Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Ystadegau amaethyddiaeth yr UE: Cymorthdaliadau, swyddi, cynhyrchu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Darganfyddwch ffeithiau a ffigurau am ffermio yn yr UE, gan gynnwys cyllid yn ôl gwlad, cyflogaeth a chynhyrchu, Cymdeithas.

Mae amaethyddiaeth yn ddiwydiant pwysig i holl wledydd yr UE ac maen nhw i gyd yn derbyn arian yr UE trwy'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Mae'r cronfeydd hyn yn cefnogi ffermwyr yn uniongyrchol trwy'r Gronfa Gwarant Amaethyddol Ewropeaidd ac ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Dewch i wybod sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cefnogi ffermwyr.

Cymorthdaliadau amaethyddol yr UE yn ôl gwlad

Yn 2019, gwariwyd € 38.2 biliwn ar daliadau uniongyrchol i ffermwyr a € 13.8bn ar ddatblygu gwledig. Cefnogodd € 2.4bn arall y farchnad ar gyfer cynhyrchion amaethyddol.

hysbyseb

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu sut mae cronfeydd Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael eu gwario yn cael eu penderfynu gan y Cyllideb hirdymor yr UE. y mae'r rheolau cyfredol yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2022, ac ar ôl hynny y diweddaraf diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn dod i rym ac yn rhedeg tan 2027.

Infograffig gyda map yn dangos faint o gymorthdaliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin fesul gwlad yn yr UE yn 2019. Gellir dod o hyd i ddata allweddol o dan y pennawd cymorthdaliadau amaethyddol yr UE yn ôl gwlad.
Rhaniad y cronfeydd Polisi Amaethyddol Cyffredin rhwng gwledydd yr UE  

Ystadegau cyflogaeth amaeth yr UE

Cefnogodd y diwydiant amaeth 9,476,600 o swyddi yn 2019 a 3,769,850 o swyddi mewn cynhyrchu bwyd (yn 2018) ac roedd yn cyfrif am 1.3% o gynnyrch domestig gros yr UE yn 2020.

Roedd gan Rwmania y nifer fwyaf o bobl a gyflogwyd mewn amaethyddiaeth yn 2019, tra bod gan Ddenmarc y nifer fwyaf o bobl a gyflogir mewn cynhyrchu bwyd yn 2018.

hysbyseb

Am bob ewro sy'n cael ei wario, mae'r sector fferm yn creu € 0.76 ychwanegol ar gyfer economi'r UE. Y gwerth ychwanegol gros o ffermio - y gwahaniaeth rhwng gwerth popeth a gynhyrchodd sector amaethyddol sylfaenol yr UE a chost y gwasanaethau a'r nwyddau a ddefnyddiwyd yn y broses gynhyrchu - oedd € 178.4 biliwn yn 2020.

Infograffig yn dangos y gyflogaeth mewn amaethyddiaeth (yn 2019) a chynhyrchu bwyd (yn 2018) i bob gwlad yn yr UE. Gellir dod o hyd i ddata allweddol o dan y pennawd ystadegau cyflogaeth amaeth yr UE.
Y sectorau bwyd ac amaeth yn yr UE  

Cynhyrchu amaethyddol yn Ewrop

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cynhyrchu amrywiaeth gyfoethog o gynhyrchion bwyd, o rawnfwydydd i laeth. Mae'r UE wedi deddfu i sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu a'i werthu yn yr UE yn ddiogel i'w fwyta. Mae'r Strategaeth fferm i fforc yr UENod a gyhoeddwyd yn 2020, yw sicrhau bod bwyd hefyd yn cael ei gynhyrchu'n fwy cynaliadwy. Mae ASEau am dorri defnydd plaladdwyr yn well amddiffyn peillwyr a bioamrywiaeth, rhoi diwedd ar ddefnyddio cewyll mewn ffermio anifeiliaid a chynyddu defnydd tir ar gyfer ffermio organig gan 2030.

Infograffig yn dangos faint o dunelli o wahanol fwydydd a gynhyrchwyd yn yr UE yn 2019.
Cynhyrchu bwyd yn yr UE  

Polisi Amaethyddol Cyffredin 

Ffynonellau data 

Rhannwch yr erthygl hon:

Amaethyddiaeth

Ffermio organig: mae arweinwyr lleol yn galw am rôl gryfach wrth weithredu a gwerthuso'r cynllun gweithredu

cyhoeddwyd

on

Mae ffermio organig, trwy ei effaith amgylcheddol a hinsawdd gadarnhaol o ran gwell atafaelu carbon ac iechyd pridd, cadwraeth bioamrywiaeth a lles anifeiliaid, yn cyfrannu at amcanion Bargen Werdd Ewrop a thargedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth yr UE. Mabwysiadodd Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau (CoR) y farn ar 2 Rhagfyr ar XNUMX Rhagfyr Cynllun gweithredu UE ar gyfer ffermio organig.

Mae'r CoR yn croesawu cynllun gweithredu'r UE ar gyfer ffermio organig ac yn cymeradwyo ei ddull cynhwysfawr. Nod y cynllun gweithredu yw cynyddu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig, a thrwy hynny leihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr a gwrthficrobau. O dan dair echel - cynyddu defnydd, cynyddu cynhyrchiant a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach - cynigir 23 o gamau.

Y rapporteur ymlaen Cynllun gweithredu UE ar gyfer ffermio organigUroš Brežan Dywedodd (SI / Greens), maer Tolmin: “Mae cynyddu cefnogaeth i ffermio organig ar frys, er mwyn sicrhau y cyflawnir y targed 25% o dir amaethyddol a neilltuwyd i organig erbyn 2030. Rhaid i ni sicrhau bod y Polisi Amaethyddol Cyffredin nesaf yn cyfrannu at y Fargen Werdd Ewropeaidd ac at dargedau'r strategaethau Farm to Fork a Bioamrywiaeth. Mae gan awdurdodau lleol a rhanbarthol rôl allweddol wrth greu a datblygu 'biodistricts' a strwythuro'r sector organig. Felly, dylai awdurdodau lleol a rhanbarthol fod â chysylltiad agos â gweithredu a gwerthuso'r cynllun gweithredu trwy rwydwaith ar lefel ranbarthol. Rydyn ni'n galw'r Comisiwn i sefydlu rhwydwaith o'r fath. ”

Pwysleisiodd arweinwyr lleol eu rôl allweddol wrth godi ymwybyddiaeth ar lefel leol, gan hysbysu defnyddwyr am effaith gadarnhaol ffermio organig a datblygu rhaglenni addysgol ar gyfer meithrinfeydd ac ysgolion. Mae'r farn yn tynnu sylw at y ffaith bod gan awdurdodau lleol a rhanbarthol rôl allweddol hefyd wrth strwythuro'r sector organig o ran cynhyrchu, logisteg a masnach, gan hwyluso cydweithredu strwythuredig rhwng cynhyrchwyr a defnyddwyr.

hysbyseb

Er mwyn ysgogi'r ochr gynhyrchu, rhaid defnyddio pob polisi Ewropeaidd a chenedlaethol i gynyddu'r defnydd o gynhyrchion organig, dan arweiniad arweinwyr lleol. Yn 2019, roedd gan yr UE arwynebedd tir organig o oddeutu 8%, tra bod cymorthdaliadau ar gyfer ffermio organig yn cynrychioli 1.5% yn unig o gyfanswm cyllideb amaethyddol Ewrop. Mae ffermio organig yn cael ei danariannu o dan y PAC, nad yw ar hyn o bryd yn gwbl gyson ag amcanion y Cynllun Gweithredu Ffermio Organig. At hynny, mae'r farn yn argymell y Comisiwn i werthuso cynlluniau strategol cenedlaethol CAP a gyflwynwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yn drylwyr er mwyn monitro y byddant yn cyfrannu at gyflawni'r targed o 25% o dir amaethyddol wedi'i neilltuo i ffermio organig erbyn 2030.

Mae'r CoR yn croesawu cydnabod ardaloedd Bio fel offer datblygu gwledig effeithiol. Yn ardal ddaearyddol ardal Bio, mae ffermwyr, y cyhoedd, gweinyddiaethau cyhoeddus lleol, cymdeithasau a mentrau twristiaeth a diwylliannol masnachol yn ymrwymo i gytundeb ar gyfer rheoli adnoddau lleol yn gynaliadwy yn seiliedig ar egwyddorion a dulliau cynhyrchu a bwyta organig. Dylai rhanbarthau o'r fath yn benodol felly dderbyn cefnogaeth a gwasanaethau cyffredin trwy rwydwaith i'w sefydlu gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Gwybodaeth cefndir

hysbyseb
  • Cynllun gweithredu organig - trwy gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel ag effaith amgylcheddol isel, bydd ffermio organig yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr UE. Mae system fwyd gynaliadwy wrth wraidd Bargen Werdd Ewrop. O dan strategaeth Farm to Fork y Fargen Werdd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod targed o 'o leiaf 25% o dir amaethyddol yr UE o dan ffermio organig a chynnydd sylweddol mewn dyframaeth organig erbyn 2030'. Er mwyn cyflawni'r targed hwn ac i helpu'r sector organig i gyrraedd ei lawn botensial, mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynllun gweithredu ar gyfer cynhyrchu organig yn yr UE.
  • Cynlluniau strategol CAP: Materion a disgwyliadau ar gyfer amaethyddiaeth yr UE: Cynigion deddfwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygio'r polisi amaethyddol cyffredin Cyhoeddwyd (CAP) ym mis Mehefin 2018. Ers hynny mae nifer o ddatblygiadau sylweddol wedi digwydd yn y maes polisi hwn. Mae'r rhain yn cynnwys mabwysiadu'r Bargen Werdd Ewrop a'i fentrau cysylltiedig yn y 'fferm i fforc' strategaeth a'r strategaeth bioamrywiaeth, a hefyd y cytundeb ar fframwaith ariannol aml-flwyddyn 2021 2027 (MFF) ochr yn ochr â chefnogaeth ychwanegol o € 7.5 biliwn ar gyfer datblygu gwledig o fenter y Genhedlaeth Nesaf UE fel rhan o'r pecyn adfer a gwytnwch.
  • Ffermio heb gynhyrchion amddiffyn planhigion
  • Strategaeth 'fferm i fforc' yr UE: Ar 20 Mai 2020, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gyfathrebiad ar 'Strategaeth fferm i fforc ar gyfer system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar'.
  • IFOAM Organics Europe: IFOAM Organics Europe yw'r sefydliad ymbarél Ewropeaidd ar gyfer bwyd a ffermio organig. Maent yn cynrychioli organig wrth lunio polisïau yn Ewrop ac yn eiriol dros drawsnewid bwyd a ffermio. Mae eu gwaith yn seiliedig ar egwyddorion amaethyddiaeth organig - iechyd, ecoleg, tegwch a gofal. Gyda bron i 200 o aelodau mewn 34 o wledydd Ewropeaidd, mae eu gwaith yn rhychwantu'r gadwyn fwyd organig gyfan.

Y Cyfarfod Llawn agenda

Webstreaming: Ar y wefan o'r CoR.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Mae 'Dai the Dairy' yn ennill gwobr ffermio Cymru

cyhoeddwyd

on

Ffermwr llaeth adnabyddus o Sir Benfro, Dai Miles (Yn y llun), sy'n ffermio ychydig y tu allan i Hwlffordd yng Nghymru, wedi'i ddewis yn enillydd gwobr Undeb Ffermwyr (FUW) 2021 am yr unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddiwydiant Llaeth Cymru.

Mae'r wobr yn cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwych ac sydd wedi dod yn rhan annatod o'r diwydiant llaeth yng Nghymru. Gwnaeth y cyfraniadau y mae Miles wedi'u gwneud ac yn parhau i'w gwneud i'r diwydiant llaeth argraff fawr ar y beirniaid.

Wrth gyflwyno’r wobr yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddydd Llun 29 Tachwedd, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Dim ond un o hoelion wyth ein diwydiant llaeth y gellir disgrifio Dai Miles. Mae ei angerdd, ei ymroddiad a'i frwdfrydedd dros bopeth llaeth yn ysbrydoledig. 

“Nid yn unig y mae’n gwneud gwaith rhagorol fel ffermwr llaeth, gan edrych ar ôl y da byw, glanio a chynhyrchu bwyd maethlon cynaliadwy, roedd hefyd yn allweddol wrth sicrhau marchnad hirdymor ar gyfer llaeth organig o Gymru trwy gefnogi anghenion prosesu organig yng Nghymru. Ni allai'r wobr fynd i enillydd gwerth chweil. ”

hysbyseb

Magwyd Dai Miles yn Felin Fach ger Lampeter a mynychodd ysgol Gyfun Aberaeron. Nid o deulu ffermio, cychwynnodd Dai ei yrfa ffermio trwy fynd i Goleg Amaethyddol Cymru yn Aberystwyth lle derbyniodd Ddiploma Cenedlaethol mewn Amaeth a chwblhau blwyddyn frechdan yn Godor Nantgaredig.

Ar ôl coleg treuliodd bum mlynedd fel bugail o 160 o fuchod yn Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul ac yna bum mlynedd arall yn IGER Trawscoed yn gweithio fel bugail rhyddhad rhwng y ddau fuches laeth, Lodge Farm a'r fuches organig yn Nhŷ Gwyn cyn cymryd y cam dewr i gymryd tenantiaeth ar ei ben ei hun.

Mae Dai, sy'n Is-lywydd FUW ar gyfer De Cymru, hefyd yn gyn-Gadeirydd Pwyllgor Cynnyrch Llaeth a Llaeth yr FUW, yn gyn-Gadeirydd Sirol FUW yn Sir Benfro ac yn Is-gadeirydd Pwyllgor Tenantiaid FUW. 

hysbyseb

Yn ogystal, mae Dai wedi cymryd rhan yn Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig Amaeth-Academi Cyswllt Ffermio sydd wedi ei helpu i ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu ymhellach i'w alluogi i gyflawni ei rolau i ffwrdd o'r fferm yn fwy effeithiol.

Yn ogystal â rhedeg ei fferm laeth organig ei hun, yn 2000 daeth Dai Miles yn un o'r pedwar cyfarwyddwr sylfaen, a Chadeirydd cyntaf, Calon Wen Organic Milk Co-operative. Mae'r cwmni cydweithredol, sy'n eiddo i 25 o deuluoedd ffermio, yn helpu i sicrhau marchnad hirdymor ar gyfer llaeth organig o Gymru trwy gefnogi anghenion prosesu organig yng Nghymru. 

Yn 2013 daeth yn Rheolwr Gyfarwyddwr y fenter ac aeth ati i ddatblygu’r brand o fewn y farchnad llaeth organig arbenigol. Mae'r cwmni bellach yn cyflenwi ei frand ei hun o laeth, menyn, cawsiau ac iogwrt wedi'i rewi i fanwerthwyr mawr yng Nghymru a'r DU, yn ogystal ag ystod eang o allfeydd manwerthu eraill.

Yn ganolog i lwyddiant Dai mae cred angerddol mai diwydiant amaethyddol proffidiol yw'r allwedd i gynnal cefn gwlad a diwylliant gwledig Cymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Cynnydd cyson yn masnach amaeth-fwyd yr UE

cyhoeddwyd

on

Ffigurau masnach amaeth-fwyd diweddaraf yr UE gyhoeddi dangos bod masnach yn parhau i gynyddu’n gyson, gydag allforion yn cynyddu 7% o’i gymharu ag wyth mis cyntaf 2020. Cyrhaeddodd cyfanswm gwerth masnach bwyd-amaeth yr UE (allforion ynghyd â mewnforion) ar gyfer Ionawr-Awst 2021 werth o € 210.5 biliwn, gan adlewyrchu cynnydd o 5.1% ar yr un cyfnod y llynedd. Cododd allforion 7% i € 127.5bn, tra tyfodd mewnforion 2.3% i € 85bn, gan roi cyfanswm gwarged masnach amaeth-fwyd o € 44bn am wyth mis cyntaf y flwyddyn. Mae hyn yn gynnydd o 17% o'i gymharu â'r cyfnod cyfatebol yn 2020. Adroddwyd ffigurau cadarnhaol mewn allforion i'r Unol Daleithiau, a dyfodd € 2bn neu 15%, wedi'u gyrru i raddau helaeth gan berfformiadau cryf o win, ac ysbryd a gwirodydd.

Yn ogystal, cododd allforion i China € 812 miliwn, tra adroddwyd cynnydd mewn gwerthoedd hefyd mewn allforion i'r Swistir (i fyny € 531m), De Korea (i fyny € 464m), Norwy (i fyny € 393m) ac Israel (i fyny € 288m). Roedd allforion i'r Deyrnas Unedig yn ystod y cyfnod hwn (€ 116 miliwn) bron yr un gwerth ag yr oeddent y llynedd. Dirywiodd allforion i nifer o wledydd o gymharu â'r un cyfnod yn 2020. Gwelwyd y dirywiad mwyaf mewn allforion i Saudi Arabia, a gwympodd € 399m neu 16%. Adroddwyd gostyngiadau nodedig eraill mewn allforion i Hong Kong (i lawr € 103 miliwn) a Kuwait (i lawr € 101m). O ran categorïau cynnyrch penodol, yn ystod wyth mis cyntaf 2021 gwelwyd cynnydd mawr yng ngwerth allforio gwin (i fyny € 2.5bn) a gwirodydd a gwirodydd (i fyny € 1.3bn), sy'n cynrychioli codiadau o 31% a 32% yn y drefn honno. Adroddwyd gostyngiadau ar allforion gwenith (i lawr € 892m) a bwyd babanod (i lawr € 736m). Gwelwyd y codiadau mwyaf nodedig yng ngwerth mewnforion mewn cacennau olew (i fyny € 1.1bn), ffa soia (i fyny € 1.1bn), asidau brasterog a chwyrau (i fyny € 500m), olew palmwydd a chnewyllyn (i fyny € 479m), a ffa coco (i fyny € 291m).

Gwelwyd y gostyngiadau uchaf mewn gwerthoedd mewnforio, ar y llaw arall, mewn ffrwythau trofannol, cnau a sbeisys (i lawr € 669m), sudd ffrwythau (i lawr € 194m), ffrwythau sitrws (i lawr € 159m), tybaco amrwd (i lawr € 158m) , a reis (i lawr € 140m). Mae mwy o wybodaeth ar gael yma ac ar fasnach bwyd-amaeth yr UE eie.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd