Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Ail-ddychmygu Polisi Amaethyddol yr Undeb Ewropeaidd: Galwad am Ddatganoli

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Polisi Amaethyddol Cyffredin yr Undeb Ewropeaidd (PAC) wedi bod yn destun craffu dwys, gyda beirniaid yn craffu ar ei anhyblygedd a’i ddull canoledig. Wrth i’r ddadl ddwysau, mae lleisiau o wahanol rannau, gan gynnwys ffermwyr a gwleidyddion, yn galw am ddiwygiadau sylweddol i alinio’n well â nodau diogelwch bwyd yr UE a thwf economaidd.

Gwleidyddion, megis Axinia Adrian Is-lywydd Cynghrair Undeb y Rwmaniaid (AUR), (yn y llun) yn dadlau bod y PAC presennol yn tanseilio egwyddorion sylfaenol sofraniaeth genedlaethol, hunanbenderfyniad a chyfrifoldeb unigol. Mae Axinia yn pwysleisio bod y dull presennol a osodir gan yr UE yn rhwystro arloesedd ac yn rhwystro gallu aelod-wladwriaethau i deilwra polisïau amaethyddol i fanylebau angenrheidiol, tirweddau amaethyddol unigryw, hinsoddau a thraddodiadau. Pwysleisiodd Axinia bwysigrwydd caniatáu mwy o ymreolaeth i aelod-wladwriaethau wrth lunio eu polisïau amaethyddol i hyrwyddo cynaliadwyedd a thwf economaidd, gan nodi:

“Credwn nad yw un dull sy’n addas i bawb a osodir gan yr UE yn ffafriol i arferion amaethyddol cynaliadwy na thwf economaidd. Hyd yn hyn yn Rwmania, mae’r PAC wedi methu â helpu ffermwyr i ddatblygu eu systemau dyfrhau ac amddiffyn ffermydd bach sy’n eiddo i deuluoedd a’u cadw’n gystadleuol yn y farchnad sengl.”

Mae Axinia yn ei gwneud yn glir bod y PAC presennol o fudd anghymesur i fusnesau amaeth mawr yn hytrach na ffermydd llai sy’n eiddo i deuluoedd. Pwysleisio’r angen i ddiwygio cymorthdaliadau amaethyddol i flaenoriaethu ffermydd bach a chanolig eu maint, sy’n cyfrannu’n sylweddol at economïau lleol, ac yn cefnogi cymunedau gwledig bywiog.

Mae digwyddiadau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dangos bod angen ymagweddau diffynnaeth at bolisi masnach i ddiogelu ffermwyr Ewropeaidd rhag cystadleuaeth anfoesol. Dywed Axinia: “Gall polisïau wedi’u teilwra sy’n cefnogi cryfderau pob Aelod-wladwriaeth arwain at ddyraniad mwy effeithlon o adnoddau a sector amaethyddol cryfach yn gyffredinol, a fydd o fudd i ffermwyr a defnyddwyr fel ei gilydd”. Drwy roi blaenoriaeth i gynhyrchu amaethyddol domestig, gallai’r UE wella diogelwch bwyd, lliniaru’r newid yn yr hinsawdd, cadw bioamrywiaeth, a chefnogi ffermwyr lleol yr UE. Mae safiad yr AUR yn cyd-fynd â galwad llawer ehangach sy'n tyfu'n gyflym am ddatganoli rhannol a hyblygrwydd o fewn y PAC. Mae llawer wedi ymbil am rymuso aelod-wladwriaethau i wasanaethu eu sectorau amaethyddol a dinasyddion yn y ffordd orau,

Wrth i'r Undeb Ewropeaidd barhau i lywio'r heriau hyn, mae lleisiau fel rhai o Axinia Mae Adrian, sy'n eiriol dros ddull mwy datganoledig a hyblyg o ymdrin â pholisi amaethyddol yn codi, Rhaid i'r UE barhau i wrando ar y pryderon cynyddol hyn i baratoi'r ffordd yn llwyddiannus ar gyfer amaethyddiaeth Ewropeaidd fwy disglair a mwy cynaliadwy.

hysbyseb

Deunydd a wnaed ar gais SC Oracle Consulting SRL ar gais Plaid Cynghrair Undeb y Rwmaniaid - Cynghrair AUR, CMF 21240330.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd