Cysylltu â ni

Economi

Rhaid i Frwsel gyflawni er mwyn i ffermwyr CEE leihau anghydraddoldebau a achub y blaen ar y don boblogaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gyda bargen grawn Môr Du Wcráin yn hongian yn y fantol yng nghanol Rwsia bygythiadau i dynnu allan cyn y dyddiad cau ar gyfer estyniad 18 Mai, mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, wedi nodi ei gweledigaeth am ei gadw mewn llythyr at Arlywydd Rwsia Vladimir Putin. Ond mae Sergei Lavrov, gweinidog tramor Rwsia, wedi tywallt dŵr oer ar obeithion arloesol, yn tybio Nid yw’r cynnydd tuag at fodloni ei ofynion allforio amaethyddol “yn amlwg iawn” ar ôl cyfarfod â Guterres ar 24 Ebrill.

Yn destun pryder, daw cwymp posibl y fargen ar adeg pan fo amynedd o fewn gwledydd canol a dwyrain Ewrop (CEE) yr UE yn dod i ben dros y llifeiriant o allforion grawn o’r Wcrain sy’n dod i mewn i’r bloc trwy ei gynllun ‘lonydd undod’, sydd wedi gadael ffermwyr lleol i mewn. culfor enbyd a phrotestiadau ysgogol. Ystyried cadfridog y rhanbarth sydd ar ddod etholiadau a phwysau etholiadol sylweddol eu ffermwyr, mae'n rhaid i Frwsel achub ar y cyfle i addasu ei pholisïau bwyd-amaeth annheg, sy'n aml yn anghyffyrddiad, er mwyn cefnogi ffermwyr lleol yn well a helpu i achub y blaen ar newid mawr tuag at boblyddiaeth Ewrosgeptaidd.

Lonydd undod yn ogofa i mewn

Ar ôl misoedd o bwysau cynyddol, rhwystredigaeth CEE ynghylch canlyniadau anfwriadol yr UE 'Lonydd undod' menter wedi'i chyrraedd berwbwynt ym mis Ebrill, gyda Gwlad Pwyl, Hwngari, Slofacia a Bwlgaria yn cyflwyno gwaharddiadau mewnforio.

Gan gyfiawnhau'r symudiad dadleuol a ysgogodd adwaith cadwyn rhanbarthol, dywedodd Gweinidog Amaethyddiaeth Gwlad Pwyl, Robert Telus hawlio ein bod “wedi cael ein gorfodi i wneud hyn” i amddiffyn ffermwyr y wlad “oherwydd bod yr Undeb Ewropeaidd wedi cau ei lygaid i’r broblem” ynglŷn â’r llif mawr o rawn rhatach o’r Wcrain sydd wedi gostwng prisiau er anfantais ariannol sylweddol i ffermwyr lleol.

Ystyried y Condemniad yn deillio o gylchoedd diplomyddol Brwsel dros anghyfreithlondeb tybiedig y gwaharddiadau, mae llefarydd y Comisiwn Eric Mamer wedi bod yn galonogol. Pwysleisiodd nad yw ymateb yr UE “yn ymwneud â sancsiynau,” ond “dod o hyd i atebion.” Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd gweithrediaeth yr UE un ychwanegol €100 miliwn i mewn cefnogaeth i’r pum gwlad “rheng flaen”, tra’n cytuno i wahardd gwerthu grawn o’r Wcrain ar eu tiriogaethau os ydyn nhw’n gadael allforion Wcrain i mewn i’w cludo i wledydd eraill.

Mae gan Wlad Pwyl ers hynny codi ei waharddiad dros dro yng nghanol trafodaethau, er bod pwyllgor masnach Senedd yr UE ar 27 Ebrill pleidleisio gallai ymestyn y cynllun grawn gymhlethu materion. Waeth beth fo'r penderfyniad eithaf, mae dwyster y protestiadau gweld yng Ngwlad Pwyl, Bwlgaria a Romania yn yr wythnosau diwethaf yn tynnu sylw at y rheidrwydd economaidd a gwleidyddol brys i wyro biwrocratiaeth a darparu cymorth ar lawr gwlad i ffermwyr.

hysbyseb

Dadl label bwyd yn hollti'r cyfandir

Ond nid grawn Wcreineg yw'r unig fygythiad sy'n gysylltiedig â Brwsel i ffermwyr CEE. Mae cynnig hir-ddisgwyliedig y Comisiwn ar gyfer label bwyd gorfodol ar flaen y pecyn (FOP) yn parhau i fagu ansicrwydd a dadlau ar draws y bloc, gyda sgôr Nutri y labeli sy'n cael eu hystyried fwyaf polareiddio o bell ffordd. Tra llonydd gyda chefnogaeth yn ôl pwysau trwm fel Ffrainc, yr Almaen, Sbaen a'r Iseldiroedd, mae sawl CEE - sef Hwngari, Rwmania a'r Weriniaeth Tsiec - wedi mynegi eu gwrthwynebiad i Nutri-Score, gan ymuno â chlymblaid Môr y Canoldir sy'n cynnwys pobl fel Gwlad Groeg, yr Eidal a Chyprus.

Mae gwrthwynebwyr Sgôr Nutri wedi tynnu sylw at algorithm annibynadwy y system, sy'n graddio iachusrwydd bwyd a diod ar raddfa 'A gwyrdd' i 'goch E' yn seiliedig yn bennaf ar gynnwys halen, siwgr a braster. Mewn gwirionedd, mae'r algorithm wedi gorfod bod diweddaru, gyda'i frandio cychwynnol o olew olewydd gyda 'D' yn denu beirniadaeth eang ac yn datgelu diffygion gwyddonol sylweddol.

Er y bydd olew olewydd yn neidio i 'B' yn Nutri-Score 2.0, bydd y ffaith y bydd cynhyrchion llawn melysyddion artiffisial fel Coke Zero yn derbyn y yr un sgôr, er bod hyd yn oed yn rhoi'r gorau i'r 'C' a roddir i laeth cyflawn, yn dangos bod problemau sylfaenol yr algorithm yn parhau. Mae gan y gwyddonydd bwyd Frédéric Leroy yn gywir holi sut y gall cynhyrchion o'r fath dderbyn Sgoriau Nutri cadarnhaol pan fyddant yn methu â “chynnig unrhyw faeth i ddechrau,” yn hytrach nag olew olewydd a chynhyrchion llaeth naturiol, llawn microfaetholion.

Yn y goleuni hwn, mae Sgôr Nutri Awdurdod Cenedlaethol Rwmania ar gyfer Diogelu Defnyddwyr gwaharddiad hydref diwethaf yn ogystal â Tsiec a Pwyleg mae pryderon ynghylch dull gorsyml y label ac effeithiau andwyol ar ffermwyr lleol yn ddealladwy iawn.

PAC yn rhewi ffermwyr bach

Mae tueddiad llai gweladwy, ond llechwraidd iawn, yn gwaethygu'n sylweddol yr heriau sy'n wynebu ffermwyr CEE: crynodiad tir.

Strwythur y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC), rhaglen cymhorthdal ​​ffermio’r UE, fu’r prif droseddwr, gyda chymorthdaliadau a delir fesul hectar yn cymell cwmnïau amaethyddol i brynu tir ychwanegol, gan ffafrio ffermydd mwy o faint sydd ag adnoddau da. Er enghraifft, yn Yr Almaen, mae'r 1% uchaf o'r ffermwyr sy'n cael ffermydd yn derbyn bron i chwarter ei gronfeydd PAC, tra bod ei ffermwyr lleiaf, sy'n cyfrif am hanner yr holl ffermydd, yn mynd â 8% prin adref. Gwlad Pwyl, pwerdy amaethyddol y rhanbarth CEE, yn yr un modd nodweddiadol gan gyfran fawr o ffermydd bach a gwahaniaethau incwm sylweddol.

Mae'r sefyllfa hon wedi arwain at ehangu cynyddol mewn maint a gostyngiad yn nifer y ffermydd yn Ewrop, sydd wedi gollwng gan dros 30% – neu 5 miliwn o ffermydd – yn y blynyddoedd diwethaf yn ôl UE astudio cyhoeddwyd yn 2022, gyda thyddynnod yn cael eu taro galetaf a newydd-ddyfodiaid yn cael eu gwasgu allan yn gynyddol gan brisiau tir cynyddol, tra bod nifer y ffermydd mawr wedi codi 7%.

Yn cynnig llygedyn o obaith, y PAC diwygiedig lansio ym mis Ionawr yn dangos ffocws adfywiol ar degwch a chymorth i ffermwyr bach, gyda mesurau newydd gan gynnwys mecanweithiau ailddosbarthu cymhorthdal, cyllid cychwynnol i ffermwyr ifanc a lleol gwell hyblygrwydd, er bod cael gwared ar y system ariannu ar sail ardal yn parhau i fod heb ei thalu.

Ailosod cysylltiadau Brwsel-CEE

Tra bod ffermwyr CEE eisoes yn wynebu pwysau enbyd, gallent waethygu o lawer os bydd bargen grawn y Môr Du yn methu ac yn anfon mwy o allforion Wcrain ar hyd lonydd unig yr UE - sefyllfa y byddai Rwsia yn awyddus i'w hecsbloetio. Ar ben hynny, a roddir sy'n dod o cymorth ffermwyr cyn yr etholiadau sydd i ddod, mae gan yr UE rwymedigaeth i deilwra ei bolisïau yn unol â hynny a chyfle mawr i ailosod ei gysylltiadau CEE difrodi.

Yn yr hinsawdd hon, gall Brwsel gamu i’r adwy a dangos arweiniad cryf, wedi’i seilio ar y cymunedau ffermio hollbwysig hyn lle mae Gwlad Pwyl a llywodraethau eraill yn y rhanbarth wedi methu â chyflawni. Yn y broses, gallai'r UE ddangos wyneb newydd a helpu i atal dychweliad dialgar o boblyddiaeth afreolaidd yn y rhanbarth a arweiniwyd gan Robert Fico i fuddugoliaeth SMER-SD yn etholiad Slofacia, ail-etholiad PiS yng Ngwlad Pwyl ac adfywiad o Hwngari-Gwlad Pwyl. byddai injan o fewn Grŵp Visegrad yn dod i'r amlwg, gyda goblygiadau amlwg i undod yr UE a dylanwad rhanbarthol Rwsia.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd