Cysylltu â ni

Economi

Mae'r ECB yn cyflwyno cynllun gweithredu i gynnwys ystyriaethau newid yn yr hinsawdd yn ei strategaeth polisi ariannol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cyngor llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) wedi penderfynu ar gynllun gweithredu cynhwysfawr, gyda map ffordd uchelgeisiol (gweler yr atodiad) ymgorffori ystyriaethau newid yn yr hinsawdd ymhellach yn ei fframwaith polisi. Gyda'r penderfyniad hwn, mae'r Cyngor Llywodraethu yn tanlinellu ei ymrwymiad i adlewyrchu ystyriaethau cynaliadwyedd amgylcheddol yn fwy systematig yn ei bolisi ariannol. Daw'r penderfyniad yn dilyn casgliad yr adolygiad strategaeth o 2020-21, lle'r oedd y myfyrdodau ar newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol o bwysigrwydd canolog.

Mae mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn her fyd-eang ac yn flaenoriaeth polisi i'r Undeb Ewropeaidd. Er mai llywodraethau a seneddau sydd â'r prif gyfrifoldeb i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, o fewn ei fandad, mae'r ECB yn cydnabod yr angen i ymgorffori ystyriaethau hinsawdd ymhellach yn ei fframwaith polisi. Mae newid yn yr hinsawdd a'r trawsnewidiad tuag at economi fwy cynaliadwy yn effeithio ar y rhagolygon ar gyfer sefydlogrwydd prisiau trwy eu heffaith ar ddangosyddion macro-economaidd megis chwyddiant, allbwn, cyflogaeth, cyfraddau llog, buddsoddiad a chynhyrchedd; sefydlogrwydd ariannol; a throsglwyddo polisi ariannol. At hynny, mae newid yn yr hinsawdd a'r trawsnewidiad carbon yn effeithio ar werth a phroffil risg yr asedau a ddelir ar fantolen yr Ewro-system, gan arwain o bosibl at grynhoad annymunol o risgiau ariannol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd.

Gyda'r cynllun gweithredu hwn, bydd yr ECB yn cynyddu ei gyfraniad at fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, yn unol â'i rwymedigaethau o dan Gytuniadau'r UE. Mae'r cynllun gweithredu yn cynnwys mesurau sy'n cryfhau ac yn ehangu mentrau parhaus gan yr Ewro-system i roi cyfrif gwell am ystyriaethau newid yn yr hinsawdd gyda'r nod o baratoi'r tir ar gyfer newidiadau i'r fframwaith gweithredu polisi ariannol. Bydd dyluniad y mesurau hyn yn gyson â'r amcan sefydlogrwydd prisiau a dylai ystyried goblygiadau newid yn yr hinsawdd ar gyfer dyraniad effeithlon o adnoddau. Bydd canolfan newid hinsawdd yr ECB a sefydlwyd yn ddiweddar yn cydlynu'r gweithgareddau perthnasol yn yr ECB, mewn cydweithrediad agos â'r Ewro-system. Bydd y gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

hysbyseb

Modelu macro-economaidd ac asesu goblygiadau ar gyfer trosglwyddo polisi ariannol. Bydd yr ECB yn cyflymu datblygiad modelau newydd ac yn cynnal dadansoddiadau damcaniaethol ac empirig i fonitro goblygiadau newid yn yr hinsawdd a pholisïau cysylltiedig i'r economi, y system ariannol a throsglwyddo polisi ariannol trwy farchnadoedd ariannol a'r system fancio i aelwydydd a chwmnïau. .

Data ystadegol ar gyfer dadansoddiadau risg newid yn yr hinsawdd. Bydd yr ECB yn datblygu dangosyddion arbrofol newydd, gan gwmpasu offerynnau ariannol gwyrdd perthnasol ac ôl troed carbon sefydliadau ariannol, ynghyd â'u datguddiadau i risgiau corfforol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Dilynir hyn gan welliannau cam wrth gam i ddangosyddion o'r fath, gan ddechrau yn 2022, hefyd yn unol â'r cynnydd ar bolisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol.

Datgeliadau fel gofyniad am gymhwysedd fel pryniannau cyfochrog ac asedau. Bydd yr ECB yn cyflwyno gofynion datgelu ar gyfer asedau'r sector preifat fel maen prawf cymhwysedd newydd neu fel sail ar gyfer triniaeth wahaniaethol ar gyfer prynu cyfochrog ac asedau. Bydd gofynion o'r fath yn ystyried polisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol a byddant yn hyrwyddo arferion datgelu mwy cyson yn y farchnad, gan gynnal cymesuredd trwy ofynion wedi'u haddasu ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint. Bydd yr ECB yn cyhoeddi cynllun manwl yn 2022.

hysbyseb

Gwella galluoedd asesu risg. Bydd yr ECB yn dechrau cynnal profion straen hinsawdd ar fantolen yr Ewro-system yn 2022 i asesu amlygiad risg yr Ewro-system i newid yn yr hinsawdd, gan ysgogi ymlaen y fethodoleg o brawf straen hinsawdd yr ECB ledled yr economi. At hynny, bydd yr ECB yn asesu a yw'r asiantaethau statws credyd a dderbynnir gan Fframwaith Asesu Credyd Eurosystem wedi datgelu'r wybodaeth angenrheidiol i ddeall sut y maent yn ymgorffori risgiau newid yn yr hinsawdd yn eu statws credyd. Yn ogystal, bydd yr ECB yn ystyried datblygu safonau gofynnol ar gyfer ymgorffori risgiau newid yn yr hinsawdd yn ei raddau mewnol.

Fframwaith cyfochrog. Bydd yr ECB yn ystyried risgiau perthnasol o ran newid yn yr hinsawdd wrth adolygu'r fframweithiau prisio a rheoli risg ar gyfer asedau a ddefnyddir fel cyfochrog gan wrthbartïon ar gyfer gweithrediadau credyd Ewro-system. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn adlewyrchu'r holl risgiau perthnasol, gan gynnwys y rhai sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal, bydd yr ECB yn parhau i fonitro datblygiadau strwythurol y farchnad mewn cynhyrchion cynaliadwyedd ac yn barod i gefnogi arloesedd ym maes cyllid cynaliadwy o fewn cwmpas ei fandad, fel y dangosir gan ei benderfyniad i dderbyn bondiau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd fel cyfochrog (gweler. Datganiad i'r wasg o 22 Medi 2020).

Prynu asedau'r sector corfforaethol. Mae'r ECB eisoes wedi dechrau ystyried risgiau perthnasol o ran newid yn yr hinsawdd yn ei weithdrefnau diwydrwydd dyladwy ar gyfer ei bryniannau asedau yn y sector corfforaethol yn ei bortffolios polisi ariannol. Wrth edrych ymlaen, bydd yr ECB yn addasu'r fframwaith sy'n arwain dyraniad pryniannau bondiau corfforaethol i ymgorffori meini prawf newid yn yr hinsawdd, yn unol â'i fandad. Bydd y rhain yn cynnwys alinio cyhoeddwyr â deddfwriaeth yr UE, o leiaf, sy'n gweithredu cytundeb Paris trwy fetrigau sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd neu ymrwymiadau'r cyhoeddwyr i nodau o'r fath. At hynny, bydd yr ECB yn dechrau datgelu gwybodaeth am raglen prynu'r sector corfforaethol (CSPP) sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd erbyn chwarter cyntaf 2023 (gan ategu'r datgeliadau ar y portffolios polisi anariannol; gweler; Datganiad i'r wasg o 4 Chwefror 2021).

Bydd gweithrediad y cynllun gweithredu yn unol â'r cynnydd ar bolisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol, gan gynnwys y Gyfarwyddeb Adrodd ar Gynaliadwyedd Corfforaethol, y Rheoliad Tacsonomeg a'r Rheoliad ar ddatgeliadau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd yn y gwasanaethau ariannol. sector.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd