Cysylltu â ni

Economi

Sut i Fynd i'r Afael â Chwyddiant Cynyddol Ar draws Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ble bynnag yr ydych yn Ewrop, mae chwyddiant yn bwnc llosg yn 2022. Gan ddeddfwyr Ffrainc yn llunio Cynllun $ 8.4 biliwn i wthio yn ôl yn erbyn costau cynyddol i Bafaria cynyddol cyfraddau llog, mae camau ar y gweill i fynd i'r afael â chwyddiant cynyddol ledled Ewrop. Fodd bynnag, gall aros i weinidogion y llywodraeth leddfu straen chwyddiant deimlo fel tasg ddiddiwedd.

Nid yw curo chwyddiant yn dasg hawdd. Mae'n ddeinameg economaidd, felly ni allwch ei atal. Gallech ofyn am a codiad cyflog neu ddod o hyd i ffyrdd eraill o gynyddu eich enillion. Byddai hynny'n cynyddu eich incwm ac yn helpu i wrthbwyso cost gynyddol nwyddau traul. Fodd bynnag, mewn cyfnod economaidd anodd, mae cwmnïau yn aml yn amharod i dalu mwy i weithwyr.

Gwrychoedd yn Erbyn Chwyddiant

Ffordd arall o frwydro yn erbyn chwyddiant cynyddol yw rhagfantoli yn ei erbyn. I'r rhai nad ydynt yn meddwl yn ariannol, mae rhagfantoli yn golygu gwneud buddsoddiadau gyda'r nod o leihau symudiadau pris anffafriol. Mae arbed arian yn ystod cyfnodau o chwyddiant uchel a chyfraddau llog isel yn golygu bod pŵer gwario'r cronfeydd hynny yn lleihau'n raddol.

Dyma pam mae rhai pobl yn defnyddio'r cyfnodau hyn i fuddsoddi yn y marchnadoedd ariannol. Yn hytrach na chadw arian sbâr mewn cyfrif cynilo lle mae'n colli gwerth oherwydd chwyddiant, mae pobl yn rhagfantoli yn erbyn chwyddiant trwy wneud buddsoddiadau. Nid yw buddsoddi yn y farchnad stoc, er enghraifft, yn rhydd o risg. Gall buddsoddiadau amrywio mewn gwerth. Ond, gyda'r asedau cywir ac, yr un mor bwysig, y cynnyrch cywir, gall buddsoddi fod yn ffordd o warchod rhag chwyddiant.

Sut i Fuddsoddi yn y Ffordd Fwyaf Effeithlon

Ni allwn ddweud wrthych pa asedau i'w prynu. Yr hyn y gallwn ei ddweud wrthych, fodd bynnag, yw rhai o'r ffyrdd gorau o brynu. Er enghraifft, os ydych yn mynd i fuddsoddi, mae angen cyfrwng treth-effeithlon arnoch i wneud hynny, fel ISA stociau a chyfranddaliadau. Mae angen i chi hefyd wybod beth allai eich enillion posibl fod er mwyn asesu a fydd buddsoddiad yn cynhyrchu enillion gwell na chyfrif cynilo.

A cyfrifiannell twf yn gweithio ar rai rhagdybiaethau, ond gall ddangos pŵer buddsoddi trwy gyfrwng treth-effeithlon o gymharu ag arbed. Er enghraifft, gadewch i ni ddweud eich bod yn plygio'r newidynnau canlynol i gyfrifiannell twf:

  • Swm y Buddsoddiad Cychwynnol: £1,000
  • Buddsoddiad Misol/Blynyddol: £150
  • Twf Disgwyliedig: 5%
  • Nifer y Blynyddoedd y Byddwch yn Buddsoddi: 10 Mlynedd

Yn seiliedig ar y newidynnau hynny, adenillion y prosiect ar gyfer eich buddsoddiad fyddai:

hysbyseb

Swm a fuddsoddwyd: £19,000

  • Twf Buddsoddiadau ISA Amcangyfrifedig: £5,568.61
  • Cyfanswm y Buddsoddiad: £24,568.61

Os rhowch £1,000 mewn a cyfrif banc gyda chyfradd cynilion o 0.1% ac wedi buddsoddi £150 y mis am flwyddyn, byddech yn gwneud £0.23 mewn llog y mis. Mae hynny gryn dipyn yn llai nag y byddech chi'n ei wneud o fuddsoddiad.

Unwaith eto, nid oes unrhyw sicrwydd y bydd yr asedau y byddwch yn buddsoddi ynddynt yn gwneud elw. Fodd bynnag, mae ganddynt botensial. Er enghraifft, elw cyfartalog y farchnad ar gyfer y S&P 500 dros yr 20 mlynedd diwethaf yw 7.45%. Pan gaiff hwn ei addasu ar gyfer chwyddiant, mae'n 5.3%. Mae hynny'n dal yn well na'r gyfradd llog gyfartalog sydd ar gael ar gyfer cyfrifon cynilo.

Rheoli'r Newidynnau y Gallwch eu Rheoli

Ffynhonnell: Pixabay

Yr hyn rydyn ni'n ei ddweud yma yw y gallwch chi wneud arian o fuddsoddiadau, ond y gamp yw deall y farchnad a rheoli'r newidynnau y gallwch chi eu rheoli. Y cyntaf yw deall eich enillion posibl. Yr ail yw, fel y dywedasom, defnyddio cynnyrch treth-effeithlon.

Mae ISA stociau a chyfranddaliadau yn dreth-effeithlon oherwydd bod elw yn cael ei gysgodi rhag treth enillion cyfalaf. Cyn belled â'ch bod o fewn y lwfans buddsoddi blynyddol (£20,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol), nid ydych yn talu treth enillion cyfalaf ar yr elw a wnewch. Nid yw hyn yn golygu y byddwch yn gwneud elw. Fodd bynnag, mae'n golygu y gallwch chi wneud y mwyaf o'r arian rydych chi'n ei wneud trwy dalu llai o dreth. Mae rhagfantoli yn erbyn chwyddiant yn ymwneud â rheoli'r newidynnau y gallwch eu rheoli.

Ni allwch atal chwyddiant ac ni allwch warantu y bydd gwerth yr asedau a brynwch yn cynyddu. Yr hyn y gallwch ei wneud, fodd bynnag, yw defnyddio cyfrifiannell twf i weld faint y gallech ei wneud ac addasu eich cyllideb yn unol â hynny. Yna gallwch wneud eich buddsoddiadau drwy ISA stociau a chyfranddaliadau i leihau eich rhwymedigaeth treth. Efallai na fydd y symudiadau hyn ar eu pen eu hunain yn rhoi amddiffyniad llawn rhag effaith chwyddiant cynyddol. Ond, mewn cyfnod economaidd anodd, gall fod gwerth mewn gweithredu a rheoli'r newidynnau y gallwch eu rheoli.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd