Cysylltu â ni

Bancio

Ni allwn fforddio hafanau treth yn oes #Coronavirus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Canghellor y DU Rishi Sunak, a benodwyd i'r swydd ychydig dros fis yn ôl, cyhoeddodd y set fwyaf arwyddocaol o fesurau polisi Prydain ers yr Ail Ryfel Byd ddydd Gwener, 20 Mawrth.  Y pecyn ysgubol - sydd yn cynnwys byddai gwyliau treth o £ 30 biliwn i gorfforaethau ac ymrwymiad y llywodraeth i dalu rhan o gyflogau dinasyddion am y tro cyntaf yn hanes Prydain - wedi bod yn annychmygol i weinyddiaeth Geidwadol wythnosau yn ôl yn unig. Fe wnaeth natur ddigynsail y mesurau, yn ogystal â'r gravitas y cyhoeddodd Sunak amdanynt, yrru realiti'r tsunami economaidd y mae'r pandemig coronafirws wedi'i ryddhau adref.

Yr economi fyd-eang, fel un sylwebydd nodi, yn mynd i ataliad ar y galon. Mae gan fanciau canolog o Tokyo i Zurich wedi'i chwalu cyfraddau llog - ond ni all hyn ond gwneud cymaint i leddfu'r boen o filiynau o weithwyr yn aros adref, llinellau cydosod yn malu i stop, a marchnadoedd stoc yn cwympo.

Mae bron yn amhosibl rhagweld graddfa lawn y difrod economaidd tra bod y rhan fwyaf o'r byd yn dal i frwydro i gynnwys lledaeniad esbonyddol y firws, ac er bod cymaint yn parhau i fod yn ansicr. A fydd y firws, er enghraifft, pylu diolch i gyfuniad o fesurau cwarantîn caeth a thywydd cynhesach - dim ond i ddychwelyd gyda dialedd yn y cwymp, gan achosi gostyngiad dwbl dinistriol mewn gweithgaredd economaidd?

Yr hyn sydd bron yn sicr yw bod Ewrop yn tipio i argyfwng ariannol newydd. “Mae angen mesurau anghyffredin ar amseroedd anghyffredin,” cyfaddefwyd Pennaeth yr ECB, Christine Lagarde, gan danlinellu “nad oes terfynau i’n hymrwymiad i’r ewro.” Prif economïau'r bloc, rhai ohonynt cellwair caru gyda dirwasgiad hyd yn oed cyn y pandemig, yn sicr o chwythu heibio i derfynau diffyg o 3%. Mae nhw Tebygol i chwarae’n gyflym ac yn rhydd â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, hefyd, oherwydd efallai y bydd angen gwladoli cwmnïau trawiadol - yn enwedig cwmnïau hedfan mawr, gan gynnwys Air France a Lufthansa - i’w cadw rhag plygu.

Wrth i lunwyr polisi geisio cadw eu heconomïau i fynd yn ystod - ac ar ôl - y cyfnod acíwt hwn o'r pandemig, bydd angen pob sgrap o refeniw arnynt. Mae'n warthus, felly, bod rhyw $ 7 triliwn mewn cyfoeth preifat cudd i ffwrdd mewn awdurdodaethau cyfrinachedd, tra bod osgoi treth gorfforaethol trwy hafanau treth alltraeth yn draenio cymaint â $ 600 biliwn y flwyddyn o goffrau'r llywodraeth. Ymchwil newydd Nododd bod 40% o elw cwmnïau rhyngwladol yn cael eu gwthio i ffwrdd ar y môr.

Mae'r Rhwydwaith Cyfiawnder Treth wedi nodi “echel osgoi” - y DU, yr Iseldiroedd, y Swistir a Lwcsembwrg - sydd gyda'i gilydd yn cyfrif am hanner llawn osgoi talu treth y byd. Mae'r DU yn ysgwyddo cyfrifoldeb penodol am fethu â mynd i'r afael â'r camdriniaeth ariannol eang sy'n digwydd yn ei thiriogaethau tramor. Er bod gan staff y GIG ar reng flaen yr epidemig coronafirws Mynegodd pryderon eu bod yn cael eu trin fel “porthiant canon” yng nghanol prinder dybryd o offer amddiffynnol, mae tair cuddfan alltraeth mwyaf drwg-enwog y byd yn diriogaethau tramor Prydain.

hysbyseb

Mae'n debyg mai'r enwocaf yw Ynysoedd y Cayman, y mae'r UE gosod ar ei restr ddu hafan dreth yn gynharach eleni. Am ddegawdau, cwmnïau anffodus o Enron i Lehman Brothers stash eu hasedau problemus yn yr ynysoedd delfrydol, tra honnir bod cwmnïau fel y cwmni cloddio enfawr Glencore wedi cyllido cronfeydd llwgrwobr trwy Diriogaeth Dramor Prydain.

Mae'r Caymans wedi gwneud ymdrech ddiweddar i daflu'r enw da hwn fel Gorllewin Gwyllt cyllidol, gan addo datgelu perchnogion corfforaethol erbyn 2023 - cam a fyddai'n dod â chenedl yr ynys yn unol â chyfarwyddebau'r UE. Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae straeon yn parhau i ddod i'r amlwg yn dangos sut mae cwmnïau diegwyddor yn manteisio ar reoliad llac y Caymans.

Ychydig fisoedd yn ôl, fe wnaeth Corfforaeth Buddsoddi'r Gwlff (GIC) - cronfa sy'n eiddo i chwe gwlad y Gwlff ar y cyd—gofyn llysoedd yn y Caymans a'r Unol Daleithiau i edrych i mewn i'r “cannoedd o filiynau o ddoleri” sydd, mae'n debyg, wedi diflannu o'r Gronfa Port, cerbyd ariannol wedi'i leoli yn Caymans.

Yn ôl ffeilio llys, efallai bod noddwr y Gronfa Borthladdoedd, KGL Investment Company, wedi bod yn rhan o seiffonio enillion o werthu asedau Cronfa Port yn Ynysoedd y Philipinau. Mae'r GIC yn honni bod y Gronfa Borthladd wedi gwerthu prosiect seilwaith Ffilipinaidd am oddeutu $ 1 biliwn - ond dim ond $ 496 miliwn a ddatgelwyd mewn enillion a thalu dim ond $ 305 miliwn i fuddsoddwyr y gronfa.

Nid oedd yr $ 700 miliwn “ar goll” yn anweddu i'r ether yn unig, wrth gwrs. Mae'n ymddangos yn gredadwy iawn bod yr anghysondeb wedi mynd yn rhannol o leiaf tuag at yr ymdrech lobïo gostus y mae'r Gronfa Borthladd wedi'i gosod i wanwyn ei chyn-swyddogion gweithredol, Marsha Lazareva a Saeed Dashti, o'r carchar yn Kuwait, lle maen nhw wedi bod dan glo ar ôl cael eu dyfarnu'n euog. o gam-ddefnyddio arian cyhoeddus. Y lobïo pwerus ymgyrch wedi rhedeg tab o filiynau o ddoleri ac wedi marchogaeth pawb o Louis Freeh, pennaeth yr FBI rhwng 1993 a 2001, i Cherie Blair, gwraig y cyn Brif Weinidog Prydeinig Tony Blair.

Mae'r saga sordid yn ddarlun perffaith o sut y gall cwmnïau cyfrwys ecsbloetio'r diffyg goruchwyliaeth reoleiddiol mewn gorymdeithiau cyllidol fel y Caymans i gadw arian parod allan o goffrau cyhoeddus. Mae yna enghreifftiau di-ri o'r fath. Adroddwyd bod Netflix yn symud arian trwy dri chwmni gwahanol o'r Iseldiroedd i gadw ei fil treth fyd-eang yn isel. Tan ddim ond misoedd yn ôl, tech titan Google manteisiodd o fwlch treth a alwyd yn “frechdan Wyddelig Dwbl, Iseldireg”, gan sianelu symiau enfawr trwy Iwerddon i “gwmnïau ysbrydion” mewn hafanau treth gan gynnwys Bermuda a Jersey, y ddau yn ddibyniaethau ym Mhrydain.

Ni all arweinwyr Ewropeaidd fforddio gweithredu mwyach ar gael gwared ar y tyllau duon ariannol hyn. Ibrahim Mayaki, cyd-gadeirydd panel y Cenhedloedd Unedig a grëwyd yn ddiweddar ar lifoedd ariannol anghyfreithlon, ailbriodid “y dylid rhoi’r arian sy’n cael ei guddio mewn hafanau treth alltraeth, ei lansio trwy gwmnïau cregyn a’i ddwyn yn llwyr o goffrau cyhoeddus tuag at ddod â thlodi i ben, addysgu pob plentyn, ac adeiladu seilwaith a fydd yn creu swyddi ac yn dod â’n dibyniaeth ar danwydd ffosil i ben.”

Ar hyn o bryd, dylid ei roi tuag at ôl-ffitio gwelyau gofal critigol, gan sicrhau bod gan feddygon o'r Eidal sy'n trin cleifion coronafirws y menig a allai achub eu bywydau eu hunain, a darparu cefnogaeth i fusnesau bach Ewrop fel nad ydyn nhw'n mynd yn bol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd