Cysylltu â ni

Busnes

Mae SRC Business Ecosystem yn gwella'r fasnach nwyddau rhwng yr UE a New Silk Road

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r ffordd yr ydym yn cynnal trafodion, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn newid yn gyflym. Ar ôl i'r cyfeintiau masnach nwyddau ddirywio yn ystod COVID-19, mae masnach fyd-eang yn ffynnu. Yn ddiweddar mae cyfeintiau masnachu wedi cynyddu ac mae prisiau nwyddau wedi bod yn tyfu ac mae llawer yn siarad am uwch-feic nwyddau newydd. Mae hyn wedi rhoi pwysau sylweddol ar y gadwyn gyflenwi fyd-eang, mae cyfeintiau cludo byd-eang a chostau cludo wedi cynyddu yn yr awyr. Mae'r cynnydd mewn masnach fyd-eang mewn nwyddau wedi bod mor fawr yn ystod y misoedd diwethaf nes bod llawer yn ei gymharu â beic modur sy'n sbarduno twf yn Tsieina yn ystod y 2000au, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae'r diwydiant masnachu aml-nwyddau eisoes yn ecosystem fyd-eang gymhleth gyda nifer o randdeiliaid, cyfryngwyr a banciau yn cydweithio i wneud i fargeinion ddigwydd. Mae bargeinion busnes yn enfawr o ran gwerth ac yn digwydd yn aml iawn; mae'n ddiwydiant uchel, uchel ei barch. Gyda 20 miliwn o gynwysyddion yn arnofio ar unrhyw adeg benodol ar draws cefnforoedd y byd, mae cludo mwy na $ 20 triliwn o nwyddau dros gyfnod o flwyddyn, mae rhedeg prosesau cadwyn gyflenwi a chyllid masnach yn llyfn yn hanfodol i gadw pethau i symud. Mae nifer y trafodion trawsffiniol wedi bod yn tyfu'n gyson ar 6% ers blynyddoedd bellach, ac mae'r diwydiant taliadau rhyngwladol yn unig yn werth $ 200 biliwn.

Mae'r gadwyn gyflenwi fyd-eang or-estynedig bellach yn effeithio ar ddanfoniadau. Oherwydd twf cyflym mewn masnach mae prinder capasiti cludo a chynwysyddion cludo bellach, mae tagfeydd porthladdoedd wedi dod yn fwyfwy aml ac mae'r diwydiant llongau yn gweld y naid fwyaf mewn cynwysyddion coll mewn saith mlynedd. Gollyngodd mwy na 3,000 o gynwysyddion i'r môr y llynedd, ac mae mwy na 1,000 wedi cwympo dros ben llestri hyd yma yn 2021. Mae'r rhain i gyd yn achosi aflonyddwch mawr i'r gadwyn gyflenwi fyd-eang.

hysbyseb

Mae'r gadwyn gyflenwi fyd-eang or-estynedig hefyd yn effeithio yn y pen draw ar gwmnïau defnyddwyr terfynol sy'n defnyddio deunyddiau crai i gynhyrchu nwyddau gorffenedig. Ers 1950au mae cwmnïau byd-eang, fel rhan o’u strategaeth i dorri costau cynhyrchu a chadwyn gyflenwi wedi symud rhan o’u gweithgynhyrchu i wledydd cost is fel China. Yn y cyfamser, mae Ewrop wedi dod yn fwyfwy lle mae cynulliad cynnyrch terfynol yn digwydd. Mae hyn wedi cynyddu masnach rhwng Ewrop a China yn sylweddol ond hefyd dibyniaeth ar gadwyn gyflenwi fyd-eang effeithiol. Ar yr un pryd, mae cwmnïau byd-eang wedi mabwysiadu methodoleg “mewn pryd” er mwyn lleihau rhestr eiddo ac arian parod ynghlwm wrth gyfalaf gweithio. Mae'r cyfuniad o gadwyn gyflenwi fyd-eang gymhleth a stociau diogel is wedi gwneud y gadwyn gyflenwi fyd-eang yn fwyfwy agored i darfu.

Mae COVID-19 hefyd wedi dwyn i sylw wendidau'r gadwyn gyflenwi fyd-eang. Rydym wedi gweld hynny mewn materion cyflenwi cadwyn gyflenwi ar gyfer dyfeisiau meddygol ac yn fwy diweddar deunyddiau crai i gynhyrchu brechlyn COVID-19. Yn yr un modd, mae bregusrwydd y gadwyn gyflenwi fyd-eang yn effeithio ar y diwydiant masnachu nwyddau. Un broblem allweddol yn y gadwyn gyflenwi fyd-eang yw'r diffyg gwelededd lle mae'r nwyddau a phryd y disgwylir iddynt gyrraedd y gyrchfan derfynol. Yn gyffredin mae gan gwmnïau defnyddwyr terfynol ffenestr chwe wythnos pryd y gall y nwyddau gyrraedd ac yn y cyfamser nid ydynt yn gwybod ble mae eu nwyddau ac a fyddant yn cyrraedd mewn pryd ai peidio. Problem bellach gyda nwyddau meddal yw bod ganddynt oes silff gyfyngedig yn aml ac mae'n rhaid eu cludo mewn rhai amodau tymheredd a lleithder i atal difrod i'r nwyddau. Heddiw, nid oes llawer o welededd a sicrwydd defnyddiwr terfynol bod eu cynhyrchion yn cael eu cludo mewn amodau y cytunwyd arnynt.

Mae COVID-19 hefyd wedi newid sut y gall cwmnïau ariannu eu trafodion masnach fyd-eang. Dros y flwyddyn banciau oedd yn dominyddu cyllid masnach a banc oedd y brif ffynhonnell ariannu ar gyfer trafodion masnach. Oherwydd trafodion masnach mawr, roedd banciau yn draddodiadol yn benthyca arian i fasnachwyr neu ddefnyddwyr terfynol am chwech i naw mis, tra bod y nwyddau corfforol yn symud o'r cynhyrchydd i'r cyrchfan terfynol. Dros y blynyddoedd, fodd bynnag, mae banciau’n dod yn fwyfwy anfodlon benthyca cyllid masnach arian ac yn ddiweddar yn ystod yr epidemig COVID-19, mae dau fanc mawr, BNP Paribas ac ABN Amro wedi cau eu desgiau cyllid masnach yng Ngenefa, canolbwynt masnachu nwyddau mawr. O ganlyniad, erbyn hyn mae prinder darparwyr hylifedd i fasnach nwyddau byd-eang.

hysbyseb

Yn draddodiadol roedd trafodion cyllid masnach yn cael eu trin i raddau helaeth gan fanciau rhyngwladol, nad oedd ganddynt lawer o fewnwelediad a diddordeb mewn nwyddau corfforol. Yn y cyfamser, roedd gan y gadwyn gyflenwi fyd-eang nifer fawr o brosiectau digideiddio y gwnaethom eu datgysylltu ac na allent ddarparu gwelededd ac olrhain o'r dechrau i'r diwedd i'r gadwyn gyflenwi fyd-eang. LGR Byd-eang yn gwmni FinTech ac InsurTech a sefydlwyd yn 2021 i integreiddio a digideiddio'r fasnach nwyddau rhwng Ewrop a gwledydd New Silk Road. Trwy greu Ecosystem fusnes SRC, Llwyddodd LGR global i integreiddio cadwyn gyflenwi fyd-eang o'r dechrau i'r diwedd â chyllid masnach a chyflawni lefel uwch o ryng-gysylltedd ac awtomeiddio. Pan oedd banciau traddodiadol ar ôl cyhoeddi contract Llythyr Credyd (LC), yn ymateb yn ymatebol bod y nwyddau corfforol a’r holl ddogfennau cysylltiedig â chyllid masnach wedi cyrraedd cyn iddynt ddechrau adolygu’r trafodiad i’w dalu. Ar y llaw arall mae ecosystem busnes SRC yn cyhoeddi LC digidol mewn blockchain ac yn defnyddio contractau craff i brosesu a dilysu dogfennau cadwyn gyflenwi fyd-eang fel y broses barhaus. Mae hyn yn caniatáu canfod anghysondebau dosbarthu, twyll dogfennau a hyd yn oed mewnosodiadau brêc cynhwysydd, iawndal tân neu ollwng mewn amser real. Mae hwn yn welliant mawr i'r arfer gyfredol lle mae mwyafrif helaeth y dogfennau cyllid masnach yn seiliedig ar bapur, gan symud o un wlad i'r llall gan ddefnyddio gwasanaethau negesydd 24 awr. Mewn gwirionedd, amcangyfrifir bod 4 biliwn o dudalennau o ddogfennau cyllid masnach a masnach yn cael eu cylchredeg ar hyn o bryd.

Mae LGR Global wedi cynllunio a datblygu amgylchedd busnes diogel a rheoledig sy'n chwyldroi'r ffordd y mae masnach ryngwladol yn cael ei gweithredu a'i gwireddu. Yn SRC Business Ecosystem rydym yn cysylltu'r gadwyn gyflenwi fyd-eang â chyllid masnach a symud arian i greu golwg aml-ddimensiwn o'r fasnach. Yn ein Ecosystem rydym yn cysylltu prynwyr, gwerthwyr, masnachwyr, banciau, yswiriant, llongau, anfonwyr cludo nwyddau, awdurdodau porthladdoedd a'r llywodraeth gyda'i gilydd mewn ecosystem ddiogel lle mae SRC (Silk Road Coin) yn tanio trafodion. Mae hyn yn caniatáu inni leihau cyfanswm costau trafodion i'r holl bartneriaid masnachu.

Dyluniwyd SRC Business Ecosystem i ddarparu olrhain nwyddau, atal difrod ac oedi wrth gyflenwi nwyddau, digideiddio casglu a dilysu dogfennau, cynyddu tryloywder, ysgogi twf economaidd, a gwella galluoedd symud arian yn sylweddol yn y farchnad gyffrous hon sy'n tyfu'n gyflym. Rydym yn defnyddio contractau craff sy'n pweru dilysu dogfennau amser real a thrafodion cyllid, a galluoedd cynllunio senarios gefell digidol i reoli risg masnachu yn well, darparu gwell cydymffurfiaeth a rheoli aflonyddwch y gadwyn gyflenwi a chyllid masnach pan fydd amodau allanol yn newid. Mae dadansoddiad meintiol ac ansoddol yn mynnu y bydd o leiaf 80% o randdeiliaid perthnasol yn y farchnad cyllid nwyddau masnachu yn cael eu defnyddio i blygio i mewn a defnyddio ecosystem busnes SRC.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol LGR Global, Ali Amirliravi, wrth y wefan hon: “Mae'r diwydiannau masnachu nwyddau a chyllid masnach wedi dangos awydd inni am atebion digidol y genhedlaeth nesaf. Fodd bynnag, nid yw cymwysiadau prydau bwyd yn cyd-fynd â'r bil - mae ein hamgylchedd busnes a reolir gan SRC yn ddatrysiad cynhwysfawr sydd wedi'i adeiladu o'r gwaelod i fyny gan ddenu mewnwelediadau diwydiant a thechnolegau sy'n arwain y farchnad. ”

Gall y trawsnewid o hen systemau papur llaw i fod yn ddigidol chwyldroi sut mae cwmnïau'n gwneud masnach fyd-eang. Er ar hyn o bryd prin oedd gan gwmnïau defnyddwyr terfynol eu gwelededd i'w cadwyn gyflenwi, ac mae'n rhaid iddynt gael stoc ddiogelwch fawr i ddiogelu eu gweithrediadau cynhyrchu, a arweiniodd yn y pen draw at lefelau cyfalaf gweithio uchel. Ym maes busnes SRC, gall cwmnïau defnyddwyr terfynol gynllunio, monitro a rheoli eu cadwyn gyflenwi fyd-eang yn well gyda gwelededd ac olrhain amser real, sy'n eu helpu i leihau rhestr eiddo gormodol a chyfanswm y cyfalaf gweithio.

Tra ar hyn o bryd, nid oes gan gwmnïau defnyddwyr terfynol lawer o welededd na rheolaeth dros p'un a oedd eu bwyd neu nwyddau darfodus eraill yn cael eu cludo amodau tymheredd a lleithder diogel yn y gadwyn gyflenwi fyd-eang sy'n arwain at wastraff cynnyrch uchel. Yn y busnes SRC gall cwmnïau ecosystem gynllunio, monitro a rheoli eu cadwyn gyflenwi fyd-eang nwyddau darfodus ac os bydd aflonyddwch fel tymheredd neu lefel lleithder yn cynyddu'n sydyn, mae'r system yn rhybuddio'r defnyddiwr terfynol a'r anfonwyr cludo nwyddau yn awtomatig, fel y gellir atal y broblem. Bydd hyn yn gwella sicrwydd dosbarthu bod nwyddau'n cyrraedd mewn amser ac amodau da. Fel hyn gall cwmnïau leihau gwastraff cynnyrch, yr angen am stocrestr gormodol sy'n helpu sefydliadau i gyrraedd eu targedau cynaliadwyedd.

O safbwynt cyllid masnach, cyllid y gadwyn gyflenwi a symud arian, pan oedd yn draddodiadol yn gorfod dibynnu ar fanciau rhyngwladol, a gwasanaeth biwrocrataidd, hynod gostus, araf ac annibynadwy. Yn ecosystem busnes SRC, oherwydd integreiddio a phartneriaethau, gall cwmnïau reoli eu risgiau cyflenwi, risgiau cludo, risgiau credyd, risgiau amrywiad arian cyfred a risgiau cydymffurfio yn well. Mae ganddynt hefyd fynediad hyblyg i hylifedd a gwahanol offerynnau bancio naill ai'n uniongyrchol gan LGR neu drwy bartneriaid masnachu cyn-gymhwyso yn ecosystem fusnes SRC. Mae hyn yn caniatáu i gwmnïau wella eu heffeithlonrwydd gweithredu a lleihau risgiau a chostau trafodion.

Mae'r nifer o fuddion i arweinwyr cyllid cwmnïau cleientiaid ac arweinwyr cadwyn gyflenwi fyd-eang. Yn gyntaf, mae gwell gwelededd o'r diwedd i'r diwedd yn caniatáu cynllunio a rheoli'r gadwyn gyflenwi fyd-eang yn well, sydd eto'n gwella sicrwydd cyflenwi bod y deunyddiau rhes yn cyrraedd mewn pryd ac mewn amodau da. Mae hyn yn rhyddhau hylifedd, yn lleihau stocrestr gormodol a chyfalaf gweithio wrth ddiogelu'n well rhag aflonyddwch cadwyn gyflenwi fyd-eang.

Yn ail, trwy integreiddio partneriaid masnachu yn ecosystem fusnes SRC, mae'r cwmnïau cleientiaid yn gallu lleihau a rheoli risgiau masnachu fel credyd, marchnad, gweithredol, cydymffurfiaeth a risgiau amrywiad arian cyfred. At hynny, os yw nwyddau'n cael eu difrodi yn ystod y cludo, bydd y prynwr yn dod i'w adnabod ymlaen llaw a gall y data o ecosystem busnes SRC helpu cwmnïau yswiriant i brosesu hawliadau.

Yn drydydd, oherwydd tryloywder uwch a risg is yn ecosystem busnes SRC, mae gan gwsmeriaid fynediad at gyllid cadwyn gyflenwi mwy hyblyg, cost isel sy'n caniatáu i sefydliadau reoli eu llif arian yn well. Yn bedwerydd, oherwydd mewnwelediad cadwyn gyflenwi fyd-eang o'r dechrau i'r diwedd, mae sefydliadau bellach yn gallu cynllunio a rheoli eu cadwyn gyflenwi fyd-eang yn well tuag at nodau datblygu cynaliadwy ac effaith ar yr amgylchedd megis lleihau ôl troed carbon. Yn bumed, mae ecosystem busnes SRC yn caniatáu gwella gweithrediadau cadwyn gyflenwi a chyllid masnach fyd-eang cwmnïau yn barhaus trwy ddarparu data hanesyddol a meincnod ac awgrymiadau ar gyfer gwelliannau.

 “Er bod y pandemig wedi achosi llawer o effeithiau negyddol ar y raddfa fyd-eang, effaith gadarnhaol bosibl yw ei fod wedi egluro i’r diwydiant a’r cyhoedd yn gyffredinol bod angen gwneud newidiadau i optimeiddio prosesau a gwella gweithrediad cyffredinol masnach ryngwladol, cyllid masnach, a symudiad arian trawsffiniol. ”

Wrth edrych ymlaen at 2022 a 2023, mae Ecosystem Busnes SRC ar fin cael ei ymestyn trwy greu ei farchnad hylifedd FI, nwyddau ac yswiriant a gweithredu cynhyrchion newydd fel efeilliaid digidol.

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf erthygl yn y cyhoeddiad Politico Ewrop honnir hynny Gohebydd UE wedi cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Ewrop ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen

Pysgodfeydd

Môr y Canoldir a Moroedd Du: Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a cynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Mae'r cynnig yn hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar stociau pysgod ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du ac yn cyflawni'r ymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn y MedFish4Ever a Datganiadau Sofia. Mae'n adlewyrchu uchelgais y Comisiwn ar gyfer cyflawni pysgodfeydd cynaliadwy yn y ddau fasn môr hyn, yn unol â'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar 2030 Strategaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy ym mhob un o fasnau môr yr UE yw ein hymrwymiad a'n cyfrifoldeb. Er ein bod wedi gweld rhywfaint o welliant yn y blynyddoedd diwethaf ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, rydym yn dal i fod ymhell o gyrraedd lefelau cynaliadwy ac mae angen mwy o ymdrech i gyflawni'r nod hwn. Rydym, felly, heddiw yn gwneud ein cynnig ar gyfer dal pysgod yn y ddau fasn môr yn gwbl ddibynnol ar gyngor gwyddonol. ”

Yn y Môr Adriatig, mae cynnig y Comisiwn yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Môr y Canoldir GFCM ar gyfer stociau glan môr a'i nod i gyrraedd cynaliadwyedd ar gyfer y stociau hyn erbyn 2026 trwy ostyngiad yn yr ymdrech bysgota. Mae'r cynnig heddiw hefyd yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir (MAP) ar gyfer stociau glan môr gyda'r nod o leihau'r pysgota ymhellach, yn unol â chyngor gwyddonol. Yn y Môr Du, mae'r cynnig yn cynnwys terfynau dal a chwotâu ar gyfer twrf a sbrat. Bydd y cynnig yn cael ei gwblhau yn nes ymlaen, yn seiliedig ar ganlyniadau sesiwn flynyddol GFCM (2-6 Tachwedd 2021) ac argaeledd cyngor gwyddonol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd