Cysylltu â ni

Tollau

Cyrff masnach logisteg yn galw am weithredu ar ddatganiadau mewnforio newydd yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae cymdeithasau masnach byd-eang ac Ewropeaidd sy’n cynrychioli trafnidiaeth fasnachol wedi cyhoeddi rhybudd brys i bob busnes sy’n ymwneud â symud nwyddau i mewn neu drwy’r UE, Norwy, y Swistir neu Ogledd Iwerddon, ar y môr, ar y ffyrdd neu ar drên. Bydd y System Rheoli Mewnforio newydd (ICS2) yn dechrau cael ei chyflwyno o fis Mehefin eleni. 

Cyngor Llongau'r Byd, Ffederasiwn Rhyngwladol y Anfonwyr Cludo Nwyddau, y Fforwm Cludwyr Byd-eang, Cymdeithas Broceriaid ac Asiantau Llongau y Gymuned Ewropeaidd, Cymdeithasau Perchnogion Llongau'r Gymuned Ewropeaidd, Cymdeithasau Ewropeaidd ar gyfer Anfon, Trafnidiaeth, Gwasanaethau Logisteg a Thollau, y Cludwyr Ewropeaidd Mae'r Cyngor a'r Undeb Trafnidiaeth Ffyrdd Rhyngwladol gyda'i gilydd wedi pwysleisio pwysigrwydd y rheolaethau newydd a'u heffaith ar symud nwyddau i mewn neu drwy'r Tiriogaeth Tollau Ewropeaidd ar y môr, ar y ffyrdd ac ar y rheilffyrdd. 

Mae ymwybyddiaeth o weithrediad y gofynion newydd yn allweddol, meddai'r grŵp, yn ogystal â deall sut y bydd ICS2 yn effeithio ar wahanol endidau yn y gadwyn gyflenwi ar wahanol adegau ac mewn ffyrdd gwahanol. 

Mae ICS2 yn gyfundrefn diogelwch a diogeledd well a gyflwynwyd ar y cyd gan awdurdodau tollau yn yr UE sy'n ei gwneud yn ofynnol darparu manylion penodol am nwyddau a fewnforir cyn eu llwytho neu cyn cyrraedd ffin yr UE. 

Cyflwynwyd y gofynion ar gyfer cargo awyr yn 2023 a byddant yn cael eu hymestyn i gludiant môr o fis Mehefin 2024 ac ar gyfer mewnforion sy'n cyrraedd ar y ffordd neu'r rheilffordd yn 2025. Mae'r gofynion data newydd helaeth yn cynnwys codau HS chwe digid ar gyfer pob eitem mewn llwyth, a “ disgrifiad derbyniol” a gwybodaeth fanwl am brynwr a gwerthwr. 

Mae'r cyrff masnach, pob un yn cynrychioli gwahanol bleidiau yn y gadwyn gyflenwi, wedi annog busnesau sy'n ymwneud â symud nwyddau i'r UE i ddechrau eu paratoadau ar gyfer ymestyn ICS2 nawr ac i ofyn am ragor o wybodaeth am sut y byddant yn cael eu heffeithio. Gwefan y Comisiwn Ewropeaidd yw'r lle gorau i ddechrau.  

Bydd methu â chydymffurfio â gofynion ICS2 yn arwain at oedi ac aflonyddwch i fewnforion i’r UE, ac, o bosibl, yn unol ag arfer yr Aelod-wladwriaethau, dirwyon a chosbau i bersonau sy’n atebol am gyflwyno’r data diogelwch a diogeledd i ICS2.  

hysbyseb

Mae ymdrechion cydweithredol rhwng y gwahanol bartïon sy'n ymwneud â chludo nwyddau o'r fath yn hanfodol i gadw nwyddau i symud, fel y'i symbolir gan alwad ar y cyd gan yr wyth corff masnach i weithredu.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd