Cysylltu â ni

Economi

Mae gan bob cylch economaidd ei ryfel arian cyfred

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn y 1920au, dibrisiodd Ffrainc, yr Almaen a Gwlad Belg eu harian cyfred i ddychwelyd i'r safon aur, a oedd wedi'i gadael yn segur yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn y 1930au, fe wnaeth economïau byd-eang mawr droi at ddibrisiadau cystadleuol i adennill y ffyniant a gollwyd ar ôl stoc Americanaidd 1929. damwain farchnad. Yn 2024, gallai cryfder y ddoler sbarduno rhyfel arian cyfred newydd, eglura Johan Gabriels, Cyfarwyddwr Rhanbarthol yn iBanCyntaf, darparwr blaenllaw cyfnewid tramor a gwasanaethau talu rhyngwladol i fusnesau. 

A ydym yn anelu at ryfel arian cyfred newydd? Am y tro, dim ond ychydig o wledydd sy'n ymyrryd i wrthsefyll cwymp eu harian cyfred yn erbyn doler yr UD. Mae gan y gwledydd hyn un peth yn gyffredin: maent i gyd yn Asia. Cododd Indonesia ei chyfraddau ym mis Mai i gefnogi'r rupiah, tra bod Japan yn dibynnu ar bryniannau yen uniongyrchol ar y farchnad cyfnewid tramor.

Llwyddiant cymysg ymyraethau Bank of Japan 

Yn ôl yr amcangyfrifon diweddaraf, costiodd y ddau ymyriad gan Fanc Japan yn gynharach y mis hwn 60 biliwn o ddoleri. Mae gan Japan ddigon o gronfeydd wrth gefn cyfnewid tramor ac, mewn theori, gall barhau i ymyrryd. Fodd bynnag, mae effeithiolrwydd ymyriad unochrog yn amheus. Yn y gorffennol, roedd ymyriadau llwyddiannus yn cael eu cydlynu a'u halinio â pholisi ariannol. Er mwyn i ymyrraeth Japan fod yn effeithiol, byddai angen i Drysorlys yr UD hefyd brynu yen, nad yw wedi'i gynllunio ar hyn o bryd. Yn ogystal, byddai angen i Fanc Japan normaleiddio ei bolisi ariannol ymhellach, gan fod polisi tra-addasol yn anghydnaws ag arian cyfred cryf yn y tymor hir.

Dibrisiadau cystadleuol yn Asia 

Yr hyn y mae'r farchnad yn poeni amdano yw'r risg o ostyngiadau cystadleuol yn Asia i wrthsefyll y ddoler gref. Gallai gostyngiad yng ngwerth y yuan fod y domino cyntaf i ostwng. Byddai'n caniatáu i Tsieina adennill cystadleurwydd a hybu ei heconomi sy'n cael ei gyrru gan allforio i lefelau cyn-bandemig. Mae dadansoddwyr wedi bod yn ofni'r senario hwn ers misoedd.

hysbyseb

Ond a oes perygl gwirioneddol? Nid ydym yn credu hynny. Mae galwadau am ddibrisiant sylweddol (neu hyd yn oed ddibrisiant) o'r yuan yn anwybyddu realiti economaidd. Mae gan Tsieina warged cyfrif cyfredol sylweddol, tua 1-2% o'i CMC. Ei warged masnach yw 3-4% o CMC, ac mae'r gwarged masnach gweithgynhyrchu dros 10% o CMC. O ystyried maint yr economi Tsieineaidd - 18 triliwn o ddoleri, neu 15% o CMC byd-eang - mae'r gwargedion hyn yn enfawr ”.

Y risg o hedfan cyfalaf 

Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu nad oes unrhyw broblemau. Nid yw llawer o allforwyr yn trosi eu helw yn renminbi. Oherwydd gwahaniaethau mewn cyfraddau llog a diffyg hyder ym mholisi Tsieineaidd, mae all-lifoedd cyfalaf yn sylweddol. Yn 2023, fe gyrhaeddon nhw eu lefel uchaf mewn pum mlynedd, gan atgoffa awdurdodau o atgofion drwg. 

Ar ben hynny, byddai dibrisiant yuan yn atgyfnerthu hedfan cyfalaf yn unig, fel yn 2015-16. Mae'r foment boenus hon yn hanes economaidd Tsieina yn debygol o wneud Beijing yn ofalus wrth reoli'r gyfradd gyfnewid. Ers dechrau'r flwyddyn, mae Tsieina yn bennaf wedi ceisio cadw'r renminbi yn sefydlog yn erbyn y ddoler heb ddefnyddio digon o gronfeydd wrth gefn cyfnewid tramor y banc canolog. Yn lle hynny, mae wedi dibynnu ar osod dyddiol ac ymyrraeth uniongyrchol yn y farchnad banciau masnachol cyhoeddus i ddangos na ddymunir dibrisiant yuan yn erbyn y ddoler.

Trin arian cyfred? 

Yn wahanol i oes Trump, mae gweinyddiaeth Biden yn ymddangos yn fodlon â lefel y yuan. Nid yw gwarged cyfrif cyfredol Tsieina yn ddigon uchel i Drysorlys yr Unol Daleithiau ei ystyried yn arwydd o drin arian cyfred. Yn ogystal, mae twf cronfeydd wrth gefn cyfnewid tramor Tsieina yn gymharol sefydlog, sy'n dangos ymhellach nad oes unrhyw driniaeth. Yn olaf, mae Washington yn ymwybodol iawn bod y pwysau ar i lawr ar y yuan yn rhannol adlewyrchu'r ddoler gref.

Cyn belled nad yw Cronfa Ffederal yr Unol Daleithiau yn symud tuag at ostwng cyfraddau - sy'n ansicr o ddigwydd eleni - bydd y ddoler gref yn parhau i fod yn broblem i Tsieina a gweddill y byd. Fodd bynnag, mae dadansoddwyr iBanFirst yn amau ​​​​mai'r ymateb priodol i'r ddoler gref yw cyfres o ddibrisiadau cystadleuol, yn enwedig yn Tsieina.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd