Cysylltu â ni

Economi

Polisi masnach pendant: Parhaodd mesurau amddiffyn yr UE yn erbyn arferion masnach annheg yn effeithiol yn 2020

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Parhaodd y system ar gyfer amddiffyn busnesau'r UE rhag mewnforion wedi'u dympio a'u cymhorthdal ​​i weithredu'n dda yn 2020 diolch i ffyrdd cadarn ac arloesol yr UE o ddefnyddio offerynnau amddiffyn masnach (TDI), er gwaethaf yr heriau ymarferol a gyflwynwyd gan bandemig COVID-19. Mae hyn yn rhan o strategaeth fasnach newydd y Comisiwn Ewropeaidd, lle mae'r UE yn cymryd safiad mwy pendant wrth amddiffyn ei fuddiannau yn erbyn arferion masnach annheg.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol a’r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis: “Mae angen offer effeithiol ar yr UE i amddiffyn ein hunain pan fyddwn yn wynebu arferion masnach annheg. Mae hwn yn biler allweddol yn ein strategaeth newydd ar gyfer polisi masnach agored, cynaliadwy a phendant. Rydym wedi parhau i ddefnyddio ein hofferynnau amddiffyn masnach yn effeithiol yn ystod pandemig COVID-19, wedi gwella eu monitro a'u gorfodi, ac wedi mynd i'r afael â ffyrdd newydd o roi cymorthdaliadau gan drydydd gwledydd. Ni fyddwn yn goddef camddefnydd offerynnau amddiffyn masnach gan ein partneriaid masnachu a byddwn yn parhau i gefnogi ein hallforwyr sy'n cael eu dal mewn achosion o'r fath. Mae'n hanfodol bod ein cwmnïau a'u gweithwyr yn gallu parhau i ddibynnu ar offerynnau amddiffyn masnach cadarn sy'n eu hamddiffyn rhag arferion masnach annheg. ”

Ar ddiwedd 2020, roedd gan yr UE 150 o fesurau amddiffyn masnach mewn grym, yn unol â lefelau gweithgaredd blynyddoedd blaenorol gyda chynnydd yn nifer yr achosion a gyflwynwyd tuag at ddiwedd 2020. Yn ogystal, am y tro cyntaf, aeth y Comisiwn i'r afael math newydd o gymhorthdal ​​a roddwyd gan drydydd gwledydd ar ffurf cymorth ariannol trawsffiniol a oedd yn her ddifrifol i gwmnïau’r UE.

hysbyseb

Mae'r canlynol yn brif uchafbwyntiau amddiffyn masnach 2020:

Lefel uchel barhaus o weithgaredd amddiffyn masnach yr UE

Oherwydd y pandemig COVID-19, bu’n rhaid i’r Comisiwn gyflwyno newidiadau dros dro i’w arferion gwaith yn gyflym, yn enwedig o ran ymweliadau dilysu yn y fan a’r lle. Roedd hyn yn caniatáu i'r Comisiwn barhau i gymhwyso'r offerynnau ar y safonau uchaf heb ostwng lefelau'r gweithgaredd. Ar ddiwedd 2020, roedd y 150 o fesurau amddiffyn masnach a oedd ar waith gan yr UE - 10 yn fwy nag ar ddiwedd 2019 - yn cynnwys 128 gwrth-dympio, 19 gwrth-gymhorthdal ​​a 3 mesur diogelu.

hysbyseb

Yn 2020, lansiodd y Comisiwn:

  • 15 ymchwiliad, o’i gymharu ag 16 yn 2019, a gosod 17 mesur dros dro a diffiniol, o’i gymharu â 15 yn 2019;
  • 28 adolygiad, o'i gymharu â 23 y flwyddyn flaenorol.

Mae'r nifer uchaf o fesurau amddiffyn masnach yr UE yn ymwneud â mewnforion o:

  • China (99 mesur);
  • Rwsia (Naw mesur);
  • India (Saith mesur), a;
  • Yr Unol Daleithiau (Chwe mesur).

Mynd i'r afael â mathau newydd o gymorthdaliadau

Yn 2020, cryfhaodd y Comisiwn ei gamau yn erbyn cymorthdaliadau a roddwyd gan drydydd gwledydd. Yn benodol, gosododd y Comisiwn ddyletswyddau gwrthgyferbyniol ar gymorth ariannol trawsffiniol a roddwyd gan Tsieina i gwmnïau dan berchnogaeth Tsieineaidd sy'n cynhyrchu ffabrigau ffibr gwydr a chynhyrchion ffibr gwydr ffilament parhaus wedi'u lleoli yn yr Aifft i'w hallforio i'r UE.

Mae hyn yn golygu bod y Comisiwn, am y tro cyntaf, wedi mynd i'r afael â chymorthdaliadau trawsffiniol a roddwyd gan wlad i fentrau sydd wedi'u lleoli mewn gwlad arall i'w hallforio i'r UE.

Cefnogaeth i, ac amddiffyn allforwyr yr UE sy'n wynebu ymchwiliadau amddiffyn masnach mewn marchnadoedd allforio

Roedd pwysigrwydd monitro camau amddiffyn masnach a gymerwyd gan drydydd gwledydd yn amlwg eto yn 2020. Cyrhaeddodd nifer y mesurau amddiffyn masnach sydd mewn grym gan drydydd gwledydd sy'n effeithio ar allforwyr yr UE ei lefel uchaf ers i'r Comisiwn ddechrau'r gweithgaredd monitro hwn, gyda 178 o fesurau ar waith. Yn ogystal, cynyddodd nifer yr achosion a gychwynnwyd hefyd yn 2020, gyda 43 o'i gymharu â 37 y flwyddyn flaenorol.

Mae'r adroddiad yn amlinellu gweithgareddau'r Comisiwn i sicrhau bod rheolau'r WTO yn cael eu gweithredu'n gywir a bod gwallau gweithdrefnol ac anghysondebau cyfreithiol yn cael sylw er mwyn osgoi unrhyw gamddefnydd o drydydd gwlad ar offerynnau amddiffyn masnach. Llwyddodd ymyriadau'r Comisiwn i lwyddo mewn rhai achosion lle na orfodwyd mesurau yn y pen draw, gan effeithio ar gynhyrchion allforio pwysig yr UE fel teils ceramig a gwrteithwyr.  

Ffocws cryf ar fonitro a gorfodi

Roedd ffocws o'r newydd ar fonitro mesurau ar waith yn 2020, gan gynnwys newidiadau i arferion gwyliadwriaeth i sicrhau effeithiolrwydd parhaus yr offerynnau amddiffyn masnach. Roedd hyn hefyd yn cynnwys awdurdodau tollau, diwydiant yr UE, ac mewn rhai achosion, Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewrop (OLAF). Gan barhau â'i ymdrechion i fynd i'r afael ag achosion lle ceisiodd allforwyr osgoi mesurau, cychwynnodd y Comisiwn dri ymchwiliad gwrth-gylchdroi yn 2020 a chwblhaodd bum ymchwiliad o'r fath yn ystod y flwyddyn, lle cafodd mesurau eu hymestyn mewn pedwar achos i fynd i'r afael â mewnforion o drydydd gwledydd lle canfuwyd trawslwytho. i fod wedi digwydd.

Mae'r adroddiad hefyd yn dwyn i gof ganfyddiadau Llys Archwilwyr Ewrop o fis Gorffennaf 2020, a gadarnhaodd fod y Comisiwn wedi gorfodi offer amddiffyn masnach yr UE yn llwyddiannus. Gwnaeth yr adroddiad nifer o argymhellion i gryfhau ymateb y Comisiwn ymhellach i'r heriau a berir gan fewnforion a fasnachwyd yn annheg y mae'r Comisiwn wedi dechrau eu rhoi ar waith yn 2020, megis gwella monitro i sicrhau effeithiolrwydd mesurau. 

Mwy o wybodaeth

39ain Adroddiad blynyddol ar weithgaredd Amddiffyn Masnach yr UE

Atodiad i'r adroddiad (Dogfen Waith Staff y Comisiwn)

Mwy o wybodaeth am weithdrefnau amddiffyn masnach yr UE ac achosion sy'n bodoli eisoes

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

rheilffyrdd UE

Mae'r UE yn cynnig 60,000 o docynnau trên i bobl ifanc i DiscoverEU

cyhoeddwyd

on

Bydd y Comisiwn yn darparu tocynnau rheilffordd teithio am ddim i 60,000 o Ewropeaid rhwng 18 ac 20 oed, diolch i Darganfod. Mae ceisiadau’n agor yfory, 12 Hydref, am hanner dydd ac yn cau ar 26 Hydref, am hanner dydd, am gyfnod teithio yn 2022, sef Blwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewrop, Margaritis Schinas: “Dros y 18 mis diwethaf, mewn gwir ysbryd undod, mae ein pobl ifanc wedi aberthu eiliadau ifanc a diffiniol o’u bywydau. Rwy’n falch iawn bod y Comisiwn yn cynnig ffyniant symudedd Ewropeaidd heddiw gyda’r 60,000 o docynnau trên. Bydd y ffyniant Ewropeaidd hwn o symudedd a chyfleoedd yn cael ei feithrin ymhellach gan Erasmus + a llawer mwy o fentrau yn dod ar gyfer Blwyddyn Ieuenctid Ewrop yn 2022. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n falch iawn o agor y rownd newydd hon o DiscoverEU i roi cyfle i 60,000 o bobl ifanc ddarganfod cyfoeth ein cyfandir. Yn ysbryd y Comisiwn sy'n dynodi 2022 Blwyddyn Ieuenctid Ewrop, mae DiscoverEU yn ôl, yn fwy nag erioed, gyda chyfleoedd newydd i bobl ifanc fynd ar drên, ehangu eu gorwelion, ymestyn eu dysgu, cyfoethogi eu profiadau a chwrdd â chyd-Ewropeaid wrth deithio ar y trên ym mis Mawrth 2022. ”

hysbyseb

Mae hyn yn rownd y cais ar agor i Ewropeaid ifanc a anwyd rhwng 1 Gorffennaf 2001 a 31 Rhagfyr 2003. Yn eithriadol, gall pobl ifanc 19 ac 20 oed hefyd wneud cais ar ôl i'w rowndiau gael eu gohirio oherwydd y pandemig COVID-19.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio rhwng Mawrth 2022 a Chwefror 2023 am hyd at 30 diwrnod. Gan fod esblygiad y pandemig yn parhau i fod yn anhysbys, cynigir archebion hyblyg i bob teithiwr trwy docyn teithio symudol newydd. Gellir newid y dyddiad gadael hyd at yr amser gadael. Mae gan y tocynnau teithio symudol ddilysrwydd blwyddyn. Mae'r Comisiwn yn cynghori pob teithiwr i wirio cyfyngiadau teithio posibl Ailagor.

Anogir pobl ifanc ag anghenion arbennig yn gryf i gymryd rhan yn DiscoverEU. Bydd y Comisiwn yn rhoi gwybodaeth ac awgrymiadau ar gael iddynt ac yn talu costau cymorth arbennig, fel person sy'n dod gydag ef, ci cymorth, ac ati.

hysbyseb

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio ar eu pennau eu hunain neu mewn grŵp o hyd at bum person (pob un o fewn yr ystod oedran gymwys). Er mwyn atgyfnerthu teithio cynaliadwy - a thrwy hynny gefnogi Bargen Werdd Ewrop, bydd cyfranogwyr DiscoverEU yn teithio ar reilffordd yn bennaf. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau mynediad eang ledled yr UE, gall cyfranogwyr hefyd ddefnyddio dulliau cludo amgen, fel coetsys neu fferïau, neu'n eithriadol, awyrennau. Bydd hyn yn sicrhau bod pobl ifanc sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell neu ar ynysoedd hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan.

Dyrennir nifer o docynnau teithio i bob aelod-wladwriaeth, yn seiliedig ar ei phoblogaeth, fel cyfran o boblogaeth gyffredinol yr Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

Lansiodd y Comisiwn Darganfod ym mis Mehefin 2018, yn dilyn cynnig gan Senedd Ewrop. Mae wedi'i integreiddio'n ffurfiol i'r newydd Rhaglen Erasmus + 2021-2027.

Mae DiscoverEU yn cysylltu miloedd o bobl ifanc, gan adeiladu cymuned ledled Ewrop. Cysylltodd cyfranogwyr nad oeddent erioed wedi cyfarfod o'r blaen ar gyfryngau cymdeithasol, cyfnewid awgrymiadau neu gynnig mewnwelediadau lleol, ffurfio grwpiau i deithio o ddinas i ddinas neu aros yn lleoedd ei gilydd.

Yn 2018-2019, gwnaeth 350,000 o ymgeiswyr gais am gyfanswm o 70,000 o docynnau teithio: roedd 66% o ymgeiswyr wedi teithio am y tro cyntaf ar y trên allan o'u gwlad breswyl. I lawer, hwn hefyd oedd y tro cyntaf iddynt deithio heb rieni nac oedolion yng nghwmni oedolion a nododd y mwyafrif eu bod wedi dod yn fwy annibynnol. Mae profiad DiscoverEU wedi rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o ddiwylliannau eraill ac o hanes Ewrop. Mae hefyd wedi gwella eu sgiliau iaith dramor. Dywedodd dwy ran o dair na fyddent wedi gallu ariannu eu tocyn teithio heb DiscoverEU.

Ers 2018, mae cyn-deithwyr a darpar deithwyr DiscoverEU bellach yn ffurfio cymuned amrywiol ac ymgysylltiol sy'n cwrdd ar-lein ac oddi ar-lein i rannu eu profiadau.

Gwahoddir cyfranogwyr i ddod yn Llysgenhadon DiscoverEU i hyrwyddo'r fenter. Fe'u hanogir hefyd i gysylltu â chyd-deithwyr ar y swyddog Grŵp DiscoverEU ar-lein i rannu profiadau a chyfnewid awgrymiadau, yn enwedig ar brofiadau diwylliannol, neu ar sut i deithio'n ddigidol ac yn gynaliadwy.

I wneud cais, mae angen i ymgeiswyr cymwys gwblhau cwis amlddewis ar wybodaeth gyffredinol am yr Undeb Ewropeaidd a mentrau eraill yr UE sy'n targedu pobl ifanc. Mae cwestiwn ychwanegol yn gwahodd ymgeiswyr i wneud amcangyfrif o faint o bobl sy'n gwneud cais yn y rownd hon. Po agosaf yw'r amcangyfrif at yr ateb cywir, y mwyaf o bwyntiau y mae'r ymgeisydd yn eu cael. Bydd hyn yn galluogi'r Comisiwn i restru'r ymgeiswyr. Bydd y Comisiwn yn cynnig tocynnau teithio i ymgeiswyr yn dilyn eu safle, nes bydd y tocynnau sydd ar gael yn dod i ben.

Mwy o wybodaeth

Darganfod

Porth Ieuenctid Ewrop

Taflen Ffeithiau

Parhau Darllen

Economi

Mae Cysylltu Europe Express yn cyrraedd y gyrchfan derfynol ar ôl taith 20,000km

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Hydref, cyrhaeddodd y Connecting Europe Express ei gyrchfan olaf ym Mharis ar ôl 36 diwrnod yn teithio ar draws Ewrop - Gorllewin i'r Dwyrain, Gogledd i Dde, a hyd yn oed ymweld â chymdogion y tu allan i'r UE. Lluniwyd y trên hwn yn arbennig ar gyfer achlysur y Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd 2021, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o fuddion rheilffyrdd a'r heriau y mae angen eu goresgyn o hyd. Gwnaeth y trên dros 120 o arosfannau, croesi 26 gwlad a 33 ffin, gan deithio ar dri medrydd gwahanol ar hyd y ffordd.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn labordy treigl, gan ddatgelu mewn amser real lwyddiannau niferus ein Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd a'n rhwydwaith TEN-T i ganiatáu ar gyfer teithio di-dor ar draws ein Hundeb. Hoffwn estyn fy niolchgarwch twymgalon i bawb a helpodd ni i droi’r Connecting Europe Express o syniad yn realiti, taith deithiol, gyffrous, cyfarfodydd cofiadwy - o feddyliau a phersonau - a gwir gludwr baneri ar gyfer rheilffyrdd Ewropeaidd. ”

Dywedodd Andreas Matthä, cadeirydd Cymuned Cwmnïau Rheilffyrdd a Seilwaith Ewropeaidd (CER) a Phrif Swyddog Gweithredol Rheilffyrdd Ffederal Awstria: “Mae’r Connecting Europe Express wedi cyflawni dau darged heddiw. Nid yn unig y mae wedi cyrraedd ei gyrchfan olaf ym Mharis ond, yn bwysicach fyth, mae wedi tynnu sylw at yr heriau mewn gwasanaethau trên trawsffiniol. Os yw targed pwysig arall, y Fargen Werdd, i fod yn llwyddiant, rhaid iddo ddod mor hawdd i yrru trên trwy Ewrop ag ydyw i yrru tryc. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen mwy o gapasiti a buddsoddiadau newydd mewn seilwaith ar reilffyrdd. Rhaid addasu amodau'r fframwaith i greu chwarae teg rhwng pob dull cludo. Rwy’n llongyfarch ac yn diolch i bawb a fu’n rhan o’r prosiect hynod lwyddiannus hwn. ”

hysbyseb

Roedd y digwyddiad olaf ym Mharis yn gyfle i gyflwyno'r casgliadau cychwynnol a dynnwyd yn ystod y daith trên unigryw.

  • Cyntaf, i'r rheilffyrdd ryddhau ei botensial, gwir drawsffiniol, seilwaith rheilffyrdd modern o ansawdd uchel yn ofyniad sylfaenol. Mae'n amlwg bod angen gweithredu ar y cyd i gwblhau'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T): y rhwydwaith craidd erbyn 2030, a'r rhwydwaith gynhwysfawr erbyn 2050. Bydd y Comisiwn yn cynnig newidiadau i'r Rheoliad TEN-T yn ddiweddarach eleni. Ar 16 Medi, galwad o € 7 biliwn am gynigion lansiwyd o dan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), ar gyfer prosiectau sy'n targedu seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd newydd, wedi'i uwchraddio a'i wella. Gall Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE gefnogi moderneiddio a rhyngweithredu seilwaith rheilffyrdd, ynghyd â phrosiectau seilwaith allweddol, megis y llinellau Lyon-Turin, twnnel Brenner Base a Rail Baltica.
  • Yn ail, rhaid rheoli'r seilwaith presennol yn well a gwella ei allu. Gall digideiddio helpu. Er enghraifft, bydd defnyddio'r System Rheoli Traffig Rheilffordd Ewropeaidd (ERTMS) yn cynyddu gallu, diogelwch, dibynadwyedd a phrydlondeb. Bydd ymchwil ac arloesi hefyd yn datgloi mwy o gapasiti, a bydd y bartneriaeth newydd 'Europe's Rail' yn adeiladu ar waith llwyddiannus Shift2Rail.
  • Trydydd, mwy cydgysylltu pan-Ewropeaidd a gofynion cyffredin mae eu hangen, a rhaid gwella'r Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd. Er enghraifft, dylai gyrwyr trenau Ewrop allu mynd gyda'u trenau ar draws ffiniau, yn yr un modd ag y gall peilotiaid a gyrwyr lorïau tryciau. Ac mae'n rhaid trosi'r 4ydd pecyn rheilffordd yn gyflym i gael gwared ar rwystrau eraill sy'n weddill a grëwyd gan reolau cenedlaethol a sefydlu marchnad Ewropeaidd agored a chystadleuol ar gyfer rheilffyrdd - yn dechnegol, yn weithredol ac yn fasnachol.
  • Pedwerydd, mae angen i reilffordd ddod yn fwy deniadol i annog mwy o bobl a chwmnïau i ddewis rheilffyrdd. Byddai gwella tocynnau ac opsiynau ar gyfer cynllunio teithio ar draws dulliau trafnidiaeth o gymorth, ynghyd â gostwng costau teithio ar reilffordd o'i gymharu â'r dewisiadau amgen. Yn erbyn y cefndir hwn, bydd y Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu i hybu gwasanaethau rheilffordd teithwyr trawsffiniol pellter hir ym mis Rhagfyr.

Cefndir

Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn gyflawniad Ewropeaidd ar y cyd. Mae wedi dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, y gymdeithas yn gyffredinol a'r sector rheilffyrdd, o newydd-ddyfodiaid a gweithredwyr presennol i reolwyr seilwaith a'r diwydiant cyflenwi. Ymunodd mwy na 40 o bartneriaid o'r sector i gyfuno hyfforddwr cysgu o Awstria gyda hyfforddwr bwyta o'r Eidal, hyfforddwr panoramig o'r Swistir, hyfforddwr seddi o'r Almaen, hyfforddwr cynhadledd yn Ffrainc a hyfforddwr arddangos Hwngari; cwblhau'r trên mesur safonol gyda thrên Iberaidd a Baltig. Cydlynodd y gymdeithas sector rheilffyrdd CER redeg technegol a gweithredol y trenau gyda'r 40 a mwy o actorion rheilffordd yn cymryd rhan. 

hysbyseb

Trwy gydol ei daith, cynhaliodd y trên sawl cynhadledd a ffôn symudol arddangosfa, a chroesawu dosbarthiadau ysgol, llunwyr polisi, rhanddeiliaid a dinasyddion eraill ar fwrdd y llong. Trefnwyd cynadleddau ychwanegol a digwyddiadau croeso ar hyd y ffordd ac roedd yr arosfannau trên yn cyd-daro â digwyddiadau allweddol fel cyfarfod anffurfiol gweinidogion trafnidiaeth ac ynni yn Brdo, Slofenia, yn ogystal ag Uwchgynhadledd Rheilffordd y Balcanau Gorllewinol gyntaf erioed yn Belgrade. Yn Halle (Saale), yr Almaen, gwelodd teithwyr ddechrau oes y cyplu awtomatig digidol ar gyfer wagenni cludo nwyddau yn ogystal â gweithrediadau rhyngfoddol ar derfynfa Bettembourg yn Lwcsembwrg.

Mwy o wybodaeth

Cysylltu Europe Express

Blog

Llwybr a digwyddiadau

Llyfr Taith

arddangosfa

Cystadleuaeth ffotograffau

partneriaid

Adnoddau

Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd