Cysylltu gyda ni

EU

Mae grwpiau technoleg allweddol yn ymuno i gefnogi cyflwyno'r Rhwydwaith Mynediad Radio Agored

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Mae Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefónica SA, a Vodafone Group Plc yn ymuno i gefnogi cyflwyno Rhwydwaith Mynediad Radio Agored (Open RAN) fel y dechnoleg o ddewis ar gyfer rhwydweithiau symudol yn y dyfodol er budd cwsmeriaid defnyddwyr a menter ledled Ewrop..

Mewn Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) mynegodd y pedwar gweithredwr eu hymrwymiad unigol i weithredu a defnyddio datrysiadau RAN Agored sy'n manteisio ar bensaernïaeth, meddalwedd a chaledwedd rhithwir agored newydd i adeiladu rhwydweithiau symudol mwy ystwyth a hyblyg yn yr oes 5G.

Bydd y pedwar gweithredwr yn gweithio gyda phartneriaid ecosystem presennol a newydd, cyrff diwydiant fel CYNGHRAIR O-RAN a'r Prosiect Telecom Infra (TIP), yn ogystal â llunwyr polisi Ewropeaidd, i sicrhau bod Open RAN yn cyrraedd cydraddoldeb cystadleuol yn gyflym ag atebion RAN traddodiadol. Mae'r fenter hon yn garreg filltir bwysig tuag at ecosystem cyflenwyr amrywiol, wedi'i hadfywio ac argaeledd technoleg RAN Agored gradd cludwr ar gyfer defnydd masnachol amserol yn Ewrop.

Dywedodd Enrique Blanco, Prif Swyddog Technoleg a Gwybodaeth (CTIO) yn Telefónica: “Esblygiad naturiol technolegau mynediad radio yw RAN Agored a bydd yn allweddol ar gyfer rhwydweithiau 5G. Cred Telefónica fod yn rhaid i'r diwydiant cyfan weithio gyda'i gilydd i'w wireddu. Rwy’n gyffrous i fod yn bartner gyda phrif weithredwyr Ewropeaidd i hyrwyddo datblygiad technoleg agored a fydd yn helpu i wella hyblygrwydd, effeithlonrwydd a diogelwch ein rhwydweithiau. Mae hwn yn gyfle anhygoel i'r diwydiant Ewropeaidd nid yn unig hyrwyddo datblygiad 5G ond hefyd i gymryd rhan yn ei ddatblygiad technolegol cynaliadwy. "

Dywedodd Michaël Trabbia, Prif Swyddog Technoleg a Gwybodaeth (CTIO) yn Orange: "Open RAN yw esblygiad mawr nesaf 5G RAN. Mae Orange yn credu ei fod yn gyfle cryf i actorion Ewropeaidd presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau sy'n seiliedig ar O-RAN. , gan ddechrau gydag ardaloedd dan do a gwledig. Dylai'r esblygiad hwn gael ei gefnogi gan ecosystem Ewropeaidd fawr (academyddion ac ymchwil, datblygwyr meddalwedd a chaledwedd, integreiddwyr, cyllid cyhoeddus ar gyfer Ymchwil a Datblygu) gan ei fod yn achlysur unigryw i atgyfnerthu cystadleurwydd ac arweinyddiaeth Ewropeaidd yn yr marchnad fyd-eang. ”

“Mae Open RAN yn ymwneud ag arloesi rhwydwaith, hyblygrwydd a chyflwyno'n gyflymach. Mae Deutsche Telekom wedi ymrwymo i'w hyrwyddo, ei ddatblygu a'i fabwysiadu i sicrhau'r profiad rhwydwaith gorau i'n cwsmeriaid. Er mwyn bachu ar y cyfle hwn, mae'n hanfodol ein bod yn ymuno â'n partneriaid Ewropeaidd blaenllaw i feithrin ecosystem 4G / 5G amrywiol, cystadleuol a diogel yn seiliedig ar atebion RAN agored ”, meddai Claudia Nemat, Prif Swyddog Technoleg Deutsche Telekom. “Trwy ein labordai agored a’n gweithgareddau cymunedol, rydym yn hwyluso chwaraewyr llai i ddod i mewn i’r farchnad gyda’u datrysiadau. Er mwyn adeiladu ar y gwaith sylfaenol hwn, rydym yn annog cefnogaeth a chyllid y llywodraeth ar gyfer gweithgareddau cymunedol a fydd yn cryfhau ecosystem ac arweinyddiaeth Ewrop yn 5G. ”

Dywedodd Prif Swyddog Technoleg Grŵp Vodafone, Johan Wibergh: "Mae gan Open RAN y pŵer i ysgogi arloesedd technoleg Ewropeaidd gan ddefnyddio arbenigedd y cwmnïau sy'n ei ddatblygu a'r llywodraethau sy'n ei gefnogi. Agor y farchnad i gyflenwyr newydd, gyda'n huchelgais ac eiriolaeth y llywodraeth. Bydd hyn yn golygu defnyddio 5G yn gyflymach, effeithlonrwydd rhwydwaith arbed costau a gwasanaethau o safon fyd-eang. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gyflwyno ein rhaglen RAN Agored ledled Ewrop, ac rydym yn mynd â hi ymhellach fyth. Ein nod yw agor labordai Ymchwil a Datblygu ar gyfer newydd, llai cyflenwyr i ddatblygu eu cynhyrchion. Ond i wneud hyn mae angen amgylchedd buddsoddi cefnogol a chefnogaeth wleidyddol arnom, ac rydym yn annog llywodraethau Ewrop i ymuno â ni i greu'r ecosystem RAN Agored. "

Disgwylir yn eang i ddatblygu a gweithredu Open RAN gael effaith gadarnhaol ar y farchnad Telathrebu Ewropeaidd. Mewn RAN traddodiadol, mae'r rhwydweithiau'n cael eu defnyddio gan ddefnyddio safleoedd celloedd cwbl integredig, lle mae'r radios, caledwedd a meddalwedd yn cael eu darparu gan un cyflenwr fel datrysiad perchnogol caeedig. Heddiw mae gweithredwyr ffonau symudol yn ail-werthuso'r ffordd y mae eu rhwydweithiau'n cael eu defnyddio.

Gyda Open RAN mae'r diwydiant yn gweithio tuag at safonau a manylebau technegol sy'n diffinio rhyngwynebau agored o fewn y system radio, gan gynnwys caledwedd a meddalwedd, fel y gellir defnyddio a gweithredu rhwydweithiau yn seiliedig ar gydrannau cymysgedd a chyfateb gan wahanol gyflenwyr. Bydd gweithredwyr yn gallu tynnu ar arloesedd cyflenwyr wedi'i ailfywiogi i yrru effeithlonrwydd cost a darparu gwasanaethau wedi'u teilwra'n fwy hyblyg mewn ymateb i alwadau cwsmeriaid sy'n esblygu.

Bydd cyflwyno Open RAN, rhithwiroli ac awtomeiddio yn galluogi newid sylfaenol yn y ffordd y mae gweithredwyr yn rheoli rhwydweithiau ac yn darparu gwasanaethau. Bydd gweithredwyr yn gallu ychwanegu neu symud capasiti yn gyflymach i ddefnyddwyr terfynol, datrys digwyddiadau rhwydwaith yn awtomatig neu ddarparu gwasanaethau lefel menter ar alw ar gyfer diwydiant 4.0.

Mae'r pedwar gweithredwr yn credu bod gan y Comisiwn Ewropeaidd a'r llywodraethau cenedlaethol ran bwysig i'w chwarae i feithrin a datblygu ecosystem Open RAN trwy ariannu lleoli cynnar, ymchwil a datblygu, cyfleusterau labordy prawf agored a chymell amrywiaeth y gadwyn gyflenwi trwy ostwng y rhwystrau rhag mynediad. cyflenwyr bach a busnesau cychwynnol sy'n gallu defnyddio'r labordai hyn i ddilysu datrysiadau agored a rhyngweithredol.

EU

Dywed WHO weithio gyda'r Comisiwn i reoli rhoddion brechlyn COVID rhanbarthol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

PWY

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn gweithio gyda’r Comisiwn Ewropeaidd i gydlynu rhoddion brechlyn COVID-19 ar gyfer gwledydd eraill ar y cyfandir, meddai pennaeth ei swyddfa Ewropeaidd ddydd Iau (25 Chwefror), ysgrifennu Stephanie Nebehay yn Genefa a Kate Kelland yn Llundain.

Dywedodd Hans Kluge, a ofynnwyd am ddosau ar gyfer gwledydd yn y Balcanau, wrth gynhadledd newyddion: “Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar bob lefel ar fater rhoddion.”

Byddai Awstria yn cydlynu’r rhoddion hynny, meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Cymerodd llwyfannau ar-lein fwy o gamau yn ymladd yn erbyn dadffurfiad brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiadau newydd gan Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok a Mozilla, llofnodwyr y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Maent yn darparu trosolwg o esblygiad y mesurau a gymerwyd ym mis Ionawr 2021. Ehangodd Google ei nodwedd chwilio gan ddarparu gwybodaeth a rhestr o frechlynnau awdurdodedig yn lleoliad y defnyddiwr mewn ymateb i chwiliadau cysylltiedig yn 23 o wledydd yr UE, a chymhwysodd TikTok y tag brechlyn COVID-19 i dros bum mil o fideos yn yr Undeb Ewropeaidd. Cyd-noddodd Microsoft yr ymgyrch #VaxFacts a lansiwyd gan NewsGuard gan ddarparu estyniad porwr am ddim yn amddiffyn rhag gwybodaeth anghywir brechlynnau coronafirws. Yn ogystal, nododd Mozilla fod cynnwys awdurdodol wedi'i guradu o'i gymhwysiad Pocket (read-it-later) wedi casglu mwy na 5.8 biliwn o argraffiadau ledled yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae angen i lwyfannau ar-lein gymryd cyfrifoldeb i atal dadffurfiad niweidiol a pheryglus, domestig a thramor, rhag tanseilio ein brwydr gyffredin yn erbyn y firws a’r ymdrechion tuag at frechu. Ond ni fydd ymdrechion llwyfannau yn unig yn ddigonol. Mae hefyd yn hanfodol cryfhau cydweithrediad ag awdurdodau cyhoeddus, y cyfryngau a chymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth ddibynadwy. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae dadffurfiad yn fygythiad y mae angen ei gymryd o ddifrif, a rhaid i ymateb platfformau fod yn ddiwyd, yn gadarn ac yn effeithlon. Mae hyn yn arbennig o hanfodol nawr, pan ydym yn gweithredu i ennill y frwydr ddiwydiannol i bob Ewropeaidd gael mynediad cyflym at frechlynnau diogel. ”

Mae'r rhaglen adrodd fisol wedi bod ei estyn yn ddiweddar a bydd yn parhau tan fis Mehefin wrth i'r argyfwng ddatblygu. Gellir ei gyflawni o dan 10 Mehefin 2020 Cyfathrebu ar y Cyd i sicrhau atebolrwydd tuag at y cyhoedd ac mae trafodaethau'n parhau ar sut i wella'r broses ymhellach. Fe welwch ragor o wybodaeth a'r adroddiadau yma.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd