Cysylltu â ni

Economi

Mae EIB yn cymeradwyo cyllid o € 4.1 biliwn ar gyfer ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth lân, adferiad COVID, tai cymdeithasol ac addysg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo € 4.1 biliwn o gyllid newydd i gyflymu buddsoddiad ynni adnewyddadwy, cefnogi gwytnwch economaidd COVID-19 trwy gefnogi buddsoddiad gan y sector preifat, gwella trafnidiaeth gynaliadwy ac uwchraddio ysgolion a thai cymdeithasol.

“Mae’r prosiectau a gymeradwywyd heddiw yn tynnu sylw at ymgysylltiad yr EIB ledled Ewrop a ledled y byd i ddatgloi buddsoddiad preifat a chyhoeddus sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau lleol a heriau byd-eang. Yfory byddaf yn diweddaru Llywodraethwyr yr EIB, gweinidogion cyllid ac economi’r UE, ar ymateb cyflym Banc yr UE i heriau a achosir gan bandemig COVID-19 a’n cefnogaeth gref a chynyddol i drawsnewid gwyrdd a gweithredu yn yr hinsawdd ledled y byd ”, meddai Banc Buddsoddi Ewrop Llywydd Werner Hoyer.

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr yr EIB, trwy gyfarfod trwy gynhadledd fideo, gyllid newydd i gefnogi buddsoddiad effaith uchel ledled Ewrop a ledled y byd.

hysbyseb

€ 1.4 biliwn ar gyfer ynni adnewyddadwy

Cymeradwyodd yr EIB gefnogaeth newydd ar gyfer cynhyrchu pŵer solar ar raddfa fawr ledled Sbaen, prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach yn yr Almaen, cefnogi buddsoddiad mewn ynni glân ac effeithlonrwydd ynni gan gwmnïau yn Awstria, a phŵer geothermol yn Nwyrain Affrica.

Cymeradwyodd y Bwrdd hefyd gyllid a chymorth technegol i gynyddu cyflenwad ynni cynaliadwy a dibynadwy a gwella effeithlonrwydd ynni mewn ysgolion, ysbytai a busnesau ledled Affrica.

hysbyseb

€ 1.2 biliwn i gryfhau adferiad pandemig a RDI corfforaethol

Bydd partneriaid bancio lleol yn darparu cyllid busnes y cytunwyd arno gan yr EIB i helpu cwmnïau yn yr Eidal, Sbaen a Phortiwgal a gafodd eu taro fwyaf gan bandemig COVID-19 i fuddsoddi, ehangu ac addasu eu gweithgareddau yn ystod yr amseroedd heriol hyn.

Bydd yr EIB hefyd yn darparu cyllid uniongyrchol i gynyddu ymchwil a datblygu fferyllol i wella triniaeth afiechydon y galon ac anadlol a diabetes.

Bydd cyllido EIB newydd yn helpu i gryfhau cefnogaeth ar gyfer effaith gymdeithasol a buddsoddiad cynaliadwy gan gwmnïau yn yr Iseldiroedd.

Cytunodd yr EIB i gefnogi buddsoddiad ecwiti effaith uchel newydd, gan bartner cyllid datblygu profiadol, i gefnogi sefydliadau microfinance gwledig sy'n gweithio gyda ffermwyr tyddynwyr incwm isel ledled Affrica a fydd yn mynd i'r afael â'r mynediad cyfyngedig i gyllid mewn rhanbarthau bregus, yn cefnogi datblygu gwledig ac yn lleihau. tlodi.

€ 946 miliwn i drawsnewid trafnidiaeth reilffordd a chysylltedd morwrol

Bydd gwasanaethau logisteg sy'n galluogi dewis arall effeithlon yn lle trafnidiaeth ffordd, a ddarperir gan y gweithredwr cludo nwyddau rheilffyrdd preifat mwyaf yn Sbaen a Phortiwgal, yn cael eu trawsnewid trwy gaffael cerbydau a locomotifau rhyngfoddol newydd a gymeradwywyd gan yr EIB.

Cymeradwyodd yr EIB gefnogaeth ar gyfer trenau hydrogen a phwer batri newydd yn Berlin a Brandenburg, ac i leihau tagfeydd ym mhorthladd Baltig Gwlad Pwyl Szczecin.

Bydd cludiant teithwyr a chludo nwyddau yn Rwmania, sy'n cysylltu Hwngari â phorthladdoedd y Môr Du, hefyd yn elwa o uwchraddio llwybr rheilffordd Arad-Sighisoara i alluogi cyflymderau uwch a signalau mwy effeithlon, gyda chefnogaeth yr EIB, o dan fenter buddsoddi mewn seilwaith y cytunwyd arno o'r blaen.

€ 306m ar gyfer addysg, gofal iechyd a thai cymdeithasol

Cytunodd Banc yr UE ariannu yn Alsace i gefnogi adeiladu ysgolion uwchradd newydd ac uwchraddio ac ehangu cyfleusterau presennol, a gwella gofal acíwt a thymor hir a gwasanaethau byw â chymorth a ddarperir gan ofal iechyd rhanbarthol yn yr Iseldiroedd.

Bydd yr EIB hefyd yn cefnogi menter newydd i gynyddu'r cyflenwad o dai cymdeithasol fforddiadwy gan fentrau cydweithredol tai ac awdurdodau trefol mewn sawl lleoliad yng Ngwlad Pwyl.

Cyfarfod blynyddol Bwrdd Llywodraethwyr EIB

Cyfarfu llywodraethwyr Banc Buddsoddi Ewrop, gweinidogion cyllid a thrysorlys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n cynrychioli cyfranddalwyr yr EIB yn Lwcsembwrg ar gyfer eu cyfarfod blynyddol ar 18 Mehefin.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB

Manylion ar y Cronfa Gwarant Ewropeaidd

Economi

'Nid yw'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf a'r compact cyllidol yn addas at y diben mewn gwirionedd'

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o 'Fiscal Matters', sy'n dwyn ynghyd gymdeithasol, amgylcheddol, cymdeithas sifil ac academyddion i drafod dyfodol polisi cyllidol Ewrop, siaradodd Frances Coppola, economegydd ariannol, awdur a blogiwr am y gymysgedd polisi cyllidol ac ariannol gorau posibl. Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda hi ar ôl y digwyddiad. 

Gohebydd yr UE: A oes gennym y cydbwysedd cywir rhwng polisi ariannol a pholisi cyllidol ar hyn o bryd?

CC: Ar hyn o bryd, credaf fod llywodraethau a banciau canolog yn ei gael yn iawn o ran polisi ariannol a chyllidol, rydym wedi dod i ben oherwydd y pandemig, mewn patrwm lle mae llywodraethau yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i gefnogi eu heconomïau , dim ond i gadw pobl yn fyw, er mwyn galluogi busnesau i oroesi. Mae banciau canolog yn gwneud dau beth. Yn gyntaf oll, maen nhw'n atal marchnadoedd rhag torri allan. Ac yn ail, maen nhw'n cefnogi llywodraethau, fel y gall llywodraethau wneud beth bynnag sydd ei angen. Ac rwy'n credu bod hynny'n gydbwysedd eithaf da rhwng awdurdodau cyllidol a banciau canolog.

hysbyseb

EUR: Yn y gorffennol, rydych chi wedi cefnogi'r syniad o leddfu meintiol (QE) i bobl. A oes angen hynny os oes gennym y math cywir o sefydlogwyr cyllidol ar waith a chefnogaeth i bobl trwy'r mecanwaith hwnnw, yn hytrach na thrwy ymateb ariannol?

FC: Wel, fy marn i yw y dylai QE pobl bob amser ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei wneud mewn argyfwng ac ni fwriadwyd i QE erioed - hyd yn oed QE traddodiadol - fod yn rhywbeth rydych chi'n ei ddefnyddio fel mater o drefn am flynyddoedd yn unig, mae wedi dod yn hynny, ond ni fwriadwyd erioed iddo fod yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud fel mater o drefn, ond yn rhywbeth rydych chi'n ei ddefnyddio pan fydd ei angen arnoch chi, yn rhan o'ch pecyn cymorth. Felly dylai banciau canolog allu cefnu ar eu llywodraethau, os dyna sydd ei angen ar y pryd, dylai llywodraethau allu gwneud beth bynnag sydd ei angen i gefnogi pobl, busnesau a'r economi mewn argyfwng. Ond gobeithio nad oes gennym ni argyfyngau trwy'r amser. 

Mae angen sefydlogwyr cyllidol arnom hefyd, fel budd-daliadau diweithdra, er enghraifft, ac efallai incwm sylfaenol cyffredinol. Y mathau hyn o bethau, mae arnom angen y rheini hefyd ar gyfer y math cyffredin o siglenni yn yr economi, nad ydynt yn argyfyngau, yn union, dim ond amrywiadau. Gallwn oroesi'r rheini heb orfod troi at offer eithriadol, fel arian hofrennydd.

hysbyseb

EUR: A ddylem ni boeni am bethau fel chwyddiant, a chyfraddau llog isel iawn, hyd yn oed negyddol?

CC: Fy marn i yw y byddwn yn cael rhywfaint o chwyddiant. Ysgrifennais am hyn a dywedais mai pwynt QE pobl yw codi chwyddiant, eich bod am i chwyddiant godi rhywfaint, oherwydd pan ddewch allan o'r argyfwng, mae eich ochr galw bob amser yn gwella cyn eich ochr gyflenwi. Mae'r argyfwng hwn wedi bod yn y dirwasgiad dyfnaf ers 300 mlynedd, mae'r ochr galw yn gwella'n gyflymach na'r ochr gyflenwi. Felly byddech chi'n disgwyl y bydd rhywfaint o chwyddiant, ond os ydych chi'n stampio ar ochr y galw, yna rydych chi'n mynd i brifo'ch ochr gyflenwi, oherwydd mae angen i'ch ochr gyflenwi ddod i fyny i gyd-fynd â'r galw. Felly'r hyn sy'n rhaid i chi fod yn ei wneud yw cyflenwi polisïau cyfeillgar i'r ochr gyflenwi a goddef chwyddiant am ychydig. Y cwestiwn yw pa mor hir rydych chi'n goddef am ac felly mae'r holl gwestiynau hyn ynglŷn â beth yw gallu cynhyrchiol eich economi mewn gwirionedd, yn cael eu chwarae, a hefyd rôl buddsoddi.

Nid yw'r sector cyhoeddus yn ymwneud â buddsoddiad yn unig, mae angen y sector preifat arnom hefyd. Mae gennym lawer iawn o arian eithaf anghynhyrchiol yn eistedd o gwmpas a allai gael ei ddefnyddio'n well ar bethau fel y trawsnewidiad gwyrdd y mae dirfawr angen amdano i gwrdd â sero net.

EUR: Gyda'r Comisiwn Ewropeaidd yn ailagor ei ymgynghoriad ar ddyfodol Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf yr UE, beth hoffech chi ei weld yn digwydd? 

CC: Rwyf bob amser wedi meddwl bod y rheolau cyllidol, y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf (SGP) nid yn unig yn aneffeithiol, oherwydd eu bod yn cael eu torri fel mater o drefn, ond yn wrthgynhyrchiol. Mae wedi bod yn hynod o anodd i gyrion y De wella oherwydd y SGP. Rwy'n credu mai dyna hefyd pam mae'r ECB wedi gorfod parhau i leddfu ariannol eithriadol am amser hir iawn. Nid yw'r SGP na'r compact cyllidol yn addas at y diben mewn gwirionedd. Mae angen i ni ail-ystyried hyn. Mae angen i ni gael mwy o ryddid i lywodraethau wneud eu penderfyniadau eu hunain ynglŷn â sut maen nhw'n cefnogi eu heconomïau a sut maen nhw'n eu cael i symud. Sut maen nhw'n cynhyrchu'r ffyniant y mae holl boblogaeth ardal yr ewro ei eisiau.

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd