francesco Guarascio, @fraguarascio.

Byddai'r cam hwn yn nodi newid mawr yn y dull o gymeradwyo brechlyn, gan y byddai'n golygu defnyddio gweithdrefn yr oedd yr UE wedi'i hystyried yn beryglus a chyn i'r pandemig COVID-19 gael ei gadw ar gyfer awdurdodiad eithriadol ar lefel genedlaethol o gyffuriau ar gyfer cleifion â salwch terfynol, gan gynnwys triniaethau canser.

Daw'r newid posibl wrth i weithrediaeth yr UE a rheoleiddiwr cyffuriau'r bloc ddod o dan bwysau cynyddol am yr hyn y mae rhai yn ei ystyried yn gymeradwyaeth brechlyn araf, sydd wedi cyfrannu at gyflwyno ergydion COVID-19 yn arafach yn yr undeb 27 cenedl, o'i gymharu â'r Unol Daleithiau a cyn aelod o'r UE, Prydain.

“Rydyn ni’n barod i fyfyrio gyda’r aelod-wladwriaethau ar bob llwybr posib i gyflymu cymeradwyaeth y brechlynnau,” meddai llefarydd ar ran Comisiwn yr UE wrth gynhadledd newyddion.

Gallai un opsiwn fod yn “awdurdodiad brys o frechlynnau ar lefel yr UE gydag atebolrwydd a rennir ymhlith aelod-wladwriaethau”, meddai’r llefarydd, gan ychwanegu y gallai gwaith ar hyn ddechrau’n gyflym iawn pe bai llywodraethau’r UE yn cefnogi’r syniad.

Nid oedd yn glir a fyddai gweithdrefn awdurdodi brys ledled yr UE, os cytunir arni, yn cynnwys yr un amodau â chymeradwyaethau brys a roddir ar lefel genedlaethol, meddai llefarydd ar ran y comisiwn wrth Reuters.

Ar hyn o bryd ni all Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) roi cymeradwyaeth frys ond mewn amgylchiadau eithriadol mae wedi argymell defnyddio cyffuriau yn dosturiol cyn awdurdodiad marchnata.

Defnyddiwyd y weithdrefn hon ym mis Ebrill i awdurdodi meddygon i ddechrau i ddefnyddio remdesivir cyffuriau gwrthfeirysol Gilead fel triniaeth yn erbyn COVID-19. Yn ddiweddarach, cafodd y cyffur gymeradwyaeth amodol gan EMA.

Caniateir cymeradwyaeth frys genedlaethol o dan gyfreithiau'r UE, ond maent yn gorfodi gwledydd i gymryd cyfrifoldeb llawn os aiff rhywbeth o'i le gyda brechlyn, ond o dan yr awdurdodiad marchnata mwy trylwyr, mae cwmnïau fferyllol yn parhau i fod yn atebol am eu brechlynnau.

Roedd Comisiwn yr UE wedi dweud na ddylid defnyddio awdurdodiadau brys cenedlaethol ar gyfer brechlynnau COVID-19, oherwydd gallai cymeradwyo cyflymach leihau gallu rheoleiddwyr i wirio data effeithiolrwydd a diogelwch.

Fe allai hyn hefyd roi hwb i betruster brechlyn, sydd eisoes yn uchel mewn rhai gwledydd, meddai swyddogion yr UE.

Dywedodd un o uwch swyddogion yr UE fod y weithdrefn frys hyd yma fel arfer wedi cael ei defnyddio ar lefel genedlaethol ar gyfer cleifion â salwch angheuol ac yn lle hynny roedd yr UE wedi dewis yr awdurdodiad marchnata amodol hirach oherwydd gyda brechlynnau “rydym yn chwistrellu pobl iach” a bod y risg yn anghymesur.

Byddai'r newid tac yn dod ar ôl i wledydd Dwyrain Ewrop, gan gynnwys Hwngari, Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec, gymeradwyo brechlynnau Rwseg a Tsieineaidd gyda gweithdrefnau brys cenedlaethol.

Mae Prydain hefyd wedi defnyddio'r weithdrefn frys i gymeradwyo brechlynnau COVID-19.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd