Cysylltu â ni

Economi

Partneriaeth Hinsawdd Werth Anogol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth i'r Deyrnas Unedig baratoi ar gyfer yr etholiad sydd i ddod, a drefnwyd ar gyfer Gorffennaf 4th, mae llawer o arbenigwyr yn disgwyl i'r Blaid Lafur ddychwelyd i rym ar ôl 14 mlynedd yn yr wrthblaid - yn ysgrifennu Guy Kioni.

O dan arweinyddiaeth Keir Starmer, mae'r blaid Lafur wedi canolbwyntio ei llwyfan yn bennaf ar gynllun i adfywio'r economi, lleihau costau byw, a fframio'r wlad fel arweinydd byd-eang ar gyfer datblygiadau cynaliadwy a thechnolegol. Wrth i’r DU anelu at gyflawni sero net erbyn 2050, bydd gan Lafur, os cânt eu hethol, gyfle unigryw i droi eu sylw, a buddsoddiad y llywodraeth, at dechnoleg lân. Mae cadwyn gyflenwi sefydlog a dibynadwy o fwynau critigol yn hanfodol ar gyfer cefnogi gweithgynhyrchu technoleg lân yn y DU a ledled Ewrop. Dylid hefyd annog Dinas Llundain, fel un o ganolfannau ariannol y byd, i ystyried mwy o fuddsoddiad mewn ESG a mwynau critigol mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg, gan ganolbwyntio ar yr economi gylchol.

Er bod ym mis Mawrth 2023 strategaeth fwynau hollbwysig, gyda'r teitl priodol Gwydnwch ar gyfer y Dyfodol, ei lansio gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ar y pryd, y Gwir Anrhydeddus Kwasi Kwarteng, ac mae'n amlwg bod materion brys parhaus eraill yn atal ei weithrediad effeithiol. Yn allweddol yn hyn o beth, mae Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) sydd ar hyn o bryd yn gwasanaethu fel cyflenwr byd-eang o'r union fwynau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer cynhyrchu technoleg lân o'r fath. O 2020 ymlaen, roedd y CHA yn cyflenwi hyd at 69% o cobalt y byd. Yn ogystal, mae mwynau hanfodol fel coltan, cassiterite, aur, a wolframite, llawer ohonynt nad ydynt yn enwau cyfarwydd ond sydd serch hynny yn hanfodol ar gyfer technoleg ynni glân, yn cynhyrchu gan y CHA.

Yn anffodus, ni thalwyd digon o sylw i rôl annatod hon y CHA, y mae ei botensial ym meysydd diogelwch a diplomyddiaeth ryngwladol yn anffodus, yn cael ei anwybyddu i raddau helaeth. Yr oedd hyn yn ngoleuni dienyddiad y Deddf Diogelwch Rwanda. Wedi'i basio i gyfraith ym mis Ebrill 2024, o dan y ddeddf, roedd lloches y DU i gael ei drosglwyddo i Rwanda cyn i'w ceisiadau am loches gael eu clywed, gan arwain rhai Seneddwyr i flaenoriaethu hyn dros y rôl y gall ac y dylai'r CHA ei chwarae wrth sicrhau buddiannau ynni cenedlaethol Prydain.

Gan geisio sicrhau cadwyni cyflenwi a throi'r DRC yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer mwynau critigol, mae llywodraeth y DRC, o dan yr Arlywydd Felix-Antoine Tshisekedi, wedi buddsoddi $3.5 miliwn i mewn Buenassa, cwmni prosesu a masnachu metelau integredig cyntaf y wlad, sy'n ariannu purfa copr a chobalt (planhigyn hydro-metelegol), y disgwylir iddo fod yn weithredol erbyn diwedd 2027. Wedi'i leoli yn nhalaith Lualaba, sy'n adnabyddus am ei gynhyrchiad sylweddol o gopr, mae'r prosiect Buenassa Bydd yn hyrwyddo diwydiannu tra'n sefydlu datblygiad economaidd gwyrdd cynaliadwy a chylchol.

Mae'r CHA wedi parhau i fod yn ymrwymedig i'r broses o gloddio am yr hinsawdd', ymhelaethu eu rôl fel cyflenwr mwynau critigol ar lwyfan byd-eang. Julien Paluku, cyn Weinidog Diwydiant y CHA Dywedodd ynghylch pa mor ganolog yw mwynau critigol ar gyfer dyfodol y wlad, ac o ran prosiect Buenassa yn benodol, “Mae Llywydd Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Félix Antoine Tshisekedi, yn annog am y buddion lleol a gwerth ychwanegol at fwynau critigol y wlad yn cynysgaeddu yn dda â. Mae'r argymhelliad hwn yn biler allweddol yn ei raglen arlywyddol ar gyfer ffyniant y bobl Congolese, yn ogystal â'i strategaeth diogelwch cenedlaethol ”.

hysbyseb

Ar ymyl Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 2023, cyhoeddodd yr Arlywydd Tshisekedi ei gefnogaeth a'i sylw i'r menter Buenassa, y mae'n gobeithio y bydd yn gwasanaethu fel colofn allweddol o ddiogelwch cenedlaethol y wlad, ac yn darparu ffyniant mawr ei angen i ddinasyddion. Tshisekedi oedd ailethol ym mis Rhagfyr 2023 ar lwyfan sy'n ceisio sicrhau twf economaidd, cynyddu diogelwch yn y dwyrain ac ailosod perthnasoedd rhyngwladol y wlad.

Mae cefnogaeth i brosiect Buenassa yn ategu'r agenda hon gyda'r ffordd y mae hefyd yn ceisio adfywio diwydiant yn y wlad. Er enghraifft, mewn cam chwyldroadol, mae gan gynllun Buenassa i weithredu datrysiadau olrhain sy'n seiliedig ar blockchain y gallu i gael effaith gadarnhaol ar reolaeth y farchnad, gan ganiatáu i wledydd oruchwylio ac olrhain prisiau metel ac ymestyn porthiant data pasbort batri.

Mae’r prosiect wedi sicrhau cydweithrediadau ariannol a thechnegol gyda sefydliadau rhyngwladol fel Delphos International, MET63, Bara Consulting sydd â’i bencadlys ym Mhrydain, a mwy, gan greu lle ar gyfer buddion economaidd i bob gwlad sy’n ymwneud â’r bartneriaeth.

Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn cefnogi menter cerbydau trydan sy'n cynnwys y DRC, Zambia, a hyd yn oed yr Unol Daleithiau, gyda'r nod o drawsnewid y diwydiant cerbydau trydan yn y pen draw. Byddai buddsoddiad gan y llywodraeth Lafur newydd ym mhrosiect purfa Buenassa o fudd i'r DRC, y DU, yn ogystal ag Ewrop, a byddai'n darlledu neges bod y llywodraeth newydd yn annog diwydiannu cyfrifol, ailstrwythuro cadwyni cyflenwi byd-eang, ochr yn ochr â maethu. sector economaidd gwyrdd drwy'r diwydiant cerbydau trydan a batri. Gyda disgwyl astudiaethau dichonoldeb terfynol erbyn diwedd 2025, cyn bo hir bydd potensial helaeth y prosiect hwn hyd yn oed yn fwy amlwg.

O ystyried ffocws bwriad y Blaid Lafur ar reoleiddio costau byw yn y DU, byddai buddsoddi yn y DRC yn creu swyddi newydd o fewn y sector technoleg lân, yn lleihau’r ddibyniaeth ar geir preifat, a hyd yn oed yn torri costau cyfleustodau. Ymhellach, trwy gefnogi'r DRC a'u cynhyrchiad o fwynau critigol, byddai'r llywodraeth newydd yn arddangos arweinyddiaeth unigryw Brydeinig mewn ymdrechion byd-eang i annog datblygiad ynni adnewyddadwy, sy'n angenrheidiol ar gyfer brwydro yn erbyn mater ehangach newid hinsawdd.

Mae'r buddsoddiad hwn hefyd yn gyfrwng ar gyfer agenda flaengar eang y blaid, gan hyrwyddo ymhellach ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd cyffredinol. Mae gan y goblygiadau geopolitical sy’n deillio o fuddsoddiad yn y prosiect y gallu yn y pen draw i arallgyfeirio ffynonellau mwynau critigol a lleihau dibyniaeth ar nifer cyfyngedig o gyflenwyr ar hyn o bryd. yn cael ei dominyddu gan Tsieina, sicrhau dyfodol arallgyfeirio ynni a chynaliadwyedd ar gyfer y DU ac Ewrop gyfan.

Mae dyddodion llawn mwynau'r wlad yn angenrheidiol ar gyfer creu cadwyn gyflenwi ddibynadwy y gellir ei hymgorffori yn y trawsnewidiad ynni glân byd-eang a lleihau allyriadau carbon. Mae arferion mwyngloddio cyfrifol yn y DRC hefyd yn annog datblygiad economaidd cynaliadwy ac yn lleihau tlodi ledled y rhanbarth, tra'n meithrin cysylltiadau diplomyddol pellach rhwng y DU a'r CHA. Y disgwyliad presennol yw y byddai mwynau o'r DRC yn cefnogi symudedd carbon isel ac yn lleihau'r defnydd o ynni, gan gefnogi polisi'r llywodraeth newydd yn uniongyrchol wrth iddynt geisio lliniaru costau cyfleustodau i ddinasyddion Prydeinig. Gyda rôl allweddol mewn cynnal cadwyn werth integredig o amgylch gweithgynhyrchu batris, byddai'r CHA a'r DU yn cynnal eu haddewid o ddarparu technoleg amgylcheddol gyfrifol.

Yn olaf, mae llywodraethau'r DRC a Zambia ar fin creu Canolfan Ragoriaeth Ymchwil ar gyfer datblygu sgiliau batris cerbydau trydan i gefnogi parthau economaidd arbennig. Mae hyn yn cynnig cyfle arall i’r llywodraeth newydd ddefnyddio pŵer meddal gyda chymorth academyddion, yn ogystal â sefydliadau ymchwil y DU trwy roi rhaglen wybodaeth ac ymchwil ar waith, gan gynnwys rhaglen alwedigaethol ar gyfer ieuenctid bywiog a deinamig y CHA.

Byddai’r holl ddatblygiadau parhaus hyn hefyd yn cyd-fynd i raddau helaeth â’r cysyniad o “Securonomeg”, a ddatblygwyd gan Ganghellor Cysgodol y Trysorlys Rachel Reeves, sy’n canolbwyntio ar roi sicrwydd economaidd a gwytnwch diwydiant yn gyntaf. Yn yr achos dan sylw, gall y CHA sicrhau diogelwch economaidd a gwytnwch diwydiant y DU, trwy drawsnewid o fodel sy'n seiliedig ar gymorth i fodel sy'n canolbwyntio ar fasnach a budd i'r ddwy ochr. Mae prosiect Buenassa yn arbennig yn cyd-fynd â chynllun diwydiannu hirdymor y CHA, model sy'n dangos pwysigrwydd clymbleidiau rhwng y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae gan bartneriaeth rhwng y CHA a'r DU yn y sector hwn y gallu i fod yn esiampl i wledydd eraill ar bwysigrwydd cydweithredu byd-eang wrth fynd i'r afael â heriau hinsawdd tra'n grymuso buddion lleol.

Guy Kioni yw Prif Swyddog Gweithredol Missang, cwmni Geostrategy and Management Consultancy bwtîc sy'n arbenigo mewn Mwynau Critigol, Diplomyddiaeth, Technoleg Ddatblygol, Addysg a Gofal Iechyd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd