Cysylltu gyda ni

EU

Sefydlogrwydd Ariannol: Mae rheolau'r UE ar wrthbartïon canolog trydydd gwlad yn dod i rym

cyhoeddwyd

on

Ar 1 Ionawr 2020, rheolodd yr UE newydd o dan 'Reoliad Seilwaith y Farchnad Ewropeaidd' neu EMIR 2.2 daeth goruchwyliaeth gwrthbartïon canolog yr UE a'r tu allan i'r UE (CCP) yn berthnasol. Mae CCP yn chwarae rhan systemig yn y system ariannol gan eu bod yn gweithredu fel prynwr i bob gwerthwr a gwerthwr i bob prynwr deilliadau contractau. Er mwyn i'r rheolau newydd gael eu rhoi ar waith yn llawn, roedd angen eu hategu â thair gweithred ddirprwyedig.

Mae’r deddfau wedi’u cyhoeddi heddiw yng Nghylchgrawn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a byddant yn dod i rym heddiw (22 Medi). Bydd y rheolau newydd hyn yn gwella gallu'r UE i reoli a mynd i'r afael â risgiau allanol i'r system ariannol. Byddant hefyd yn cyfrannu at wytnwch seilwaith y farchnad ariannol, sy'n bwysig i hyrwyddo rôl ryngwladol yr ewro a chryfhau ymreolaeth strategol agored Ewrop.

Mae'r gweithredoedd dirprwyedig yn nodi, ymhlith pethau eraill, sut mae Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewrop (ESMA) yn gallu goruchwylio CCPau nad ydynt yn rhan o'r UE, yn dibynnu ar raddau'r risg systemig y maent yn ei pheri i system ariannol yr UE neu i unrhyw un o'i aelod-wladwriaethau. Maent yn nodi meini prawf ar sut y dylai ESMA haenu CCP trydydd gwlad yn seiliedig ar eu pwysigrwydd systemig, a sut y dylai ESMA asesu a yw cydymffurfiad CCP â rheolau trydydd gwlad yn debyg i reolau'r UE.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn un o’n blaenoriaethau allweddol ac mae CCP yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Mae angen i ni gael rheolau rhagweladwy, cymesur ac effeithiol i fynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig â CCPau nad ydynt yn rhan o'r UE. Mae hyn yn unol ag ymdrechion rhyngwladol i ddod â sefydlogrwydd a thryloywder i farchnadoedd deilliadol byd-eang. ”

Am ragor o wybodaeth, gweler yma ac yma .

coronafirws

Llwyddiant ar gyfer cyfarfod Fframwaith Cydlynu Rhanddeiliaid Genom Genom, Undeb Iechyd yn cymryd siâp, ail don yn taro'r Eidal a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Croeso, gydweithwyr, i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), wrth i ni asesu llwyddiant ei gyfarfod diweddar ddoe (21 Hydref), a sut mae'n cyd-fynd ag ymdrechion y Comisiwn newydd tuag at “blaned iach a digidol newydd byd ”, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

1 Miliwn o Genom

Roedd cyfarfod Beyond 1 Million Genome ddoe (21 Hydref) yn llwyddiannus iawn, gyda mwy na 220 o gyfranogwyr, ac un o nodau craidd y fenter Fframwaith Cydlynu Rhanddeiliaid Genom 1 Miliwn yw cefnogi cysylltiad cenedlaethol, trwy alinio a gweithredu rhanddeiliaid. genomeg a seilweithiau data, yn cydlynu cysoni’r fframwaith moesegol a chyfreithiol ar gyfer rhannu data o sensitifrwydd preifatrwydd uchel, a rhoi arweiniad ymarferol ar gyfer cydgysylltu pan-Ewropeaidd ar gyfer gweithredu technolegau genomig mewn systemau gofal iechyd cenedlaethol ac Ewropeaidd.

Nawr, ar ddiwedd 2020au, mae newidiadau eang ar y gweill yng nghymdeithas a llywodraethu Ewrop, gyda Chomisiwn Ewropeaidd yn gweithio ar fframwaith llywodraethu Data Iechyd Ewropeaidd, Senedd Ewropeaidd yn weithredol ar ddyraniad cyllid ar gyfer mater gofal iechyd, ac argyhoeddiad cynyddol ymhlith Llunwyr polisi Ewrop bod yn rhaid i bobl fod yng nghanol unrhyw strategaeth lwyddiannus a chynaliadwy i yrru gofal iechyd ymlaen.

Uchelgais Llywydd newydd y Comisiwn Ursula von der Leyen yw Ewrop sy'n 'gorfod arwain y trawsnewid i blaned iach a byd digidol newydd'. Mae'r Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, yn cydnabod: “Mae dinasyddion Ewropeaidd yn disgwyl y tawelwch meddwl sy'n dod gyda mynediad at ofal iechyd ... ac amddiffyniad rhag epidemigau ac afiechydon."

Mae'r drafodaeth hon ddoe o ofal iechyd wedi'i bersonoli yn darlunio Ewrop lle nad yw llawer o siawns i wella yn cael eu manteisio'n llawn eto. Ond nid catalog o ddiffygion yn unig mo hwn. Mae'r amrywiadau a'r aneffeithlonrwydd y mae'n eu cyflwyno yn ddadl dros sbarduno ailfeddwl radical, ac am wneud y gorau o ofal iechyd wedi'i bersonoli. Mae'n tynnu sylw at gymeradwyaeth cymhellion, arloesedd a buddsoddiad gan frîd newydd o arweinwyr Ewrop y gall rhanddeiliaid gefnogi cyfieithu trwy eu gweithredu mewn systemau gofal iechyd.

Rhai yn cwrdd ag argymhellion

Yn y cyfarfod ddoe, teimlwyd bod angen mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i ddata genomig ac iechyd arall yn yr Undeb Ewropeaidd i:

  • Gwella canlyniadau cleifion a sicrhau cynaliadwyedd y ddarpariaeth iechyd a gofal yn yr UE;

  • dysgu adnabod a thrin canser yn gynharach o lawer;

  • hybu dealltwriaeth o gysylltiadau genetig sy'n achosi neu'n rhagdueddu afiechydon cymhleth cyffredin;

  • cryfhau effeithiolrwydd atal trwy wella cywirdeb sgrinio a lleihau ei gostau.

Bydd adroddiad manylach yn dilyn ym mis Tachwedd.

Undeb Iechyd Ewrop ar y ffordd

Er mwyn llenwi bylchau a amlygwyd gan COVID-19 a sicrhau y gall systemau iechyd wynebu bygythiadau i iechyd y cyhoedd yn y dyfodol, mae angen rhaglen iechyd uchelgeisiol yn yr UE, dywed ASEau, sydd am godi cyllideb y rhaglen i € 9.4 biliwn, fel y cynigiwyd yn wreiddiol gan y Comisiwn, i wella hybu iechyd a gwneud systemau iechyd yn fwy gwydn ledled yr UE. Mae COVID-19 wedi dangos bod angen rhaglen iechyd uchelgeisiol yr UE ar frys ar yr UE i sicrhau y gall systemau iechyd Ewropeaidd wynebu bygythiadau iechyd yn y dyfodol.

'Gateway 'yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer yr ail don

Yr Eidal, yr Almaen ac Iwerddon, y mae pob un ohonynt ar hyn o bryd yn dioddef o'r ail don o coronafirws, oedd y gwledydd cyntaf i uno eu apiau COVID-19 cenedlaethol lleol i borth a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd, a fydd yn caniatáu i'r gwasanaethau iechyd gwladol rannu data rhyngddynt eu hunain.

A yw coronafirws yn tanseilio democratiaeth yr Almaen?

Mae dadl frwd ar y gweill ynghylch pwy ddylai benderfynu ar reoliadau COVID-19 yn yr Almaen. Dadleua beirniaid fod y Canghellor Angela Merkel a phrif gynghrair y wladwriaeth yn osgoi'r senedd yn eu cais i ymladd y pandemig. Dro ar ôl tro cyfarfu’r Canghellor Merkel â phob un o 16 o brif daleithiau ffederal pwerus yr Almaen i benderfynu ar fesurau i ffrwyno pandemig y coronafirws. Ar ôl yr un ddiweddaraf, yr wythnos diwethaf, dechreuodd gwleidyddion ar draws y sbectrwm gwyno, ers misoedd bellach, bod mesurau o'r fath i gyd wedi'u penderfynu y tu ôl i ddrysau caeedig a heb ddadl nac ymgynghoriad seneddol dyladwy.

Ymhlith y beirniaid mwyaf brwd o'r ymyleiddio ymddangosiadol hwn yn y senedd mae Florian Post, aelod o'r Bundestag ac arbenigwr materion cyfreithiol gyda'r Democratiaid Cymdeithasol (SPD), y partneriaid iau yn llywodraeth glymblaid Angela Merkel. "Ers bron i naw mis bellach, mae rheoliadau wedi cael eu rhoi ar waith gan awdurdodau lleol, rhanbarthol a chanolog sy'n cyfyngu ar ryddid pobl mewn modd na welwyd ei debyg o'r blaen yn yr Almaen ar ôl y rhyfel," meddai wrth y cylchrediad torfol Image papur newydd. "Ac nid hyd yn oed unwaith y galwyd ar senedd etholedig i bleidleisio ar y mesurau," cwynodd.

'Pasbort iechyd 'ar fin hedfan i mewn

Mae pasbort iechyd digidol newydd i gael ei dreialu gan nifer fach o deithwyr sy'n hedfan o'r DU i'r UD am y tro cyntaf o dan gynlluniau ar gyfer fframwaith byd-eang ar gyfer teithio awyr sy'n ddiogel i Covid. Dyluniwyd system CommonPass, gyda chefnogaeth Fforwm Economaidd y Byd (WEF), i greu safon ryngwladol gyffredin i deithwyr ddangos nad oes ganddynt coronafirws. Fodd bynnag, mae beirniaid cynlluniau tebyg yn tynnu sylw at bryderon ynghylch sensitifrwydd a phenodoldeb y profion mewn gwahanol wledydd ynghanol ofnau ynghylch mwy o fonitro dros symudiadau pobl.

Ffrangeg yn rhedeg allan o bigiadau ffliw

Dim ond yr wythnos diwethaf y lansiwyd yr ymgyrch brechu rhag y ffliw yn Ffrainc, ond eisoes mae fferyllfeydd ledled y wlad wedi gwerthu allan o ddosau. Yn ysu am osgoi ysbytai sy'n wynebu pwysau cyfun cleifion ffliw a chleifion Covid-19 y gaeaf hwn, lansiodd llywodraeth Ffrainc raglen brechu rhag y ffliw a ehangwyd yn fawr eleni, gan annog unrhyw un mewn grŵp risg i gael eu brechu cyn gynted â phosibl.

Ond mae'r galw wedi rhagori ar yr hyn a ragwelodd y llywodraeth, a dim ond wythnos ar ôl lansio'r ymgyrch ar 13 Hydref, mae fferyllfeydd ledled y wlad yn datgan allan o stoc (gwerthu allan) brechlynnau. Mae tua 60% o fferyllfeydd yn nodi prinder y brechlyn ffliw. Dywedodd Gilles Bonnefond, llywydd undeb y fferyllwyr l 'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) wrth France Info: "Rydyn ni eisoes wedi brechu bron i bum miliwn o bobl mewn llai na phum diwrnod." Mae hyn bron yn hanner yr hyn a wnaed i gyd y llynedd yn ystod yr ymgyrch frechu gyfan. "

Mae'r Arlywydd Sassoli yn ceisio ymestyn dulliau gweithio

Dywed Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, fod y Senedd wedi “gweithio i sicrhau… y gall barhau i gyflawni ei swyddogaethau craidd”, gan awgrymu y gallai dulliau gweithio pandemig ymestyn o bosibl. “Mae hon yn enghraifft glir o sut mae’r Senedd yn addasu ac yn cyflawni ei rôl o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol hyd yn oed,” meddai Sassoli.

Ail don Coronafirws yn dod ag uwchgynhadledd yr UE

Bydd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn cynnal cynhadledd fideo yr wythnos nesaf i drafod sut i gydweithredu’n well yn erbyn pandemig COVID-19 wrth i heintiau godi, meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ddydd Mercher (21 Hydref).

Yr uwchgynhadledd fideo, a gynhelir ar 29 Hydref, fydd y cyntaf o gyfres o drafodaethau rheolaidd y mae arweinwyr yr UE wedi ymrwymo i’w cynnal i fynd i’r afael â’r pandemig ar adeg pan fydd y rhan fwyaf o’r aelod-wledydd yn adrodd am ffigurau brawychus yn cadarnhau ail don. “Mae angen i ni gryfhau ein hymdrech ar y cyd i ymladd COVID-19,” meddai Michel ar Twitter.

Bydd y drafodaeth, sydd i fod i ddechrau yn hwyr y prynhawn, yn cael ei chynnal ddiwrnod ar ôl i ddisgwyl i’r Comisiwn gyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau cydgysylltu ymhlith gwladwriaethau’r UE ar strategaethau profi, olrhain cyswllt a hyd cwarantîn, meddai swyddogion wrth Reuters. Ymladdodd 27 gwlad yr UE â COVID-19 gyda gwahanol fesurau, a oedd weithiau'n gyferbyniol, yn ystod misoedd cyntaf y pandemig. Disgwylir i'r cydgysylltiad tynnach atal ailadrodd y rhaniadau a welir ar ôl y don gyntaf.

A dyna bopeth o EAPM am y tro - arhoswch yn ddiogel, mwynhewch ddiwedd eich wythnos, a'r penwythnos.

--

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Coronafirws yn debygol o effeithio ar apêl Coffa Pabi Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Ofnir y gallai'r pandemig iechyd effeithio ar goffau Sul y Cofio yng Ngwlad Belg. Mae'r argyfwng coronafirws yn debygol o gael effaith ariannol ar yr Apêl Pabi leol, o ystyried ei bod yn ofni y gallai'r cyhoedd fod yn wyliadwrus ynghylch y risgiau o gyffwrdd â thuniau casglu a'r pabïau eu hunain.

Er hynny, mae cangen y Lleng ym Mrwsel yn bwriadu bwrw ymlaen â chynnal seremoni bell / masgio cymdeithasol ym mynwent Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad Heverlee yn Leuven ar 8 Tachwedd (11am).

Bydd hyn ym mhresenoldeb Llysgennad Prydain Martin Shearman, Llysgennad y DU i Fonesig NATO Sarah Macintosh, yn ogystal â phres gorau o'r UD, Canada, Awstralia, Seland Newydd, Gwlad Pwyl a Gwlad Belg.

Ar hyn o bryd mae rheolau Gwlad Belg yn caniatáu i'r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Bydd cangen Brwsel, sy'n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022, yn cael ei chynrychioli gan Zoe White MBE (llun), cyn-brifathro yn y Fyddin Brydeinig a'r gadair fenywaidd gyntaf yn ei hanes.

Ymunodd White â'r staff rhyngwladol ym Mhencadlys NATO ym Mrwsel fel swyddog gweithredol yn 2017. Dywedodd iddi symud i NATO "i ddatblygu fy ngwybodaeth wleidyddol am faterion amddiffyn a diogelwch ac, yn bwysicaf oll, i barhau i wasanaethu mewn sefydliad y mae ei ethos a'i werthoedd Dwi wir yn credu yn. "

Ymunodd â'r Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst yn 2000, ar ôl cyfnod byr yn ei huned gartref, Catrawd Frenhinol Gibraltar. Fe’i comisiynwyd i’r Royal Signals a bu’n gwasanaethu yn y Fyddin am 17 mlynedd.

Mae gan White brofiad gweithredol sylweddol. Fe symudodd hi i Kosovo ar Op Agricola, Irac ar Op Telic (tair gwaith), Afghanistan ar Op Herrick (tair gwaith) a Gogledd Iwerddon ar Op Banner (am ddwy flynedd).

Roedd hi'n arbenigo mewn darparu mesurau achub bywyd i wrthweithio dyfeisiau ffrwydrol a reolir gan radio a dyfarnwyd y MBE iddi am ei gwaith yn Irac, Affghanistan a Gogledd Iwerddon.

Yn ystod ei thaith weithredol naw mis ddiwethaf o amgylch Afghanistan cafodd ei hymgorffori â Chorfflu Morol yr Unol Daleithiau ac ymhlith tasgau eraill, roedd yn gyfrifol am fentora a hyfforddi'r cyfarwyddwyr cyfathrebu ar draws y gwasanaethau mewn lifrai lleol (y Fyddin, yr Heddlu, Patrol y Gororau) yn Helmand - rôl , meddai, a ddysgodd lawer iddi am werth deialog ddilys (a'i gadael â chariad at de a dyddiadau cardamom).

Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa filwrol, meddai: "Cefais y fraint o orchymyn milwyr a oedd yn arbenigwyr technegol a grymoedd absoliwt natur. Roedd yn bleser gwasanaethu gyda nhw."

Yn "geek amddiffyn" hunan-gyfaddef, astudiodd Zoe Dechnoleg Battlespace ym Mhrifysgol Cranfield lle ehangodd ei gwybodaeth am arfwisg trwm ac arfau "coeth". Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ar gyfer MBA yn ei hamser hamdden.

Etholwyd Zoe, y mae ei gŵr David hefyd yn swyddog Arwyddion Brenhinol wedi ymddeol, yn Gadeirydd cangen Brwsel o'r Lleng Brydeinig Frenhinol ym mis Medi 2020, gan olynu'r Commodore Darren Bone RN. Hi yw cadeirydd benywaidd cyntaf y gangen ers ei lansio ym 1922.

Cyfarfu Tywysog Cymru a Brenin Edward VIII yn y dyfodol ag aelodau sefydlu'r gangen ym mis Mehefin 1922.

Ychwanegodd White, “Rwy’n falch iawn o gymryd rôl cadeirydd y Gangen. Mae'n ffordd i barhau â'm gwasanaeth i gyn-filwyr a'r rhai sy'n dal i wasanaethu yn ystyrlon, a pharhau â thraddodiad y Cofio mewn gwlad lle gwnaeth cymaint yr aberth eithaf dros y bywydau rydyn ni'n byw heddiw. ”

Gwefan cangen a manylion cyswllt.

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Llys Gwlad Groeg yn gorchymyn carchar ar gyfer arweinwyr neo-Natsïaidd

cyhoeddwyd

on

Gorchmynnodd llys yng Ngwlad Groeg heddiw (22 Hydref) i bennaeth Dawn Aur neo-Natsïaidd Nikos Michaloliakos a’i gyn-gynorthwywyr gorau ddechrau bwrw dedfrydau o garchar ar unwaith, gan gapio un o’r treialon mwyaf arwyddocaol yn hanes gwleidyddol y wlad, yn ysgrifennu Erika Vallianou.

Yn dilyn y dyfarniad, mae gwarantau i’w cyhoeddi ar gyfer arestio Michaloliakos ar unwaith a sawl cyn-ddeddfwr plaid, meddai’r llys.

Mae nifer o’r rhai a gafwyd yn euog gan gynnwys rhai deddfwyr eisoes wedi troi eu hunain i mewn, meddai ERT teledu’r wladwriaeth.

Cafodd Michaloliakos a chyn-aelodau eraill ei gylch mewnol eu dedfrydu bythefnos yn ôl i fwy na 13 blynedd yn y carchar am redeg sefydliad troseddol ar ôl treial pum mlynedd.

Mae Michaloliakos, edmygydd tymor hir Hitler a gwadwr yr Holocost, wedi gwrthod erlyniad ei blaid fel helfa wrachod wleidyddol.

Arhosodd yn herfeiddiol ddydd Iau ar ôl i'r llys orchymyn ei garcharu.

"Rwy'n falch o gael ein tywys i'r carchar am fy syniadau ... byddwn yn cael ein cyfiawnhau gan hanes a chan bobl Gwlad Groeg," meddai wrth gohebwyr y tu allan i'w gartref mewn maestref gefnog yng ngogledd Athen.

"Rwy'n diolch i'r cannoedd o filoedd o Roegiaid a safodd wrth ymyl Golden Dawn yr holl flynyddoedd hyn," meddai'r mathemategydd 62 oed a chyn-brotein yr unben Groegaidd Georgios Papadopoulos.

Ymhlith y rhai sy’n mynd i’r carchar mae dirprwy arweinydd Golden Dawn, Christos Pappas a chyn-lefarydd y blaid Ilias Kassidiaris, a ffurfiodd blaid genedlaetholgar newydd yn ddiweddar.

Ond ni ellir gorfodi’r dyfarniad ar unwaith yn achos cyn-ddeddfwr Golden Dawn, Ioannis Lagos, a etholwyd i senedd Ewrop yn 2019 ac sydd ag imiwnedd.

Rhaid i awdurdodau barnwrol Gwlad Groeg ofyn yn ffurfiol i senedd Ewrop godi imiwnedd Lagos cyn y gellir ei garcharu.

Roedd y llys wedi cyhoeddi rheithfarnau euog i Michaloliakos a dros 50 o ddiffynyddion eraill, gan gynnwys ei wraig, ar Hydref 7.

Ond gohiriwyd y casgliad gan nifer o anghydfodau cyfreithiol, gan gynnwys yr wythnos diwethaf pan geisiodd Lagos gael tri barnwr y llys i gael eu cam-drin am ragfarn.

Fe wnaeth y prif farnwr Maria Lepenioti ddydd Llun hefyd gwestiynu galw erlynydd y wladwriaeth yn gyhoeddus bod y rhan fwyaf o'r rhai a gafwyd yn euog yn cael eu rhyddhau dros dro wrth aros treialon apelio, a allai gymryd blynyddoedd i ddyfarnu.

Wedi'i fodelu ar blaid y Natsïaid

Mae'r llys wedi derbyn bod Golden Dawn yn sefydliad troseddol a oedd yn cael ei redeg gan Michaloliakos gan ddefnyddio hierarchaeth arddull filwrol wedi'i modelu ar blaid Natsïaidd Hitler.

Sbardunwyd y stiliwr gan lofruddiaeth y rapiwr gwrth-ffasgaidd Pavlos Fyssas yn 2013, a gafodd ei frysio gan aelodau Golden Dawn a’i drywanu’n angheuol.

Mae llofrudd Fyssas, cyn yrrwr lori Yiorgos Roupakias, wedi cael dedfryd oes.

Mewn ymchwiliad hirfaith, amlinellodd ynadon cyn-dreial sut y gwnaeth y grŵp ffurfio milisia clad du i ddychryn a churo gwrthwynebwyr gyda gwystlwyr migwrn, torfeydd a chyllyll.

Fe wnaeth chwiliad o gartrefi aelodau’r blaid yn 2013 ddatgelu drylliau tanio ac arfau eraill, yn ogystal â memorabilia Natsïaidd.

Dywedodd cyn-drefnydd arall Golden Dawn, y cyn faswr metel marwolaeth Georgios Germenis sydd bellach yn gynorthwyydd i Lagos yn senedd Ewrop, ddydd Iau fod ei argyhoeddiad yn “hurt” ac â chymhelliant gwleidyddol.

"Rwy'n 100% yn ddieuog. Roeddwn i'n helpu pobl yn unig," meddai Germenis wrth iddo droi ei hun i mewn yn ei orsaf heddlu leol.

I Michaloliakos, mae’r ddedfryd yn capio cwymp syfrdanol i ddyn yr oedd ei blaid yn drydydd mwyaf poblogaidd y wlad yn 2015, y flwyddyn y dechreuodd yr achos.

Enillodd y blaid 18 sedd yn y senedd yn 2012 ar ôl tapio i mewn i gyni a dicter gwrth-ymfudol yn ystod argyfwng dyled degawd Gwlad Groeg.

Methodd ag ennill sedd sengl yn etholiad seneddol y llynedd.

Roedd Michaloliakos a chyn-wneuthurwyr deddfau Golden Dawn eraill eisoes wedi treulio sawl mis yn y carchar ar ôl llofruddiaeth Fyssas yn 2013.

Bydd yr amser a dreulir yn y ddalfa cyn-treial yn cael ei dynnu o'r ddedfryd gyffredinol.

O dan gyfraith Gwlad Groeg, rhaid iddynt dreulio o leiaf dwy ran o bump o'u dedfryd cyn gofyn am ryddhad cynnar.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd