Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig: Ar gyfer ardaloedd gwledig cryfach, cysylltiedig, gwydn a llewyrchus yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno a gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig yr UE, nodi'r heriau a'r pryderon y maent yn eu hwynebu, ynghyd ag amlygu rhai o'r cyfleoedd mwyaf addawol sydd ar gael i'r rhanbarthau hyn. Yn seiliedig ar ymgynghoriadau rhagweledol ac eang gyda dinasyddion ac actorion eraill mewn ardaloedd gwledig, mae Gweledigaeth heddiw yn cynnig Cytundeb Gwledig a Chynllun Gweithredu Gwledig, sy'n anelu at wneud ein hardaloedd gwledig yn gryfach, yn gysylltiedig, yn gydnerth ac yn llewyrchus.

Er mwyn ymateb yn llwyddiannus i'r megatrends a'r heriau a ddaw yn sgil globaleiddio, trefoli, heneiddio ac i elwa ar y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, mae angen polisïau a mesurau sy'n sensitif i le sy'n ystyried amrywiaeth tiriogaethau'r UE, eu hanghenion penodol a cryfderau cymharol.

Mewn ardaloedd gwledig ledled yr UE mae'r boblogaeth ar gyfartaledd yn hŷn nag mewn ardaloedd trefol, a bydd yn dechrau crebachu yn araf yn y degawd i ddod. O'i gyfuno â diffyg cysylltedd, seilwaith annatblygedig, ac absenoldeb cyfleoedd cyflogaeth amrywiol a mynediad cyfyngedig i wasanaethau, mae hyn yn gwneud ardaloedd gwledig yn llai deniadol i fyw a gweithio ynddynt. Ar yr un pryd, mae ardaloedd gwledig hefyd yn chwaraewyr gweithredol yng ngwyrdd yr UE. a thrawsnewidiadau digidol. Gall cyrraedd targedau uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 ddarparu mwy o gyfleoedd ar gyfer datblygu ardaloedd gwledig y tu hwnt i amaethyddiaeth, ffermio a choedwigaeth, datblygu safbwyntiau newydd ar gyfer twf gweithgynhyrchu ac yn enwedig gwasanaethau a chyfrannu at ddosbarthiad daearyddol gwell gwasanaethau a diwydiannau.

hysbyseb

Nod y Weledigaeth hirdymor hon ar gyfer ardaloedd gwledig yr UE yw mynd i'r afael â'r heriau a'r pryderon hynny, trwy adeiladu ar y cyfleoedd sy'n dod i'r amlwg o drawsnewidiadau gwyrdd a digidol yr UE ac ar y gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID 19, a thrwy nodi dulliau i wella ansawdd bywyd gwledig, cyflawni datblygiad tiriogaethol cytbwys ac ysgogi twf economaidd.

Cytundeb Gwledig

Bydd Cytundeb Gwledig newydd yn ymgysylltu ag actorion ar lefel yr UE, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, i gefnogi nodau a rennir y Weledigaeth, meithrin cydlyniant economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol ac ymateb i ddyheadau cyffredin cymunedau gwledig. Bydd y Comisiwn yn hwyluso'r fframwaith hwn trwy'r rhwydweithiau presennol, ac yn annog cyfnewid syniadau ac arferion gorau ar bob lefel.

hysbyseb

Cynllun Gweithredu Gwledig yr UE

Heddiw, mae'r Comisiwn hefyd wedi cyflwyno Cynllun Gweithredu i ysgogi datblygu gwledig cynaliadwy, cydlynol ac integredig. Mae sawl polisi UE eisoes yn darparu cefnogaeth i ardaloedd gwledig, gan gyfrannu at eu datblygiad cytbwys, teg, gwyrdd ac arloesol. Ymhlith y rheini, bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) a'r Polisi Cydlyniant yn sylfaenol wrth gefnogi a gweithredu'r Cynllun Gweithredu hwn, tra bydd nifer o feysydd polisi eraill yr UE yn cyd-fynd â nhw a fydd gyda'i gilydd yn troi'r Weledigaeth hon yn realiti.

Mae'r Weledigaeth a'r Cynllun Gweithredu yn nodi pedwar maes gweithredu, wedi'u cefnogi gan fentrau blaenllaw, i alluogi:

  • Cryfach: canolbwyntio ar rymuso cymunedau gwledig, gwella mynediad at wasanaethau a hwyluso arloesedd cymdeithasol;
  • Connected: gwella cysylltedd o ran trafnidiaeth a mynediad digidol;
  • Gwydn: cadw adnoddau naturiol a gwyrddu gweithgareddau ffermio i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd tra hefyd yn sicrhau gwytnwch cymdeithasol trwy gynnig mynediad at gyrsiau hyfforddi a chyfleoedd gwaith o ansawdd amrywiol;
  • Ffyniannus: arallgyfeirio gweithgareddau economaidd a gwella gwerth ychwanegol gweithgareddau ffermio a bwyd-amaeth ac amaeth-dwristiaeth.

Bydd y Comisiwn yn cefnogi ac yn monitro gweithrediad Cynllun Gweithredu Gwledig yr UE ac yn ei ddiweddaru'n rheolaidd yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol. Bydd hefyd yn parhau i gysylltu ag Aelod-wladwriaethau ac actorion gwledig i gynnal deialog ar faterion gwledig. Ymhellach, “atal gwledig ” yn cael ei roi ar waith lle mae polisïau'r UE yn cael eu hadolygu trwy lens wledig. Y nod yw nodi ac ystyried effaith a goblygiad posibl menter polisi'r Comisiwn ar swyddi gwledig, twf a datblygu cynaliadwy.

Yn olaf, a arsyllfa wledig yn cael ei sefydlu o fewn y Comisiwn i wella casglu a dadansoddi data ymhellach ar ardaloedd gwledig. Bydd hyn yn darparu tystiolaeth i lywio'r broses o lunio polisïau mewn perthynas â datblygu gwledig ac yn cefnogi gweithrediad y Cynllun Gweithredu Gwledig.

Y camau nesaf

Mae'r cyhoeddiad heddiw am y Weledigaeth Hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig yn nodi'r cam cyntaf tuag at ardaloedd gwledig cryfach, wedi'u cysylltu'n well, yn gydnerth ac yn llewyrchus erbyn 2040. Y Cytundeb Gwledig a Chynllun Gweithredu Gwledig yr UE fydd y cydrannau allweddol i gyflawni'r nodau hyn.

Erbyn diwedd 2021, bydd y Comisiwn yn cysylltu â Phwyllgor y Rhanbarthau i archwilio'r llwybr tuag at nodau'r Weledigaeth. Erbyn canol 2023, bydd y Comisiwn yn ystyried pa gamau a ariannwyd gan yr UE ac Aelod-wladwriaethau sydd wedi'u cyflawni a'u rhaglennu ar gyfer ardaloedd gwledig. Bydd adroddiad cyhoeddus, a gyhoeddir yn gynnar yn 2024, yn nodi meysydd lle mae angen cefnogaeth a chyllid gwell, yn ogystal â'r ffordd ymlaen, yn seiliedig ar Gynllun Gweithredu Gwledig yr UE. Bydd y trafodaethau ynghylch yr adroddiad yn bwydo i'r myfyrdod ar baratoi'r cynigion ar gyfer y cyfnod rhaglennu 2028-2034.

Cefndir

Tanlinellwyd yr angen i ddylunio gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig yng ngolwg yr Arlywydd von der Leyen canllawiau gwleidyddol ac yn y llythyrau cenhadol at Is-lywydd ŠuicaComisiynydd Wojciechowski Comisiynydd Ferreira

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Mae ardaloedd gwledig yn hanfodol i’r UE heddiw, gan gynhyrchu ein bwyd, diogelu ein treftadaeth a gwarchod ein tirweddau. Mae ganddyn nhw ran allweddol i'w chwarae yn y trawsnewidiad gwyrdd a digidol. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni ddarparu'r offer cywir i'r cymunedau gwledig hyn fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd o'u blaenau a mynd i'r afael â'r heriau y maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Mae'r Weledigaeth Hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig yn gam cyntaf tuag at drawsnewid ein hardaloedd gwledig. Bydd y PAC newydd yn cyfrannu at y Weledigaeth trwy feithrin sector amaethyddol craff, gwydn ac amrywiol, cryfhau gofal amgylcheddol a gweithredu yn yr hinsawdd a chryfhau gwead economaidd-gymdeithasol ardaloedd gwledig. Byddwn yn sicrhau bod Cynllun Gweithredu Gwledig yr UE yn caniatáu ar gyfer datblygu ein hardaloedd gwledig yn gynaliadwy. ”

Mae Erthygl 174 TFUE yn galw ar yr UE i roi sylw arbennig i ardaloedd gwledig, ymhlith eraill, wrth hyrwyddo ei ddatblygiad cytûn cyffredinol, gan gryfhau ei gydlyniant economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol a lleihau gwahaniaethau rhwng y gwahanol ranbarthau.

A arolwg Eurobarometer ei gynnal ym mis Ebrill 2021 gan asesu blaenoriaethau'r Weledigaeth Hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig. Canfu’r arolwg y dylai 79% o ddinasyddion yr UE a gefnogodd yr UE ystyried ardaloedd gwledig mewn penderfyniadau gwariant cyhoeddus; Roedd 65% o holl ddinasyddion yr UE o'r farn y dylai'r ardal neu'r dalaith leol allu penderfynu sut mae buddsoddiad gwledig yr UE yn cael ei wario; a soniodd 44% am seilwaith a chysylltiadau trafnidiaeth fel angen allweddol mewn ardaloedd gwledig.

Cynhaliodd y Comisiwn a ymgynghoriad cyhoeddus ar y Weledigaeth Hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig rhwng 7 Medi a 30 Tachwedd 2020. Nododd dros 50% o'r ymatebwyr mai seilwaith yw'r angen mwyaf dybryd am ardaloedd gwledig. Cyfeiriodd 43% o ymatebwyr hefyd at fynediad at wasanaethau ac amwynderau sylfaenol, fel dŵr a thrydan yn ogystal â banciau a swyddfeydd post, fel angen brys Dros yr 20 mlynedd nesaf, mae ymatebwyr yn credu y bydd atyniad ardaloedd gwledig yn dibynnu i raddau helaeth ar argaeledd cysylltedd digidol (93%), gwasanaethau sylfaenol ac e-wasanaethau (94%) ac ar wella hinsawdd a pherfformiad amgylcheddol ffermio (92%).

Dywedodd yr Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Mae ardaloedd gwledig yn gartref i bron i 30% o boblogaeth yr UE a'n huchelgais yw gwella ansawdd eu bywyd yn sylweddol. Rydym wedi gwrando ar eu pryderon ac, ynghyd â nhw, wedi adeiladu'r weledigaeth hon yn seiliedig ar y cyfleoedd newydd a grëwyd gan drawsnewidiadau gwyrdd a digidol yr UE ac ar y gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID 19. Gyda'r Cyfathrebu hwn, rydym am greu momentwm newydd ar gyfer ardaloedd gwledig, fel lleoedd deniadol, bywiog a deinamig, wrth amddiffyn eu cymeriad hanfodol wrth gwrs. Rydyn ni am roi llais cryfach i ardaloedd a chymunedau gwledig wrth adeiladu dyfodol Ewrop. ”

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun): “Er ein bod ni i gyd yn wynebu’r un heriau, mae gan ein tiriogaethau wahanol ddulliau, cryfderau a galluoedd i ymdopi â nhw. Rhaid i'n polisïau fod yn sensitif i nodweddion amrywiol ein rhanbarthau. Rhaid i'r Undeb democrataidd a chydlynol yr ydym ei eisiau gael ei adeiladu'n agosach at ein dinasyddion a'n tiriogaethau, gan gynnwys gwahanol lefelau llywodraethu. Mae'r Weledigaeth Tymor Hir ar gyfer Ardaloedd Gwledig yn galw am atebion sydd wedi'u cynllunio ar gyfer eu hanghenion a'u hasedau penodol, gyda chyfranogiad awdurdodau rhanbarthol a lleol a chymunedau lleol. Rhaid i ardaloedd gwledig allu darparu gwasanaethau sylfaenol i'w poblogaeth ac adeiladu ar eu cryfderau i ddod yn angorau ar gyfer datblygu economaidd. Mae'r holl amcanion hyn wrth wraidd y Polisi Cydlyniant newydd ar gyfer 2021-2027. "

Am fwy o wybodaeth

Gweledigaeth hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig yr UE - Tuag at ardaloedd gwledig cryfach, cysylltiedig, gwydn a llewyrchus erbyn 2040

Taflen ffeithiau ar weledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig

Cwestiynau ac Atebion ar weledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig

Gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd