Cysylltu â ni

Cyflogaeth

Cronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd: € 3.7 miliwn i gefnogi bron i 300 o weithwyr Airbus a ddiswyddwyd yn Ffrainc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig y bydd 297 o weithwyr Airbus a ddiswyddwyd yn Ffrainc, a gollodd eu swyddi oherwydd y pandemig, yn cael eu cefnogi gyda € 3.7 miliwn o'r Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd ar gyfer Gweithwyr Dadleoledig (EGF). Bydd yr arian yn eu helpu i ddod o hyd i swyddi newydd trwy gyngor ar sut i gychwyn eu busnes eu hunain a grantiau cychwyn busnes.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Yn enwedig ar adegau o argyfwng, mae undod yr UE yn hanfodol. Trwy'r Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd, byddwn yn grymuso 297 o bobl yn y sector awyrenneg yn Ffrainc a gollodd eu swyddi oherwydd pandemig COVID-19 i ail-lansio eu gyrfaoedd gyda chyngor wedi'i dargedu ar greu busnes a grantiau i'w helpu i sefydlu eu cwmni eu hunain. . ”

Fe wnaeth cyfyngiadau pandemig a theithio cysylltiedig COVID-19 daro’r sector aeronautig yn galed a gostyngodd yr argyfwng economaidd cysylltiedig bŵer prynu llawer o gwsmeriaid trafnidiaeth awyr. Gohiriwyd neu ganslwyd cynlluniau i brynu awyrennau newydd, ac ymddeolwyd llawer o awyrennau yn gynamserol fel rhan o gynlluniau ailstrwythuro cwmnïau hedfan.

Yn Ffrainc, er gwaethaf y defnydd eang o gynlluniau gwaith amser byr, bu’n rhaid i Airbus weithredu cynllun ailstrwythuro a chollodd llawer o weithwyr eu swyddi. Diolch i'r EGF, bydd 297 o gyn weithwyr Airbus yn derbyn cefnogaeth weithredol yn y farchnad lafur i'w helpu i gychwyn eu busnes eu hunain a dychwelyd i'r gwaith.

hysbyseb

Bydd y € 3.7m gan yr EGF yn helpu i ariannu hyfforddiant ar gyfer creu busnes a grantiau cychwyn o hyd at € 15,000 y cyfranogwr. Bydd cyfranogwyr hefyd yn derbyn cyfraniad tuag at eu costau llety, bwyd a chludiant sy'n gysylltiedig â chymryd rhan yn yr hyfforddiant. Yn ogystal, gall cyn weithwyr sy'n cymryd swydd newydd fod yn gymwys i ychwanegu at eu cyflogau, os ydyn nhw'n is nag yn eu swydd flaenorol. 

Cyfanswm cost amcangyfrifedig y mesurau cymorth yw € 4.4m, a bydd yr EGF yn talu 85% (€ 3.7m). Bydd Airbus yn darparu'r swm sy'n weddill (€ 0.7m). Mae'r gefnogaeth EGF yn rhan o'r pecyn cymorth cyffredinol a gynigir gan Airbus i'r gweithwyr a ddiswyddwyd. Fodd bynnag, mae cefnogaeth EGF yn mynd y tu hwnt i'r hyn y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i Airbus ei ddarparu.

Mae cynnig y Comisiwn yn gofyn am gymeradwyaeth Senedd Ewrop a'r Cyngor.

hysbyseb

Cefndir

Cynhyrchodd cynhyrchiad awyrennau masnachol Airbus 67% o drosiant cyffredinol Airbus. Ym mis Ebrill 2020, roedd lefelau cynhyrchu wedi gostwng un rhan o dair a gostyngwyd gweithlu Airbus yn unol â hynny.

Rhagwelodd y cynllun ailstrwythuro cychwynnol doriad o 4,248 o swyddi yn Ffrainc. Diolch i fesurau a gyflwynwyd gan lywodraeth Ffrainc i unioni canlyniadau economaidd y pandemig (megis deddfwriaeth sy'n caniatáu i fentrau logi staff dros dro i fentrau eraill a chynlluniau gwaith tymor byr), gostyngwyd nifer y diswyddiadau yn sylweddol i 2,246 o swyddi.

Serch hynny, disgwylir i'r diswyddiadau gael effaith sylweddol, yn enwedig ar farchnad lafur ranbarthol ac economi Occitan. Mae dinas Toulouse a'r rhanbarth o'i chwmpas yn glwstwr awyrennau mawr yn Ewrop gyda 110,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector. Mae'r rhanbarth yn ddibynnol iawn ar awyrenneg ac Airbus yw'r cyflogwr preifat mwyaf yn y rhanbarth. Mae'n debygol y bydd y gostyngiad o 35% mewn cynlluniau cynhyrchu yn Airbus yn arwain at ganlyniadau difrifol ar gyflogaeth yn y sector cyfan, gan effeithio hefyd ar y nifer fawr o gyflenwyr. Mae'r diswyddiadau hefyd yn debygol o gael effaith ar ranbarth Pays de la Loire, hyd yn oed os yw'r economi ranbarthol hon yn fwy amrywiol.

O dan y newydd Rheoliad EGF 2021-2027, mae'r Gronfa'n parhau i gefnogi gweithwyr sydd wedi'u dadleoli a'r hunangyflogedig y mae eu gweithgaredd wedi'i golli. Gyda'r rheolau newydd, mae cefnogaeth EGF ar gael yn haws i bobl y mae digwyddiadau ailstrwythuro yn effeithio arnynt: gall pob math o ddigwyddiadau ailstrwythuro mawr annisgwyl fod yn gymwys i gael cefnogaeth, gan gynnwys canlyniadau economaidd argyfwng COVID-19, yn ogystal â thueddiadau economaidd mwy fel datgarboneiddio. ac awtomeiddio. Gall aelod-wladwriaethau wneud cais am arian yr UE pan fydd o leiaf 200 o weithwyr yn colli eu swyddi o fewn cyfnod cyfeirio penodol.

Er 2007, mae'r EGF wedi darparu tua € 652m mewn 166 o achosion, gan gynnig help i bron i 164,000 o bobl mewn 20 aelod-wladwriaeth. Mae mesurau a gefnogir gan EGF yn ychwanegu at fesurau'r farchnad lafur weithredol genedlaethol.

Mwy information

Cynnig y Comisiwn am gefnogaeth EGF i weithwyr Airbus a ddiswyddwyd
Taflen Ffeithiau ar yr EGF
Datganiad i'r wasg: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop ar gyfer gweithwyr sydd wedi'u dadleoli
Gwefan Cronfa Addasu Globaleiddio Ewrop
Rheoliad EGF 2021-2027
Dilynwch Nicolas Schmit ymlaen Facebook a Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Rhannwch yr erthygl hon:

Economi

Gweithred y Senedd dros isafswm cyflog teg yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd yn barod i ddechrau trafodaethau ar gynnig sy'n ceisio sicrhau bod isafswm cyflog yn darparu ar gyfer byw'n weddus yn yr UE. ASEau croesawwyd y cynnig am gyflogau digonol ledled yr UE a mabwysiadodd fandad negodi ar 25 Tachwedd 2021. Ar ôl i'r Cyngor sefydlu ei safbwynt, gall y trafodaethau rhwng y ddau sefydliad ar ffurf derfynol y gyfraith ddechrau, Cymdeithas

Mwy o wybodaeth am sut mae'r UE yn gwella hawliau gweithwyr ac amodau gwaith.

Yr angen am isafswm cyflog gweddol

Yr isafswm cyflog yw'r gydnabyddiaeth isaf y mae'n rhaid i gyflogwyr ei thalu i'w gweithwyr am eu gwaith. Er bod gan bob gwlad yn yr UE rywfaint o arfer o isafswm cyflog, yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau yn aml nid yw'r gydnabyddiaeth hon yn talu am yr holl gostau byw. Roedd tua saith o bob deg gweithiwr isafswm cyflog yn yr UE yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd yn 2018.

Isafswm cyflogau yn yr UE

hysbyseb

Mae isafswm cyflog misol yn amrywio'n fawr ledled yr UE yn 2021, yn amrywio o € 332 ym Mwlgaria i € 2,202 yn Lwcsembwrg. Un o'r prif ffactorau ar gyfer yr ystod eang yw'r gwahaniaeth yng nghostau byw yng ngwledydd yr UE.

Dysgwch fwy ystadegau ar isafswm cyflogau yn yr UE wledydd.

Mae dau fath o isafswm cyflog yng ngwledydd yr UE:

hysbyseb
  • Isafswm cyflog statudol: thei yn cael eu rheoleiddio gan statudau neu gyfreithiau ffurfiol. Mae gan y mwyafrif o aelod-wladwriaethau reolau o'r fath.
  • Isafswm cyflog y cytunwyd arno ar y cyd: mewn chwe gwlad yn yr UE, pennir cyflogau trwy gytundebau ar y cyd rhwng undebau llafur a chyflogwyr, gan gynnwys isafswm cyflog mewn rhai achosion: Awstria, Cyprus, Denmarc, y Ffindir, yr Eidal a Sweden.

Beth mae'r Senedd yn ei wneud ar gyfer isafswm cyflog teg yn yr UE

Cyhoeddodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn y Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol ym mis Tachwedd 2017, gan nodi ymrwymiad yr UE i gyflogau teg.


Ym mis Hydref 2019, y Senedd mabwysiadodd benderfyniad, yn galw ar y Comisiwn i gynnig offeryn cyfreithiol ar gyfer isafswm cyflog teg yn yr UE.

In adroddiad a fabwysiadwyd ym mis Rhagfyr 2020, Senedd tanlinellodd y dylai'r gyfarwyddeb ar gyflogau teg gyfrannu at ddileu tlodi mewn gwaith a hyrwyddo cyd-fargeinio.

Mae gan weithwyr yr hawl i gyflogau teg sy'n darparu ar gyfer safon byw gweddus

Egwyddor 6 Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop

Yn 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a cynnig am gyfarwyddeb i wella digonolrwydd isafswm cyflog yn yr UE. Y bwriad yw nid yn unig amddiffyn gweithwyr yn yr UE, ond hefyd helpu i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, cryfhau cymhellion i weithio a chreu chwarae teg yn y Farchnad sengl.

Mae'r cynnig yn ystyried cymwyseddau cenedlaethol a rhyddid cytundebol partneriaid cymdeithasol ac nid yw'n gosod lefel yr isafswm cyflog.

Mae'r gyfarwyddeb eisiau hyrwyddo cyd-fargeinio ar gyflogau yn holl wledydd yr UE. Ar gyfer gwledydd sydd ag isafswm cyflog statudol, ei nod yw sicrhau bod yr isafswm cyflog yn cael ei osod ar lefelau digonol, gan ystyried amodau economaidd-gymdeithasol yn ogystal â gwahaniaethau rhanbarthol a sectoraidd.

Darganfyddwch sut mae ASEau am fynd i'r afael â gwaith tgoddiweddyd yn yr UE.

Pwyllgor cyflogaeth y Senedd wedi croesawu'r gyfraith newydd ar gyfer cyflogau digonol ledled yr UE a mabwysiadu mandad negodi ym mis Tachwedd 2021. Ar ôl i ASEau ei fabwysiadu yn ystod sesiwn lawn, gall y Senedd ddechrau trafodaethau gyda'r Cyngor ar ffurf derfynol y gyfraith.

Darganfyddwch sut mae'r UE yn gweithio i wella hawliau gweithwyr

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 1.4 miliwn o Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop i gefnogi gweithwyr sydd wedi'u diswyddo yn y sector modurol yn Sbaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig cefnogi 320 o weithwyr sydd wedi'u diswyddo yn y sector modurol yn rhanbarth Aragón yn Sbaen, a gollodd eu swyddi oherwydd pandemig COVID-19. Bydd y € 1.4 miliwn arfaethedig o Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop ar gyfer Gweithwyr Dadleoledig (EGF) yn helpu'r bobl hyn i ddod o hyd i swyddi newydd trwy addysg bellach neu hyfforddiant.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: "Mae buddsoddi mewn pobl yn golygu buddsoddi yn eu sgiliau a'u cyfleoedd i lwyddo ar y farchnad lafur. Heddiw, mae'r UE yn dangos undod â 320 o gyn-weithwyr yn y sector ceir yn Sbaen trwy eu helpu i ail-lansio eu gyrfaoedd. gyda sgiliau newydd ac ychwanegol, cefnogaeth chwilio am swydd wedi'i thargedu a chyngor ar sut i gychwyn eu busnes eu hunain. "

Gorfododd y mesurau cloi a gyflwynwyd yn ystod pandemig COVID-19 a phrinder lled-ddargludyddion gwmnïau ceir i dorri ar draws neu arafu eu cynhyrchiad yn sylweddol. Er gwaethaf y defnydd eang a llwyddiannus o gynlluniau gwaith amser byr, bu’n rhaid i rai gweithgynhyrchwyr gau cynhyrchu gan arwain at golli swyddi. Diolch i'r EGF, bydd 320 o weithwyr a ddiswyddwyd o 50 o fusnesau Aragón yn y sector modurol yn Sbaen yn derbyn cefnogaeth weithredol yn y farchnad lafur i'w helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

Bydd y € 1.4m o gronfeydd EGF yn helpu awdurdodau Aragón i ariannu mesurau sy'n amrywio o gyfarwyddyd gyrfa a chymorth chwilio am swydd unigol, i gaffael sgiliau newydd neu ychwanegol, i gyngor ar gychwyn busnes eu hunain. Bydd hyfforddiant hefyd yn helpu i wella sgiliau a gwybodaeth ddigidol ar brosesau cynhyrchu diwydiannol newydd, gan gyfrannu felly at y trawsnewid digidol yn y diwydiant ceir. Gall cyfranogwyr dderbyn lwfansau am gymryd rhan yn y mesurau hyn a chyfraniad at eu costau cymudo.

hysbyseb

Cyfanswm cost amcangyfrifedig y mesurau cymorth yw € 1.7m, a bydd yr EGF yn talu 85% (€ 1.4m). Bydd rhanbarth Aragón yn cwmpasu'r swm sy'n weddill (€ 0.3m). Bydd gwasanaeth cyflogaeth gyhoeddus Aragón (INAEM) yn cysylltu â gweithwyr sy'n gymwys i gael cymorth ac yn rheoli'r mesurau.

Mae cynnig y Comisiwn yn gofyn am gymeradwyaeth Senedd Ewrop a'r Cyngor.

Cefndir

hysbyseb

Cafodd y mesurau cloi sy'n angenrheidiol i gynnwys y pandemig COVID-19 yn ogystal â phrinder lled-ddargludyddion effaith sylweddol ar weithgaredd a throsiant y busnesau yn y sector modurol yn Sbaen. Yn 2020, gostyngodd cynhyrchu 18.9% o'i gymharu â 2019, gyda chanlyniadau negyddol ar gyflogaeth.

Yn Aragón, mae'r sectorau modurol yn cynrychioli 2.4% o'r gyflogaeth net. Ym mis Mehefin 2021, y gyfradd ddiweithdra ranbarthol gyffredinol oedd 10.7% - 3.6 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd yr UE (7.1%).

Mae awdurdodau rhanbarthol Aragón yn disgwyl y bydd y mwyafrif o weithwyr sydd wedi’u dadleoli yn y sector modurol yn cael anawsterau wrth ddod o hyd i swyddi newydd, oni bai eu bod yn derbyn cefnogaeth ychwanegol a phersonol. Mae hyn oherwydd bod llawer yn perthyn i gategorïau o weithwyr sydd eisoes dan anfantais ar y farchnad lafur ranbarthol.

O dan y newydd Rheoliad EGF 2021-2027, mae'r Gronfa'n parhau i gefnogi gweithwyr sydd wedi'u dadleoli a'r hunangyflogedig y mae eu gweithgaredd wedi'i golli. Gyda'r rheolau newydd, mae cefnogaeth EGF ar gael yn haws i bobl y mae digwyddiadau ailstrwythuro yn effeithio arnynt: gall pob math o ddigwyddiadau ailstrwythuro mawr annisgwyl fod yn gymwys i gael cefnogaeth, gan gynnwys effeithiau economaidd argyfwng COVID-19, yn ogystal â thueddiadau economaidd mwy fel datgarboneiddio. ac awtomeiddio. Gall aelod-wladwriaethau wneud cais am arian yr UE pan fydd o leiaf 200 o weithwyr yn colli eu swyddi o fewn cyfnod cyfeirio penodol.

Er 2007, mae'r EGF wedi sicrhau bod tua € 652m ar gael mewn 166 o achosion, gan gynnig help i bron i 160,000 o weithwyr a mwy na 4,000 o bobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant mewn 21 aelod-wladwriaeth. Mae mesurau a gefnogir gan EGF yn ychwanegu at fesurau'r farchnad lafur weithredol genedlaethol.

Mwy o wybodaeth

Cynnig y Comisiwn am gefnogaeth EGF i weithwyr sydd wedi'u diswyddo yn sector modurol Aragón

Taflen Ffeithiau ar yr EGF

Datganiad i'r wasg: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop ar gyfer gweithwyr sydd wedi'u dadleoli

Gwefan Globaleiddio Ewropeaidd Cronfa Addasu

Rheoliad EGF 2021-2027

Dilynwch Nicolas Schmit ymlaen Facebook a Twitter

Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Blwyddyn Ieuenctid Ewrop 2022: Syniadau a disgwyliadau pobl ifanc eisiau!

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn y mabwysiadu'r cynnig ffurfiol i wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop yn realiti, mae'r Comisiwn nawr yn galw ar bobl ifanc i rannu eu disgwyliadau, eu diddordebau a'u syniadau o'r hyn y maent am i'r Flwyddyn ei gyflawni ac edrych fel. Mae'r arolwg a lansiwyd heddiw yn helpu i egluro'r themâu, y mathau o weithgareddau yn ogystal â'r etifeddiaeth barhaol y mae pobl ifanc eisiau ei gweld o Flwyddyn Ieuenctid Ewrop. Bydd yn parhau ar agor tan 17 Tachwedd 2021. Mae angen gweledigaeth, ymgysylltiad a chyfranogiad yr holl bobl ifanc ar Ewrop i adeiladu dyfodol gwell, sy'n wyrddach, yn fwy cynhwysol a digidol. Trwy drefnu Blwyddyn Ieuenctid Ewropeaidd, mae Ewrop yn ymdrechu i roi mwy a gwell cyfleoedd i bobl ifanc ar gyfer y dyfodol. Wedi'i gynnig gan yr Arlywydd von der Leyen yn ei anerchiad Cyflwr yr Undeb, bydd y Flwyddyn yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl ifanc. Y syniad yw hybu ymdrechion yr UE, Aelod-wladwriaethau, awdurdodau rhanbarthol a lleol i gydnabod ymdrechion ieuenctid yn ystod y pandemig a chefnogi ac ymgysylltu â phobl ifanc wrth inni ddod allan ohono. Bydd galwadau pellach trwy gydol 2022 yn caniatáu inni gasglu mwy o syniadau i'w cynnwys yn y broses a chymryd y tymheredd ar sut mae'r flwyddyn yn dod yn ei blaen. Bydd pobl ifanc yn arwain y broses cyn ac yn ystod y Flwyddyn fel y gallant elwa o'r Flwyddyn i'r eithaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd