Cysylltu â ni

Economi

Mae'r UE a'r UD yn cyrraedd bargen arloesol ar dariffau dur ac alwminiwm oes Trump

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cytunodd yr UE a'r UD i ddechrau trafodaethau ar Drefniant Byd-eang ar Ddur Cynaliadwy ac Alwminiwm (31 Hydref) ac atal anghydfodau masnach dur ac alwminiwm, ar y llinell ochr o dan uwchgynhadledd yr G20 yn Rhufain. Talodd y ddau arweinydd deyrnged i waith caled eu cynrychiolwyr masnach, Katherine Tai ac Is-lywydd Gweithredol Ewropeaidd Valdis Dombrovskis. 

Dywedodd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, fod y fargen yn nodi carreg filltir newydd yn y berthynas drawsatlantig, ac yn ymdrechion yr UE-UD i gyflawni datgarboneiddio'r diwydiannau dur ac alwminiwm byd-eang yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Cytunodd y ddau Arlywydd hefyd i oedi anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd dwyochrog ar ddur ac alwminiwm. 

Profwyd cysylltiadau’r UE / UD yn hallt dros fargen llong danfor AUKUS ac ymadawiad gwibiog lluoedd yr Unol Daleithiau o Afghanistan, gan adael yr UE yn sgrialu am atebion ac yn ddig o ddiffyg ystyriaeth gweinyddiaeth newydd yr Unol Daleithiau. Ynghyd â Chyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD ac atal tariffau yn anghydfodau Boeing-Airbus, mae'n ymddangos bod cysylltiadau ar y llwybr cywir eto

.

hysbyseb

Gweithgynhyrchu dur ac alwminiwm yw un o'r ffynonellau allyriadau carbon uchaf yn fyd-eang. Mae'r UE wedi cynnig mecanwaith addasu ffiniau carbon ar gyfer mewnforio cynhyrchion CO2-ddwys, bydd y mecanwaith yn berthnasol i'r gwledydd hynny nad ydynt yn cymryd mesurau i leihau ôl troed carbon y sector hwn. Mae'r arweinwyr hefyd yn cytuno i fynd i'r afael â gorgapasiti yn y sectorau. 

Dywedodd yr Arlywydd von der Leyen: “Bydd diffyg ffynhonnell arall o densiwn yn y bartneriaeth fasnach drawsatlantig yn helpu diwydiannau ar y ddwy ochr. Mae hon yn garreg filltir bwysig i'n hagenda adnewyddedig sy'n edrych i'r dyfodol gyda'r UD. "

Disgrifiodd yr Arlywydd Biden y cytundeb fel datblygiad arloesol mawr a fyddai’n mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd wrth amddiffyn swyddi America a diwydiant America: “Gyda’i gilydd, mae’r Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd yn tywys mewn oes newydd o gydweithrediad trawsAtlantig, a fydd o fudd i bawb ein pobl, nawr ac rwy'n credu yn y blynyddoedd i ddod. Mae'n dyst i bwer ein partneriaeth gref, ac i'r hyn y gall yr Unol Daleithiau ei gyflawni trwy weithio gyda'n ffrindiau. ”

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Economi

Gweithred y Senedd dros isafswm cyflog teg yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd yn barod i ddechrau trafodaethau ar gynnig sy'n ceisio sicrhau bod isafswm cyflog yn darparu ar gyfer byw'n weddus yn yr UE. ASEau croesawwyd y cynnig am gyflogau digonol ledled yr UE a mabwysiadodd fandad negodi ar 25 Tachwedd 2021. Ar ôl i'r Cyngor sefydlu ei safbwynt, gall y trafodaethau rhwng y ddau sefydliad ar ffurf derfynol y gyfraith ddechrau, Cymdeithas

Mwy o wybodaeth am sut mae'r UE yn gwella hawliau gweithwyr ac amodau gwaith.

Yr angen am isafswm cyflog gweddol

Yr isafswm cyflog yw'r gydnabyddiaeth isaf y mae'n rhaid i gyflogwyr ei thalu i'w gweithwyr am eu gwaith. Er bod gan bob gwlad yn yr UE rywfaint o arfer o isafswm cyflog, yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau yn aml nid yw'r gydnabyddiaeth hon yn talu am yr holl gostau byw. Roedd tua saith o bob deg gweithiwr isafswm cyflog yn yr UE yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd yn 2018.

Isafswm cyflogau yn yr UE

hysbyseb

Mae isafswm cyflog misol yn amrywio'n fawr ledled yr UE yn 2021, yn amrywio o € 332 ym Mwlgaria i € 2,202 yn Lwcsembwrg. Un o'r prif ffactorau ar gyfer yr ystod eang yw'r gwahaniaeth yng nghostau byw yng ngwledydd yr UE.

Dysgwch fwy ystadegau ar isafswm cyflogau yn yr UE wledydd.

Mae dau fath o isafswm cyflog yng ngwledydd yr UE:

hysbyseb
  • Isafswm cyflog statudol: thei yn cael eu rheoleiddio gan statudau neu gyfreithiau ffurfiol. Mae gan y mwyafrif o aelod-wladwriaethau reolau o'r fath.
  • Isafswm cyflog y cytunwyd arno ar y cyd: mewn chwe gwlad yn yr UE, pennir cyflogau trwy gytundebau ar y cyd rhwng undebau llafur a chyflogwyr, gan gynnwys isafswm cyflog mewn rhai achosion: Awstria, Cyprus, Denmarc, y Ffindir, yr Eidal a Sweden.

Beth mae'r Senedd yn ei wneud ar gyfer isafswm cyflog teg yn yr UE

Cyhoeddodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn y Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol ym mis Tachwedd 2017, gan nodi ymrwymiad yr UE i gyflogau teg.


Ym mis Hydref 2019, y Senedd mabwysiadodd benderfyniad, yn galw ar y Comisiwn i gynnig offeryn cyfreithiol ar gyfer isafswm cyflog teg yn yr UE.

In adroddiad a fabwysiadwyd ym mis Rhagfyr 2020, Senedd tanlinellodd y dylai'r gyfarwyddeb ar gyflogau teg gyfrannu at ddileu tlodi mewn gwaith a hyrwyddo cyd-fargeinio.

Mae gan weithwyr yr hawl i gyflogau teg sy'n darparu ar gyfer safon byw gweddus

Egwyddor 6 Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop

Yn 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a cynnig am gyfarwyddeb i wella digonolrwydd isafswm cyflog yn yr UE. Y bwriad yw nid yn unig amddiffyn gweithwyr yn yr UE, ond hefyd helpu i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, cryfhau cymhellion i weithio a chreu chwarae teg yn y Farchnad sengl.

Mae'r cynnig yn ystyried cymwyseddau cenedlaethol a rhyddid cytundebol partneriaid cymdeithasol ac nid yw'n gosod lefel yr isafswm cyflog.

Mae'r gyfarwyddeb eisiau hyrwyddo cyd-fargeinio ar gyflogau yn holl wledydd yr UE. Ar gyfer gwledydd sydd ag isafswm cyflog statudol, ei nod yw sicrhau bod yr isafswm cyflog yn cael ei osod ar lefelau digonol, gan ystyried amodau economaidd-gymdeithasol yn ogystal â gwahaniaethau rhanbarthol a sectoraidd.

Darganfyddwch sut mae ASEau am fynd i'r afael â gwaith tgoddiweddyd yn yr UE.

Pwyllgor cyflogaeth y Senedd wedi croesawu'r gyfraith newydd ar gyfer cyflogau digonol ledled yr UE a mabwysiadu mandad negodi ym mis Tachwedd 2021. Ar ôl i ASEau ei fabwysiadu yn ystod sesiwn lawn, gall y Senedd ddechrau trafodaethau gyda'r Cyngor ar ffurf derfynol y gyfraith.

Darganfyddwch sut mae'r UE yn gweithio i wella hawliau gweithwyr

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Ffermio organig: mae arweinwyr lleol yn galw am rôl gryfach wrth weithredu a gwerthuso'r cynllun gweithredu

cyhoeddwyd

on

Mae ffermio organig, trwy ei effaith amgylcheddol a hinsawdd gadarnhaol o ran gwell atafaelu carbon ac iechyd pridd, cadwraeth bioamrywiaeth a lles anifeiliaid, yn cyfrannu at amcanion Bargen Werdd Ewrop a thargedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth yr UE. Mabwysiadodd Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau (CoR) y farn ar 2 Rhagfyr ar XNUMX Rhagfyr Cynllun gweithredu UE ar gyfer ffermio organig.

Mae'r CoR yn croesawu cynllun gweithredu'r UE ar gyfer ffermio organig ac yn cymeradwyo ei ddull cynhwysfawr. Nod y cynllun gweithredu yw cynyddu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig, a thrwy hynny leihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr a gwrthficrobau. O dan dair echel - cynyddu defnydd, cynyddu cynhyrchiant a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach - cynigir 23 o gamau.

Y rapporteur ymlaen Cynllun gweithredu UE ar gyfer ffermio organigUroš Brežan Dywedodd (SI / Greens), maer Tolmin: “Mae cynyddu cefnogaeth i ffermio organig ar frys, er mwyn sicrhau y cyflawnir y targed 25% o dir amaethyddol a neilltuwyd i organig erbyn 2030. Rhaid i ni sicrhau bod y Polisi Amaethyddol Cyffredin nesaf yn cyfrannu at y Fargen Werdd Ewropeaidd ac at dargedau'r strategaethau Farm to Fork a Bioamrywiaeth. Mae gan awdurdodau lleol a rhanbarthol rôl allweddol wrth greu a datblygu 'biodistricts' a strwythuro'r sector organig. Felly, dylai awdurdodau lleol a rhanbarthol fod â chysylltiad agos â gweithredu a gwerthuso'r cynllun gweithredu trwy rwydwaith ar lefel ranbarthol. Rydyn ni'n galw'r Comisiwn i sefydlu rhwydwaith o'r fath. ”

Pwysleisiodd arweinwyr lleol eu rôl allweddol wrth godi ymwybyddiaeth ar lefel leol, gan hysbysu defnyddwyr am effaith gadarnhaol ffermio organig a datblygu rhaglenni addysgol ar gyfer meithrinfeydd ac ysgolion. Mae'r farn yn tynnu sylw at y ffaith bod gan awdurdodau lleol a rhanbarthol rôl allweddol hefyd wrth strwythuro'r sector organig o ran cynhyrchu, logisteg a masnach, gan hwyluso cydweithredu strwythuredig rhwng cynhyrchwyr a defnyddwyr.

hysbyseb

Er mwyn ysgogi'r ochr gynhyrchu, rhaid defnyddio pob polisi Ewropeaidd a chenedlaethol i gynyddu'r defnydd o gynhyrchion organig, dan arweiniad arweinwyr lleol. Yn 2019, roedd gan yr UE arwynebedd tir organig o oddeutu 8%, tra bod cymorthdaliadau ar gyfer ffermio organig yn cynrychioli 1.5% yn unig o gyfanswm cyllideb amaethyddol Ewrop. Mae ffermio organig yn cael ei danariannu o dan y PAC, nad yw ar hyn o bryd yn gwbl gyson ag amcanion y Cynllun Gweithredu Ffermio Organig. At hynny, mae'r farn yn argymell y Comisiwn i werthuso cynlluniau strategol cenedlaethol CAP a gyflwynwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yn drylwyr er mwyn monitro y byddant yn cyfrannu at gyflawni'r targed o 25% o dir amaethyddol wedi'i neilltuo i ffermio organig erbyn 2030.

Mae'r CoR yn croesawu cydnabod ardaloedd Bio fel offer datblygu gwledig effeithiol. Yn ardal ddaearyddol ardal Bio, mae ffermwyr, y cyhoedd, gweinyddiaethau cyhoeddus lleol, cymdeithasau a mentrau twristiaeth a diwylliannol masnachol yn ymrwymo i gytundeb ar gyfer rheoli adnoddau lleol yn gynaliadwy yn seiliedig ar egwyddorion a dulliau cynhyrchu a bwyta organig. Dylai rhanbarthau o'r fath yn benodol felly dderbyn cefnogaeth a gwasanaethau cyffredin trwy rwydwaith i'w sefydlu gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Gwybodaeth cefndir

hysbyseb
  • Cynllun gweithredu organig - trwy gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel ag effaith amgylcheddol isel, bydd ffermio organig yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr UE. Mae system fwyd gynaliadwy wrth wraidd Bargen Werdd Ewrop. O dan strategaeth Farm to Fork y Fargen Werdd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod targed o 'o leiaf 25% o dir amaethyddol yr UE o dan ffermio organig a chynnydd sylweddol mewn dyframaeth organig erbyn 2030'. Er mwyn cyflawni'r targed hwn ac i helpu'r sector organig i gyrraedd ei lawn botensial, mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynllun gweithredu ar gyfer cynhyrchu organig yn yr UE.
  • Cynlluniau strategol CAP: Materion a disgwyliadau ar gyfer amaethyddiaeth yr UE: Cynigion deddfwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygio'r polisi amaethyddol cyffredin Cyhoeddwyd (CAP) ym mis Mehefin 2018. Ers hynny mae nifer o ddatblygiadau sylweddol wedi digwydd yn y maes polisi hwn. Mae'r rhain yn cynnwys mabwysiadu'r Bargen Werdd Ewrop a'i fentrau cysylltiedig yn y 'fferm i fforc' strategaeth a'r strategaeth bioamrywiaeth, a hefyd y cytundeb ar fframwaith ariannol aml-flwyddyn 2021 2027 (MFF) ochr yn ochr â chefnogaeth ychwanegol o € 7.5 biliwn ar gyfer datblygu gwledig o fenter y Genhedlaeth Nesaf UE fel rhan o'r pecyn adfer a gwytnwch.
  • Ffermio heb gynhyrchion amddiffyn planhigion
  • Strategaeth 'fferm i fforc' yr UE: Ar 20 Mai 2020, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gyfathrebiad ar 'Strategaeth fferm i fforc ar gyfer system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar'.
  • IFOAM Organics Europe: IFOAM Organics Europe yw'r sefydliad ymbarél Ewropeaidd ar gyfer bwyd a ffermio organig. Maent yn cynrychioli organig wrth lunio polisïau yn Ewrop ac yn eiriol dros drawsnewid bwyd a ffermio. Mae eu gwaith yn seiliedig ar egwyddorion amaethyddiaeth organig - iechyd, ecoleg, tegwch a gofal. Gyda bron i 200 o aelodau mewn 34 o wledydd Ewropeaidd, mae eu gwaith yn rhychwantu'r gadwyn fwyd organig gyfan.

Y Cyfarfod Llawn agenda

Webstreaming: Ar y wefan o'r CoR.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Ewrofaromedr

Eurobarometer: Arolwg yn dangos cefnogaeth gref i ewro, SURE a Chyfleuster Adfer a Gwydnwch

cyhoeddwyd

on

Mae cefnogaeth y cyhoedd i’r ewro yn gryf ac yn sefydlog, yn ôl arolwg Eurobaromedr diweddaraf y Comisiwn Ewropeaidd. Mae mwyafrif yr ymatebwyr (78%) ledled ardal yr ewro yn credu bod yr ewro yn dda i'r UE. Ar ben hynny, mae 69% ohonynt yn ystyried yr ewro yn bositif i'w gwlad eu hunain. Mae'r canlyniadau hyn yn nodi'r gefnogaeth ail uchaf i'r ewro ers dechrau'r arolygon blynyddol yn 2002. Cynhaliwyd yr arolwg Eurobarometer hwn ymhlith tua 17,600 o ymatebwyr o 19 aelod-wladwriaeth ardal yr ewro, rhwng 25 Hydref a 9 Tachwedd 2021.

Mae'r canlyniadau hefyd yn dangos cefnogaeth gref i'r offeryn Ewropeaidd ar gyfer cefnogaeth dros dro i liniaru risgiau diweithdra mewn argyfwng (SURE), gydag 82% o'r ymatebwyr yn cytuno ar berthnasedd darparu benthyciadau i helpu aelod-wladwriaethau i gadw pobl mewn cyflogaeth. Yn yr un modd, roedd 77% o'r ymatebwyr yn gweld yn bositif gefnogaeth ariannol a ddarperir gan y Cyfleuster Adferiad a Gwydnwch (RRF). Yn olaf, roedd 65% o'r ymatebwyr o blaid dileu darnau arian un a dau y cant trwy dalgrynnu gorfodol swm terfynol y pryniannau i'r pum sent agosaf. Mae'r arolwg Eurobarometer ar gael yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd