Cysylltu â ni

Economi

Mae dyled Bondiau'r UE yn fwy na €0.5 triliwn wrth i'r Comisiwn gyhoeddi mwy o fenthyca

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei fwriad i gyhoeddi hyd at €65 biliwn o Bondiau’r UE yn ail hanner 2024 (H2). Mae'r cynllun ar gyfer H2 2024 yn adeiladu ar y cychwyn cryf yn hanner cyntaf 2024, pan gwblhawyd bron i € 75 biliwn o gyhoeddiadau.

Bydd yr elw o Bondiau’r UE yn ariannu alldaliadau o dan y NextGenerationEU a rhaglenni polisi eraill fel y Cyfleuster Wcráin,  Cyfleuster Diwygio a Thwf ar gyfer y Balcanau Gorllewinol a rhaglenni Cymorth Ariannol Macro.

Bydd y cynlluniau ariannu ar gyfer ail hanner y flwyddyn yn dod â chyfanswm y cyhoeddiadau UE 2024 i hyd at € 140 biliwn (+ € 20 biliwn o'i gymharu â tharged ariannu 2023). Disgwylir i gyhoeddiadau Bondiau’r UE yn 2025 a 2026 barhau i gynyddu i €150-€160 biliwn y flwyddyn i ariannu’r ystod ehangach o raglenni polisi’r UE.

“Mae cynlluniau ariannu’r UE hyd at €65 biliwn yn ail hanner 2024 yn dyst i’r rôl allweddol y mae Bondiau’r UE yn parhau i’w chwarae wrth ariannu blaenoriaethau polisi y tu mewn i’r UE a’n Cymdogaeth”, meddai Johannes Hahn, Comisiynydd y Gyllideb. a Gweinyddiaeth. “Gyda nifer y Bondiau UE sy’n weddill bellach yn fwy na’r hanner triliwn marc, mae Bondiau’r UE ar yr un pryd yn cyfrannu at ddatblygiad y marchnadoedd cyfalaf Ewropeaidd drwy gynyddu’r gronfa o asedau â chyfradd uchel a hylifol mewn ewro sydd ar gael i fuddsoddwyr. ar draws y byd”.

Bydd y Comisiwn yn parhau i ariannu elfen werdd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) trwy ei Fondiau Gwyrdd NextGenerationEU, sydd ar hyn o bryd yn werth €60 biliwn. Bydd datganiadau yn parhau i fod wedi’u hangori’n gadarn i wariant sy’n berthnasol i’r hinsawdd a adroddir gan Aelod-wladwriaethau, yn unol â Fframwaith Bondiau Gwyrdd NextGenerationEU.

Mae’r Comisiwn yn benthyca ar farchnadoedd cyfalaf rhyngwladol ar ran yr UE ac yn dosbarthu’r arian i Aelod-wladwriaethau a thrydydd gwledydd o dan raglenni benthyca amrywiol. Mae benthyca gan yr UE wedi’i warantu gan gyllideb yr UE, ac mae cyfraniadau i gyllideb yr UE yn rhwymedigaeth gyfreithiol ddiamod ar yr holl Aelod-wladwriaethau o dan Gytuniadau’r UE.

hysbyseb

Ers mis Ionawr 2023, mae’r Comisiwn wedi bod yn cyhoeddi Bondiau UE brand sengl yn hytrach na bondiau wedi’u labelu ar wahân ar gyfer rhaglenni unigol. Dyrennir enillion y bondiau un brand hyn i raglenni gan ddilyn gweithdrefnau penodedig. Bond Gwyrdd Cenhedlaeth Nesaf EU mae cyhoeddiadau yn parhau i ariannu mesurau sy'n gymwys o dan Fframwaith Bondiau Gwyrdd NextGenerationEU yn unig.

Ar sail Bondiau Gwyrdd yr UE a Bondiau Gwyrdd NextGenerationEU a godwyd ers canol 2021, hyd yma mae’r Comisiwn wedi talu dros €240 biliwn mewn grantiau a benthyciadau i Aelod-wladwriaethau’r UE o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch. Mae mwy na €55 biliwn wedi’i ddyrannu i raglenni eraill yr UE sy’n elwa ar gyllid NextGenerationEU. Mae dros € 6 biliwn wedi'i ddosbarthu i'r Wcrain o dan Gyfleuster yr Wcráin yn 2024, gan ategu'r € 18 biliwn o dan y Cymorth Macro-ariannol + yn 2023.

Yn ogystal â chyhoeddi Bondiau UE, mae'r Comisiwn yn cymryd rhan mewn gweithrediadau rheoli hylifedd tymor byr i gysoni anghenion ariannu sydd ar ddod. Mae cyfanswm dyled yr UE sy’n weddill bellach yn €536 biliwn, gyda thua €22 biliwn ohono ar ffurf Biliau’r UE.

Er mwyn ariannu polisïau'r UE mor effeithlon ac effeithiol â phosibl, mae issuances y Comisiwn yn cael eu strwythuro gan gynlluniau ariannu lled-flynyddol a ffenestri cyhoeddi a gyhoeddwyd ymlaen llaw. Er mwyn cefnogi hylifedd bondiau’r UE yn y farchnad eilaidd, cyflwynodd y Comisiwn fframwaith yn cymell Prif Ddelwyr yr UE i ddarparu dyfynbrisiau ar warantau’r UE ar lwyfannau electronig ym mis Tachwedd 2023. Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn cefnogi defnyddio Bondiau’r UE mewn cytundebau adbrynu gan cyflwyno cyfleuster adbrynu ar ddechrau hydref 2024.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd