Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Nid yw gwariant amaethyddol yr UE wedi gwneud ffermio yn fwy cyfeillgar i'r hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Nid yw cyllid amaethyddol yr UE sydd i fod i weithredu yn yr hinsawdd wedi cyfrannu at leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermio, yn ôl adroddiad arbennig gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA). Er bod dros chwarter holl wariant amaethyddol yr UE 2014-2020 - mwy na € 100 biliwn - wedi'i glustnodi ar gyfer newid yn yr hinsawdd, nid yw allyriadau nwyon tŷ gwydr o amaethyddiaeth wedi gostwng er 2010. Mae hyn oherwydd bod y mwyafrif o fesurau a gefnogir gan y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) mae ganddo botensial lliniaru hinsawdd isel, ac nid yw'r PAC yn cymell y defnydd o arferion effeithiol sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd.

“Mae rôl yr UE wrth liniaru newid yn yr hinsawdd yn y sector amaethyddol yn hollbwysig, oherwydd mae’r UE yn gosod safonau amgylcheddol ac yn cyd-ariannu’r rhan fwyaf o wariant amaethyddol yr aelod-wladwriaethau,” meddai Viorel Ștefan, aelod Llys Archwilwyr Ewrop sy’n gyfrifol am yr adroddiad. . “Disgwyliwn y bydd ein canfyddiadau yn ddefnyddiol yng nghyd-destun amcan yr UE o ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Dylai'r Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd ganolbwyntio mwy ar leihau allyriadau amaethyddol, a bod yn fwy atebol a thryloyw ynghylch ei gyfraniad at liniaru hinsawdd. . ”

Archwiliodd yr archwilwyr a oedd PAC 2014-2020 yn cefnogi arferion lliniaru hinsawdd gyda'r potensial i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o dair ffynhonnell allweddol: da byw, gwrteithwyr cemegol a thail, a defnydd tir (tir cnwd a glaswelltir). Fe wnaethant hefyd ddadansoddi a oedd y PAC wedi cymell y defnydd o arferion lliniaru effeithiol yn well yn y cyfnod 2014-2020 nag a wnaeth yn y cyfnod 2007-2013.

hysbyseb

Mae allyriadau da byw yn cynrychioli tua hanner yr allyriadau o amaethyddiaeth; nid ydynt wedi lleihau er 2010. Mae'r allyriadau hyn wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â maint y fuches da byw, ac mae gwartheg yn achosi dwy ran o dair ohonynt. Mae cyfran yr allyriadau y gellir eu priodoli i dda byw yn codi ymhellach os ystyrir yr allyriadau o gynhyrchu bwyd anifeiliaid (gan gynnwys mewnforion). Fodd bynnag, nid yw'r PAC yn ceisio cyfyngu ar nifer y da byw; nid yw'n darparu cymhellion i'w lleihau ychwaith. Mae mesurau marchnad PAC yn cynnwys hyrwyddo cynhyrchion anifeiliaid, nad yw'r defnydd ohonynt wedi lleihau ers 2014; mae hyn yn cyfrannu at gynnal allyriadau nwyon tŷ gwydr yn hytrach na'u lleihau.

Cynyddodd allyriadau o wrteithwyr cemegol a thail, sy'n cyfrif am bron i draean o'r allyriadau amaethyddol, rhwng 2010 a 2018. Mae'r PAC wedi cefnogi arferion a allai leihau'r defnydd o wrteithwyr, megis ffermio organig a thrin codlysiau grawn. Fodd bynnag, mae’r arferion hyn yn cael effaith aneglur ar allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn ôl yr archwilwyr. Yn lle, ychydig o gyllid a dderbyniodd arferion sy'n amlwg yn fwy effeithiol, megis dulliau ffermio manwl sy'n cyfateb ceisiadau gwrtaith ag anghenion cnwd.

Mae'r PAC yn cefnogi arferion anghyfeillgar yn yr hinsawdd, er enghraifft trwy dalu ffermwyr sy'n tyfu mawndiroedd wedi'u draenio, sy'n cynrychioli llai na 2% o dir fferm yr UE ond sy'n allyrru 20% o nwyon tŷ gwydr amaethyddol yr UE. Gellid bod wedi defnyddio cronfeydd datblygu gwledig i adfer y mawndiroedd hyn, ond anaml y gwnaed hyn. Nid yw'r gefnogaeth o dan y PAC ar gyfer mesurau atafaelu carbon fel coedwigo, amaeth-goedwigaeth a throsi tir âr yn laswelltir wedi cynyddu o'i gymharu â'r cyfnod 2007-2013. Ar hyn o bryd nid yw cyfraith yr UE yn cymhwyso egwyddor talu llygrwr i allyriadau nwyon tŷ gwydr o amaethyddiaeth.

hysbyseb

Yn olaf, mae'r archwilwyr yn nodi na newidiodd rheolau traws-gydymffurfio a mesurau datblygu gwledig fawr ddim o'i gymharu â'r cyfnod blaenorol, er gwaethaf uchelgais hinsawdd gynyddol yr UE. Er bod y cynllun gwyrddu i fod i wella perfformiad amgylcheddol y PAC, ni wnaeth gymell ffermwyr i fabwysiadu mesurau effeithiol sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd, a dim ond ymylol fu ei effaith ar yr hinsawdd.

Gwybodaeth cefndir

Mae cynhyrchu bwyd yn gyfrifol am 26% o allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang, ac mae ffermio - yn enwedig y sector da byw - yn gyfrifol am y rhan fwyaf o'r allyriadau hyn.

Mae Polisi Amaethyddol Cyffredin 2021-2027 yr UE, a fydd yn cynnwys oddeutu € 387bn mewn cyllid, wrthi'n cael ei drafod ar lefel yr UE. Unwaith y cytunir ar y rheolau newydd, bydd aelod-wladwriaethau yn eu gweithredu trwy 'Gynlluniau Strategol CAP' a ddyluniwyd ar lefel genedlaethol ac a fonitrir gan y Comisiwn Ewropeaidd. O dan y rheolau cyfredol, mae pob aelod-wladwriaeth yn penderfynu a fydd ei sector ffermio yn cyfrannu at leihau allyriadau amaethyddol ai peidio.

Mae adroddiad arbennig 16/2021: “Polisi Amaethyddol Cyffredin a hinsawdd - Mae hanner gwariant hinsawdd yr UE ond nid yw allyriadau fferm yn gostwng” ar gael ar y Gwefan ECA

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd