Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd 2021: Gyrru'r ddadl fyd-eang ar weithredu gwyrdd cyn Uwchgynadleddau Kunming a Glasgow

cyhoeddwyd

on

Y fforwm byd-eang blaenllaw ar gydweithrediad datblygu, y Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd (EDD), a ddechreuwyd ar 15 Mehefin i fyfyrio ar y ffordd i Gynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig (CBD COP15) yn Kunming ym mis Hydref a Glasgow COP26 ym mis Tachwedd 2021. Mae mwy nag 8,400 o gyfranogwyr cofrestredig a mwy na 1,000 o sefydliadau o dros 160 o wledydd yn rhagflaenu yn y digwyddiad, sy'n dod i ben heddiw (16 Mehefin), gyda dau brif bwnc: economi werdd i bobl a natur, a gwarchod bioamrywiaeth a phobl. Mae'r fforwm yn cynnwys cyfranogiad siaradwyr lefel uchel o'r Undeb Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd; Jutta Urpilainen, Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol; a Virginijus Sinkevičius, Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd; yn ogystal â'r Cenhedloedd Unedig gydag Amina Mohammed, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol; Henrietta Fore, Cyfarwyddwr Gweithredol UNICEF; Ei Uchelder Brenhines y Dywysoges Laurentien o'r Iseldiroedd, Llywydd Ffawna a Flora International; Maimunah Mohd Sharif, Cyfarwyddwr Gweithredol y Cenhedloedd Unedig-Cynefin.

Mae rhifyn eleni wedi rhoi pwyslais arbennig ar farn arweinwyr ifanc gydag arbenigedd a chyfraniadau gweithredol i ddod o hyd i atebion ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd. Gyda Phentref Byd-eang rhithwir EDD yn cyflwyno prosiectau arloesol ac adroddiadau arloesol gan 150 o sefydliadau ledled y byd a digwyddiadau arbennig ar effaith pandemig COVID-19, mae'r ddau ddiwrnod hyn yn gyfle unigryw i drafod a siapio dyfodol tecach a gwyrddach. . Mae'r Gwefan EDD a rhaglen ar gael ar-lein yn ogystal â llawn Datganiad i'r wasg.

Trychinebau

Mae'r Almaen yn nodi cyllid rhyddhad llifogydd, gan obeithio dod o hyd i oroeswyr yn pylu

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn tynnu malurion a sbwriel, yn dilyn glawiad trwm, yn Bad Muenstereifel, talaith Gogledd Rhine-Westphalia, yr Almaen, Gorffennaf 21, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen

Fe wnaeth swyddog rhyddhad leddfu gobeithion ddydd Mercher (21 Gorffennaf) o ddod o hyd i fwy o oroeswyr yn rwbel pentrefi a ddifrodwyd gan lifogydd yng ngorllewin yr Almaen, wrth i arolwg barn ddangos bod llawer o Almaenwyr yn teimlo nad oedd llunwyr polisi wedi gwneud digon i'w hamddiffyn, ysgrifennu Kirsti Knolle a Riham Alkousaa.

Bu farw o leiaf 170 o bobl yn y llifogydd yr wythnos diwethaf, trychineb naturiol waethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif, ac aeth miloedd ar goll.

"Rydyn ni'n dal i chwilio am bobl sydd ar goll wrth i ni glirio ffyrdd a phwmpio dŵr allan o selerau," meddai Sabine Lackner, dirprwy bennaeth yr Asiantaeth Ffederal ar gyfer Rhyddhad Technegol (THW), wrth Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Mae unrhyw ddioddefwyr sydd i'w cael nawr yn debygol o fod yn farw, meddai.

I gael rhyddhad ar unwaith, bydd y llywodraeth ffederal yn darparu hyd at € 200 miliwn ewro ($ 235.5m) mewn cymorth brys, a dywedodd y Gweinidog Cyllid, Olaf Scholz, y gellir sicrhau bod mwy o arian ar gael os oes angen.

Bydd hynny'n dod ar ben o leiaf € 250m i'w ddarparu gan y taleithiau yr effeithir arnynt i atgyweirio adeiladau a seilwaith lleol sydd wedi'i ddifrodi ac i helpu pobl mewn sefyllfaoedd o argyfwng.

Dywedodd Scholz y byddai'r llywodraeth yn cyfrannu at gost ailadeiladu seilwaith fel ffyrdd a phontydd. Nid yw maint llawn y difrod yn glir, ond dywedodd Scholz fod ailadeiladu ar ôl llifogydd blaenorol wedi costio tua 6 biliwn ewro.

Dywedodd y gweinidog mewnol Horst Seehofer, a wynebodd alwadau gan wleidyddion yr wrthblaid i ymddiswyddo dros y doll marwolaeth uchel o’r llifogydd, na fyddai prinder arian ar gyfer ailadeiladu.

"Dyna pam mae pobl yn talu trethi, fel y gallant dderbyn help mewn sefyllfaoedd fel hyn. Ni ellir yswirio popeth," meddai wrth gynhadledd newyddion.

Amcangyfrifir bod y llifogydd wedi achosi mwy nag 1 biliwn ewro mewn colledion yswiriedig, meddai cwmni actiwari MSK ddydd Mawrth.

Disgwylir i’r difrod cyffredinol fod yn llawer uwch gan mai dim ond tua 45% o berchnogion tai yn yr Almaen sydd ag yswiriant sy’n cynnwys difrod llifogydd, yn ôl ffigurau gan gymdeithas diwydiant yswiriant yr Almaen GDV.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Peter Altmaier, wrth radio Deutschlandfunk y byddai'r cymorth cynnwys cronfeydd i helpu busnesau fel bwytai neu salonau gwallt yn gwneud iawn am refeniw coll.

Mae'r llifogydd wedi dominyddu'r agenda wleidyddol lai na thri mis cyn etholiad cenedlaethol ym mis Medi ac wedi codi cwestiynau anghyfforddus ynghylch pam y cafodd economi gyfoethocaf Ewrop ei dal yn droed-droed.

Mae dwy ran o dair o’r Almaenwyr yn credu y dylai llunwyr polisi ffederal a rhanbarthol fod wedi gwneud mwy i amddiffyn cymunedau rhag llifogydd, dangosodd arolwg gan sefydliad INSA ar gyfer papur cylchrediad torfol yr Almaen Bild ddydd Mercher.

Dywedodd y Canghellor Angela Merkel, wrth ymweld â thref ddinistriol Bad Muenstereifel ddydd Mawrth, y byddai awdurdodau’n edrych ar yr hyn nad oedd wedi gweithio ar ôl cael ei chyhuddo’n eang o beidio â bod yn barod er gwaethaf rhybuddion tywydd gan feteorolegwyr.

($ 1 0.8490 = €)

Parhau Darllen

Trychinebau

Carthion pen-glin dwfn: Mae achubwyr yr Almaen yn rasio i osgoi argyfwng iechyd mewn ardaloedd llifogydd

cyhoeddwyd

on

By

Mae dyn yn derbyn dos o’r brechlyn yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn bws, ar ôl llifogydd a achoswyd gan raeadrau trwm, yn Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler, talaith Rhineland-Palatinate, yr Almaen, Gorffennaf 20, 2021. REUTERS / Christian Mang

Fe wnaeth gwirfoddolwyr a gwasanaethau brys y Groes Goch yn yr Almaen ddefnyddio pibellau sefyll brys a faniau brechu symudol i ranbarthau sydd wedi'u difetha gan lifogydd ddydd Mawrth, gan geisio osgoi argyfwng iechyd cyhoeddus, ysgrifennu Reuters TV, Thomas Escritt, Ann-Kathrin Weis a Andi Kranz.

Lladdodd llifogydd rhydd yr wythnos diwethaf fwy na 160 o bobl, a dryllio gwasanaethau sylfaenol ym mhentrefi bryniog ardal Ahrweiler, gan adael miloedd o drigolion yn ddwfn eu pen-glin mewn malurion a heb garthffosiaeth na dŵr yfed.

"Nid oes gennym ddŵr, nid oes gennym drydan, nid oes gennym nwy. Ni ellir fflysio'r toiled," meddai Ursula Schuch. "Nid oes unrhyw beth yn gweithio. Ni allwch gael cawod ... Rwyf bron yn 80 oed ac nid wyf erioed wedi profi unrhyw beth tebyg."

Ychydig sydd, mewn cornel lewyrchus yn un o wledydd cyfoethocaf y byd, ac adleisiwyd yr ymdeimlad hwnnw o anghrediniaeth yn eang ymhlith preswylwyr a gweithwyr cymorth a ddaeth i delerau â'r anhrefn a achoswyd gan y llifogydd.

Os na fydd y llawdriniaeth lanhau yn symud ymlaen yn gyflym, bydd mwy o afiechyd yn dod yn sgil y llifogydd, yn union fel yr oedd llawer wedi dod i gredu bod y pandemig coronafirws bron wedi'i guro, gyda llygod mawr yn dod i mewn i wledda ar gynnwys rhewgelloedd a daflwyd.

Ychydig o weithwyr adfer sy'n gallu cymryd y math o ragofalon gwrth-heintio sy'n bosibl mewn amgylchiadau mwy trefnus, felly mae cynlluniau brechu symudol wedi dod i'r rhanbarth.

"Mae popeth wedi cael ei ddinistrio gan y dŵr. Ond nid y firws damn," meddai Olav Kullak, pennaeth cydgysylltu brechlyn yn y rhanbarth.

"A chan fod y bobl bellach yn gorfod gweithio ochr yn ochr a does ganddyn nhw ddim siawns o ufuddhau i unrhyw reolau corona, mae'n rhaid i ni o leiaf geisio rhoi'r amddiffyniad gorau iddyn nhw trwy frechu."

Parhau Darllen

Trychinebau

Mae Merkel yn mynd i'r parth llifogydd gan wynebu cwestiynau ynghylch parodrwydd

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir pont a ddifrodwyd ar ffordd genedlaethol B9 mewn ardal yr effeithiwyd arni gan lifogydd a achoswyd gan raeadrau trwm, yn Sinzig, yr Almaen, Gorffennaf 20, 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay
Golygfa gyffredinol o'r Lebenshilfe Haus, cartref gofal mewn ardal sydd wedi'i heffeithio gan lifogydd a achosir gan raeadrau trwm, yn Sinzig, yr Almaen, Gorffennaf 20, 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay

Aeth Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, unwaith eto i barth trychineb llifogydd y wlad ddydd Mawrth (20 Gorffennaf), ei llywodraeth dan warchae gan gwestiynau ynghylch sut y cafodd economi gyfoethocaf Ewrop ei dal yn wastad gan lifogydd a ragwelwyd ddyddiau ynghynt, yn ysgrifennu Holger Hansen, Reuters.

Mae’r llifogydd wedi lladd mwy na 160 o bobl yn yr Almaen ers rhwygo trwy bentrefi, ysgubo tai, ffyrdd a phontydd yr wythnos diwethaf, gan dynnu sylw at fylchau yn y modd y mae rhybuddion o dywydd garw yn cael eu trosglwyddo i’r boblogaeth.

Gyda’r wlad tua 10 wythnos i ffwrdd o etholiadau cenedlaethol, mae’r llifogydd wedi rhoi sgiliau rheoli argyfwng arweinwyr yr Almaen ar yr agenda, gyda gwleidyddion yr wrthblaid yn awgrymu bod y doll marwolaeth wedi datgelu methiannau difrifol yn barodrwydd llifogydd yr Almaen.

Gwrthododd swyddogion y llywodraeth ddydd Llun (19 Gorffennaf) awgrymiadau eu bod wedi gwneud rhy ychydig i baratoi ar gyfer y llifogydd a dywedon nhw fod systemau rhybuddio wedi gweithio. Darllen mwy.

Wrth i'r chwilio barhau am oroeswyr, mae'r Almaen yn dechrau cyfrif cost ariannol ei thrychineb naturiol waethaf mewn bron i 60 mlynedd.

Ar ei hymweliad cyntaf â thref dan fygythiad llifogydd ddydd Sul (18 Gorffennaf), roedd Merkel ysgwyd wedi disgrifio'r llifogydd fel un "dychrynllyd", gan addo cymorth ariannol cyflym. Darllen mwy.

Bydd ailadeiladu seilwaith a ddinistriwyd yn gofyn am “ymdrech ariannol fawr” yn y blynyddoedd i ddod, dangosodd dogfen ddrafft ddydd Mawrth.

Er rhyddhad ar unwaith, mae'r llywodraeth ffederal yn bwriadu darparu 200 miliwn ewro ($ 236 miliwn) mewn cymorth brys i atgyweirio adeiladau, difrodi seilwaith lleol ac i helpu pobl mewn sefyllfaoedd o argyfwng, dangosodd y ddogfen ddrafft, a oedd i fod i fynd i'r cabinet ddydd Mercher.

Fe ddaw hynny ar ben 200 miliwn ewro a fyddai’n dod o’r 16 talaith ffederal. Mae'r llywodraeth hefyd yn gobeithio am gefnogaeth ariannol o gronfa undod yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ystod ymweliad ddydd Sadwrn â rhannau o Wlad Belg a gafodd eu taro gan y llifogydd hefyd, dywedodd pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, wrth y cymunedau yr oedd Ewrop gyda nhw. "Rydyn ni gyda chi mewn galar a byddwn gyda chi wrth ailadeiladu," meddai.

Mae De’r Almaen hefyd wedi cael ei daro gan lifogydd ac mae talaith Bafaria i ddechrau yn sicrhau bod 50 miliwn ewro ar gael mewn cymorth brys i ddioddefwyr, meddai prif Bafaria ddydd Mawrth.

Galwodd Gweinidog Amgylchedd yr Almaen, Svenja Schulze, am fwy o adnoddau ariannol i atal digwyddiadau tywydd eithafol a achosir gan newid yn yr hinsawdd.

“Mae’r digwyddiadau cyfredol mewn cymaint o leoedd yn yr Almaen yn dangos gyda pha rym y gall canlyniadau newid yn yr hinsawdd ein taro ni i gyd,” meddai wrth bapur newydd Augsburger Allgemeine.

Ar hyn o bryd, mae'r llywodraeth yn gyfyngedig yn yr hyn y gall ei wneud i gefnogi atal llifogydd a sychder gan y cyfansoddiad, meddai, gan ychwanegu y byddai'n ffafrio angori addasiadau ar gyfer newid yn yr hinsawdd yn y Gyfraith Sylfaenol.

Dywed arbenigwyr y dylai'r llifogydd a darodd gogledd-orllewin Ewrop yr wythnos diwethaf weithredu fel rhybudd bod angen atal newid yn yr hinsawdd yn y tymor hir. Darllen mwy.

($ 1 0.8487 = €)

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd