Cysylltu â ni

Economi

Lleihau diweithdra: Esboniwyd polisïau'r UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar ôl i ddiweithdra yn yr UE gynyddu’n raddol ers 2013, arweiniodd pandemig COVID-19 at gynnydd yn 2020. Darganfyddwch sut mae’r UE yn gweithio i leihau diweithdra ac ymladd tlodi.

Er bod amodau marchnad lafur yr UE a hawliau gweithwyr wedi gwella’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r frwydr yn erbyn diweithdra a chanlyniadau’r Argyfwng COVID parhau i fod yn heriau i'r Undeb Ewropeaidd trwy weithio tuag at swyddi o safon ac a Ewrop sy'n gynhwysol yn gymdeithasol.

Cael gwybod mwy am sut mae'r UE yn amddiffyn swyddi a gweithwyr y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Gwnaed ymdrechion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys helpu pobl ifanc i ddod i mewn i'r farchnad lafur, brwydro yn erbyn diweithdra tymor hir, uwchraddio sgiliau, a hwyluso symudedd gweithwyr yn yr UE.

cyfradd diweithdra UE

Ym mis Ebrill 2021, y cyfradd ddiweithdra ym mharth yr ewro oedd 8%, i lawr o 8.1% ym mis Mawrth 2021 ac i fyny o 7.3% ym mis Ebrill 2020.

hysbyseb

Cymwyseddau UE yn erbyn aelod-wladwriaethau

Mae gwledydd yr UE yn dal i fod yn bennaf gyfrifol am bolisïau cyflogaeth a chymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r UE yn ategu ac yn cydlynu gweithredoedd yr aelod-wladwriaethau ac yn hyrwyddo rhannu arferion gorau.

Yn ôl erthygl naw o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, dylai'r UE ystyried yr amcan o lefel uchel o gyflogaeth wrth ddiffinio a gweithredu ei holl bolisïau a gweithgareddau.

hysbyseb

Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd 

Yn 1997 sefydlodd gwledydd yr UE set o amcanion a thargedau cyffredin ar gyfer polisi cyflogaeth i frwydro yn erbyn diweithdra a chreu mwy a gwell swyddi yn yr UE. Gelwir y polisi hwn hefyd yn Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd (EES).

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn monitro ac yn gweithredu'r strategaeth drwy'r Semester Ewropeaidd, cylch blynyddol o gydlynu polisïau economaidd a chyflogaeth ar lefel yr UE.

Caiff y sefyllfa gymdeithasol a chyflogaeth yn Ewrop ei gwerthuso yng nghyd-destun Semester yr UE ac mae'n seiliedig ar y Canllawiau Cyflogaeth, blaenoriaethau a thargedau cyffredin ar gyfer polisïau cyflogaeth cenedlaethol. Er mwyn helpu gwledydd yr UE i symud ymlaen, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi argymhellion sy'n benodol i wlad, yn seiliedig ar eu cynnydd tuag at bob nod.

Sut mae'n cael ei ariannu

Mae'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yw prif offeryn Ewrop i sicrhau cyfleoedd gwaith tecach i bawb sy'n byw yn yr UE: gweithwyr, pobl ifanc a phawb sy'n chwilio am swydd.

Cynigiodd Senedd Ewrop gynyddu cyllid yn cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027. Mae fersiwn newydd y gronfa, a elwir yn Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (ESF +), gyda chyllideb o € 88 biliwn, yn canolbwyntio ar addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes, ynghyd â mynediad cyfartal i gyflogaeth o safon, cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi.

Nod y Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI) yw helpu i foderneiddio polisïau cyflogaeth a chymdeithasol, gwella mynediad i gyllid ar gyfer mentrau cymdeithasol neu bobl agored i niwed sy'n dymuno sefydlu micro-gwmni ac i hyrwyddo symudedd llafur drwy'r Rhwydwaith EURES. Mae'r Rhwydwaith Swyddi Ewropeaidd yn hwyluso symudedd trwy ddarparu gwybodaeth i gyflogwyr a cheiswyr gwaith ac mae hefyd yn cynnwys cronfa ddata o swyddi gwag a chymwysiadau ledled Ewrop.

Mae'r Cronfa Addasiad Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) yn cefnogi gweithwyr sy'n colli eu swyddi oherwydd globaleiddio, gan y gall cwmnïau gau neu symud eu cynhyrchiad i wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, neu'r argyfwng economaidd ac ariannol, wrth ddod o hyd i waith newydd neu sefydlu eu busnesau eu hunain.

Mae'r Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD) yn cefnogi mentrau'r wladwriaeth i ddarparu bwyd, cymorth sylfaenol a gweithgareddau cynhwysiant cymdeithasol i'r rhai mwyaf difreintiedig.

Mae'r fersiwn wedi'i diweddaru o Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy yn uno nifer o gronfeydd a rhaglenni sy'n bodoli eisoes (yr ESF, yr EaSI, y FEAD, y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid), gan gyfuno eu hadnoddau a darparu cefnogaeth fwy integredig a thargededig i ddinasyddion.

Ymladd diweithdra ymysg pobl ifanc

Ymhlith mesurau'r UE i gombat diweithdra ymhlith pobl ifanc yw'r Gwarant Ieuenctid, ymrwymiad gan aelod-wladwriaethau i sicrhau bod yr holl bobl ifanc o dan 30 oed yn derbyn cynnig cyflogaeth o ansawdd da, addysg barhaus, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn pedwar mis i ddod yn ddi-waith neu adael addysg ffurfiol. Cefnogir gweithredu'r Warant Ieuenctid gan fuddsoddiad yr UE, trwy'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid.

Mae'r Corfflu Undeb Ewropeaidd yn caniatáu i bobl ifanc wirfoddoli a gweithio mewn prosiectau sy'n gysylltiedig â chydlyniad ledled Ewrop. Y Eich llwyfan swyddi EURES cyntaf yn helpu pobl ifanc 18 i 35, ac sydd â diddordeb mewn ennill profiad proffesiynol dramor, dod o hyd i leoliad gwaith, hyfforddeiaeth neu brentisiaeth.

Sgiliau cywir, swydd gywir

Drwy hyrwyddo a gwella caffael sgiliau, gwneud cymwysterau'n fwy cymaradwy a darparu gwybodaeth am y galw am sgiliau a swyddi, mae'r UE yn cefnogi pobl i ddod o hyd i swyddi o ansawdd da a gwneud dewisiadau gyrfa gwell.

Mae'r Sgiliau Newydd Agenda ar gyfer Ewrop, sy'n cael ei lansio yn 2016, yn cynnwys mesurau 10 i sicrhau bod yr hyfforddiant a'r cymorth cywir ar gael i bobl ac i adolygu nifer o offer presennol, fel fformat Europass ar ffurf CV Ewropeaidd).

Her diweithdra hirdymor

Mae diweithdra hirdymor, pan fydd pobl yn ddi-waith am fwy na mis 12, yn un o achosion tlodi parhaus. Mae'n parhau uchel iawn mewn rhai o wledydd yr UE ac yn dal i gyfrif am bron i 50% o gyfanswm y diweithdra.

Er mwyn integreiddio'n well y di-waith hirdymor yn y farchnad lafur, mabwysiadodd gwledydd yr UE argymhellion: maent yn annog cofrestru di-waith tymor hir gyda gwasanaeth cyflogaeth, asesiad manwl unigol i nodi eu hanghenion, yn ogystal â chynllun wedi'i deilwra i ddod â nhw'n ôl i'r gwaith (cytundeb integreiddio swydd). Byddai ar gael i unrhyw un sy'n ddi-waith am 18 mis neu fwy.

Mae absenoldeb hirdymor o'r gwaith yn aml yn arwain at ddiweithdra ac at weithwyr sy'n gadael y farchnad lafur yn barhaol. Cadw ac ailintegreiddio gweithwyr i'r gweithle sy'n dioddef o anafiadau neu broblemau iechyd cronig, yn 2018, a luniodd Senedd Ewrop set o mesurau i aelod-wladwriaethau weithio arnynt, fel gwneud gweithleoedd yn fwy addasadwy trwy raglenni datblygu sgiliau, sicrhau amodau gweithio hyblyg a darparu cefnogaeth i weithwyr (gan gynnwys hyfforddiant, mynediad at seicolegydd neu therapydd).

Hyrwyddo symudedd gweithwyr

Gall ei gwneud yn haws i bobl weithio mewn gwlad arall helpu i fynd i'r afael â diweithdra. Mae gan yr UE set o reolau cyffredin i ddiogelu pobl hawliau cymdeithasol yn ymwneud â diweithdra, salwch, mamolaeth / tadolaeth, budd-daliadau teulu ac ati wrth symud o fewn Ewrop. Rheolau ar y postio o weithwyr sefydlu egwyddor yr un cyflog am yr un gwaith yn yr un gweithle.

Cael gwybod mwy am beth mae'r UE yn ei wneud ynghylch effaith globaleiddio ar gyflogaeth.

Darganfyddwch fwy am bolisïau cymdeithasol yr UE

Dysgwch fwy 

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

rheilffyrdd UE

Mae'r UE yn cynnig 60,000 o docynnau trên i bobl ifanc i DiscoverEU

cyhoeddwyd

on

Bydd y Comisiwn yn darparu tocynnau rheilffordd teithio am ddim i 60,000 o Ewropeaid rhwng 18 ac 20 oed, diolch i Darganfod. Mae ceisiadau’n agor yfory, 12 Hydref, am hanner dydd ac yn cau ar 26 Hydref, am hanner dydd, am gyfnod teithio yn 2022, sef Blwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewrop, Margaritis Schinas: “Dros y 18 mis diwethaf, mewn gwir ysbryd undod, mae ein pobl ifanc wedi aberthu eiliadau ifanc a diffiniol o’u bywydau. Rwy’n falch iawn bod y Comisiwn yn cynnig ffyniant symudedd Ewropeaidd heddiw gyda’r 60,000 o docynnau trên. Bydd y ffyniant Ewropeaidd hwn o symudedd a chyfleoedd yn cael ei feithrin ymhellach gan Erasmus + a llawer mwy o fentrau yn dod ar gyfer Blwyddyn Ieuenctid Ewrop yn 2022. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n falch iawn o agor y rownd newydd hon o DiscoverEU i roi cyfle i 60,000 o bobl ifanc ddarganfod cyfoeth ein cyfandir. Yn ysbryd y Comisiwn sy'n dynodi 2022 Blwyddyn Ieuenctid Ewrop, mae DiscoverEU yn ôl, yn fwy nag erioed, gyda chyfleoedd newydd i bobl ifanc fynd ar drên, ehangu eu gorwelion, ymestyn eu dysgu, cyfoethogi eu profiadau a chwrdd â chyd-Ewropeaid wrth deithio ar y trên ym mis Mawrth 2022. ”

hysbyseb

Mae hyn yn rownd y cais ar agor i Ewropeaid ifanc a anwyd rhwng 1 Gorffennaf 2001 a 31 Rhagfyr 2003. Yn eithriadol, gall pobl ifanc 19 ac 20 oed hefyd wneud cais ar ôl i'w rowndiau gael eu gohirio oherwydd y pandemig COVID-19.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio rhwng Mawrth 2022 a Chwefror 2023 am hyd at 30 diwrnod. Gan fod esblygiad y pandemig yn parhau i fod yn anhysbys, cynigir archebion hyblyg i bob teithiwr trwy docyn teithio symudol newydd. Gellir newid y dyddiad gadael hyd at yr amser gadael. Mae gan y tocynnau teithio symudol ddilysrwydd blwyddyn. Mae'r Comisiwn yn cynghori pob teithiwr i wirio cyfyngiadau teithio posibl Ailagor.

Anogir pobl ifanc ag anghenion arbennig yn gryf i gymryd rhan yn DiscoverEU. Bydd y Comisiwn yn rhoi gwybodaeth ac awgrymiadau ar gael iddynt ac yn talu costau cymorth arbennig, fel person sy'n dod gydag ef, ci cymorth, ac ati.

hysbyseb

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio ar eu pennau eu hunain neu mewn grŵp o hyd at bum person (pob un o fewn yr ystod oedran gymwys). Er mwyn atgyfnerthu teithio cynaliadwy - a thrwy hynny gefnogi Bargen Werdd Ewrop, bydd cyfranogwyr DiscoverEU yn teithio ar reilffordd yn bennaf. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau mynediad eang ledled yr UE, gall cyfranogwyr hefyd ddefnyddio dulliau cludo amgen, fel coetsys neu fferïau, neu'n eithriadol, awyrennau. Bydd hyn yn sicrhau bod pobl ifanc sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell neu ar ynysoedd hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan.

Dyrennir nifer o docynnau teithio i bob aelod-wladwriaeth, yn seiliedig ar ei phoblogaeth, fel cyfran o boblogaeth gyffredinol yr Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

Lansiodd y Comisiwn Darganfod ym mis Mehefin 2018, yn dilyn cynnig gan Senedd Ewrop. Mae wedi'i integreiddio'n ffurfiol i'r newydd Rhaglen Erasmus + 2021-2027.

Mae DiscoverEU yn cysylltu miloedd o bobl ifanc, gan adeiladu cymuned ledled Ewrop. Cysylltodd cyfranogwyr nad oeddent erioed wedi cyfarfod o'r blaen ar gyfryngau cymdeithasol, cyfnewid awgrymiadau neu gynnig mewnwelediadau lleol, ffurfio grwpiau i deithio o ddinas i ddinas neu aros yn lleoedd ei gilydd.

Yn 2018-2019, gwnaeth 350,000 o ymgeiswyr gais am gyfanswm o 70,000 o docynnau teithio: roedd 66% o ymgeiswyr wedi teithio am y tro cyntaf ar y trên allan o'u gwlad breswyl. I lawer, hwn hefyd oedd y tro cyntaf iddynt deithio heb rieni nac oedolion yng nghwmni oedolion a nododd y mwyafrif eu bod wedi dod yn fwy annibynnol. Mae profiad DiscoverEU wedi rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o ddiwylliannau eraill ac o hanes Ewrop. Mae hefyd wedi gwella eu sgiliau iaith dramor. Dywedodd dwy ran o dair na fyddent wedi gallu ariannu eu tocyn teithio heb DiscoverEU.

Ers 2018, mae cyn-deithwyr a darpar deithwyr DiscoverEU bellach yn ffurfio cymuned amrywiol ac ymgysylltiol sy'n cwrdd ar-lein ac oddi ar-lein i rannu eu profiadau.

Gwahoddir cyfranogwyr i ddod yn Llysgenhadon DiscoverEU i hyrwyddo'r fenter. Fe'u hanogir hefyd i gysylltu â chyd-deithwyr ar y swyddog Grŵp DiscoverEU ar-lein i rannu profiadau a chyfnewid awgrymiadau, yn enwedig ar brofiadau diwylliannol, neu ar sut i deithio'n ddigidol ac yn gynaliadwy.

I wneud cais, mae angen i ymgeiswyr cymwys gwblhau cwis amlddewis ar wybodaeth gyffredinol am yr Undeb Ewropeaidd a mentrau eraill yr UE sy'n targedu pobl ifanc. Mae cwestiwn ychwanegol yn gwahodd ymgeiswyr i wneud amcangyfrif o faint o bobl sy'n gwneud cais yn y rownd hon. Po agosaf yw'r amcangyfrif at yr ateb cywir, y mwyaf o bwyntiau y mae'r ymgeisydd yn eu cael. Bydd hyn yn galluogi'r Comisiwn i restru'r ymgeiswyr. Bydd y Comisiwn yn cynnig tocynnau teithio i ymgeiswyr yn dilyn eu safle, nes bydd y tocynnau sydd ar gael yn dod i ben.

Mwy o wybodaeth

Darganfod

Porth Ieuenctid Ewrop

Taflen Ffeithiau

Parhau Darllen

Economi

Mae Cysylltu Europe Express yn cyrraedd y gyrchfan derfynol ar ôl taith 20,000km

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Hydref, cyrhaeddodd y Connecting Europe Express ei gyrchfan olaf ym Mharis ar ôl 36 diwrnod yn teithio ar draws Ewrop - Gorllewin i'r Dwyrain, Gogledd i Dde, a hyd yn oed ymweld â chymdogion y tu allan i'r UE. Lluniwyd y trên hwn yn arbennig ar gyfer achlysur y Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd 2021, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o fuddion rheilffyrdd a'r heriau y mae angen eu goresgyn o hyd. Gwnaeth y trên dros 120 o arosfannau, croesi 26 gwlad a 33 ffin, gan deithio ar dri medrydd gwahanol ar hyd y ffordd.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn labordy treigl, gan ddatgelu mewn amser real lwyddiannau niferus ein Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd a'n rhwydwaith TEN-T i ganiatáu ar gyfer teithio di-dor ar draws ein Hundeb. Hoffwn estyn fy niolchgarwch twymgalon i bawb a helpodd ni i droi’r Connecting Europe Express o syniad yn realiti, taith deithiol, gyffrous, cyfarfodydd cofiadwy - o feddyliau a phersonau - a gwir gludwr baneri ar gyfer rheilffyrdd Ewropeaidd. ”

Dywedodd Andreas Matthä, cadeirydd Cymuned Cwmnïau Rheilffyrdd a Seilwaith Ewropeaidd (CER) a Phrif Swyddog Gweithredol Rheilffyrdd Ffederal Awstria: “Mae’r Connecting Europe Express wedi cyflawni dau darged heddiw. Nid yn unig y mae wedi cyrraedd ei gyrchfan olaf ym Mharis ond, yn bwysicach fyth, mae wedi tynnu sylw at yr heriau mewn gwasanaethau trên trawsffiniol. Os yw targed pwysig arall, y Fargen Werdd, i fod yn llwyddiant, rhaid iddo ddod mor hawdd i yrru trên trwy Ewrop ag ydyw i yrru tryc. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen mwy o gapasiti a buddsoddiadau newydd mewn seilwaith ar reilffyrdd. Rhaid addasu amodau'r fframwaith i greu chwarae teg rhwng pob dull cludo. Rwy’n llongyfarch ac yn diolch i bawb a fu’n rhan o’r prosiect hynod lwyddiannus hwn. ”

hysbyseb

Roedd y digwyddiad olaf ym Mharis yn gyfle i gyflwyno'r casgliadau cychwynnol a dynnwyd yn ystod y daith trên unigryw.

  • Cyntaf, i'r rheilffyrdd ryddhau ei botensial, gwir drawsffiniol, seilwaith rheilffyrdd modern o ansawdd uchel yn ofyniad sylfaenol. Mae'n amlwg bod angen gweithredu ar y cyd i gwblhau'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T): y rhwydwaith craidd erbyn 2030, a'r rhwydwaith gynhwysfawr erbyn 2050. Bydd y Comisiwn yn cynnig newidiadau i'r Rheoliad TEN-T yn ddiweddarach eleni. Ar 16 Medi, galwad o € 7 biliwn am gynigion lansiwyd o dan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), ar gyfer prosiectau sy'n targedu seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd newydd, wedi'i uwchraddio a'i wella. Gall Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE gefnogi moderneiddio a rhyngweithredu seilwaith rheilffyrdd, ynghyd â phrosiectau seilwaith allweddol, megis y llinellau Lyon-Turin, twnnel Brenner Base a Rail Baltica.
  • Yn ail, rhaid rheoli'r seilwaith presennol yn well a gwella ei allu. Gall digideiddio helpu. Er enghraifft, bydd defnyddio'r System Rheoli Traffig Rheilffordd Ewropeaidd (ERTMS) yn cynyddu gallu, diogelwch, dibynadwyedd a phrydlondeb. Bydd ymchwil ac arloesi hefyd yn datgloi mwy o gapasiti, a bydd y bartneriaeth newydd 'Europe's Rail' yn adeiladu ar waith llwyddiannus Shift2Rail.
  • Trydydd, mwy cydgysylltu pan-Ewropeaidd a gofynion cyffredin mae eu hangen, a rhaid gwella'r Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd. Er enghraifft, dylai gyrwyr trenau Ewrop allu mynd gyda'u trenau ar draws ffiniau, yn yr un modd ag y gall peilotiaid a gyrwyr lorïau tryciau. Ac mae'n rhaid trosi'r 4ydd pecyn rheilffordd yn gyflym i gael gwared ar rwystrau eraill sy'n weddill a grëwyd gan reolau cenedlaethol a sefydlu marchnad Ewropeaidd agored a chystadleuol ar gyfer rheilffyrdd - yn dechnegol, yn weithredol ac yn fasnachol.
  • Pedwerydd, mae angen i reilffordd ddod yn fwy deniadol i annog mwy o bobl a chwmnïau i ddewis rheilffyrdd. Byddai gwella tocynnau ac opsiynau ar gyfer cynllunio teithio ar draws dulliau trafnidiaeth o gymorth, ynghyd â gostwng costau teithio ar reilffordd o'i gymharu â'r dewisiadau amgen. Yn erbyn y cefndir hwn, bydd y Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu i hybu gwasanaethau rheilffordd teithwyr trawsffiniol pellter hir ym mis Rhagfyr.

Cefndir

Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn gyflawniad Ewropeaidd ar y cyd. Mae wedi dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, y gymdeithas yn gyffredinol a'r sector rheilffyrdd, o newydd-ddyfodiaid a gweithredwyr presennol i reolwyr seilwaith a'r diwydiant cyflenwi. Ymunodd mwy na 40 o bartneriaid o'r sector i gyfuno hyfforddwr cysgu o Awstria gyda hyfforddwr bwyta o'r Eidal, hyfforddwr panoramig o'r Swistir, hyfforddwr seddi o'r Almaen, hyfforddwr cynhadledd yn Ffrainc a hyfforddwr arddangos Hwngari; cwblhau'r trên mesur safonol gyda thrên Iberaidd a Baltig. Cydlynodd y gymdeithas sector rheilffyrdd CER redeg technegol a gweithredol y trenau gyda'r 40 a mwy o actorion rheilffordd yn cymryd rhan. 

hysbyseb

Trwy gydol ei daith, cynhaliodd y trên sawl cynhadledd a ffôn symudol arddangosfa, a chroesawu dosbarthiadau ysgol, llunwyr polisi, rhanddeiliaid a dinasyddion eraill ar fwrdd y llong. Trefnwyd cynadleddau ychwanegol a digwyddiadau croeso ar hyd y ffordd ac roedd yr arosfannau trên yn cyd-daro â digwyddiadau allweddol fel cyfarfod anffurfiol gweinidogion trafnidiaeth ac ynni yn Brdo, Slofenia, yn ogystal ag Uwchgynhadledd Rheilffordd y Balcanau Gorllewinol gyntaf erioed yn Belgrade. Yn Halle (Saale), yr Almaen, gwelodd teithwyr ddechrau oes y cyplu awtomatig digidol ar gyfer wagenni cludo nwyddau yn ogystal â gweithrediadau rhyngfoddol ar derfynfa Bettembourg yn Lwcsembwrg.

Mwy o wybodaeth

Cysylltu Europe Express

Blog

Llwybr a digwyddiadau

Llyfr Taith

arddangosfa

Cystadleuaeth ffotograffau

partneriaid

Adnoddau

Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd