Cysylltu â ni

Economi

Mae'r UE yn annog gweithredu dros gwymp mewn arolygiadau llafur

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 28 Mehefin, ymunodd y Comisiwn Ewropeaidd ag undebau llafur i alw ar aelod-wladwriaethau i fynd i’r afael â methiannau iechyd a diogelwch gan roi bywydau gweithwyr mewn perygl - ond fe wnaethant roi'r gorau i gymryd camau go iawn eu hunain. 

Yr ETUC ymchwil gyhoeddedig ym mis Ebrill yn dangos bod nifer yr arolygiadau diogelwch yn y gweithle wedi gostwng un rhan o bump ers 2010, gyda thoriadau mewn arolygiadau o hyd at 55% mewn 17 aelod-wladwriaeth. Yn ei strategaeth iechyd a diogelwch sydd newydd ei chyhoeddi, mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn galw ar aelod-wladwriaethau i “fynd i’r afael â’r duedd ar i lawr yn nifer yr arolygiadau llafur mewn rhai aelod-wladwriaethau trwy gryfhau arolygiadau maes”.

Maent hefyd o'r diwedd wedi galw ar aelod-wladwriaethau i ddosbarthu Covid-19 fel clefyd galwedigaethol, yn fwy na flwyddyn ar ôl i undebau llafur alw i weithwyr gael amddiffyniad ychwanegol yn erbyn y firws. Mae'n rhan o symudiad i'w groesawu tuag at ddull 'gweledigaeth sero' o farwolaethau sy'n gysylltiedig â gwaith, y mae ei angen yn fawr ar adeg:

hysbyseb
 • Fe wnaeth llawer o'r dros filiwn o ddioddefwyr COVID-1 yn Ewrop ddal y clefyd yn y gwaith.
   
 • Mae mwy na 100,000 o bobl yn dal i farw bob blwyddyn o ganser sy'n gysylltiedig â gwaith.
   
 • Mae nifer y damweiniau angheuol yn y gweithle yn cynyddu.

Mae cwymp adeilad yn Antwerp yr wythnos diwethaf gan ladd pump o weithwyr adeiladu a bostiwyd, ac anafu 9 arall yn ddifrifol, yn dangos unwaith eto bod angen gofynion iechyd a diogelwch galwedigaethol cryfach.

Fodd bynnag, mae strategaeth y Comisiwn yn llawer is na'i darged uchelgeisiol yn y meysydd a ganlyn:

 • Mae'n ymrwymo i osod terfynau amlygiad rhwymol ar ychydig mwy o sylweddau sy'n achosi canser - ond nid ar gyfer pob un o'r 50 o garsinogenau blaenoriaeth y mae gweithwyr yn agored iddynt yn Ewrop. Dim ond 27 o garsinogenau o'r fath sy'n destun cyfyngiadau ar hyn o bryd. Mae'n destun gofid bod amlygiad cyfun i gemegau peryglus, aflonyddwyr endocrin ac adolygu'r Terfyn Amlygiad Galwedigaethol Rhwymol (BOEL) ar gyfer Silica Grisialog Dymunol yn absennol o'r Strategaeth.  
   
 • Dim menter ddeddfwriaethol ar iechyd meddwl ac anhwylderau cyhyrysgerbydol - tra bod gwir angen Cyfarwyddeb ar y ddau beth hyn ar weithwyr
   
 • Dim sôn o gwbl am yr angen i gael y tymereddau gweithio uchaf yng ngoleuni'r newid yn yr hinsawdd
   
 • Yn destun pryder mawr mae'r strategaeth yn nodi bwriad i newid yr amddiffyniad a roddir i hunangyflogedig o dan y Caffaeliad - byddai hyn yn cael yr effaith o beryglu pobl sy'n gweithio mewn diwydiannau risg uchel fel adeiladu lle mae hunangyflogaeth ffug yn rhemp.

Wrth sôn am y strategaeth, dywedodd Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol ETUC, Esther Lynch: “Mae’n sgandal bod archwiliadau diogelwch yn y gweithle ar eu hisaf mewn degawd pan darodd Covid, sy’n debygol o fod wedi costio bywydau ac wedi helpu i ledaenu’r afiechyd. Mae’r Comisiwn wedi anfon neges gref at aelod-wladwriaethau heddiw na ellir goddef y sefyllfa beryglus hon mwyach.  

hysbyseb

“Fodd bynnag, nid yw’r Comisiwn wedi dilyn bwriadau da gyda gweithredu digonol. Nid yw geiriau cynnes yn ddigon da pan fydd nifer y damweiniau yn y gweithle yn cynyddu ac mae mwy na 100,000 o bobl yn marw bob blwyddyn o ganser sy'n gysylltiedig â gwaith ac mae risgiau ergonomig a seicogymdeithasol ar gynnydd.

“Mae angen rheolau cryfach a gorfodaeth briodol arnom i sicrhau y gall pawb fynd i weithio gyda hyder y byddant yn cyrraedd adref yn ddiogel mewn gwirionedd.”

Ychwanegodd Tom Deleu, Ysgrifennydd Cyffredinol undeb gweithwyr adeiladu a choed Ewropeaidd EFBWW, wrth siarad ar ôl cwymp adeilad Antwerp: “Dylai mesurau iechyd a diogelwch ac amddiffyn galwedigaethol fod yn ddyletswydd ar bob cwmni, ac yn hawl i bob gweithiwr gan gynnwys yr hunangyflogedig. . ”

Toriadau mwyaf yn nifer yr arolygiadau llafur er 2010

Portiwgal: -55%
Malta: -55%
Cyprus: -38%
Rwmania: -37%
Croatia: -35%

UE: - 18%

Gweler y tabl llawn: https://www.etuc.org/en/pressrelease/huge-fall-labour-inspections-raises-covid-risk 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd