Cysylltu â ni

Rheilffyrdd

Safbwynt y Cyngor ar Reoliad Capasiti Seilwaith Rheilffyrdd “Ni fydd yn Gwella Gwasanaethau Cludo Nwyddau Rheilffyrdd”

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu Dull Cyffredinol ar Gynnig y Comisiwn ar gyfer Rheoliad ar Gapasiti Seilwaith Rheilffyrdd. Bwriad y cynnig yw gwneud y gorau o gapasiti rheilffyrdd, gwella cydgysylltu trawsffiniol, cynyddu prydlondeb a dibynadwyedd, ac yn y pen draw denu mwy o nwyddau i'r rheilffyrdd. Ond mae pum corff masnach yn dadlau nad yw'r dull cyffredinol a fabwysiadwyd yn mynd yn ddigon pell i gyflawni'r amcanion hyn. 

Y cyrff masnach yw:
CLECAT – sy'n cynrychioli buddiannau mwy na 19.000 o gwmnïau sy'n cyflogi mwy na 1.000.000 o staff mewn gwasanaethau logisteg, anfon nwyddau a thollau.
ERFA – Cymdeithas Cludo Nwyddau Rheilffyrdd Ewrop – y Gymdeithas Ewropeaidd sy’n cynrychioli cwmnïau cludo nwyddau rheilffyrdd preifat ac annibynnol Ewropeaidd.
ESC - Cyngor Cludwyr Ewropeaidd, sy'n cynrychioli buddiannau logisteg mwy na 75,000 o gwmnïau, busnesau bach a chanolig a chwmnïau rhyngwladol mawr ym mhob dull trafnidiaeth.
UIP - Undeb Rhyngwladol Ceidwaid Wagon, y gymdeithas ymbarél o gymdeithasau cenedlaethol o 14 o wledydd Ewropeaidd, sy'n cynrychioli mwy na 250 o geidwaid wagenni cludo nwyddau ac Endidau â Gofal am Gynnal a Chadw (ECMs).
UIRR - mae'r Undeb Rhyngwladol dros Drafnidiaeth Gyfunol Ffordd-Rheilffyrdd yn cynrychioli buddiannau Gweithredwyr Trafnidiaeth Cyfunol Rheilffyrdd Ewropeaidd a Rheolwyr Terfynellau Trawsnewid.

Maent wedi cyhoeddi’r ymateb hwn i benderfyniad y Cyngor:
Er mwyn i nwyddau rheilffordd ddod yn fwyfwy deniadol i ddefnyddwyr terfynol, mae angen iddo symud i ffwrdd o ddull cenedlaethol o reoli capasiti i ddull mwy cydgysylltiedig yn rhyngwladol. Mae dros 50% o nwyddau rheilffordd, a bron i 90% o nwyddau rheilffordd rhyngfoddol, yn gweithredu ar draws o leiaf un ffin genedlaethol heddiw. Ar hyn o bryd rheolir y seilwaith yn genedlaethol heb fawr ddim cydgysylltu rhyngwladol. Felly mae cludo nwyddau ar y rheilffyrdd yn gweithredu gwasanaethau trawsffiniol ar glytwaith o rwydweithiau cenedlaethol.

Nid yw hyn yn golygu bod angen rhoi’r gorau i’r system rheoli seilwaith bresennol ar gyfer dyrannu capasiti, sydd wedi’i seilio’n bennaf ar anghenion traffig teithwyr. Gellir cyflawni anghenion capasiti cludo nwyddau ar y rheilffyrdd drwy fframwaith y cytunwyd arno’n rhyngwladol ar gyfer rheoli capasiti sy’n darparu ar gyfer cynllunio treigl hirdymor a llwybrau rhyngwladol sicr ar gyfer cludo nwyddau ar y rheilffyrdd. Er mwyn i wasanaethau cludo nwyddau rheilffordd ddod yn fwy deniadol i ddefnyddwyr terfynol, rhaid derbyn nad yw'r status quo yn effeithiol. Mae angen i’r ffordd y caiff capasiti’r rheilffyrdd ei reoli ddatblygu’n system ryngwladol, ddigidol a hyblyg.

Yn anffodus, nid yw'r hyn a welwn yn y Dull Cyffredinol yn mynd i'r cyfeiriad hwn. Bydd y symudiad cyffredinol tuag at wneud rheolau Ewropeaidd a gynigir gan y Comisiwn Ewropeaidd yn ddi-rwymol, neu'n agored i randdirymiadau cenedlaethol, yn arwain at sefyllfa lle mae cludo nwyddau ar y rheilffyrdd yn parhau i weithredu ar amrywiol glytweithiau cenedlaethol. Bydd yn golygu darnio parhaus a manteisio i'r eithaf ar y capasiti seilwaith rheilffyrdd Ewropeaidd sydd ar gael ac, yn hollbwysig, cymorth annigonol i gadwyni cyflenwi Ewropeaidd.

Mae'n amheus iawn hefyd a fydd cynnig y Cyngor yn lleihau effaith cyfyngiadau capasiti dros dro ar wasanaethau cludo nwyddau ar y rheilffyrdd. Heddiw, mae gwasanaethau cludo nwyddau rheilffordd ledled llawer o Aelod-wladwriaethau Ewropeaidd yn profi oedi sylweddol a chansladau oherwydd cyfyngiadau capasiti sydd wedi'u cynllunio'n wael a heb eu cydgysylltu, nad oes ganddynt y ffocws gofynnol ar atebion parhad traffig. Mae'n bwysig i'r rheoliad newydd gynnwys darpariaethau ar gyfer sicrhau bod cludo nwyddau ar y rheilffyrdd yn dod yn fwy rhagweladwy yn ystod cyfyngiadau ar gapasiti. Dylai hyn gael ei ategu gan gymhellion cyfatebol gwirioneddol i reolwyr seilwaith gynllunio capasiti mewn modd sy’n gyfeillgar i’r cwsmer ymhell ymlaen llaw.

Bydd cynnig y Cyngor i ohirio dyfodiad y Rheoliad hwn i rym tan 2029, a 2032 ar gyfer darpariaethau penodol, yn golygu na fydd y Rheoliad hwn yn cael unrhyw effaith ar nod y Comisiwn Ewropeaidd o sicrhau twf o 50% mewn cludo nwyddau ar y rheilffyrdd erbyn 2030. Mae hyn yn anfon neges bod llunwyr polisi yn rhoi’r gorau i’r amcan 2030 y cytunwyd arno.

Cyn y trafodaethau trilog sydd ar ddod, mae'n hanfodol bod y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop a'r Cyngor yn dod i destun y cytunwyd arno sy'n rhoi mwy o bwyslais ar fodloni gofynion busnes marchnad nwyddau rheilffyrdd Ewropeaidd sy'n gweithredu neu mae risg sylweddol i'r cynnig. ni fydd yn cael unrhyw effaith wirioneddol ar gynyddu prydlondeb a dibynadwyedd cludo nwyddau ar reilffyrdd Ewropeaidd.


Cafwyd naws fwy cymodol gan y Gymuned Cwmnïau Rheilffyrdd a Seilwaith Ewropeaidd (CER). Croesawodd Ymagwedd Cyffredinol y Cyngor fel cam pwysig tuag at y trafodaethau gyda Senedd Ewrop ond tynnodd sylw at sawl maes sy’n peri pryder, gan wneud y pwyntiau a ganlyn:

Rheoliad ar y defnydd o gapasiti seilwaith rheilffyrdd

Mae dull cyson yr UE o reoli capasiti yn hanfodol er mwyn hwyluso ehangu cyflym trafnidiaeth rheilffyrdd trawsffiniol ar adeg o gapasiti prin. Felly mae CER yn gresynu at weld cyfeiriad penodol at anghydnawsedd Fframweithiau Ewropeaidd yn y cynnig Rheoliad ac yn annog Aelod-wladwriaethau i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu'n effeithiol. Mae CER yn croesawu'r newydd deialog cydlynu a ragwelir rhwng Aelod-wladwriaethau, Cydlynwyr Ewropeaidd, a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Fodd bynnag, mae hefyd yn angenrheidiol sicrhau mandad cydgysylltu penodol yn achos canllawiau cenedlaethol ar ddatrys gwrthdaro i hwyluso traffig trawsffiniol. Ar ben hynny mae'r cyllid angenrheidiol gan yr UE fod ar gael i weithredu'r Rheoliad, yn enwedig o ystyried y strwythur llywodraethu Ewropeaidd newydd. Mae CER hefyd yn gresynu at yr hirfaith llinellau amser gorfodi a gyflwynwyd yn y Rheoliad. Mae'r sector rheilffyrdd yn cefnogi'r terfynau amser gwreiddiol a gynigiwyd gan y Comisiwn (hy 2026 ar gyfer y rhan fwyaf o'r Rheoliad a 2029 ar gyfer rhai darpariaethau rheoli capasiti).

hysbyseb

Yn olaf, mae CER yn gwerthfawrogi cynnwys Rheolwr Seilwaith ymgynghori â rhanddeiliaid gweithredol fel deialog gyson a chyfranogol. Bydd hyn yn allweddol ar gyfer llwyddiant, fodd bynnag credwn y dylai'r Rheoliad gynnwys platfform newydd pwrpasol yn cynrychioli'r ymgeiswyr sy'n gwneud cais am gapasiti – yn enwedig ymgymeriadau rheilffordd – fel rhan gyfatebol sy'n cyfateb i'r Rhwydwaith Ewropeaidd o Reolwyr Seilwaith (ENIM).  

Cyfarwyddeb Pwysau a Dimensiynau

Mae CER yn croesawu’r bwriad i hyrwyddo datgarboneiddio cludo nwyddau ar y ffyrdd, a gafodd ei gydnabod yn briodol yn y diwygiadau blaenorol i’r Gyfarwyddeb Pwysau a Dimensiynau, gan ganiatáu ar gyfer pwysau ychwanegol trenau pŵer allyriadau sero ar Gerbydau Nwyddau Trwm. Fodd bynnag, mae'r cynnig adolygu diweddaraf yn arwain at nifer o ganlyniadau nad ydynt wedi'u hasesu'n llawn. Mae CER a sefydliadau Ewropeaidd eraill wedi rhybuddio’r ffaith hon yn ddi-baid, yn enwedig y rhai difrifol risg o achosi newid moddol o gludo nwyddau o'r rheilffyrdd i'r ffyrdd, sy’n anghyson â’r angen i ddatgarboneiddio trafnidiaeth ffyrdd a diogelu’r rhai uchaf posibl safonau diogelwch mewn trafnidiaeth tir.

Mae'r ddadl yn y Cyngor wedi ychwanegu at y pryderon hyn, yn enwedig o ran yr effaith ar seilwaith ffyrdd a diogelwch ffyrdd, y ddau yn gofyn am fuddsoddiad ychwanegol gan Aelod-wladwriaethau. Mae'r cynnig yn gofyn am asesiad trylwyr pellach o'i effeithiau lluosog ac, yn y pen draw, o'i werth ychwanegol, gan ystyried y mesurau a fabwysiadwyd eisoes i hyrwyddo cerbydau allyriadau sero yn y Gyfarwyddeb sydd mewn grym ar hyn o bryd.  

Cyfarwyddeb Trafnidiaeth Gyfunol

Mae'r cynnig i ddiwygio'r Gyfarwyddeb Cludiant Cyfun yn hanfodol i wella rhyngfoddolrwydd. Gyda’r cymhellion cywir wedi’u sefydlu, gall gyfrannu at leihau allanoldebau trafnidiaeth a chreu synergeddau rhwng polisïau, megis hyrwyddo cerbydau allyriadau sero, y gellir eu cyfuno yn y ffordd orau bosibl â theithiau pell dros y rheilffyrdd. Chwilio am fwy greddfol diffiniad ar gyfer Trafnidiaeth Gyfun hefyd gadw golwg ar yr angen i wobrwyo'r gweithrediadau sy'n cyflawni'r arbedion cost allanol uchaf posibl.

Rhaid i greu mwy o sicrwydd trwy ddiffiniad newydd beidio ag agor y drws i gymhellion camarweiniol i hawlio cefnogaeth mewn gweithrediadau sy'n cynnwys rhannau helaeth iawn o'r ffyrdd - pryder a gydnabyddir gan sawl Aelod Wladwriaeth yn y Cyngor. Felly mae'n hollbwysig cadw darpariaethau diogelu a osodwyd eisoes yn y Gyfarwyddeb, megis cynnal y radiws 150km ar gyfer coesau ffyrdd i borthladdoedd. Mae CER yn annog deddfwyr i gadw hyn mewn cof wrth symud ymlaen.  

Cyfarwyddwr Gweithredol CER Alberto Mazzola meddai: "Mae trafodaethau’r Cyngor heddiw yn paratoi’r ffordd ar gyfer datblygiadau pwysig newydd i’r sector rheilffyrdd. Diolchwn i’r Aelod-wladwriaethau am eu hymdrechion, yn enwedig Llywyddiaeth Gwlad Belg am ei gwaith da dros y misoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae gwelliannau pellach i'w gwneud a hoffai CER weld prosesau rheoli capasiti yn cael eu cysoni ledled Ewrop; yn benodol mae angen sicrhau mandad cydgysylltu penodol yn achos canllawiau cenedlaethol ar ddatrys gwrthdaro er mwyn hwyluso a pheidio â rhwystro traffig trawsffiniol. Mae amser yn hanfodol ac mae angen i ni ei wneud yn iawn os ydym am optimeiddio a hybu’r capasiti presennol i fodloni’r galw cynyddol”.   

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd