Cysylltu â ni

Eurozone

Mae mwyafrif dinasyddion yr UE yn ffafrio'r ewro, gyda'r Rhufeiniaid yn fwyaf brwd

cyhoeddwyd

on

Mae tri o bob pedwar Rwmania yn ffafrio arian cyfred yr Ewro. Arolwg wedi'i wneud gan Flash Eurobarometer canfu fod Rhufeiniaid yn ôl yn llethol arian yr ewro, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cynhaliwyd yr arolwg yn saith o aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt wedi ymuno ag Ardal yr Ewro eto: Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

At ei gilydd, mae 57% o'r ymatebwyr o blaid cyflwyno'r ewro yn eu gwlad.

Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd, y sefydliad y tu ôl i’r arolwg, fod mwyafrif llethol dinasyddion yr UE a arolygwyd (60%) yn credu bod y newid i’r ewro wedi cael canlyniadau cadarnhaol i wledydd sydd eisoes yn ei ddefnyddio. Mae 52% yn credu, yn gyffredinol, y bydd canlyniadau cadarnhaol o ran cyflwyno'r ewro i'w gwlad, a dywed 55% y byddai cyflwyno'r ewro yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol iddyn nhw eu hunain hefyd.

Ac eto “mae cyfran yr ymatebwyr sy’n credu bod eu gwlad yn barod i gyflwyno’r ewro yn parhau i fod yn isel ym mhob un o’r gwledydd a arolygwyd. Mae tua thraean yr ymatebwyr yng Nghroatia yn teimlo bod eu gwlad yn barod (34%), tra bod y rhai yng Ngwlad Pwyl yn lleiaf tebygol o feddwl bod eu gwlad yn barod i gyflwyno'r ewro (18%) ”, mae'r arolwg yn crybwyll.

Mae Rhufeiniaid yn arwain o ran barn gadarnhaol gyffredinol ynghylch Ardal yr Ewro. Felly, cofrestrwyd y canrannau uchaf o ymatebwyr â barn gadarnhaol yn Rwmania (75% o blaid yr arian cyfred) a Hwngari (69%).

Ym mhob aelod-wladwriaeth a gymerodd ran yn yr arolwg, ac eithrio'r Weriniaeth Tsiec, bu cynnydd yn y rhai sy'n ffafrio cyflwyno'r ewro o'i gymharu â 2020. Gellir gweld y cynnydd uchaf mewn ffafrioldeb yn Rwmania (o 63% i 75%) a Sweden (o 35% i 43%).

Mae'r arolwg yn nodi rhai gwae ymysg ymatebwyr fel anfanteision posibl wrth newid i ewro. Mae dros chwech o bob deg o’r rhai a arolygwyd yn credu y bydd cyflwyno’r ewro yn cynyddu prisiau a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad ac eithrio Hwngari. Gwelir y cyfrannau uchaf yn Tsieceia (77%), Croatia (71%), Bwlgaria (69%) a Gwlad Pwyl (66%).

At hynny, mae saith o bob deg yn cytuno eu bod yn poeni am bennu prisiau ymosodol yn ystod y newid, a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad a arolygwyd, yn amrywio o 53% yn Sweden i 82% yng Nghroatia.

Er bod y naws yn ddiguro gyda bron pob un yn cael ei holi yn dweud y byddan nhw'n bersonol yn llwyddo i addasu i ddisodli'r arian cyfred cenedlaethol gan yr ewro, mae yna rai a grybwyllodd y bydd mabwysiadu'r ewro yn golygu colli rheolaeth dros bolisi economaidd cenedlaethol. Ymatebwyr yn Sweden yw'r rhai mwyaf tebygol o gytuno i'r posibilrwydd hwn (67%), ond yn rhyfeddol y rhai yn Hwngari yw'r lleiaf tebygol o wneud hynny (24%).

Y teimlad cyffredinol yw bod mwyafrif helaeth y rhai a holwyd nid yn unig yn cefnogi'r ewro ac yn credu y byddai o fudd i'w priod wledydd ond na fyddai newid i ewro yn cynrychioli y bydd eu gwlad yn colli rhan o'i hunaniaeth o bell ffordd.

Croatia

Wrth i Croatia symud i ardal yr ewro, mae materion llygredd a bancio yn parhau i fod heb sylw

cyhoeddwyd

on

Mae Croatia yn awr yn agosáu at y endgame am ei fynediad i Ardal yr Ewro. Y mis diwethaf, fe wnaeth Banc Canolog Ewrop (ECB) rhoi rhestr allan o bum banc Bwlgaria ac wyth banc Croateg y byddai'n eu goruchwylio'n uniongyrchol gan ddechrau ar Hydref 1st, gan gynnwys is-gwmnïau Croateg Unicredit, Erste, Intesa, Raiffeisen, Sberbank, ac Addiko, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Daeth y cyhoeddiad yn dilyn cyfaddefiad swyddogol Croatia i Ardal yr Ewro mecanwaith cyfradd cyfnewid (ERM II) ym mis Gorffennaf, ac mae'n cyflawni gofynion rheoliadol yr ECB bod holl brif fanciau Croatia yn cael eu rhoi o dan ei oruchwyliaeth. I symud ymlaen ac yn swyddogol ymunwch ag ardal yr ewro, Nawr bydd angen i Croatia gymryd rhan yn ERM II “am o leiaf dwy flynedd heb densiynau difrifol,” ac yn enwedig heb ddibrisio ei arian cyfred cyfredol, y kuna, yn erbyn yr Ewro.

Wrth gwrs, sef 2020, mae tensiynau cyllidol difrifol wedi dod yn ffaith bywyd i lywodraethau Ewropeaidd.

Trafferth ar sawl ffrynt

Yn ôl Banc y Byd, mae CMC cyffredinol Croatia nawr disgwyl iddo blymio 8.1% eleni, rhaid cyfaddef gwelliant dros y gostyngiad blynyddol o 9.3% yr oedd y Banc wedi'i ragweld ym mis Mehefin. Mae economi Croatia, sy'n ddibynnol iawn ar dwristiaeth, wedi cael ei bygwth gan y pandemig parhaus. Yn waeth byth, ymgais y wlad i wneud iawn am dir coll gyda rhuthr ôl-gloi o wylwyr yr haf wedi ei weld yn cael y bai am neidio i fyny'r ymchwydd mewn achosion Covid-19 mewn sawl gwlad Ewropeaidd arall.

Nid y dirywiad a yrrir gan Covid ychwaith yr unig fater economaidd sy'n wynebu'r prif weinidog Andrej Plenković, y mae ei Undeb Democrataidd Croateg (HDZ) dal ar bŵer yn etholiadau mis Gorffennaf y wlad, a’r gweinidog cyllid annibynnol Zdravko Marić, sydd wedi bod yn ei swydd ers cyn i Plenković ddod yn ei swydd.

Hyd yn oed wrth i Croatia dderbyn ardystiad chwaethus gan economïau eraill Ardal yr Ewro, mae'r wlad yn parhau i gael ei siglo gan sgandalau llygredd - y mwyaf diweddar yw'r datgeliadau salacious o a clwb cudd yn Zagreb mynychodd elites gwleidyddol a busnes y wlad, gan gynnwys gweinidogion lluosog. Tra bod gweddill y boblogaeth wedi dioddef mesurau cyfyngu caeth, fe wnaeth llawer o bobl fwyaf pwerus Croatia dorri rheolau cloi, cyfnewid llwgrwobrwyon, a hyd yn oed mwynhau'r cwmni hebryngwyr a ddaeth i mewn o Serbia.

Mae yna fater parhaus hefyd ynglŷn â sut y gwnaeth llywodraeth Croatia yn 2015 orfodi banciau i fynd yn ôl-weithredol trosi benthyciadau o ffranc y Swistir i ewros a thalu allan € 1.1 biliwn mewn ad-daliadau i gwsmeriaid roedd wedi benthyca arian hefyd. Mae'r mater yn parhau i gryfhau perthnasoedd Zagreb gyda'i sector bancio ei hun a chyda diwydiant ariannol Ewrop yn ehangach, gyda Banc OTP Hwngari siwt ffeilio yn erbyn Croatia yng Nghanolfan Ryngwladol Banc y Byd ar gyfer Setlo Anghydfodau Buddsoddi (ICSID) y mis hwn i adennill oddeutu 224 miliwn o Kuna (€ 29.58 miliwn) mewn colledion.

Problem llygredd endemig Croatia

Yn debyg iawn i'w gymheiriaid mewn rhannau eraill o'r hen Iwgoslafia, mae llygredd wedi dod yn mater endemig yng Nghroatia, gyda hyd yn oed yr enillion a wnaed ar ôl i'r wlad gytuno i'r UE bellach mewn perygl o gael eu colli.

Mae llawer o'r bai am backsliding canfyddedig y wlad wrth draed yr HDZ, i raddau helaeth oherwydd y parhaus saga gyfreithiol yn amgylchynu cyn-bennaeth plaid HDZ, Ivo Sanader. Tra cymerwyd arestiad Sanader yn 2010 fel arwydd o ymrwymiad y wlad i ddadwreiddio llygredd wrth iddi weithio i ymuno â'r UE, diddymodd Llys Cyfansoddiadol y wlad y ddedfryd yn 2015. Heddiw, dim ond un o'r achosion yn ei erbyn - o blaid rhyfel profiteering - wedi dod i ben yn swyddogol.

Mae’r anallu i erlyn camwedd yn y gorffennol yn effeithiol wedi gyrru Croatia i lawr safleoedd Transparency International, gyda’r wlad sut mae ennill dim ond 47 o 100 pwynt ym mynegai “llygredd canfyddedig” y grŵp. Gydag arweinwyr cymdeithas sifil fel Oriana Ivkovic Novokmet yn pwyntio at achosion llygredd sy'n gwanhau yn y llysoedd neu byth yn cael eich dwyn o gwbl, go brin bod y dirywiad yn syndod.

Yn lle troi cornel, mae aelodau presennol llywodraeth HDZ yn wynebu honiadau eu hunain. Arweinwyr Croateg a fynychodd speakeasy Zagreb cynnwys y gweinidog trafnidiaeth Oleg Butković, y gweinidog llafur Josip Aladrović, a'r gweinidog economaidd Tomislav Ćorić ymhlith ei gwsmeriaid. Ar hyn o bryd mae Andrej Plenkovic ei hun wedi’i gloi mewn rhyfel o eiriau dros ymdrechion gwrth-ataliaeth y wlad gyda’i brif wrthwynebydd gwleidyddol, arlywydd Croateg Zoran Milanović. Roedd cyn arweinydd y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol wrthwynebus a rhagflaenydd Plenkovic fel prif weinidog, Milanović hefyd yn noddwr clwb.

Zdravko Marić rhwng craig ac argyfwng bancio

Mae'r gweinidog cyllid (a'r dirprwy Brif Weinidog) Zdravko Marić, er gwaethaf gweithredu y tu allan i'r grwpiau gwleidyddol sefydledig, wedi cael ei glymu gan gwestiynau o gamymddwyn posib hefyd. Yn gynharach yn ei dymor, wynebodd Marić y gobaith o ymchwiliad i'w gysylltiadau â'r grŵp bwyd Agrokor, cwmni preifat mwyaf Croatia, ar sail gwrthdaro buddiannau. Er gwaethaf ei fod yn gyn-weithiwr i Argokor ei hun, serch hynny, cynhaliodd Marić drafodaethau cyfrinachol gyda'i gyn-gwmni a'i gredydwyr (yn bennaf banc Sberbank sy'n eiddo i'r wladwriaeth yn Rwseg) ffrwydro i mewn i'r wasg leol ym mis Mawrth 2017.

Wythnosau yn ddiweddarach, rhoddwyd Agrokor o dan gweinyddiaeth y wladwriaeth oherwydd ei lwyth dyled llethol. Erbyn 2019, roedd y cwmni wedi bod dirwyn i ben ac ail-frandiwyd ei weithrediadau. Marić ei hun goroesi yn y pen draw sgandal Agrokor, gyda'i gyd-weinidog Martina Dalić (a oedd yn bennaeth ar weinidogaeth yr economi) ei orfodi allan o'i swydd yn lle hynny.

Nid Agrokor, fodd bynnag, fu'r unig argyfwng busnes sy'n tanseilio llywodraeth Plenkovic. Gan fynd i mewn i etholiadau Croatia yn 2015, lle collodd Democratiaid Cymdeithasol Zoran Milanović bwer i'r HDZ, cynhaliodd Milanović nifer o mesurau economaidd poblogaidd mewn ymgais i lanhau ei swydd etholiadol ei hun. Roeddent yn cynnwys cynllun canslo dyledion ar gyfer Croatiaid tlawd a oedd ag arian i'r llywodraeth neu gyfleustodau trefol, ond hefyd deddfwriaeth ysgubol trosodd biliynau o ddoleri mewn benthyciadau a wnaed gan fanciau i gwsmeriaid Croateg o ffranc y Swistir i ewros, gydag effaith ôl-weithredol. Gorfododd llywodraeth Milanović y banciau eu hunain i ysgwyddo costau’r shifft sydyn hon, gan ysgogi blynyddoedd o camau cyfreithiol gan y benthycwyr yr effeithir arnynt.

Wrth gwrs, ar ôl colli'r etholiad, yn y pen draw trodd y symudiadau poblogaidd hyn yn gadwyn wenwynig i olynwyr Milanović yn y llywodraeth. Mae'r mater trosi benthyciad wedi plagio'r HDZ ers 2016, pan ffeiliwyd y siwt gyntaf yn erbyn Croatia gan Unicredit. Ar y pryd, dadleuodd Marić o blaid cytundeb gyda’r banciau i osgoi costau cyflafareddu sylweddol, yn enwedig gyda’r wlad dan bwysau gan y Comisiwn Ewropeaidd i newid cwrs. Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae'r mater yn parhau i fod yn albatros o amgylch gwddf y llywodraeth.

Yn sefyll am yr Ewro

Nid yw materion llygredd Croatia na'i gwrthdaro â'r sector bancio wedi bod yn ddigon i ddiarddel uchelgeisiau Ardal yr Ewro, ond er mwyn gweld y broses hon yn llwyddiannus, bydd angen i Zagreb ymrwymo i lefel o ddisgyblaeth ariannol a diwygiad nad yw wedi'i wneud. eto wedi'i arddangos. Ymhlith y diwygiadau angenrheidiol mae llai o ddiffygion yn y gyllideb, mesurau cryfach yn erbyn gwyngalchu arian, a gwell llywodraethu corfforaethol mewn cwmnïau sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Os bydd Croatia yn llwyddo, bydd y buddion posibl cynnwys cyfraddau llog is, hyder buddsoddwyr uwch, a chysylltiadau agosach â gweddill y farchnad sengl. Fodd bynnag, fel sy'n digwydd mor aml gydag integreiddio Ewropeaidd, yr enillion pwysicaf yw'r gwelliannau a wneir gartref ar hyd y ffordd.

Parhau Darllen

Economi

Mae'r adroddiad cydgyfeirio yn adolygu cynnydd aelod-wladwriaethau tuag at ymuno â'r #Eurozone

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi adroddiad cydgyfeirio 2020 lle mae'n darparu ei asesiad o'r cynnydd y mae aelod-wladwriaethau ardal nad yw'n ewro wedi'i wneud tuag at fabwysiadu'r ewro. Mae'r adroddiad yn cwmpasu'r saith aelod-wladwriaeth nad ydynt yn ardal yr ewro sydd wedi ymrwymo'n gyfreithiol i fabwysiadu'r ewro: Bwlgaria, Tsiecia, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden. Rhaid cyhoeddi adroddiadau cydgyfeirio bob dwy flynedd, yn annibynnol ar dderbyniadau parhaus ardal yr ewro. A. Datganiad i'r wasg a memo gael ar-lein.

Parhau Darllen

Economi

Mae #ECB yn cyhoeddi Rhaglen Prynu Argyfwng Pandemig € 750 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heno (18 Mawrth), penderfynodd Cyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop brynu € 750 biliwn mewn rhaglen prynu asedau dros dro newydd, o'r enw Rhaglen Prynu Argyfwng Pandemig (PEPP), yn adrodd am Catherine Feore.

O ystyried graddfa'r dirywiad sy'n wynebu economi Ewrop, mae llywodraethau cenedlaethol, y Comisiwn Ewropeaidd ac economegwyr wedi bod yn gweithio goramser yn ceisio dod o hyd i becyn sy'n ddigon mawr i wynebu'r her hon, ac ar yr un pryd yn cynnal y sefydlogrwydd yr ewro 

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd yr ECB nifer o fesurau i wella hylifedd, ac amlen dros dro o bryniannau asedau net ychwanegol o € 120 biliwn ar gyfer pryniant y sector preifat rhaglenni, ond nid oedd hyn yn argyhoeddiadol i farchnadoedd. Hyd yn hyn mae'r banc wedi cael ei gyfyngu gan derfyn cyhoeddwr. 

Roedd rhai o'r farn y gallai'r UE droi at y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd, ond y byddai'n anodd yn wleidyddol ac y gallai fod angen ei newid i'r cytundeb ESM. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes wedi cynnig yr hyblygrwydd mwyaf posibl o dan y Pecyn Sefydlogrwydd a Thwft, i ganiatáu i wledydd wneud defnydd llawn o wariant cenedlaethol. Y Comisiwn Mae gan cymeradwyoed cymorth gwladwriaethol ychwanegol a is sefydlu fframwaith newydd ar gyfer cymorth gwladwriaethol. 

Yn y ECB Datganiad i'r wasg nododd Cyngor Llywodraethu’r ECB ei fod wedi ymrwymo i chwarae ei rôl wrth gefnogi holl ddinasyddion ardal yr ewro drwy’r amser hynod heriol hwn ac y byddai’n sicrhau y gall pob sector o’r economi elwa o amodau cyllido cefnogol sy’n eu galluogi i amsugno’r sioc hon. , “Mae hyn yr un mor berthnasol i deuluoedd, cwmnïau, banciau a llywodraethau.” 

Trydarodd Llywydd yr ECB, Christine Lagarde yn fuan ar ôl y penderfyniad: "Mae angen gweithredu anghyffredin ar amseroedd anghyffredin. Nid oes unrhyw derfynau i'n hymrwymiad i'r ewro. Rydym yn benderfynol o ddefnyddio potensial llawn ein hoffer, o fewn ein mandad."

Y Cyngor Llywodraethu pwysleisiodd y byddai'n gwneud popeth sy'n angenrheidiol o fewn ei fandad ac roedd yn wedi'i baratoi'n llawn i gynyddu maint ei brynu asedau rhaglenni ac addasu eu cyfansoddiad, cymaint ag sy'n angenrheidiol ac am gyhyd ag sydd ei angen. Bydd yn archwilio'r holl opsiynau a'r holl arian wrth gefn i gefnogi'r economi trwy'r sioc hon. 

I'r graddau y gallai rhai terfynau hunanosodedig amharu ar gamau y mae'n ofynnol i'r ECB eu cymryd er mwyn cyflawni ei fandad, bydd y Cyngor Llywodraethu yn ystyried eu hadolygu i'r graddau sy'n angenrheidiol i wneud ei weithred yn gymesur â'r risgiau sy'n ein hwynebu. Ni fydd yr ECB yn goddef unrhyw risgiau i drosglwyddo ei bolisi ariannol yn llyfn ym mhob awdurdodaeth yn ardal yr ewro. 

Penderfynodd Cyngor Llywodraethol yr ECB: 

1) Lansio pryniant asedau dros dro newydd rhaglen gwarantau sector preifat a chyhoeddus i wrthsefyll y risgiau difrifol i'r mecanwaith trosglwyddo polisi ariannol a'r rhagolygon ar gyfer ardal yr ewro a achosir gan yr achosion a gwasgariad cynyddol y coronafirws, COVID-19. 

Y Prynu Argyfwng Pandemig newydd hwn Rhaglen Bydd gan (PEPP) amlen gyffredinol o € 750 biliwn. Bydd pryniannau'n cael eu cynnal tan ddiwedd 2020 a byddant yn cynnwys yr holl gategorïau asedau sy'n gymwys o dan y pryniant asedau presennol rhaglen (APP). 

Ar gyfer prynu gwarantau sector cyhoeddus, bydd y dyraniad meincnod ar draws awdurdodaethau yn parhau i fod yn allwedd cyfalaf y banciau canolog cenedlaethol. Ar yr un pryd, bydd pryniannau o dan y PEPP newydd yn cael eu cynnal mewn modd hyblyg. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer amrywiadau yn nosbarthiad llif prynu dros amser, ar draws dosbarthiadau asedau ac ymhlith awdurdodaethau. 

Rhoddir ildiad o'r gofynion cymhwysedd ar gyfer gwarantau a gyhoeddir gan lywodraeth Gwlad Groeg ar gyfer pryniannau o dan PEPP. 

Bydd y Cyngor Llywodraethu yn terfynu pryniannau asedau net o dan PEPP unwaith y bydd yn barnu bod cam argyfwng coronavirus Covid-19 ar ben, ond nid cyn diwedd y flwyddyn. 

2) Ehangu ystod yr asedau cymwys o dan bryniant y sector corfforaethol rhaglen (CSPP) i bapur masnachol anariannol, gan wneud pob papur masnachol o ansawdd credyd digonol yn gymwys i'w brynu o dan CSPP. 

3) I leddfu'r safonau cyfochrog trwy addasu prif baramedrau risg y fframwaith cyfochrog. Yn benodol, byddwn yn ehangu cwmpas Hawliadau Credyd Ychwanegol (ACC) i gynnwys hawliadau sy'n ymwneud ag ariannu'r sector corfforaethol. Bydd hyn yn sicrhau y gall gwrthbartïon barhau i wneud defnydd llawn o'r Eurosystem's gweithrediadau ailgyllido. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd