Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

 Rhaid i'r UE ddechrau talu sylw i ganlyniadau anfwriadol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r effeithiau ar ddefnyddwyr yn sgil rheolau'r UE nad ydynt wedi'u hystyried yn ofalus ar ddatgoedwigo, yn dechrau dod i'r amlwg. Mae cannoedd ar filoedd o dunelli o siopau coffi a choco yn warysau’r UE mewn perygl o gael eu dinistrio yn ystod y misoedd nesaf, oherwydd anhyblygrwydd rheolau newydd o dan Reoliad Datgoedwigo’r UE. Canfu ymchwiliad gan y Financial Times fod o leiaf 350,000 tunnell o goffi a choco mewn perygl o gael eu taflu unwaith y daw'r Rheoliad i rym ddiwedd y flwyddyn hon. Yn yr un modd, gallai mewnforion o olew palmwydd, soi, a rwber i gyd yn yr un modd weld eu cyflenwad yn gostwng neu bentyrrau yn cael eu taflu, yn ysgrifennu Pwyleg ECR ASE Ryszard Czarnecki.

Mae'r nwyddau hyn yn elfennau hanfodol ym mron pob un o'r bwyd y mae teuluoedd Ewropeaidd yn ei fwyta - dywedir bod olew palmwydd yn unig yn gynhwysyn mewn 50 y cant o gynhyrchion yn yr archfarchnad gyffredin. Mae’r hyn y mae hyn yn ei olygu i deuluoedd a chymunedau ledled yr UE yn syml iawn: codiadau mewn prisiau.

 Yn anffodus, dim ond y bennod ddiweddaraf mewn hanes hir o hyrwyddo a chyhoeddi rheoliadau’r UE yw hon heb roi ystyriaeth briodol i’r canlyniadau anfwriadol.

Efallai mai’r “mynydd menyn” yw’r enghraifft fwyaf gwaradwyddus ac egregious, gyda gwargedion yn dechrau yn y 1970au a barhaodd yr holl ffordd hyd at 2017. Mae pentyrrau o wastraff hefyd wedi mynd gan ‘fynyddoedd grawn’, ‘llynnoedd gwin’, neu ‘fynyddoedd cig eidion’. '. 

Ym mhob un o’r achosion hyn, y nod oedd “sefydlogi prisiau ar gyfer cynhyrchwyr” ond, mewn gwirionedd, roedd hyn yn golygu prisiau artiffisial o uchel, felly roedd cyflenwad bob amser yn llawer uwch na’r galw. Yn wyneb yr un ffermwyr blin, roedd yr UE fel mater o drefn yn prynu'r tunelledd gormodol o gynnyrch a'i adael mewn pentyrrau stoc enfawr.

Er y gallai unrhyw fyfyriwr economeg egluro’n gwbl glir pam mai gwargedion gwastraffus oedd yr unig ganlyniad posibl i ymyrraeth o’r fath heb ei feddwl, mae rheoleiddwyr yr UE wedi gwrthod dysgu’r wers. Tybiwyd, yn bur amlwg, fod manteision gwleidyddol dyhuddo y ffermwyr yn bwysicach na lleddfu costau byw i deuluoedd. 

Mae’r UE yn gwneud llawer o’i “Fargen Werdd”, y rhaglen flaenllaw i ddatblygu ei chyfraith amgylcheddol ac, i bob pwrpas, yn gosod rheolau cynhyrchu i leihau effeithiau amgylcheddol mewnforion yr UE. Ni ddylai fod yn syndod ei fod, mewn llawer o achosion, yn cyflawni'n union i'r gwrthwyneb i'r hyn yr oedd i fod. 

hysbyseb

Mae'n werth cofio bod coffi, coco, ac olew palmwydd i gyd yn cael eu cynhyrchu gan dyddynwyr mewn gwledydd sy'n datblygu - miliynau o ffermwyr bach a theuluoedd sy'n bwydo eu cynnyrch i gadwyni cyflenwi Ewropeaidd. Sut mae’r ffermwyr hynny i fod i gael mynediad at ddelweddau geoleoliad lloeren, fel sy’n ofynnol o dan y Rheoliad Datgoedwigo? Sut y byddent yn talu am y gwerthusiadau drud a orchmynnir o dan y mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM)?

Mae'r strwythur cymhelliant yn amlwg yn wrthnysig. Yn hytrach na gwneud rheolau’n glir ac yn rhad i gydymffurfio â nhw, mae’r UE i bob pwrpas wedi gwneud y gobaith o “fynd yn wyrdd” yn anfforddiadwy. Bydd miloedd o ffermwyr a busnesau bach a allai fod wedi gwneud newidiadau wedi dewis peidio oherwydd byddai’r ardystiad priodol yn rhy anodd neu’n ddrud. Mae'n bosibl iawn y bydd y cynhyrchion hynny'n cael eu dargyfeirio i farchnadoedd lle nad oes rheoliadau o'r fath yn bodoli, yn Tsieina neu India er enghraifft. Yn y pen draw, bydd y Fargen Werdd yn rhoi cymhellion i ffermwyr y byd sy'n datblygu i beidio â mabwysiadu arferion cynaliadwy. 

Yr eironi yw bod llawer o’r cenhedloedd hyn eisoes yn argyhoeddedig o’r angen am gynhyrchu cynaliadwy, ac yn ei roi ar waith heb gymorth yr UE. Mae Malaysia wedi torri datgoedwigo i ddim i bob pwrpas, gan wahardd trosi coedwigoedd a mawndir yn blanhigfeydd, a mapio teitlau tir ac ardaloedd amaethyddol (a ddylai ddileu’r angen am ddelweddaeth lloeren) tra’n cynnwys yn y gyfraith bod yn rhaid gwarchod 50% o’r tir fel coedwig. . Mae’n siŵr y bydd cwmnïau mawr o wledydd fel Malaysia, Brasil, Gwlad Thai ac eraill yn gallu cydymffurfio â rheoliadau’r Fargen Werdd. Ni fydd y ffermwyr bach, ac eto mae galwadau am hyblygrwydd yn disgyn ar glustiau byddar ym Mrwsel.

Nid yr UE yw'r unig droseddwr. Bydd mwy o syniadau drwg gyda chanlyniadau anfwriadol ofnadwy yn sicr o ddod i’r amlwg yn COP28. Mae'n ymddangos bod 'milltiroedd bwyd' yn ôl mewn ffasiwn fel syniad sydd wedi'i gynllunio i fod yn hawdd i bleidleiswyr ei ddeall, er gwaethaf y ffaith nad yw'n helpu. Mae nwyddau gyda chostau cludiant CO2 uchel i fod yn teithio ar awyrennau gan wneud siwrneiau dwyffordd nad ydynt yn llawn yn aml. Mae'r allyriadau ychwanegol ymylol a gynhyrchir yn agos at sero. Mewn achosion o'r fath, a dwsinau yn fwy, byddai gweithredu ardollau ar filltiroedd bwyd yn gwneud cynhyrchion yn ddrytach heb unrhyw welliant cymesur yn yr hinsawdd. 

Mae llinyn cyffredin i hyn oll. Nid yw coffi, coco ac olew palmwydd yn cael eu tyfu yn Ewrop. Mae teimlad diffynnaeth yn cynyddu, yn enwedig cyn etholiadau. A fydd cyfyngiadau ar ffermwyr tramor yn boblogaidd yn etholiadol? Efallai. Ond ni fydd y cynnydd mewn prisiau yn y dyfodol – canlyniad anochel.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd