Cysylltu â ni

Economi

'Mae economi Ewrop yn symud o adferiad i ehangu' Gentiloni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth gyflwyno rhagolwg economaidd yr Hydref, dywedodd Comisiynydd yr Economi Paolo Gentiloni: “Mae economi Ewrop yn symud o adferiad i ehangu ond mae bellach yn wynebu rhai penwisgoedd.”

Mae'r hyn a ddisgrifiodd Gentiloni fel “ymateb polisi digynsail” yr UE i bandemig COVID-19 a'r ymgyrch frechu lwyddiannus wedi galluogi ailagor yr economi, gydag ymchwydd cysylltiedig mewn twf.

Mae tri bygythiad allweddol i'r darlun cadarnhaol hwn: cynnydd amlwg mewn achosion COVID, yn fwyaf arbennig mewn ardaloedd lle mae brechiadau'n gymharol isel; chwyddiant cynyddol, wedi'i yrru i raddau helaeth gan bigiad mewn prisiau ynni; ac aflonyddwch cadwyn gyflenwi sy'n pwyso ar sawl sector. 

Rhagwelir y bydd economi’r UE yn cyflawni cyfradd twf o 5% yn 2021, 4.3% yn 2022 a 2.5% yn 2023. Ar bron i 14% yn nhermau blynyddol, cyfradd twf CMC yn yr UE yn ail chwarter 2021 oedd y y darlleniad uchaf ar gofnod. Adenillodd economi’r UE y lefel allbwn cyn-bandemig yn nhrydydd chwarter 2021 a symud o adferiad i ehangu. Disgwylir i'r galw domestig barhau i yrru ehangu.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn hefyd wedi canfod bod gweithredu'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) hefyd yn dechrau chwarae rhan bwysig wrth hybu buddsoddiad preifat a chyhoeddus.

Diweithdra o 6.8%

Mae marchnadoedd llafur yr UE wedi gwella diolch i leddfu cyfyngiadau. Yn ail chwarter eleni, creodd economi’r UE oddeutu 1.5 miliwn o swyddi newydd ac fe wnaeth llawer o weithwyr adael cynlluniau cadw swyddi. Ar 6.8%, roedd cyfradd ddiweithdra'r UE ym mis Awst ychydig yn uwch na'r gyfradd a gofnodwyd ar ddiwedd 2019. Mae arolygon busnes yn datgelu pocedi sy'n dod i'r amlwg o brinder llafur, yn enwedig mewn sectorau lle mae gweithgaredd yn cynyddu fwyaf, mae peth pryder y gallai hyn leddfu adferiad. Disgwylir i gyflogaeth ragori ar ei lefel cyn-argyfwng y flwyddyn nesaf a symud i ehangu yn 2023. 

hysbyseb

Mae'r darlun yn gymysg ledled yr UE. Amcangyfrifir y bydd Iwerddon yn benodol yn gweld cymaint â thwf o 14.6%, mae bron i hanner hynny oherwydd cwmnïau rhyngwladol mawr sydd wedi'u lleoli yno, ond hyd yn oed o roi hyn o'r neilltu mae disgwyl i'r economi ddomestig gynhyrchu twf o 7%. 

Mae rhagolwg Sbaen wedi'i ddiwygio ar i lawr ar gyfer 2022 o 6.3 i 5.5%, ond mae momentwm cadarnhaol iawn o hyd. 

Mae llawer o bobl wedi bod yn poeni am y cynnydd diweddar mewn chwyddiant, mae hyn i'w briodoli i'r ailddechrau cryf mewn gweithgaredd economaidd a'r ymchwydd ym mhrisiau ynni. Rhagwelir y bydd chwyddiant yn ardal yr ewro ar ei uchaf yn 2.4% yn 2021, cyn gostwng i 2.2% yn 2022 a 1.4% yn 2023, wrth i brisiau ynni gael eu lefelu’n raddol. Ar gyfer yr UE gyfan, disgwylir i chwyddiant fod ychydig yn uwch.

Rhannwch yr erthygl hon:

Economi

Byddai offeryn gwrth-orfodaeth newydd yr UE yn osgoi'r angen am unfrydedd

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Rhagfyr) lansiodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis gynnig am offeryn newydd gyda'r nod o wrthweithio masnach sy'n cael ei ddefnyddio fel math o orfodaeth. 

Mae'r cynnig yn arbennig o amserol yn dod gan ei bod yn ymddangos bod llwythi o Lithwania yn cael eu rhwystro fel mater o drefn gan arferion Tsieineaidd. Yr amheuaeth yw bod y problemau masnachu yn gysylltiedig â gwrthwynebiad China i Lithwania sy'n caniatáu sefydlu swyddfa gynrychiolaeth ar gyfer Taiwan. Mae China eisoes wedi tynnu eu llysgennad yn ôl i Lithwania.

Mewn datganiad ar y cyd gan Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell a Dombrovskis, dywedodd yr UE ei fod yn barod i sefyll yn erbyn pwysau gwleidyddol a mesurau gorfodol: “Mae datblygiad cysylltiadau dwyochrog Tsieina ag Aelod-wladwriaethau unigol yr UE yn cael effaith ar yr UE-China yn gyffredinol. cysylltiadau. ”

Ar hyn o bryd mae'r UE yn ceisio cadarnhad ynghylch cydnawsedd unrhyw fesurau y gallai eu cymryd â rheolau'r WTO. Ar yr un pryd mae'r datganiad yn ailddatgan ymrwymiad yr UE i'r 'Polisi Un China' gan gydnabod llywodraeth Gweriniaeth Pobl Tsieina fel unig lywodraeth Tsieina. Ond ychwanegodd y gallai'r UE fynd ar drywydd cydweithredu a chyfnewid â Taiwan mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin.

hysbyseb

Offeryn gwrth-orfodaeth 

Nod yr offeryn gwrth-orfodaeth newydd, na fydd yn ei le am beth amser, yw dad-ddwysáu a therfynu mesurau gorfodi penodol. Byddai unrhyw wrthfesurau a gymerir gan yr UE yn cael eu defnyddio fel dewis olaf yn unig pan nad oes unrhyw ffordd arall i fynd i'r afael â bygwth economaidd. 

Mae'r Comisiwn yn deall gorfodaeth yn eang sy'n dweud y gall fod ar sawl ffurf ac yn amrywio o wledydd sy'n defnyddio gorfodaeth benodol ac offer amddiffyn masnach yn erbyn yr UE, i wiriadau dethol ar ddiogelwch ffiniau neu fwyd ar nwyddau o wlad benodol yn yr UE, i foicotiau nwyddau o tarddiad penodol. 

hysbyseb

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach, Valdis Dombrovskis: “Ar adeg o densiynau geopolitical cynyddol, mae masnach yn cael ei harfogi fwyfwy ac mae’r UE a’i aelod-wladwriaethau’n dod yn dargedau bygythiad economaidd. Mae angen yr offer cywir arnom i ymateb. Gyda'r cynnig hwn rydym yn anfon neges glir y bydd yr UE yn sefyll yn gadarn wrth amddiffyn ei fuddiannau. ”

Os na fydd y bygythiad economaidd yn dod i ben ar unwaith, mae'r Comisiwn yn honni y bydd yr offeryn newydd yn caniatáu i'r UE ymateb yn gyflym ac yn effeithiol, gan ddarparu “ymateb cyfrannol wedi'i lunio'n benodol ar gyfer pob sefyllfa rhag gosod tariffau a chyfyngu ar fewnforion o'r wlad dan sylw, i cyfyngiadau ar wasanaethau neu fuddsoddiad neu gamau i gyfyngu ar fynediad y wlad i farchnad fewnol yr UE. ” 

Gan osgoi unfrydedd

Byddai'r sail gyfreithiol ar gyfer yr offeryn newydd yn dod o dan Bolisi Masnachol Cyffredin yr UE, gan roi mwy o le i'r Comisiwn symud, bydd y gweithredu'n dod o dan y Comisiwn Ewropeaidd a byddai angen gwneud mwyafrif o gymwysterau gwrthdroi i wneud penderfyniadau yn y Cyngor. Wrth ofyn am y weithdrefn yng nghynhadledd i’r wasg heddiw dywedodd Dombrovskis y bydd cymryd penderfyniadau trwy fwyafrif cymwys yn hytrach nag unfrydedd yn caniatáu i’r Comisiwn gymryd camau cyflymach a mwy effeithiol. 

Dywedodd is-lywydd Marek Belka ASE (S&D. PL) sy’n gyfrifol am fasnach ryngwladol: “Byddai rhoi’r pŵer gweithredol i’r Comisiwn i wneud y penderfyniad hwn heb ddibynnu ar unfrydedd yn y Cyngor yn gwneud y mecanwaith cosbi yn newid gêm go iawn i dramor yr UE. safiad polisi. ”

Mynd â chyllell i ymladd gwn

Nid yw'n ymddangos bod yr offeryn gwrth-orfodaeth yn cyflwyno ymateb ymosodol iawn i'r hyn sy'n broblem go iawn. Mae'n anodd rhagweld buddion gwirioneddol yr 'offeryn / offeryn' newydd hwn. Er ei fod yn honni ei fod yn caniatáu ymateb cyflym, nid yw'n ymddangos bod y broses a'r dull arfaethedig a amlinellir yn gyflym ac mae'n amheus a fydd yn fwy effeithiol na'r hyn sydd eisoes ar gael. Mae hefyd ymhell o fod yn glir sut mae'n addurno offerynnau sy'n bodoli eisoes, neu'n fwy effeithiol na chanolwyr amlochrog. Dywed Dombrovskis ei fod yn fwy amddiffynnol ei natur.

Gall ymateb pwyllog, ystyriol ac - fel erioed - yr UE fod yn rhwystredig i'r rhai sydd am i'r UE fod yn fwy gwn, ond gall dull mwy ystyriol a chyfiawn fod yn fwlwarc mwy cadarn yn erbyn ceisio gorfodi. Mae angen gweld a fydd yr 'offeryn' hwn yn cael ei ddefnyddio a sut. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/december/tradoc_159962.pdf

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Economi

Gweithred y Senedd dros isafswm cyflog teg yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd yn barod i ddechrau trafodaethau ar gynnig sy'n ceisio sicrhau bod isafswm cyflog yn darparu ar gyfer byw'n weddus yn yr UE. ASEau croesawwyd y cynnig am gyflogau digonol ledled yr UE a mabwysiadodd fandad negodi ar 25 Tachwedd 2021. Ar ôl i'r Cyngor sefydlu ei safbwynt, gall y trafodaethau rhwng y ddau sefydliad ar ffurf derfynol y gyfraith ddechrau, Cymdeithas

Mwy o wybodaeth am sut mae'r UE yn gwella hawliau gweithwyr ac amodau gwaith.

Yr angen am isafswm cyflog gweddol

Yr isafswm cyflog yw'r gydnabyddiaeth isaf y mae'n rhaid i gyflogwyr ei thalu i'w gweithwyr am eu gwaith. Er bod gan bob gwlad yn yr UE rywfaint o arfer o isafswm cyflog, yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau yn aml nid yw'r gydnabyddiaeth hon yn talu am yr holl gostau byw. Roedd tua saith o bob deg gweithiwr isafswm cyflog yn yr UE yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd yn 2018.

Isafswm cyflogau yn yr UE

hysbyseb

Mae isafswm cyflog misol yn amrywio'n fawr ledled yr UE yn 2021, yn amrywio o € 332 ym Mwlgaria i € 2,202 yn Lwcsembwrg. Un o'r prif ffactorau ar gyfer yr ystod eang yw'r gwahaniaeth yng nghostau byw yng ngwledydd yr UE.

Dysgwch fwy ystadegau ar isafswm cyflogau yn yr UE wledydd.

Mae dau fath o isafswm cyflog yng ngwledydd yr UE:

hysbyseb
  • Isafswm cyflog statudol: thei yn cael eu rheoleiddio gan statudau neu gyfreithiau ffurfiol. Mae gan y mwyafrif o aelod-wladwriaethau reolau o'r fath.
  • Isafswm cyflog y cytunwyd arno ar y cyd: mewn chwe gwlad yn yr UE, pennir cyflogau trwy gytundebau ar y cyd rhwng undebau llafur a chyflogwyr, gan gynnwys isafswm cyflog mewn rhai achosion: Awstria, Cyprus, Denmarc, y Ffindir, yr Eidal a Sweden.

Beth mae'r Senedd yn ei wneud ar gyfer isafswm cyflog teg yn yr UE

Cyhoeddodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn y Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol ym mis Tachwedd 2017, gan nodi ymrwymiad yr UE i gyflogau teg.


Ym mis Hydref 2019, y Senedd mabwysiadodd benderfyniad, yn galw ar y Comisiwn i gynnig offeryn cyfreithiol ar gyfer isafswm cyflog teg yn yr UE.

In adroddiad a fabwysiadwyd ym mis Rhagfyr 2020, Senedd tanlinellodd y dylai'r gyfarwyddeb ar gyflogau teg gyfrannu at ddileu tlodi mewn gwaith a hyrwyddo cyd-fargeinio.

Mae gan weithwyr yr hawl i gyflogau teg sy'n darparu ar gyfer safon byw gweddus

Egwyddor 6 Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop

Yn 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a cynnig am gyfarwyddeb i wella digonolrwydd isafswm cyflog yn yr UE. Y bwriad yw nid yn unig amddiffyn gweithwyr yn yr UE, ond hefyd helpu i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, cryfhau cymhellion i weithio a chreu chwarae teg yn y Farchnad sengl.

Mae'r cynnig yn ystyried cymwyseddau cenedlaethol a rhyddid cytundebol partneriaid cymdeithasol ac nid yw'n gosod lefel yr isafswm cyflog.

Mae'r gyfarwyddeb eisiau hyrwyddo cyd-fargeinio ar gyflogau yn holl wledydd yr UE. Ar gyfer gwledydd sydd ag isafswm cyflog statudol, ei nod yw sicrhau bod yr isafswm cyflog yn cael ei osod ar lefelau digonol, gan ystyried amodau economaidd-gymdeithasol yn ogystal â gwahaniaethau rhanbarthol a sectoraidd.

Darganfyddwch sut mae ASEau am fynd i'r afael â gwaith tgoddiweddyd yn yr UE.

Pwyllgor cyflogaeth y Senedd wedi croesawu'r gyfraith newydd ar gyfer cyflogau digonol ledled yr UE a mabwysiadu mandad negodi ym mis Tachwedd 2021. Ar ôl i ASEau ei fabwysiadu yn ystod sesiwn lawn, gall y Senedd ddechrau trafodaethau gyda'r Cyngor ar ffurf derfynol y gyfraith.

Darganfyddwch sut mae'r UE yn gweithio i wella hawliau gweithwyr

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Ffermio organig: mae arweinwyr lleol yn galw am rôl gryfach wrth weithredu a gwerthuso'r cynllun gweithredu

cyhoeddwyd

on

Mae ffermio organig, trwy ei effaith amgylcheddol a hinsawdd gadarnhaol o ran gwell atafaelu carbon ac iechyd pridd, cadwraeth bioamrywiaeth a lles anifeiliaid, yn cyfrannu at amcanion Bargen Werdd Ewrop a thargedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth yr UE. Mabwysiadodd Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau (CoR) y farn ar 2 Rhagfyr ar XNUMX Rhagfyr Cynllun gweithredu UE ar gyfer ffermio organig.

Mae'r CoR yn croesawu cynllun gweithredu'r UE ar gyfer ffermio organig ac yn cymeradwyo ei ddull cynhwysfawr. Nod y cynllun gweithredu yw cynyddu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig, a thrwy hynny leihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr a gwrthficrobau. O dan dair echel - cynyddu defnydd, cynyddu cynhyrchiant a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach - cynigir 23 o gamau.

Y rapporteur ymlaen Cynllun gweithredu UE ar gyfer ffermio organigUroš Brežan Dywedodd (SI / Greens), maer Tolmin: “Mae cynyddu cefnogaeth i ffermio organig ar frys, er mwyn sicrhau y cyflawnir y targed 25% o dir amaethyddol a neilltuwyd i organig erbyn 2030. Rhaid i ni sicrhau bod y Polisi Amaethyddol Cyffredin nesaf yn cyfrannu at y Fargen Werdd Ewropeaidd ac at dargedau'r strategaethau Farm to Fork a Bioamrywiaeth. Mae gan awdurdodau lleol a rhanbarthol rôl allweddol wrth greu a datblygu 'biodistricts' a strwythuro'r sector organig. Felly, dylai awdurdodau lleol a rhanbarthol fod â chysylltiad agos â gweithredu a gwerthuso'r cynllun gweithredu trwy rwydwaith ar lefel ranbarthol. Rydyn ni'n galw'r Comisiwn i sefydlu rhwydwaith o'r fath. ”

Pwysleisiodd arweinwyr lleol eu rôl allweddol wrth godi ymwybyddiaeth ar lefel leol, gan hysbysu defnyddwyr am effaith gadarnhaol ffermio organig a datblygu rhaglenni addysgol ar gyfer meithrinfeydd ac ysgolion. Mae'r farn yn tynnu sylw at y ffaith bod gan awdurdodau lleol a rhanbarthol rôl allweddol hefyd wrth strwythuro'r sector organig o ran cynhyrchu, logisteg a masnach, gan hwyluso cydweithredu strwythuredig rhwng cynhyrchwyr a defnyddwyr.

hysbyseb

Er mwyn ysgogi'r ochr gynhyrchu, rhaid defnyddio pob polisi Ewropeaidd a chenedlaethol i gynyddu'r defnydd o gynhyrchion organig, dan arweiniad arweinwyr lleol. Yn 2019, roedd gan yr UE arwynebedd tir organig o oddeutu 8%, tra bod cymorthdaliadau ar gyfer ffermio organig yn cynrychioli 1.5% yn unig o gyfanswm cyllideb amaethyddol Ewrop. Mae ffermio organig yn cael ei danariannu o dan y PAC, nad yw ar hyn o bryd yn gwbl gyson ag amcanion y Cynllun Gweithredu Ffermio Organig. At hynny, mae'r farn yn argymell y Comisiwn i werthuso cynlluniau strategol cenedlaethol CAP a gyflwynwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yn drylwyr er mwyn monitro y byddant yn cyfrannu at gyflawni'r targed o 25% o dir amaethyddol wedi'i neilltuo i ffermio organig erbyn 2030.

Mae'r CoR yn croesawu cydnabod ardaloedd Bio fel offer datblygu gwledig effeithiol. Yn ardal ddaearyddol ardal Bio, mae ffermwyr, y cyhoedd, gweinyddiaethau cyhoeddus lleol, cymdeithasau a mentrau twristiaeth a diwylliannol masnachol yn ymrwymo i gytundeb ar gyfer rheoli adnoddau lleol yn gynaliadwy yn seiliedig ar egwyddorion a dulliau cynhyrchu a bwyta organig. Dylai rhanbarthau o'r fath yn benodol felly dderbyn cefnogaeth a gwasanaethau cyffredin trwy rwydwaith i'w sefydlu gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Gwybodaeth cefndir

hysbyseb
  • Cynllun gweithredu organig - trwy gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel ag effaith amgylcheddol isel, bydd ffermio organig yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr UE. Mae system fwyd gynaliadwy wrth wraidd Bargen Werdd Ewrop. O dan strategaeth Farm to Fork y Fargen Werdd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod targed o 'o leiaf 25% o dir amaethyddol yr UE o dan ffermio organig a chynnydd sylweddol mewn dyframaeth organig erbyn 2030'. Er mwyn cyflawni'r targed hwn ac i helpu'r sector organig i gyrraedd ei lawn botensial, mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynllun gweithredu ar gyfer cynhyrchu organig yn yr UE.
  • Cynlluniau strategol CAP: Materion a disgwyliadau ar gyfer amaethyddiaeth yr UE: Cynigion deddfwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygio'r polisi amaethyddol cyffredin Cyhoeddwyd (CAP) ym mis Mehefin 2018. Ers hynny mae nifer o ddatblygiadau sylweddol wedi digwydd yn y maes polisi hwn. Mae'r rhain yn cynnwys mabwysiadu'r Bargen Werdd Ewrop a'i fentrau cysylltiedig yn y 'fferm i fforc' strategaeth a'r strategaeth bioamrywiaeth, a hefyd y cytundeb ar fframwaith ariannol aml-flwyddyn 2021 2027 (MFF) ochr yn ochr â chefnogaeth ychwanegol o € 7.5 biliwn ar gyfer datblygu gwledig o fenter y Genhedlaeth Nesaf UE fel rhan o'r pecyn adfer a gwytnwch.
  • Ffermio heb gynhyrchion amddiffyn planhigion
  • Strategaeth 'fferm i fforc' yr UE: Ar 20 Mai 2020, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gyfathrebiad ar 'Strategaeth fferm i fforc ar gyfer system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar'.
  • IFOAM Organics Europe: IFOAM Organics Europe yw'r sefydliad ymbarél Ewropeaidd ar gyfer bwyd a ffermio organig. Maent yn cynrychioli organig wrth lunio polisïau yn Ewrop ac yn eiriol dros drawsnewid bwyd a ffermio. Mae eu gwaith yn seiliedig ar egwyddorion amaethyddiaeth organig - iechyd, ecoleg, tegwch a gofal. Gyda bron i 200 o aelodau mewn 34 o wledydd Ewropeaidd, mae eu gwaith yn rhychwantu'r gadwyn fwyd organig gyfan.

Y Cyfarfod Llawn agenda

Webstreaming: Ar y wefan o'r CoR.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd