Cysylltu â ni

rheilffyrdd UE

Mae'r UE yn cynnig 60,000 o docynnau trên i bobl ifanc i DiscoverEU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd y Comisiwn yn darparu tocynnau rheilffordd teithio am ddim i 60,000 o Ewropeaid rhwng 18 ac 20 oed, diolch i Darganfod. Mae ceisiadau’n agor yfory, 12 Hydref, am hanner dydd ac yn cau ar 26 Hydref, am hanner dydd, am gyfnod teithio yn 2022, sef Blwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewrop, Margaritis Schinas: “Dros y 18 mis diwethaf, mewn gwir ysbryd undod, mae ein pobl ifanc wedi aberthu eiliadau ifanc a diffiniol o’u bywydau. Rwy’n falch iawn bod y Comisiwn yn cynnig ffyniant symudedd Ewropeaidd heddiw gyda’r 60,000 o docynnau trên. Bydd y ffyniant Ewropeaidd hwn o symudedd a chyfleoedd yn cael ei feithrin ymhellach gan Erasmus + a llawer mwy o fentrau yn dod ar gyfer Blwyddyn Ieuenctid Ewrop yn 2022. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n falch iawn o agor y rownd newydd hon o DiscoverEU i roi cyfle i 60,000 o bobl ifanc ddarganfod cyfoeth ein cyfandir. Yn ysbryd y Comisiwn sy'n dynodi 2022 Blwyddyn Ieuenctid Ewrop, mae DiscoverEU yn ôl, yn fwy nag erioed, gyda chyfleoedd newydd i bobl ifanc fynd ar drên, ehangu eu gorwelion, ymestyn eu dysgu, cyfoethogi eu profiadau a chwrdd â chyd-Ewropeaid wrth deithio ar y trên ym mis Mawrth 2022. ”

hysbyseb

Mae hyn yn rownd y cais ar agor i Ewropeaid ifanc a anwyd rhwng 1 Gorffennaf 2001 a 31 Rhagfyr 2003. Yn eithriadol, gall pobl ifanc 19 ac 20 oed hefyd wneud cais ar ôl i'w rowndiau gael eu gohirio oherwydd y pandemig COVID-19.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio rhwng Mawrth 2022 a Chwefror 2023 am hyd at 30 diwrnod. Gan fod esblygiad y pandemig yn parhau i fod yn anhysbys, cynigir archebion hyblyg i bob teithiwr trwy docyn teithio symudol newydd. Gellir newid y dyddiad gadael hyd at yr amser gadael. Mae gan y tocynnau teithio symudol ddilysrwydd blwyddyn. Mae'r Comisiwn yn cynghori pob teithiwr i wirio cyfyngiadau teithio posibl Ailagor.

Anogir pobl ifanc ag anghenion arbennig yn gryf i gymryd rhan yn DiscoverEU. Bydd y Comisiwn yn rhoi gwybodaeth ac awgrymiadau ar gael iddynt ac yn talu costau cymorth arbennig, fel person sy'n dod gydag ef, ci cymorth, ac ati.

hysbyseb

Gall ymgeiswyr llwyddiannus deithio ar eu pennau eu hunain neu mewn grŵp o hyd at bum person (pob un o fewn yr ystod oedran gymwys). Er mwyn atgyfnerthu teithio cynaliadwy - a thrwy hynny gefnogi Bargen Werdd Ewrop, bydd cyfranogwyr DiscoverEU yn teithio ar reilffordd yn bennaf. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau mynediad eang ledled yr UE, gall cyfranogwyr hefyd ddefnyddio dulliau cludo amgen, fel coetsys neu fferïau, neu'n eithriadol, awyrennau. Bydd hyn yn sicrhau bod pobl ifanc sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell neu ar ynysoedd hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan.

Dyrennir nifer o docynnau teithio i bob aelod-wladwriaeth, yn seiliedig ar ei phoblogaeth, fel cyfran o boblogaeth gyffredinol yr Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

Lansiodd y Comisiwn Darganfod ym mis Mehefin 2018, yn dilyn cynnig gan Senedd Ewrop. Mae wedi'i integreiddio'n ffurfiol i'r newydd Rhaglen Erasmus + 2021-2027.

Mae DiscoverEU yn cysylltu miloedd o bobl ifanc, gan adeiladu cymuned ledled Ewrop. Cysylltodd cyfranogwyr nad oeddent erioed wedi cyfarfod o'r blaen ar gyfryngau cymdeithasol, cyfnewid awgrymiadau neu gynnig mewnwelediadau lleol, ffurfio grwpiau i deithio o ddinas i ddinas neu aros yn lleoedd ei gilydd.

Yn 2018-2019, gwnaeth 350,000 o ymgeiswyr gais am gyfanswm o 70,000 o docynnau teithio: roedd 66% o ymgeiswyr wedi teithio am y tro cyntaf ar y trên allan o'u gwlad breswyl. I lawer, hwn hefyd oedd y tro cyntaf iddynt deithio heb rieni nac oedolion yng nghwmni oedolion a nododd y mwyafrif eu bod wedi dod yn fwy annibynnol. Mae profiad DiscoverEU wedi rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o ddiwylliannau eraill ac o hanes Ewrop. Mae hefyd wedi gwella eu sgiliau iaith dramor. Dywedodd dwy ran o dair na fyddent wedi gallu ariannu eu tocyn teithio heb DiscoverEU.

Ers 2018, mae cyn-deithwyr a darpar deithwyr DiscoverEU bellach yn ffurfio cymuned amrywiol ac ymgysylltiol sy'n cwrdd ar-lein ac oddi ar-lein i rannu eu profiadau.

Gwahoddir cyfranogwyr i ddod yn Llysgenhadon DiscoverEU i hyrwyddo'r fenter. Fe'u hanogir hefyd i gysylltu â chyd-deithwyr ar y swyddog Grŵp DiscoverEU ar-lein i rannu profiadau a chyfnewid awgrymiadau, yn enwedig ar brofiadau diwylliannol, neu ar sut i deithio'n ddigidol ac yn gynaliadwy.

I wneud cais, mae angen i ymgeiswyr cymwys gwblhau cwis amlddewis ar wybodaeth gyffredinol am yr Undeb Ewropeaidd a mentrau eraill yr UE sy'n targedu pobl ifanc. Mae cwestiwn ychwanegol yn gwahodd ymgeiswyr i wneud amcangyfrif o faint o bobl sy'n gwneud cais yn y rownd hon. Po agosaf yw'r amcangyfrif at yr ateb cywir, y mwyaf o bwyntiau y mae'r ymgeisydd yn eu cael. Bydd hyn yn galluogi'r Comisiwn i restru'r ymgeiswyr. Bydd y Comisiwn yn cynnig tocynnau teithio i ymgeiswyr yn dilyn eu safle, nes bydd y tocynnau sydd ar gael yn dod i ben.

Mwy o wybodaeth

Darganfod

Porth Ieuenctid Ewrop

Taflen Ffeithiau

Economi

Mae Cysylltu Europe Express yn cyrraedd y gyrchfan derfynol ar ôl taith 20,000km

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Hydref, cyrhaeddodd y Connecting Europe Express ei gyrchfan olaf ym Mharis ar ôl 36 diwrnod yn teithio ar draws Ewrop - Gorllewin i'r Dwyrain, Gogledd i Dde, a hyd yn oed ymweld â chymdogion y tu allan i'r UE. Lluniwyd y trên hwn yn arbennig ar gyfer achlysur y Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd 2021, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o fuddion rheilffyrdd a'r heriau y mae angen eu goresgyn o hyd. Gwnaeth y trên dros 120 o arosfannau, croesi 26 gwlad a 33 ffin, gan deithio ar dri medrydd gwahanol ar hyd y ffordd.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn labordy treigl, gan ddatgelu mewn amser real lwyddiannau niferus ein Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd a'n rhwydwaith TEN-T i ganiatáu ar gyfer teithio di-dor ar draws ein Hundeb. Hoffwn estyn fy niolchgarwch twymgalon i bawb a helpodd ni i droi’r Connecting Europe Express o syniad yn realiti, taith deithiol, gyffrous, cyfarfodydd cofiadwy - o feddyliau a phersonau - a gwir gludwr baneri ar gyfer rheilffyrdd Ewropeaidd. ”

Dywedodd Andreas Matthä, cadeirydd Cymuned Cwmnïau Rheilffyrdd a Seilwaith Ewropeaidd (CER) a Phrif Swyddog Gweithredol Rheilffyrdd Ffederal Awstria: “Mae’r Connecting Europe Express wedi cyflawni dau darged heddiw. Nid yn unig y mae wedi cyrraedd ei gyrchfan olaf ym Mharis ond, yn bwysicach fyth, mae wedi tynnu sylw at yr heriau mewn gwasanaethau trên trawsffiniol. Os yw targed pwysig arall, y Fargen Werdd, i fod yn llwyddiant, rhaid iddo ddod mor hawdd i yrru trên trwy Ewrop ag ydyw i yrru tryc. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen mwy o gapasiti a buddsoddiadau newydd mewn seilwaith ar reilffyrdd. Rhaid addasu amodau'r fframwaith i greu chwarae teg rhwng pob dull cludo. Rwy’n llongyfarch ac yn diolch i bawb a fu’n rhan o’r prosiect hynod lwyddiannus hwn. ”

hysbyseb

Roedd y digwyddiad olaf ym Mharis yn gyfle i gyflwyno'r casgliadau cychwynnol a dynnwyd yn ystod y daith trên unigryw.

  • Cyntaf, i'r rheilffyrdd ryddhau ei botensial, gwir drawsffiniol, seilwaith rheilffyrdd modern o ansawdd uchel yn ofyniad sylfaenol. Mae'n amlwg bod angen gweithredu ar y cyd i gwblhau'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T): y rhwydwaith craidd erbyn 2030, a'r rhwydwaith gynhwysfawr erbyn 2050. Bydd y Comisiwn yn cynnig newidiadau i'r Rheoliad TEN-T yn ddiweddarach eleni. Ar 16 Medi, galwad o € 7 biliwn am gynigion lansiwyd o dan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), ar gyfer prosiectau sy'n targedu seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd newydd, wedi'i uwchraddio a'i wella. Gall Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE gefnogi moderneiddio a rhyngweithredu seilwaith rheilffyrdd, ynghyd â phrosiectau seilwaith allweddol, megis y llinellau Lyon-Turin, twnnel Brenner Base a Rail Baltica.
  • Yn ail, rhaid rheoli'r seilwaith presennol yn well a gwella ei allu. Gall digideiddio helpu. Er enghraifft, bydd defnyddio'r System Rheoli Traffig Rheilffordd Ewropeaidd (ERTMS) yn cynyddu gallu, diogelwch, dibynadwyedd a phrydlondeb. Bydd ymchwil ac arloesi hefyd yn datgloi mwy o gapasiti, a bydd y bartneriaeth newydd 'Europe's Rail' yn adeiladu ar waith llwyddiannus Shift2Rail.
  • Trydydd, mwy cydgysylltu pan-Ewropeaidd a gofynion cyffredin mae eu hangen, a rhaid gwella'r Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd. Er enghraifft, dylai gyrwyr trenau Ewrop allu mynd gyda'u trenau ar draws ffiniau, yn yr un modd ag y gall peilotiaid a gyrwyr lorïau tryciau. Ac mae'n rhaid trosi'r 4ydd pecyn rheilffordd yn gyflym i gael gwared ar rwystrau eraill sy'n weddill a grëwyd gan reolau cenedlaethol a sefydlu marchnad Ewropeaidd agored a chystadleuol ar gyfer rheilffyrdd - yn dechnegol, yn weithredol ac yn fasnachol.
  • Pedwerydd, mae angen i reilffordd ddod yn fwy deniadol i annog mwy o bobl a chwmnïau i ddewis rheilffyrdd. Byddai gwella tocynnau ac opsiynau ar gyfer cynllunio teithio ar draws dulliau trafnidiaeth o gymorth, ynghyd â gostwng costau teithio ar reilffordd o'i gymharu â'r dewisiadau amgen. Yn erbyn y cefndir hwn, bydd y Comisiwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu i hybu gwasanaethau rheilffordd teithwyr trawsffiniol pellter hir ym mis Rhagfyr.

Cefndir

Mae'r Connecting Europe Express wedi bod yn gyflawniad Ewropeaidd ar y cyd. Mae wedi dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, y gymdeithas yn gyffredinol a'r sector rheilffyrdd, o newydd-ddyfodiaid a gweithredwyr presennol i reolwyr seilwaith a'r diwydiant cyflenwi. Ymunodd mwy na 40 o bartneriaid o'r sector i gyfuno hyfforddwr cysgu o Awstria gyda hyfforddwr bwyta o'r Eidal, hyfforddwr panoramig o'r Swistir, hyfforddwr seddi o'r Almaen, hyfforddwr cynhadledd yn Ffrainc a hyfforddwr arddangos Hwngari; cwblhau'r trên mesur safonol gyda thrên Iberaidd a Baltig. Cydlynodd y gymdeithas sector rheilffyrdd CER redeg technegol a gweithredol y trenau gyda'r 40 a mwy o actorion rheilffordd yn cymryd rhan. 

hysbyseb

Trwy gydol ei daith, cynhaliodd y trên sawl cynhadledd a ffôn symudol arddangosfa, a chroesawu dosbarthiadau ysgol, llunwyr polisi, rhanddeiliaid a dinasyddion eraill ar fwrdd y llong. Trefnwyd cynadleddau ychwanegol a digwyddiadau croeso ar hyd y ffordd ac roedd yr arosfannau trên yn cyd-daro â digwyddiadau allweddol fel cyfarfod anffurfiol gweinidogion trafnidiaeth ac ynni yn Brdo, Slofenia, yn ogystal ag Uwchgynhadledd Rheilffordd y Balcanau Gorllewinol gyntaf erioed yn Belgrade. Yn Halle (Saale), yr Almaen, gwelodd teithwyr ddechrau oes y cyplu awtomatig digidol ar gyfer wagenni cludo nwyddau yn ogystal â gweithrediadau rhyngfoddol ar derfynfa Bettembourg yn Lwcsembwrg.

Mwy o wybodaeth

Cysylltu Europe Express

Blog

Llwybr a digwyddiadau

Llyfr Taith

arddangosfa

Cystadleuaeth ffotograffau

partneriaid

Adnoddau

Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd

Parhau Darllen

rheilffyrdd UE

Rheilffyrdd yw asgwrn cefn symudedd cynaliadwy ac yn allweddol i gyflawni amcanion hinsawdd yr UE

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd y Comisiwn Ewropeaidd gynhadledd ar 30 Medi o'r enw “Adeiladu rhwydwaith o wasanaethau rheilffordd pellter hir Ewropeaidd”, ar achlysur dyfodiad y Cysylltu Europe Express yn Berlin. Wrth siarad yn y digwyddiad, bydd Dr Alberto Mazzola, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymuned Cwmnïau Rheilffyrdd a Seilwaith Ewropeaidd (CER), yn pwysleisio mai gweledigaeth hirdymor y sector rheilffyrdd yw creu rhwydwaith cyflym Ewropeaidd di-dor, sy'n cysylltu Ewropeaidd priflythrennau a dinasoedd mawr, yn cefnogi datblygiad marchnad gwasanaethau teithwyr rhyngwladol er mwyn cyflawni amcanion hinsawdd yr UE. 

Mae rheilffyrdd yn galluogi gwasanaethau symudedd amlfodd cynaliadwy ar lefel leol a rhanbarthol ac maent am chwarae rhan fwy mewn cadwyni symudedd o ddrws i ddrws. Er mwyn cyflawni'r nod uchelgeisiol hwn, mae angen i brofiad teithwyr fod yn ganolog i gynlluniau busnes a gofynion rheoliadol fel ei gilydd. Mae'r profiad taith yn dibynnu ar docynnau di-dor a digideiddio, ond mae hefyd yn cynnwys fforddiadwyedd prisiau tocynnau, cyflymder a hyd teithio teithwyr rheilffordd, dibynadwyedd y gwasanaethau yn ogystal â chyfleusterau ar fwrdd y llong. Dylai unrhyw strategaeth gynaliadwy fod i symud teithio pellter byr a chanolig yn Ewrop o'r ffordd a'r awyr i'r rheilffordd i leihau allyriadau CO2. Felly, mae hefyd yn hanfodol mewnoli allanolion amgylcheddol yn llawn gyda dull craffach o brisio sy'n seiliedig ar yr egwyddorion 'talu defnyddwyr' a'r egwyddorion 'talu llygrwr'. Yna gellid datblygu gwasanaethau trên rhyngwladol mwy hyfyw yn fasnachol.  

Mae trenau cyflym a nos yn ddewis arall cynaliadwy i hediadau rhad gydag ystod o 1000 km os yw'n briodol darperir cefnogaeth wleidyddol, a hoffai'r sector ddyblu ei gyfran o draffig teithwyr Ewrop i 15% erbyn 2030. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen mynd i'r afael â sawl rhwystr cyfreithiol a thechnegol mewn perthynas â sefydlu gwasanaethau trên rhyngwladol trawsffiniol newydd, gan gynnwys nos trenau. Mae angen gweithredu amodau fframwaith technegol a rheoliadol cytûn yn Ewrop yn llawn o hyd ac mae rhwystrau i ryngweithredu llawn yn peri heriau technegol, gweithredol ac economaidd mawr i gludiant teithwyr trawsffiniol. Mae angen cysoni rheolau, normau a gofynion technegol a gweithredol yn gyflym. 

Rhanddeiliaid Sector Rheilffyrdd Ewrop* cefnogi gwaith y Llwyfan Teithwyr Rheilffyrdd Rhyngwladol a pharodrwydd ei aelodau i wella gwasanaethau teithwyr rheilffordd rhyngwladol. Mae'r sector rheilffyrdd yn sylweddoli nad yw'r status quo yn opsiwn: mae angen addasu systemau trafnidiaeth rhyngwladol Ewrop i wynebu heriau'r argyfwng hinsawdd parhaus sy'n cyflymu.

Cyfarwyddwr Gweithredol CER Alberto Mazzola yn edrych ymlaen at ddadl ddiddorol ar y pynciau hyn, gan nodi: “Bydd rhwydwaith rhyng-gysylltiedig a chystadleuol o wasanaethau teithwyr rheilffordd yn sail i gynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ein cyfandir."

Cynhadledd y Comisiwn 'Adeiladu rhwydwaith o wasanaethau rheilffordd pellter hir Ewropeaidd ' yn cael ei ffrydio'n fyw o wefan Connecting Europe Express yma.

Parhau Darllen

rheilffyrdd UE

Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd: Cysylltu Europe Express nawr yn gadael yr orsaf

cyhoeddwyd

on

Mae'r 'Cysylltu Ewrop Express ', trên arbennig a luniwyd fel rhan o'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd 2021, yn tynnu allan o orsaf reilffordd Lisbon heddiw (2 Medi). Bydd yn stopio mewn mwy na 100 o drefi a dinasoedd yn ystod ei daith pum wythnos, cyn cyrraedd Paris ar 7 Hydref. Gan adael Lisbon a dod â’i daith i ben ym Mharis, bydd y trên yn stopio’n nodedig yn Ljubljana, gan gysylltu Llywyddiaethau Portiwgaleg, Slofenia a Ffrainc ar Gyngor yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean: “Mae rheilffyrdd wedi siapio ein hanes cyffredin, cyfoethog. Ond, rheilffyrdd hefyd yw dyfodol Ewrop, ein llwybr at liniaru newid yn yr hinsawdd a phweru adferiad economaidd o'r pandemig, wrth inni adeiladu sector trafnidiaeth carbon-niwtral. Dros yr wythnosau nesaf, bydd y Connecting Europe Express yn dod yn gynhadledd, labordy a fforwm treigl ar gyfer trafodaeth gyhoeddus ar sut i wneud rheilffyrdd yn ddull trafnidiaeth o ddewis i deithwyr a busnesau fel ei gilydd. Rhowch groeso cynnes inni pan fyddwn yn stopio mewn gorsaf reilffordd yn agos atoch chi. ”

Ar hyd y llwybr, mae digwyddiadau amrywiol ar y gweill i groesawu'r trên mewn gorsafoedd rheilffordd ledled Ewrop. Gall selogion rheilffyrdd hefyd ddilyn dadleuon sy'n digwydd yn ogystal â cynadleddau ar bolisi seilwaith yr UE a rôl y Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T), a fydd yn cael ei ffrydio'n fyw trwy'r gwefan digwyddiad o Lisbon, Bucharest, Berlin a Bettembourg. Mae'r Connecting Europe Express yn ganlyniad cydweithrediad unigryw rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Chymuned Cwmnïau Rheilffordd a Seilwaith Ewropeaidd (CER), gweithredwyr rheilffyrdd Ewropeaidd, rheolwyr seilwaith a nifer o rai eraill. partneriaid ar lefel yr UE a lleol. Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd