Cysylltu â ni

Banc Canolog Ewrop (ECB)

'Nid yw'r fenyw am dapro' - Lagarde

cyhoeddwyd

on

Gan aralleirio diweddar Brif Weinidog Prydain a’r monetarist Margaret Thatcher, mewn ymadrodd y byddai’n annhebygol o fod wedi ei draethu, cyhoeddodd Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, heddiw ‘nad yw’r ddynes am dapro’.

Yn seiliedig ar gyd-asesiad o amodau cyllido a'r rhagolygon chwyddiant, mae cyngor llywodraethol y banc canolog wedi penderfynu y gall pryniannau asedau net o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) barhau, ond ar gyflymder mwy cymedrol.  

Cytunodd y cyngor hefyd i gadw cyfraddau llog fel y maent, gan ddweud eu bod yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is nes ei fod yn gweld chwyddiant yn cyrraedd dau y cant, ond yn caniatáu ar gyfer cyfnod dros dro lle gall chwyddiant godi'n gymedrol. uwchlaw ei darged.

hysbyseb

Rhagolwg chwyddiant

Cydnabu Lagarde fod pobl mewn llawer o wledydd ardal yr ewro yn profi codiadau mewn prisiau, ond dywedodd pan fydd y banc yn “edrych o dan groen chwyddiant” mae eu rhagolygon yn eu harwain i gredu y bydd yn 1.5% erbyn diwedd y gorwel a ragwelir.

Amlygodd Lagarde effaith prisiau ynni, ond tynnodd sylw hefyd at y codiadau mewn prisiau oherwydd tagfeydd cadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â'r economi yn agor eto. Mae'r banc yn rhagweld y bydd hyn dros dro i raddau helaeth, ond mae'n cydnabod y gallai arwain at bwysau wyneb i waered ar brisiau os bydd yn parhau am fwy o amser na'r disgwyl. 

hysbyseb

O ran cyflogau, dywedodd Lagarde nad oedd yr ECB wedi gweld tystiolaeth eto o gynnydd sylweddol mewn prisiau, ond y bydd yn rhoi sylw i hyn wrth i drafodaethau ddigwydd yn yr hydref. Beth bynnag, mae hi'n disgwyl i dwf cyflog fod yn gymedrol ac yn raddol.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Rhaid i ECB dynhau polisi os oes angen i wrthsefyll chwyddiant, meddai Weidmann

cyhoeddwyd

on

By

Tynnir llun pencadlys Banc Canolog Ewrop (ECB) yn ystod machlud yr haul, wrth i ymlediad y clefyd coronafirws (COVID-19) barhau yn Frankfurt, yr Almaen, Ebrill 28, 2020. REUTERS / Kai Pfaffenbach

Tynnir llun pencadlys Banc Canolog Ewrop (ECB) yn ystod machlud yr haul, wrth i ymlediad y clefyd coronafirws (COVID-19) barhau yn Frankfurt, yr Almaen, Ebrill 28, 2020. REUTERS / Kai Pfaffenbach

Rhaid i Fanc Canolog Ewrop dynhau polisi ariannol os oes angen iddo wrthsefyll pwysau chwyddiant ac na ellir ei atal rhag gwneud hynny gan gostau cyllido taleithiau ardal yr ewro, lluniwr polisi ECB Jens Weidmann (Yn y llun) dweud wrth y Welt wyf Sonntag papur newydd, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Mae gwledydd Ardal yr Ewro wedi cynyddu eu benthyca i ymdopi â'r pandemig coronafirws, gan eu gadael o bosibl yn agored i gostau gwasanaethu dyledion uwch os yw'r banc canolog yn tynhau polisi i wrthsefyll pwysau ar brisiau ar i fyny.

hysbyseb

"Nid yw'r ECB yno i ofalu am amddiffyniad diddyledrwydd y taleithiau," meddai Weidmann, y mae ei rôl fel llywydd Bundesbank yr Almaen yn rhoi sedd iddo ar Gyngor Llywodraethu llunio'r Polisi ECB.

Pe bai'r rhagolwg chwyddiant yn codi'n gynaliadwy, byddai'n rhaid i'r ECB weithredu yn unol â'i amcan sefydlogrwydd prisiau, meddai Weidmann. “Rhaid i ni ei gwneud yn glir dro ar ôl tro y byddwn yn tynhau polisi ariannol os bydd y rhagolygon prisiau yn galw amdano.

"Ni allwn wedyn ystyried costau cyllido'r taleithiau," ychwanegodd.

hysbyseb

Ar ôl ei gyfarfod polisi ar Orffennaf 22, addawodd yr ECB gadw cyfraddau llog ar isafbwyntiau am gyfnod hirach fyth er mwyn hybu chwyddiant swrth, a rhybuddiodd fod yr amrywiad Delta a oedd yn lledaenu'n gyflym o'r coronafirws yn peri risg i adferiad ardal yr ewro. Darllen mwy.

"Nid wyf yn diystyru cyfraddau chwyddiant uwch," dyfynnodd y papur i Weidmann ddweud. "Beth bynnag, byddaf yn mynnu cadw llygad barcud ar y risg o gyfradd chwyddiant rhy uchel ac nid yn unig ar y risg o gyfradd chwyddiant rhy isel."

Tyfodd economi parth yr ewro yn gyflymach na’r disgwyl yn yr ail chwarter, gan dynnu allan o ddirwasgiad a achoswyd gan bandemig, tra bod lleddfu cyrbau coronafirws hefyd wedi helpu chwyddiant i saethu heibio i darged 2% yr ECB ym mis Gorffennaf, gan daro 2.2%. Darllen mwy.

Pan fydd yr ECB yn penderfynu ei bod yn bryd tynhau polisi, roedd Weidmann yn disgwyl y byddai'r banc canolog yn dod â'i raglen prynu bond brys PEPP i ben cyn lleihau ei gynllun prynu APP yn ôl.

"Y dilyniant wedyn fyddai: yn gyntaf rydyn ni'n dod â'r PEPP i ben, yna mae'r APP yn cael ei raddio'n ôl, ac yna gallwn ni godi cyfraddau llog," meddai.

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

ECB i newid canllawiau polisi yn y cyfarfod nesaf, meddai Lagarde

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Banc Canolog Ewrop yn newid ei ganllawiau ar y camau polisi nesaf yn ei gyfarfod nesaf i adlewyrchu ei strategaeth newydd a dangos ei fod o ddifrif ynglŷn ag adfywio chwyddiant, meddai Llywydd yr ECB, Christine Lagarde, mewn cyfweliad a ddarlledwyd ddydd Llun (12 Gorffennaf), yn ysgrifennu Francesco Canepa, Reuters.

Cyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, mae strategaeth newydd yr ECB yn caniatáu iddo oddef chwyddiant yn uwch na’i nod 2% pan fo cyfraddau yn agos at waelod y graig, fel nawr.

Pwrpas hyn yw sicrhau buddsoddwyr na fydd polisi'n cael ei dynhau'n gynamserol a hybu eu disgwyliadau ynghylch twf prisiau yn y dyfodol, sydd wedi llusgo islaw targed yr ECB ar gyfer y rhan fwyaf o'r degawd diwethaf.

hysbyseb

"O ystyried y dyfalbarhad y mae angen i ni ei ddangos i gyflawni ein hymrwymiad, bydd yn sicr ailedrych ar ganllawiau ymlaen llaw," meddai Lagarde wrth Bloomberg TV.

Mae canllawiau cyfredol yr ECB yn dweud y bydd yn prynu bondiau cyhyd ag y bo angen ac yn cadw cyfraddau llog ar eu lefelau cyfredol, isel eu record nes ei fod wedi gweld y rhagolwg chwyddiant yn “cydgyfeirio’n gadarn” at ei nod.

Ni ymhelaethodd Lagarde ar sut y gallai'r neges honno newid, gan ddweud mai nod yr ECB fydd cadw credyd yn hawdd.

hysbyseb

"Fy synnwyr i yw y byddwn yn parhau i gael ein penderfynu trwy gynnal amodau cyllido ffafriol yn ein heconomi," meddai.

Ychwanegodd nad hwn oedd yr amser iawn i siarad am ddeialu ysgogiad yn ôl ac y gallai Rhaglen Prynu Argyfwng Pandemig yr ECB, sy'n werth hyd at 1.85 triliwn ewro, "drosglwyddo i fformat newydd" ar ôl Mawrth 2022, ei ddyddiad gorffen cynharaf posibl. .

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd