Cysylltu â ni

Economi

39ain adroddiad blynyddol ar weithgareddau amddiffyn masnach yr UE: Parhaodd mesurau yn erbyn arferion masnach annheg yn effeithiol yn 2020

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Parhaodd y system o amddiffyn busnesau'r UE rhag mewnforion wedi'u dympio a'u cymhorthdal ​​i weithredu'n dda yn 2020 diolch i'r dulliau cryf ac arloesol sydd ar gael i'r UE i ddefnyddio offerynnau amddiffyn masnach, er gwaethaf yr anawsterau ymarferol a berir gan y pandemig COVID-19. Ar ddiwedd 2020, roedd gan yr UE 150 o fesurau amddiffyn masnach mewn grym, sy'n cyfateb i lefelau gweithgaredd blynyddoedd blaenorol, gyda chynnydd yn nifer yr achosion a ddygwyd tuag at ddiwedd 2020.

Mae'r nifer uchaf o fesurau amddiffyn masnach yr UE yn ymwneud â mewnforion o China (99 mesur), Rwsia (9 mesur), India (7 mesur) a'r Unol Daleithiau (6 mesur). Yn ei dro, mae nifer y mesurau amddiffyn masnach sydd mewn grym gan drydydd gwledydd sy'n effeithio ar allforwyr yr UE wedi cyrraedd ei lefel uchaf ers dechrau'r gweithgaredd gwyliadwriaeth hwn gan y Comisiwn, gyda 178 o fesurau ar waith.

Yn ogystal, am y tro cyntaf, edrychodd y Comisiwn ar fath newydd o gymhorthdal ​​gan drydydd gwledydd ar ffurf cymorth ariannol trawsffiniol, a oedd yn her fawr i gwmnïau’r UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol a’r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis: “Mae angen offer effeithiol ar yr UE i amddiffyn ei hun pan fyddwn yn wynebu arferion masnach annheg. Mae hwn yn biler hanfodol o'n strategaeth newydd ar gyfer polisi masnach agored, cynaliadwy a phendant. Fe wnaethom barhau i ddefnyddio ein hofferynnau amddiffyn masnach yn effeithiol yn ystod pandemig COVID-19, gwella eu monitro a'u gorfodi, ac edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu cymorthdaliadau o drydydd gwledydd. Ni fyddwn yn goddef camddefnydd offer amddiffyn masnach gan ein partneriaid masnachu a byddwn yn parhau i gefnogi ein hallforwyr sy'n ymwneud ag achosion o'r fath. Mae'n hanfodol bod ein cwmnïau a'u gweithwyr yn gallu parhau i ddibynnu ar offerynnau amddiffyn masnach cryf sy'n eu hamddiffyn rhag arferion masnach annheg. ”

hysbyseb

Mae hyn yn rhan o strategaeth fasnach newydd y Comisiwn Ewropeaidd, lle mae'r UE yn cymryd sefyllfa gryfach i amddiffyn ei fuddiannau yn erbyn arferion masnach annheg.

Rhannwch yr erthygl hon:

Y Comisiwn Ewropeaidd

Masnach a diogelwch: Mae'r Comisiwn yn tynnu sylw at waith i amddiffyn buddiannau a gwerthoedd yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno canfyddiadau allweddol sy'n ymwneud ag amddiffyn buddiannau'r UE o ran rheolaethau allforio a buddsoddiadau tramor yn yr UE. Sgriniodd y Comisiwn 400 o fuddsoddiadau tramor ers i'r ddeddfwriaeth sgrinio Buddsoddi Uniongyrchol Tramor (FDI) newydd ddod i rym. Er mai dim ond ers blwyddyn y bu yn ei le, bu'r mecanwaith hwn yn cael ei ddefnyddio'n drawiadol, sy'n golygu y bydd buddiannau'r UE yn cael eu diogelu'n well wrth symud ymlaen. Ar yr un pryd, adolygwyd dros 30,000 o geisiadau i allforio nwyddau â defnydd milwrol posibl gan Aelod-wladwriaethau o dan drefn Rheoli Allforio yr UE, gyda 603 o'r allforion hyn wedi'u blocio. Dyma rai o'r uchafbwyntiau a gyhoeddwyd ar adeg cyhoeddi'r adroddiadau cyntaf ar sgrinio FDI ac ar reolaethau allforio.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol a’r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis: “Mae’r UE yn parhau i fod yn agored i fasnach a buddsoddiad tramor - mae hyn yn biler yn ein gwaith o greu swyddi a thwf economaidd. Ond nid yw ein didwylledd yn ddiamod ac mae angen ei gydbwyso ag offer priodol i ddiogelu ein diogelwch a'n trefn gyhoeddus. Mae sgrinio buddsoddiad tramor a rheoli allforion nwyddau defnydd deuol yn helpu i gadw'r UE yn ddiogel, wrth amddiffyn hawliau dynol. Maent yn elfennau allweddol o'n polisi masnach agored, cynaliadwy a phendant. Mae'r ddau adroddiad hyn yn tynnu sylw at sut y gall yr offer hyn helpu'r Comisiwn ac awdurdodau Aelod-wladwriaethau cymwys i weithredu'n bendant pan fydd y sefyllfa'n mynnu, gan amddiffyn ein buddiannau wrth hyrwyddo ein gwerthoedd. "

Sgrinio FDI

Yr adroddiad hwn ar sgrinio FDI yw'r cyntaf i gael ei gyhoeddi ers i reoliad sgrinio FDI newydd yr UE ddod i rym flwyddyn yn ôl. O dan y rheoliad hwn, mae aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn yn cydweithio'n agos i sicrhau bod unrhyw fuddsoddiad uniongyrchol o dramor a all beri risg diogelwch i aelod-wladwriaethau'r UE neu asedau critigol yr UE yn cael ei sgrinio'n effeithiol.

hysbyseb

O ran canfyddiadau allweddol, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at:

 • Sgriniodd y Comisiwn 265 o drafodion a hysbyswyd gan aelod-wladwriaethau o dan yr adroddiad tan ddiwedd Mehefin 2021 (erbyn hyn mae'r rhifwr yn uwch na 400);
 • Nid oedd 80% o'r trafodion yn cyfiawnhau ymchwilio ymhellach ac felly cawsant eu hasesu gan y Comisiwn mewn 15 diwrnod yn unig;
 • roedd y mwyafrif o hysbysiadau ar gyfer sgrinio gan Aelod-wladwriaethau yn ymwneud â'r sector gweithgynhyrchu, TGCh, cyfanwerthol a manwerthu;
 • y pum gwlad wreiddiol o fuddsoddwyr ymhlith achosion FDI hysbyswyd oedd cwmnïau a leolir yn: yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, Tsieina, Canada a'r Emiradau Arabaidd Unedig, a;
 • cyhoeddodd y Comisiwn farn mewn llai na 3% allan o 265 o achosion a sgriniwyd.

Mae'r adroddiad yn cadarnhau bod yr UE yn parhau ar agor ar gyfer buddsoddiad tramor, wrth sicrhau diogelwch diogelwch yr UE a threfn gyhoeddus. Mae mecanwaith cydweithredu sgrinio FDI yn gweithio'n effeithiol ac nid yw'n creu oedi diangen ar gyfer trafodion. Mae nifer cynyddol o aelod-wladwriaethau wedi mabwysiadu eu mecanwaith sgrinio eu hunain - mae gan 18 bellach fecanwaith ar waith. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn disgwyl i bob aelod-wladwriaeth fabwysiadu mecanweithiau sgrinio cenedlaethol. Bydd hyn yn gwella effeithiolrwydd y system sgrinio ymhellach ac yn sicrhau dull cynhwysfawr o'r UE i fynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig â diogelwch neu drefn gyhoeddus.

Rheolaethau Allforio

Dyma'r adroddiad olaf ar reolaethau allforio cyn i'r Rheoliad Rheoli Allforio wedi'i uwchraddio ddod i rym.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn dangos bod allforion defnydd deuol yn cynrychioli tua 2.3% o gyfanswm allforion yr UE. Allan o gyfanswm nifer o 30.292 o geisiadau am allforion o dan drwyddedau a hysbysiadau ohonynt, gwrthodwyd 603 o drafodion (allforion) (yn 2019) sy'n cynrychioli tua 0.02% o gyfanswm yr allforion. Byddai hyn yn rhoi gwerth masnach defnydd deuol yn € 119 biliwn yn 2019.

Mae'r Rheoliad newydd a ddaeth i rym ar 9 Medi eleni yn cryfhau rheolaethau allforio ymhellach trwy:

 • Cyflwyno dimensiwn 'diogelwch dynol' newydd er mwyn dal technolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg - yn enwedig offer seiber-wyliadwriaeth;
 • symleiddio gweithdrefnau a gwneud y system rheoli allforio yn fwy ystwyth ac yn gallu esblygu ac addasu i amgylchiadau;
 • datblygu rhaglen adeiladu gallu a hyfforddi UE ar gyfer awdurdodau trwyddedu a gorfodi aelod-wladwriaethau;
 • cydlynu a chefnogi gorfodi rheolaethau yn gadarn, a;
 • sefydlu deialogau â thrydydd gwledydd er mwyn gwella diogelwch byd-eang a hyrwyddo chwarae teg ar lefel fyd-eang.

Memorandwm ar Reolaethau Defnydd Deuol 9 Medi 2021.

Cefndir

Mae rheolaethau sgrinio ac allforio FDI yn rhan o strategaeth masnach adnewyddedig yr UE, sy'n ceisio gorfodi hawliau'r UE ac amddiffyn ei werthoedd yn fwy pendant. Mae mentrau a chamau gweithredu eraill o dan y strategaeth hon yn cynnwys:

 • Cynnig ar Offeryn Caffael Rhyngwladol i helpu i sicrhau chwarae teg yn y farchnad gaffael fyd-eang. Mae hyn ar hyn o bryd gyda Senedd a Chyngor Ewrop.
 • Cynnig deddfwriaethol ar gyfer offeryn gwrth-orfodaeth newydd sydd i fod i ddod ym mis Rhagfyr 2021 a fydd yn caniatáu i'r UE ymateb i ymdrechion gwledydd eraill i orfodi'r UE neu ei wledydd i sicrhau newidiadau polisi.
 • Offeryn newydd a baratowyd ar hyn o bryd gan y Comisiwn, a ddyluniwyd i fynd i’r afael yn effeithiol â chymorthdaliadau tramor sy’n achosi ystumiadau ac yn niweidio’r chwarae teg yn y Farchnad Sengl mewn unrhyw sefyllfa yn y farchnad.
 • Lansiwyd porth newydd 'Mynediad i Farchnadoedd' ym mis Hydref 2020, yn darparu gwybodaeth amlieithog hygyrch i helpu busnesau o bob maint i wneud y mwyaf o gytundebau masnach yr UE.
 • Pwynt Mynediad Sengl a sefydlwyd ym mis Tachwedd 2020, gan ei gwneud yn gyflym ac yn hawdd i unrhyw randdeiliad yn yr UE gyflwyno cwynion am ddiffyg cydymffurfiaeth gan drydydd gwledydd â'u hymrwymiadau masnach ryngwladol vis-à-vis yr UE.
 • Defnydd mwy systematig o'r strwythurau sefydliadol a sefydlwyd gan gytundebau masnach yr UE i sicrhau bod ymrwymiadau'n cael eu gweithredu'n effeithiol gan drydydd gwledydd a datrys rhwystrau mynediad i'r farchnad.
 • Defnydd mwy gweithredol o fecanweithiau datrys anghydfodau i orfodi ein hawliau.
 • Parhau i symud cynrychiolwyr cymdeithas sifil wrth weithredu cytundebau a threfniadau masnach yr UE, yn benodol ar fasnach a datblygu cynaliadwy.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad ar sgrinio buddsoddiadau uniongyrchol tramor i'r Undeb

Dogfen sy'n cyd-fynd ag adroddiad FDI

Adrodd ar reoli allforion, broceriaeth, cymorth technegol, cludo a throsglwyddo eitemau defnydd deuol

Taflen Ffeithiau

Llyfryn

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Ystadegau amaethyddiaeth yr UE: Cymorthdaliadau, swyddi, cynhyrchu

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch ffeithiau a ffigurau am ffermio yn yr UE, gan gynnwys cyllid yn ôl gwlad, cyflogaeth a chynhyrchu, Cymdeithas.

Mae amaethyddiaeth yn ddiwydiant pwysig i holl wledydd yr UE ac maen nhw i gyd yn derbyn arian yr UE trwy'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Mae'r cronfeydd hyn yn cefnogi ffermwyr yn uniongyrchol trwy'r Gronfa Gwarant Amaethyddol Ewropeaidd ac ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Dewch i wybod sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cefnogi ffermwyr.

Cymorthdaliadau amaethyddol yr UE yn ôl gwlad

Yn 2019, gwariwyd € 38.2 biliwn ar daliadau uniongyrchol i ffermwyr a € 13.8bn ar ddatblygu gwledig. Cefnogodd € 2.4bn arall y farchnad ar gyfer cynhyrchion amaethyddol.

hysbyseb

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu sut mae cronfeydd Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael eu gwario yn cael eu penderfynu gan y Cyllideb hirdymor yr UE. y mae'r rheolau cyfredol yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2022, ac ar ôl hynny y diweddaraf diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn dod i rym ac yn rhedeg tan 2027.

Infograffig gyda map yn dangos faint o gymorthdaliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin fesul gwlad yn yr UE yn 2019. Gellir dod o hyd i ddata allweddol o dan y pennawd cymorthdaliadau amaethyddol yr UE yn ôl gwlad.
Rhaniad y cronfeydd Polisi Amaethyddol Cyffredin rhwng gwledydd yr UE  

Ystadegau cyflogaeth amaeth yr UE

Cefnogodd y diwydiant amaeth 9,476,600 o swyddi yn 2019 a 3,769,850 o swyddi mewn cynhyrchu bwyd (yn 2018) ac roedd yn cyfrif am 1.3% o gynnyrch domestig gros yr UE yn 2020.

Roedd gan Rwmania y nifer fwyaf o bobl a gyflogwyd mewn amaethyddiaeth yn 2019, tra bod gan Ddenmarc y nifer fwyaf o bobl a gyflogir mewn cynhyrchu bwyd yn 2018.

hysbyseb

Am bob ewro sy'n cael ei wario, mae'r sector fferm yn creu € 0.76 ychwanegol ar gyfer economi'r UE. Y gwerth ychwanegol gros o ffermio - y gwahaniaeth rhwng gwerth popeth a gynhyrchodd sector amaethyddol sylfaenol yr UE a chost y gwasanaethau a'r nwyddau a ddefnyddiwyd yn y broses gynhyrchu - oedd € 178.4 biliwn yn 2020.

Infograffig yn dangos y gyflogaeth mewn amaethyddiaeth (yn 2019) a chynhyrchu bwyd (yn 2018) i bob gwlad yn yr UE. Gellir dod o hyd i ddata allweddol o dan y pennawd ystadegau cyflogaeth amaeth yr UE.
Y sectorau bwyd ac amaeth yn yr UE  

Cynhyrchu amaethyddol yn Ewrop

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cynhyrchu amrywiaeth gyfoethog o gynhyrchion bwyd, o rawnfwydydd i laeth. Mae'r UE wedi deddfu i sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu a'i werthu yn yr UE yn ddiogel i'w fwyta. Mae'r Strategaeth fferm i fforc yr UENod a gyhoeddwyd yn 2020, yw sicrhau bod bwyd hefyd yn cael ei gynhyrchu'n fwy cynaliadwy. Mae ASEau am dorri defnydd plaladdwyr yn well amddiffyn peillwyr a bioamrywiaeth, rhoi diwedd ar ddefnyddio cewyll mewn ffermio anifeiliaid a chynyddu defnydd tir ar gyfer ffermio organig gan 2030.

Infograffig yn dangos faint o dunelli o wahanol fwydydd a gynhyrchwyd yn yr UE yn 2019.
Cynhyrchu bwyd yn yr UE  

Polisi Amaethyddol Cyffredin 

Ffynonellau data 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Senedd Ewrop ar fin pleidleisio ar fargen cymorthdaliadau fferm enfawr

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau Senedd Ewrop yn mynychu dadl ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) yn ystod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop yn Strasbwrg, Ffrainc, Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Christian Hartmann / Pool
Mae'r Comisiynydd Amaeth Ewropeaidd Janusz Wojciechowski yn siarad yn ystod dadl ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) yn ystod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop yn Strasbwrg, Ffrainc, Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Christian Hartmann / Pool

Anogodd deddfwyr a helpodd i frocera bargen â llywodraethau ar ddiwygiadau i raglen cymhorthdal ​​ffermio enfawr yr Undeb Ewropeaidd Senedd Ewrop i roi'r golau gwyrdd olaf iddo ddydd Mawrth (23 Tachwedd), yn ysgrifennu Ingrid Melander, Reuters.

Y fargen daeth ym mis Mehefin i ben â brwydr bron i dair blynedd dros ddyfodol Polisi Amaethyddol Cyffredin yr UE, ac mae'n cyfrif am oddeutu traean o gyllideb 2021-2027 y bloc - gan wario tua € 387 biliwn ($ 436bn) ar ffermwyr a chefnogaeth i gefn gwlad datblygu.

Rheolau'r PAC newydd, a fyddai’n berthnasol o 2023, anelu at symud arian o arferion ffermio dwys i amddiffyn natur, a lleihau’r 10% o nwyon tŷ gwydr yr UE a allyrrir gan amaethyddiaeth.

Mae gan y diwygiadau siawns dda o gael eu cymeradwyo gan Senedd Ewrop yn ddiweddarach ddydd Mawrth. Ond dywed grwpiau amgylcheddol a rhai deddfwyr nad ydyn nhw'n alinio ffermio â nodau'r UE i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a bod llawer o'r mesurau sydd wedi'u cynllunio i annog ffermwyr i symud i ddulliau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn wan neu'n wirfoddol.

hysbyseb

"Rwy'n eich annog chi, os gwelwch yn dda, er budd y ffermwyr Ewropeaidd, er budd yr hinsawdd, i bleidleisio o blaid," meddai Peter Jahr, aelod o'r Almaen yn Senedd Ewrop.

Wrth annerch beirniadaeth o’r diwygiadau, dywedodd fod angen cyfaddawdau.

Dywedodd pennaeth amaethyddol gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd, Janusz Wojciechowski, y byddai'r diwygiadau'n "meithrin sector amaethyddol cynaliadwy a chystadleuol a all gefnogi bywoliaeth ffermwyr a darparu bwyd iach a chynaliadwy i'r gymdeithas wrth ddarparu llawer mwy o ran yr amgylchedd a'r hinsawdd."

hysbyseb

Byddai'r diwygiadau'n gofyn bod 20% o'r taliadau i ffermwyr rhwng 2023-2024 yn cael eu gwario ar "eco-gynlluniau", gan godi i 25% o'r taliadau yn 2025-2027. Byddai o leiaf 10% o gronfeydd CAP yn mynd i ffermydd llai a byddai holl daliadau ffermwyr ynghlwm wrth gydymffurfio â rheolau amgylcheddol.

Mae'r cytundeb hefyd yn creu cronfa argyfwng € 450 miliwn rhag ofn y bydd argyfwng fel pandemig yn tarfu ar farchnadoedd amaethyddol.

($ 1 0.8880 = €)

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd