Cysylltu â ni

Banc Canolog Ewrop (ECB)

ECB i newid canllawiau polisi yn y cyfarfod nesaf, meddai Lagarde

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd Banc Canolog Ewrop yn newid ei ganllawiau ar y camau polisi nesaf yn ei gyfarfod nesaf i adlewyrchu ei strategaeth newydd a dangos ei fod o ddifrif ynglŷn ag adfywio chwyddiant, meddai Llywydd yr ECB, Christine Lagarde, mewn cyfweliad a ddarlledwyd ddydd Llun (12 Gorffennaf), yn ysgrifennu Francesco Canepa, Reuters.

Cyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, mae strategaeth newydd yr ECB yn caniatáu iddo oddef chwyddiant yn uwch na’i nod 2% pan fo cyfraddau yn agos at waelod y graig, fel nawr.

Pwrpas hyn yw sicrhau buddsoddwyr na fydd polisi'n cael ei dynhau'n gynamserol a hybu eu disgwyliadau ynghylch twf prisiau yn y dyfodol, sydd wedi llusgo islaw targed yr ECB ar gyfer y rhan fwyaf o'r degawd diwethaf.

hysbyseb

"O ystyried y dyfalbarhad y mae angen i ni ei ddangos i gyflawni ein hymrwymiad, bydd yn sicr ailedrych ar ganllawiau ymlaen llaw," meddai Lagarde wrth Bloomberg TV.

Mae canllawiau cyfredol yr ECB yn dweud y bydd yn prynu bondiau cyhyd ag y bo angen ac yn cadw cyfraddau llog ar eu lefelau cyfredol, isel eu record nes ei fod wedi gweld y rhagolwg chwyddiant yn “cydgyfeirio’n gadarn” at ei nod.

Ni ymhelaethodd Lagarde ar sut y gallai'r neges honno newid, gan ddweud mai nod yr ECB fydd cadw credyd yn hawdd.

hysbyseb

"Fy synnwyr i yw y byddwn yn parhau i gael ein penderfynu trwy gynnal amodau cyllido ffafriol yn ein heconomi," meddai.

Ychwanegodd nad hwn oedd yr amser iawn i siarad am ddeialu ysgogiad yn ôl ac y gallai Rhaglen Prynu Argyfwng Pandemig yr ECB, sy'n werth hyd at 1.85 triliwn ewro, "drosglwyddo i fformat newydd" ar ôl Mawrth 2022, ei ddyddiad gorffen cynharaf posibl. .

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Rhaid i ECB dynhau polisi os oes angen i wrthsefyll chwyddiant, meddai Weidmann

cyhoeddwyd

on

By

Tynnir llun pencadlys Banc Canolog Ewrop (ECB) yn ystod machlud yr haul, wrth i ymlediad y clefyd coronafirws (COVID-19) barhau yn Frankfurt, yr Almaen, Ebrill 28, 2020. REUTERS / Kai Pfaffenbach

Tynnir llun pencadlys Banc Canolog Ewrop (ECB) yn ystod machlud yr haul, wrth i ymlediad y clefyd coronafirws (COVID-19) barhau yn Frankfurt, yr Almaen, Ebrill 28, 2020. REUTERS / Kai Pfaffenbach

Rhaid i Fanc Canolog Ewrop dynhau polisi ariannol os oes angen iddo wrthsefyll pwysau chwyddiant ac na ellir ei atal rhag gwneud hynny gan gostau cyllido taleithiau ardal yr ewro, lluniwr polisi ECB Jens Weidmann (Yn y llun) dweud wrth y Welt wyf Sonntag papur newydd, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Mae gwledydd Ardal yr Ewro wedi cynyddu eu benthyca i ymdopi â'r pandemig coronafirws, gan eu gadael o bosibl yn agored i gostau gwasanaethu dyledion uwch os yw'r banc canolog yn tynhau polisi i wrthsefyll pwysau ar brisiau ar i fyny.

hysbyseb

"Nid yw'r ECB yno i ofalu am amddiffyniad diddyledrwydd y taleithiau," meddai Weidmann, y mae ei rôl fel llywydd Bundesbank yr Almaen yn rhoi sedd iddo ar Gyngor Llywodraethu llunio'r Polisi ECB.

Pe bai'r rhagolwg chwyddiant yn codi'n gynaliadwy, byddai'n rhaid i'r ECB weithredu yn unol â'i amcan sefydlogrwydd prisiau, meddai Weidmann. “Rhaid i ni ei gwneud yn glir dro ar ôl tro y byddwn yn tynhau polisi ariannol os bydd y rhagolygon prisiau yn galw amdano.

"Ni allwn wedyn ystyried costau cyllido'r taleithiau," ychwanegodd.

hysbyseb

Ar ôl ei gyfarfod polisi ar Orffennaf 22, addawodd yr ECB gadw cyfraddau llog ar isafbwyntiau am gyfnod hirach fyth er mwyn hybu chwyddiant swrth, a rhybuddiodd fod yr amrywiad Delta a oedd yn lledaenu'n gyflym o'r coronafirws yn peri risg i adferiad ardal yr ewro. Darllen mwy.

"Nid wyf yn diystyru cyfraddau chwyddiant uwch," dyfynnodd y papur i Weidmann ddweud. "Beth bynnag, byddaf yn mynnu cadw llygad barcud ar y risg o gyfradd chwyddiant rhy uchel ac nid yn unig ar y risg o gyfradd chwyddiant rhy isel."

Tyfodd economi parth yr ewro yn gyflymach na’r disgwyl yn yr ail chwarter, gan dynnu allan o ddirwasgiad a achoswyd gan bandemig, tra bod lleddfu cyrbau coronafirws hefyd wedi helpu chwyddiant i saethu heibio i darged 2% yr ECB ym mis Gorffennaf, gan daro 2.2%. Darllen mwy.

Pan fydd yr ECB yn penderfynu ei bod yn bryd tynhau polisi, roedd Weidmann yn disgwyl y byddai'r banc canolog yn dod â'i raglen prynu bond brys PEPP i ben cyn lleihau ei gynllun prynu APP yn ôl.

"Y dilyniant wedyn fyddai: yn gyntaf rydyn ni'n dod â'r PEPP i ben, yna mae'r APP yn cael ei raddio'n ôl, ac yna gallwn ni godi cyfraddau llog," meddai.

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

Economi

Mae'r ECB yn cyflwyno cynllun gweithredu i gynnwys ystyriaethau newid yn yr hinsawdd yn ei strategaeth polisi ariannol

cyhoeddwyd

on

Mae cyngor llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) wedi penderfynu ar gynllun gweithredu cynhwysfawr, gyda map ffordd uchelgeisiol (gweler yr atodiad) ymgorffori ystyriaethau newid yn yr hinsawdd ymhellach yn ei fframwaith polisi. Gyda'r penderfyniad hwn, mae'r Cyngor Llywodraethu yn tanlinellu ei ymrwymiad i adlewyrchu ystyriaethau cynaliadwyedd amgylcheddol yn fwy systematig yn ei bolisi ariannol. Daw'r penderfyniad yn dilyn casgliad yr adolygiad strategaeth o 2020-21, lle'r oedd y myfyrdodau ar newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol o bwysigrwydd canolog.

Mae mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn her fyd-eang ac yn flaenoriaeth polisi i'r Undeb Ewropeaidd. Er mai llywodraethau a seneddau sydd â'r prif gyfrifoldeb i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, o fewn ei fandad, mae'r ECB yn cydnabod yr angen i ymgorffori ystyriaethau hinsawdd ymhellach yn ei fframwaith polisi. Mae newid yn yr hinsawdd a'r trawsnewidiad tuag at economi fwy cynaliadwy yn effeithio ar y rhagolygon ar gyfer sefydlogrwydd prisiau trwy eu heffaith ar ddangosyddion macro-economaidd megis chwyddiant, allbwn, cyflogaeth, cyfraddau llog, buddsoddiad a chynhyrchedd; sefydlogrwydd ariannol; a throsglwyddo polisi ariannol. At hynny, mae newid yn yr hinsawdd a'r trawsnewidiad carbon yn effeithio ar werth a phroffil risg yr asedau a ddelir ar fantolen yr Ewro-system, gan arwain o bosibl at grynhoad annymunol o risgiau ariannol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd.

Gyda'r cynllun gweithredu hwn, bydd yr ECB yn cynyddu ei gyfraniad at fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, yn unol â'i rwymedigaethau o dan Gytuniadau'r UE. Mae'r cynllun gweithredu yn cynnwys mesurau sy'n cryfhau ac yn ehangu mentrau parhaus gan yr Ewro-system i roi cyfrif gwell am ystyriaethau newid yn yr hinsawdd gyda'r nod o baratoi'r tir ar gyfer newidiadau i'r fframwaith gweithredu polisi ariannol. Bydd dyluniad y mesurau hyn yn gyson â'r amcan sefydlogrwydd prisiau a dylai ystyried goblygiadau newid yn yr hinsawdd ar gyfer dyraniad effeithlon o adnoddau. Bydd canolfan newid hinsawdd yr ECB a sefydlwyd yn ddiweddar yn cydlynu'r gweithgareddau perthnasol yn yr ECB, mewn cydweithrediad agos â'r Ewro-system. Bydd y gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

hysbyseb

Modelu macro-economaidd ac asesu goblygiadau ar gyfer trosglwyddo polisi ariannol. Bydd yr ECB yn cyflymu datblygiad modelau newydd ac yn cynnal dadansoddiadau damcaniaethol ac empirig i fonitro goblygiadau newid yn yr hinsawdd a pholisïau cysylltiedig i'r economi, y system ariannol a throsglwyddo polisi ariannol trwy farchnadoedd ariannol a'r system fancio i aelwydydd a chwmnïau. .

Data ystadegol ar gyfer dadansoddiadau risg newid yn yr hinsawdd. Bydd yr ECB yn datblygu dangosyddion arbrofol newydd, gan gwmpasu offerynnau ariannol gwyrdd perthnasol ac ôl troed carbon sefydliadau ariannol, ynghyd â'u datguddiadau i risgiau corfforol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Dilynir hyn gan welliannau cam wrth gam i ddangosyddion o'r fath, gan ddechrau yn 2022, hefyd yn unol â'r cynnydd ar bolisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol.

Datgeliadau fel gofyniad am gymhwysedd fel pryniannau cyfochrog ac asedau. Bydd yr ECB yn cyflwyno gofynion datgelu ar gyfer asedau'r sector preifat fel maen prawf cymhwysedd newydd neu fel sail ar gyfer triniaeth wahaniaethol ar gyfer prynu cyfochrog ac asedau. Bydd gofynion o'r fath yn ystyried polisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol a byddant yn hyrwyddo arferion datgelu mwy cyson yn y farchnad, gan gynnal cymesuredd trwy ofynion wedi'u haddasu ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint. Bydd yr ECB yn cyhoeddi cynllun manwl yn 2022.

hysbyseb

Gwella galluoedd asesu risg. Bydd yr ECB yn dechrau cynnal profion straen hinsawdd ar fantolen yr Ewro-system yn 2022 i asesu amlygiad risg yr Ewro-system i newid yn yr hinsawdd, gan ysgogi ymlaen y fethodoleg o brawf straen hinsawdd yr ECB ledled yr economi. At hynny, bydd yr ECB yn asesu a yw'r asiantaethau statws credyd a dderbynnir gan Fframwaith Asesu Credyd Eurosystem wedi datgelu'r wybodaeth angenrheidiol i ddeall sut y maent yn ymgorffori risgiau newid yn yr hinsawdd yn eu statws credyd. Yn ogystal, bydd yr ECB yn ystyried datblygu safonau gofynnol ar gyfer ymgorffori risgiau newid yn yr hinsawdd yn ei raddau mewnol.

Fframwaith cyfochrog. Bydd yr ECB yn ystyried risgiau perthnasol o ran newid yn yr hinsawdd wrth adolygu'r fframweithiau prisio a rheoli risg ar gyfer asedau a ddefnyddir fel cyfochrog gan wrthbartïon ar gyfer gweithrediadau credyd Ewro-system. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn adlewyrchu'r holl risgiau perthnasol, gan gynnwys y rhai sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal, bydd yr ECB yn parhau i fonitro datblygiadau strwythurol y farchnad mewn cynhyrchion cynaliadwyedd ac yn barod i gefnogi arloesedd ym maes cyllid cynaliadwy o fewn cwmpas ei fandad, fel y dangosir gan ei benderfyniad i dderbyn bondiau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd fel cyfochrog (gweler. Datganiad i'r wasg o 22 Medi 2020).

Prynu asedau'r sector corfforaethol. Mae'r ECB eisoes wedi dechrau ystyried risgiau perthnasol o ran newid yn yr hinsawdd yn ei weithdrefnau diwydrwydd dyladwy ar gyfer ei bryniannau asedau yn y sector corfforaethol yn ei bortffolios polisi ariannol. Wrth edrych ymlaen, bydd yr ECB yn addasu'r fframwaith sy'n arwain dyraniad pryniannau bondiau corfforaethol i ymgorffori meini prawf newid yn yr hinsawdd, yn unol â'i fandad. Bydd y rhain yn cynnwys alinio cyhoeddwyr â deddfwriaeth yr UE, o leiaf, sy'n gweithredu cytundeb Paris trwy fetrigau sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd neu ymrwymiadau'r cyhoeddwyr i nodau o'r fath. At hynny, bydd yr ECB yn dechrau datgelu gwybodaeth am raglen prynu'r sector corfforaethol (CSPP) sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd erbyn chwarter cyntaf 2023 (gan ategu'r datgeliadau ar y portffolios polisi anariannol; gweler; Datganiad i'r wasg o 4 Chwefror 2021).

Bydd gweithrediad y cynllun gweithredu yn unol â'r cynnydd ar bolisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol, gan gynnwys y Gyfarwyddeb Adrodd ar Gynaliadwyedd Corfforaethol, y Rheoliad Tacsonomeg a'r Rheoliad ar ddatgeliadau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd yn y gwasanaethau ariannol. sector.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd